Birža vertins vežėjų reputaciją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-21 06:00
Biržos "Tans.eu Baltic" lipdukas su užrašu TCC ant sunkvežimio reikš jo savininkę, krovinių vežimo kompaniją, esant patikima. LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­po­je spar­čiai po­pu­lia­rė­ja tarp­tau­ti­nės trans­por­to ir kro­vi­nių bir­žos. Tre­čius me­tus mū­sų ša­ly­je vei­kian­tis tarp­tau­ti­nės bir­žų įmo­nės „Trans.eu“ pa­da­li­nys Lie­tu­vo­je „Trans.eu Bal­tic“ jau skel­bia skai­čiuo­jan­tis pel­ną. Su­stip­rė­ju­si bir­ža ža­da stip­rin­ti ir vi­są kro­vi­nių ve­ži­mo vers­lą – pir­miau­sia di­din­ti jo pa­ti­ki­mu­mą.

Trans­por­to ir kro­vi­nių bir­žos Se­na­ja­me Že­my­ne pra­dė­jo kur­tis maž­daug prieš de­šimt­me­tį. Jos po­pu­lia­rė­jo tie­siog žai­biš­kai. Šian­dien ti­kriau­siai jau nie­kas ne­ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kiek bir­žų vei­kia Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Kaip dien­raš­tį LŽ in­for­ma­vo bir­žos „Trans.eu Bal­tic“ va­do­vas Vik­to­ras Ada­mai­tis, ne­ma­ža da­lis ini­cia­ty­vių žmo­nių bir­žą su­ge­ba įkur­ti net „kam­ba­ry­je, ku­ria­me yra kom­piu­te­ris ir in­ter­ne­to ry­šys“. Tie­sa, šiais lai­kais dau­gu­mo­je at­ve­jų tu­rė­ti to­kią bir­žą reiš­kia vie­na – iš­mes­ti pi­ni­gus į ba­lą.

Su­ba­lan­suo­ta automobilininkams

Tarp­tau­ti­nės, per ke­le­rius veik­los me­tus pa­tir­tį įgi­ju­sios bir­žos sa­vo klien­tams ga­li pa­siū­ly­ti to­kias duo­me­nų ba­zes ir to­kių pa­slau­gų, ku­rių ne­su­kur­si nei per mė­ne­sį, nei per die­ną. Pa­vyz­džiui, nors Len­ki­jos įmo­nės „Trans.eu“ pa­da­li­nys Lie­tu­vo­je dir­ba tre­jus me­tus, iki tol jau še­še­rius me­tus mū­sų ša­lies trans­por­to įmo­nėms ir kro­vi­nių siun­tė­jams bu­vo leis­ta nau­do­tis šios bir­žos sis­te­ma. Anot V. Ada­mai­čio, tik­tai po 9 me­tų in­ten­sy­vaus dar­bo, tu­rė­da­ma ge­rą už­nu­ga­rį, pui­kų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį len­kų val­do­ma bir­ža per­nai mū­sų ša­ly­je pa­ga­liau ga­vo pel­no.

Iš pa­pil­do­mų pa­slau­gų pa­mi­nė­ti­na „Trans.eu Bal­tic“ klien­tams tei­kia­ma sko­lų val­dy­mo pa­slau­ga. Pa­na­šias tei­kia ir ki­tos di­džio­sios Eu­ro­pos trans­por­to ir kro­vi­nių bir­žos. Gal­būt dėl to tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je jos jau va­di­na­mos ir bir­žų sis­te­mo­mis. Tie­sa, iš trans­por­to įmo­nių tarp to­kių bir­žų klien­tų tė­ra tos, ku­rios ve­ža kro­vi­nius au­to­mo­bi­lių ke­liais. Tik­tai mo­bi­lus sau­su­mos ke­lių trans­por­tas ga­li ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į skel­bi­mą nu­vež­ti kro­vi­nį, prie ku­rio ne­ga­lė­tų pri­va­žiuo­ti nei trau­ki­nys, nei nu­plauk­ti lai­vas, nei pri­skris­ti lėk­tu­vas.

Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­ją apie kro­vi­nius per in­ter­ne­ti­nius por­ta­lus šian­dien skel­bia daug bend­ro­vių. Po­pu­lia­riau­si in­ter­ne­ti­niai por­ta­lai – jau mi­nė­tas trans.eu, car­go.lt, ti­mo­com.lt. Tie­sa, dien­raš­čiui LŽ pa­bend­rau­ti pa­vy­ko tik su trans.eu val­dy­to­jos, ku­rios cen­tri­nė būs­ti­nė vei­kia kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, pa­da­li­nio at­sto­vais Lie­tu­vo­je. Nors car­go.lt ir bu­vo pa­ža­dė­ju­si at­sa­ky­ti į dien­raš­čio klau­si­mus, ta­čiau at­sa­ky­mų per su­tar­tą lai­ką taip ir ne­ga­vo­me. Šve­dams pri­klau­san­čios bir­žos sis­te­mos ti­mo­com.com cen­tri­nis biu­ras įsi­kū­ręs Diu­sel­dor­fe (Vo­kie­ti­ja). Sėk­min­gai veik­ti Lie­tu­vo­je, ne­tu­rint pa­da­li­nio mū­sų ša­ly­je, šiai bir­žai lei­džia mo­der­nios in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos.

Ket­vir­ta­da­lis va­ži­nė­ja tušti

Trans­por­to ir kro­vi­nių bir­žos kaip gry­bai po lie­taus pir­miau­sia dyg­ti pra­dė­jo dėl to, jog, kaip pa­aiš­kė­jo per Eu­ro­pos ty­ri­mų agen­tū­rą „Eu­ro­ba­ro­me­tras“ at­lik­tą ty­ri­mą, net 25 proc. Se­no­jo Že­my­no ke­liais rie­dan­čių trans­por­to prie­mo­nių, tar­kim, į pa­skir­ties vie­tą nu­ve­žę vie­ną kro­vi­nį, vė­liau grįž­ta tuš­čio­mis. Tai reiš­kia di­de­lius pra­ra­di­mus kro­vi­nių ve­ži­mo kom­pa­ni­joms.

Bir­žos joms pra­dė­jo siū­ly­ti kro­vi­nius, ku­riuos ve­žė­jai ga­li pa­im­ti pa­ke­liui ar ki­tu lais­vu nuo dar­bo me­tu. To­kia pa­slau­ga at­si­ra­do tik­tai smar­kiai pa­to­bu­lė­jus in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­joms. In­for­ma­ci­ją apie kro­vi­nį da­bar kro­vi­nių ve­ži­mo kom­pa­ni­jos ga­li su­ras­ti pa­pras­čiau­siai įsi­jun­gę in­ter­ne­tą sa­vo mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne.

V. Adamaitis: "Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai gerai supranta ir rytiečių, ir vakariečių psichologiją, todėl yra tarytum tiltas tarp Rytų ir Vakarų“. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Ti­mo­com.lt por­ta­lą val­dan­čios bend­ro­vė „TCTruc&Car­go” kas­dien skel­bia­si pa­tei­kian­ti Eu­ro­pos var­to­to­jams apie 450 tūkst. kro­vi­nių ve­ži­mo pa­siū­ly­mų. Ti­mo­com.com skel­bia, kad vien 2013-ai­siais, pa­ly­gin­ti su me­tais prieš tai, siū­ly­mų vež­ti kro­vi­nius sis­te­mo­je iš­au­go 7,7 mi­li­jo­no, ar­ba 16,5 proc. – iki 54,5 mln. per me­tus. Pa­grin­di­nis „TCTruc&Car­go” por­ta­las ti­ki­na, jog ti­mo­com.com sis­te­ma šian­dien yra di­džiau­sia Se­na­ja­me Že­my­ne.

„Trans.eu Bal­tic“ pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je va­do­vas V. Ada­mai­tis ti­ki­na, kad jo at­sto­vau­ja­ma sis­te­ma vei­kia ES ir NVS ša­ly­se, ją ir­gi ga­li­ma pri­skir­ti prie di­džiau­sių Eu­ro­po­je. „Trans.eu“ ne­tu­ri kon­ku­ren­tų Len­ki­jo­je, kur įsi­kū­ręs ir cen­tri­nis sis­te­mos biu­ras. Pa­sak V. Ada­mai­čio, į Lie­tu­vą len­kai in­ves­ta­vo to­dėl, kad bū­tent lie­tu­viai ve­žė­jai iš vi­sų ES erd­vė­je dir­ban­čių trans­por­to sek­to­riaus įmo­nių su­ku­ria sa­vo ša­ly­je vie­ną di­džiau­sų bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) da­lį. „Svar­bu ir tai, kad Lie­tu­vos ve­žė­jai ir eks­pe­di­to­riai ge­rai su­pran­ta ir ry­tie­čių, ir va­ka­rie­čių psi­cho­lo­gi­ją, to­dėl yra ta­ry­tum til­tas tarp Ry­tų ir Va­ka­rų“, - pa­ste­bė­jo vers­li­nin­kas.

Ko­mu­ni­kuo­ja tiesiogiai

Pa­sak V. Ada­mai­čio, trans­por­to bir­žos dir­ba ne vien su kro­vi­nių ve­ži­mo kom­pa­ni­jo­mis, bet ir su kro­vi­nių siun­tė­jais. Ypač ver­ti­na­mos su­tar­tys su di­džiau­siai­siais ga­min­to­jais. Dau­ge­lis jų tu­ri sa­vo eks­pe­di­ja­vi­mo sky­rius, ta­čiau bir­žos „Trans.eu Bal­tic“ va­do­vo tei­gi­mu, eks­pe­di­to­riams yra ne kon­ku­ren­tės, o pa­gal­bi­nin­kės. „Eks­pe­di­to­riai ieš­ko sa­vo klien­tams kro­vi­nių. Iš ti­krų­jų eks­pe­di­to­riaus dar­bas yra la­bai su­nkus, nes eks­pe­di­to­rius pri­va­lo iš­ma­ny­ti la­bai daug kro­vi­nių ga­be­ni­mo vers­lo niuan­sų. Kai eks­pe­di­to­rius dir­ba ge­rai, iš­ma­no sa­vo sri­tį, kiek­vie­nas trans­por­ti­nin­kas no­ri su to­kiu eks­pe­di­to­riu­mi dirb­ti. Eks­pe­di­to­riai ne­tgi su­ge­ba kar­tais pa­siū­ly­ti daug ge­res­nę kro­vi­nių ve­ži­mo kai­ną, nei pats klien­tas. Nes ve­žė­jas ne vi­suo­met tu­ri trans­por­tą to­je vie­to­je, iš ku­rios rei­kia pa­im­ti kro­vi­nį. O eks­pe­di­to­rius ga­li už­sa­ko­vui pa­siū­ly­ti ar­čiau esan­tį au­to­mo­bi­lį, kuo ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis pa­siek­ti ge­riau­sią re­zul­ta­tą“, - pa­sa­ko­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Ki­ta ver­tus, bir­žos eks­pe­di­to­riams daž­nai, V. Ada­mai­čio tei­gi­mu, ga­li pa­siū­ly­ti dar efek­ty­ves­nį spren­di­mą. „Trans­por­to įmo­nės, ku­rio­se vei­kia eks­pe­di­ja­vi­mo sky­riai, mes daž­nai pa­siū­lo­me dar ar­čiau esan­tį kro­vi­nį, o kro­vi­nių siun­tė­jams – dar ar­čiau kro­vi­nio esan­tį trans­por­tą. Trans­por­to bir­žų pa­siū­ly­mai tau­po ir kro­vi­nių ve­žė­jų, ir kro­vi­nių siun­tė­jų pi­ni­gus“, - sa­kė V. Ada­mai­tis.

Bet ko­dėl to­kios įmo­nės va­di­na­mos „bir­žo­mis“? Juk kro­vi­nių siun­tė­jai, ga­min­to­jai ar ve­žė­jai per in­ter­ne­tą ir­gi ly­giai taip pat sėk­min­gai ga­li siū­ly­ti kro­vi­nius ir trans­por­tą? „Bir­žos trans­por­to bend­ruo­me­nę bu­ria į vie­ną vie­tą, kur pa­lan­kiau­sio­mis są­ly­go­mis ga­li su­ras­ti ir vež­ti skir­tą kro­vi­nį, ir trans­por­tą. Jo­se ga­li­ma de­rė­tis. Pa­vyz­džiui, „Trans.eu“ pir­mo­ji Eu­ro­po­je įve­dė va­di­na­mo­jo ko­mu­ni­ka­to­riaus pa­slau­gą, kai dir­ban­tis sis­te­mo­je žmo­gus at­si­lie­pia tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je su sis­te­mos dar­buo­to­ju. Po­kal­bio me­tu ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mos kai­nos, da­ro­mi vi­soms pu­sėms pri­im­ti­ni spren­di­mai“, - dės­tė „Trans.eu Bal­tic“ va­do­vas.

Nau­do­tis vi­so­mis trans­por­to ir kro­vi­nių bir­žų tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis ga­li tik tos bend­ro­vės, ku­rios su­tin­ka mo­kė­ti me­ti­nį abo­nen­ti­nį mo­kes­tį ir gau­na prie­igą prie in­ter­ne­ti­nių sve­tai­nių.

Kad dar­bas vyk­tų dar efek­ty­viau, kro­vi­nių ve­žė­jai ir kro­vi­nių siun­tė­jai aps­kri­tai su­jun­gia duo­me­nų ba­zes. Tuo­met už­sa­ko­vams, vos pa­slau­gos ieš­kan­čioms įmo­nėms įve­dus in­for­ma­ci­ją sa­vo pa­čių duo­me­nų ba­zė­se, iš­kart, rea­liu lai­ku ma­ty­ti, kur ieš­ko­ti ar­čiau­siai esan­čios trans­por­to prie­mo­nės, o kro­vi­nių ve­žė­jams – ar­čiau­sio kro­vi­nio.

S. Bisikirska: "Net 83 proc. užblokuotų ir netekusių internetinės prieigos prie trans.eu sistemos skolininkų labai greitai suranda pinigų ir atsiskaito". / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

At­ren­ka patikimiausius

„Trans.eu“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė Sand­ra Bi­si­kirs­ka at­krei­pė dė­me­sį, kad trans­por­to bir­žos ke­lia į nau­ją pa­slau­gų ko­ky­bės ly­gį ir vi­są kro­vi­nių ve­ži­mo vers­lą. Nuo lie­pos 1 die­nos sis­te­ma ant jos veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių trans­por­to įmo­nių vil­ki­kų bei su­nkve­ži­mių pra­dė­jo ka­bin­ti „Trans.eu ser­ti­fied car­rier“ (TCC) lip­du­kus, ku­rie liu­dys, jog lip­du­ką tu­rin­tis ve­žė­jas yra pa­ti­ki­mas.

„Į­mo­nių pa­ti­ki­mu­mą – tiek siun­čian­čių kro­vi­nį, tiek ją ve­žan­čių – ti­krin­da­vo­me ir anks­čiau. Žiū­rė­da­vo­me, ar įmo­nė nė­ra kam nors sko­lin­ga, kas yra jos ak­ci­nin­kai, ką jie vei­kė prieš tai. Jei kil­da­vo įta­ri­mų, o įmo­nė yra mū­sų sis­te­mos nau­do­to­ja, mes ją tie­siog pa­ša­lin­da­vo­me iš mū­sų nau­do­to­jų są­ra­šo. Pa­ty­rė­me, kad net 83 proc. užb­lo­kuo­tų ir ne­te­ku­sių in­ter­ne­ti­nės prie­igos prie trans.eu sistemos sko­li­nin­kų la­bai grei­tai su­ran­da pi­ni­gų ir at­sis­kai­to“, - da­li­jo­si pa­tir­ti­mi S. Bi­si­kirs­ka.

Jos tvir­ti­ni­mu, TCC lip­du­kus gau­na tik ge­riau­sie­ji iš ge­riau­sių­jų – ku­rie il­gą lai­ką ne­tu­rė­jo sko­lų, o at­si­lie­pi­mai iš ki­tų sis­te­mos var­to­to­jų liu­di­ja apie ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją, su­ge­bė­ji­mą už­sa­ky­mus at­lik­ti tiks­liai, lai­ku, ko­ky­biš­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami