Blogiausias 2015-aisiais – mažasis „Toyota Yaris“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-29 06:00
"Consumer Reports" vertinimo komisijos nariams labiausiai užkliuvo ankštas "Toyota Yaris" salonas.  Gamintojo nuotrauka
Ar­tė­jant Nau­jie­siems Ame­ri­kos lei­di­nys „Con­su­mer Re­ports“ tra­di­ciš­kai pa­skel­bė pa­čių pra­sčiau­sių šiais me­tais į rin­ką įrie­dė­ju­sių trans­por­to prie­mo­nių pen­ke­tu­ką. Blo­giau­siu iš blo­giau­sių bu­vo pri­pa­žin­tas ja­po­nų ma­žy­lis „Toyo­ta Ya­ris“.

Abe­jo­ti­nos ver­tės leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių rei­tin­ge at­si­dū­rė ke­tu­ri ma­žų­jų kla­sei pri­klau­san­tys au­to­mo­bi­liai ir vie­nas vi­su­rei­gis – „Jeep Wrang­ler Un­li­mi­ted“.

Nediskriminavo

Ko­men­tuo­da­mas rin­ki­mų re­zul­ta­tus „Con­su­mer Re­ports“ žur­na­lis­tas Mi­kas Quin­sis tei­gė, jog žvel­giant į lei­di­nio iš­rink­tų pa­čių blo­giau­sių ma­ši­nų pen­ke­tu­ką iš ša­lies ga­li at­ro­dy­ti, kad ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ty­čia ki­bo prie ma­žy­lių. „Bet taip ne­bu­vo, – pa­ti­ki­no M. Quin­sis. – Tes­tuo­da­mi au­to­mo­bi­lius mes („Con­su­mer Re­ports“ žur­na­lis­tai – aut.) ma­to­me trū­ku­mus ir skel­bia­me apie juos. Bė­gant me­tams kai ku­rių ma­žų­jų mo­de­lių ga­min­to­jai pa­da­rė pa­žan­gą, pa­vyz­džiui, „Hon­da Fit“ ar „Chev­ro­let So­nic“. Da­bar juos drą­siai ga­li­me re­ko­men­duo­ti var­to­to­jams. Ta­čiau bu­vo ir to­kių, ku­rių nau­jes­nės lai­dos ma­ši­nos ta­po blo­ges­nės nei iki tol ga­min­tos. Ma­žie­ji au­to­mo­bi­liai vi­suo­met at­si­du­ria di­des­nės ri­zi­kos zo­no­je, nes ko­vo­ja­ma dėl eko­no­miš­kai silp­niau­sių klien­tų. Be to, ma­ži­nant sa­vi­kai­ną šio­se ma­ši­no­se ne­re­tai mon­tuo­ja­ma ir pi­ges­nė įran­ga, smar­kiai blo­gi­nan­ti jų ko­ky­bę.“

Kas au­to­mo­bi­ly­je „Toyo­ta Ya­ris“ yra taip ne­ge­rai, kad jis su­ge­bė­jo pa­tek­ti į pa­čių pra­sčiau­sių 2015 me­tų trans­por­to prie­mo­nių są­ra­šą? Pa­sak žur­na­lis­to, pir­miau­sia – blo­ga triukš­mo izo­lia­ci­ja. Ma­ši­no­je sė­din­tiems ke­lei­viams ir vai­ruo­to­jui toks triukš­mas tam­pa su­nkiai pa­ke­lia­mas. „Va­žiuo­jant „Toyo­ta Ya­ris“ smar­kiai kra­to­mas stu­bu­ras ir vir­pi­na­mi inks­tai. Šie au­to­mo­bi­liai ne­tau­po de­ga­lų, ir tai ne­ste­bi­na. Ke­ly­je jie ta­ry­tum svir­du­liuo­ja ir yra su­nkiai val­do­mi“, – iro­niš­kai dės­tė M. Quin­sis.

Pa­gal „Con­su­mer Re­ports“ ver­si­ją „Toyo­ta Ya­ris“ iš­rink­tas blo­giau­siu 2015 me­tų au­to­mo­bi­liu dėl itin ankš­to sa­lo­no, la­bai pra­stos triukš­mo izo­lia­ci­jos ir ne­įti­ki­mai ne­pa­to­gaus įsė­di­mo. Ne­ga­na to, į nau­ją­jį „Toyo­ta Ya­ris“ vis dar mon­tuo­ja­ma ke­tu­rių laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, nors dau­gu­ma JAV par­duo­da­mų šios kla­sės ma­žy­lių va­rik­lių jau se­niai su­ki­mo mo­men­tą į ra­tus per­duo­da per še­šių laips­nių au­to­ma­ti­nes pa­va­rų dė­žes.

An­tro­je blo­giau­sių­jų są­ra­šo vie­to­je at­si­dū­rė vi­sų Ame­ri­kos stu­den­tų au­to­mo­bi­liu pra­var­džiuo­ja­mas 2015 me­tų lai­dos „Toyo­ta Scion tC“. Jo ga­min­to­jams ir­gi prie­kaiš­tau­ja­ma dėl ypač ne­pa­to­gaus įsė­di­mo ir pra­stos triukš­mo izo­lia­ci­jos. Dar pri­ki­ša­mas blo­gas val­dy­mas, per­ne­lyg kie­ta pa­ka­ba, abe­jo­ti­nos ver­tės ga­li­my­bė per daug lais­vai su­kio­ti vai­rą.

Kliu­vo dėl mil­ži­niš­ko „apetito“

Šiais me­tais rin­kas pa­sie­kę nau­jie­ji elek­tro­mo­bi­liai „Mit­su­bis­hi i-MiEV“ yra tre­ti tarp blo­giau­sių­jų. „Con­su­mer Re­ports“ nuo­mo­ne, di­džiau­si jų trū­ku­mai – pa­se­nęs in­ter­je­ras, ne­sta­bi­lu­mas ke­ly­je, pra­stos di­na­mi­nės sa­vy­bės.

Ket­vir­tas blo­giau­sių 2015 me­tų trans­por­to prie­mo­nių rei­tin­ge – dar vie­nas „Mit­su­bis­hi“ mo­de­lis „Mi­ra­ge“. Jo kū­rė­jams prie­kaiš­tau­ja­ma dėl ypač blo­go val­dy­mo ir la­bai vib­ruo­jan­čio tri­jų ci­lind­rų ben­zi­ni­nio va­rik­lio. Tuo me­tu ti­kras dži­pas „Wrang­ler Un­li­mi­ted“ juo­da­ja­me są­ra­še at­si­dū­rė dėl itin di­de­lio ra­ju­mo – „Con­su­mer Re­ports“ pa­žy­mė­jo, kad 100 ki­lo­me­trų ke­lio su­de­gin­ti vi­du­ti­niš­kai 14 li­trų ben­zi­no šiais lai­kais yra ne­pa­tei­si­na­mai daug.

Pa­čios blo­giau­sios 2015 me­tų trans­por­to prie­mo­nės pa­gal „Con­su­mer Reports“

VietaModelisSu­rink­ti ne­igia­mi ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos balaiKai­na (JAV do­le­riais Ame­ri­ko­je)
1.„Toyo­ta Yaris“47nuo 14 895
2.„Scion tC“ 44nuo 19 385
3.„Mit­su­bis­hi i-MiEV“35nuo 22 995
4.„Mit­su­bis­hi Mirage“29nuo 12 995
5.„Jeep Wrang­ler Unlimited“20nuo 22 995

Šal­ti­nis: „Con­su­mer Re­ports“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paul  78.60.25.17 2015-12-31 21:37:58
Siaubingas tas Yaris. Nuobodus ir tikrai nera uz ka ji girtti
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami