BMW 7 evoliucija - per šešių laidų prizmę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-12 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-12 06:00
Pirmos laidos BMW 7 buvo pradėtas gaminti 1977-aisiais. Gamintojo nuotraukos
Šį mė­ne­sį „BMW Welt“ būs­ti­nė­je Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas pri­sta­tė di­džiau­sią sa­vo šių me­tų prem­je­rą – nau­ją BMW 7. Ta pro­ga bu­vo pri­si­min­ta ir vi­sa spor­tiš­ko vo­kie­čių li­mu­zi­no sėk­mės is­to­ri­ja.

Šie­met nuo kon­ve­je­rių pra­de­dan­tis rie­dė­ti 7 se­ri­jos BMW yra jau šeš­tos lai­dos ga­min­to­jo iš Ba­va­ri­jos flag­ma­nas. Šios se­ri­jos au­to­mo­bi­lių is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1977 me­tais, kai nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo pir­mas BMW 7 se­ri­jos au­to­mo­bi­lis. Nuo to lai­ko BMW 7 pa­va­di­ni­mas ta­po pra­ban­gos, ino­va­ci­jų ir spor­tiš­ku­mo sin­te­zės si­no­ni­mu.

Bavarijos gamintojai sugebėjo parduoti 311 tūkst. antros laidos BMW 7.

„8-ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, prieš iš­lei­džiant pir­mą­jį BMW 7, rin­ko­je ki­tų ga­min­to­jų siū­ly­ti mo­de­liai ga­lė­jo pa­si­gir­ti, kad yra di­de­li, so­li­dūs, pa­to­gūs ir bran­gūs au­to­mo­bi­liai, bet nė vie­nas jų ne­pa­si­žy­mė­jo spor­tiš­ku­mu. Tad BMW 7 su­kū­rė re­vo­liu­ci­ją pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių seg­men­te ir ta­po ne tik pir­muo­ju spor­tiš­ku pra­ban­gos seg­men­to mo­de­liu, bet ir nu­brė­žė nau­jus kom­for­to, ino­va­ci­jų ir efek­ty­vu­mo stan­dar­tus. Kei­tė­si BMW 7 kar­tos, ta­čiau šios fir­mi­nės flag­ma­no ver­ty­bės iš­li­ko iki šių die­nų, taip pat ir nau­ja­ja­me, ką tik pa­skelb­ta­me BMW 7 mo­de­ly­je. Jis pa­tei­kė iki šiol dar ne­ma­ty­tų ino­va­ci­jų au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jo­je ir to­dėl dar iki ofi­cia­lios prem­je­ros bu­vo už­sa­ki­nė­ja­mas pir­kė­jų tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir ki­to­se ša­ly­se“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niu­kas.

Apa­ki­no ne­ei­li­ne galia

Trečios laidos BMW 7 jau buvo varomas ne vien benzininiais, bet ir dyzeliniais motorais.

1977 me­tais pri­sta­ty­tas pir­mos kar­tos BMW 7 se­ri­jos li­mu­zi­nas kom­pa­ni­jos mo­de­lių ga­mo­je pa­kei­tė BMW 2500. Šis bu­vo ne­ma­žas spor­tiš­kas se­da­nas, grei­tas ir ge­rai val­do­mas, ta­čiau jis ne­ga­lė­jo kon­ku­ruo­ti su to me­to pre­mium seg­men­to ly­de­riais. O BMW 7 jau bu­vo ap­rū­pin­tas vis­kuo, ką tik tuo me­tu ga­lė­jo pa­siū­ly­ti Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė: šia­me mo­de­ly­je bu­vo vi­sų ra­tų dis­ki­niai stab­džiai, ABS, svy­ra­vi­mus stab­dant kom­pen­suo­jan­ti pa­ka­ba, dau­gias­luoks­niai ši­lu­mos ne­pra­lei­džian­tys stik­lai, cen­tri­nis už­rak­tas, kli­ma­to kon­tro­lės ir krui­zo kon­tro­lės sis­te­mos, bor­to kom­piu­te­ris ir ki­tos ino­va­ci­jos. Pir­mos kar­tos BMW 7 au­to­mo­bi­liai bu­vo ap­rū­pin­ti še­šių ci­lind­rų ben­zi­ni­niais va­rik­liais, ku­rių ga­lia svy­ra­vo nuo 125 kW/170 AG iki 185 kW/252 AG. Ga­lin­giau­sios Eu­ro­po­je ga­min­tos ver­si­jos BMW 745i ra­tus va­rė 3,2 li­tro dar­bo tū­rio še­šių ci­lind­rų va­rik­liu su tur­bo­komp­re­so­riu­mi. BMW par­da­vė dau­giau nei 285 tūkst. vie­ne­tų pir­mos kar­tos BMW 7.

BMW 7 se­ri­jos sėk­mę rin­ko­je įtvir­ti­no an­tro­ji kar­ta, ku­ri de­biu­ta­vo 1986 me­tais. Vo­kie­čiai pa­ga­mi­no dau­giau nei 311 tūkst. to­kių au­to­mo­bi­lių. Ga­myk­li­niu in­dek­su E32 žy­mė­tas au­to­mo­bi­lis ga­vo ele­gan­tiš­ką ir verž­lų kė­bu­lą, po ku­riuo slė­pė­si dar ne­re­gė­tos nau­jo­vės. Vie­na iš jų – 1987 me­tais pri­sta­ty­tas pir­mas V12 ti­po va­rik­lis. Po „BMW 750i“ va­rik­lio dang­čiu de­biu­ta­vęs mo­to­ras ta­po ti­kra sen­sa­ci­ja – 220 kW/300 AG va­rik­lis pra­ban­giam se­da­nui lei­do spur­tuo­ti iki 100 km/val. grei­čio per 6,6 sek., o mak­si­ma­lus au­to­mo­bi­lio grei­tis bu­vo ap­ri­bo­tas ties vi­siems mums da­bar įpras­ta 250 km/val. ri­ba. Au­to­mo­bi­lių is­to­ri­kai tei­gia, kad bū­tent šia­me BMW mo­de­ly­je bu­vo pra­dė­ta tra­di­ci­ja ri­bo­ti mak­si­ma­lų ne­ža­bo­tos ga­lios au­to­mo­bi­lių grei­tį ties šia įspū­din­ga ri­ba. Tuo­met nau­jo­jo BMW flag­ma­no kū­rė­jai įro­dė, kad spor­tiš­ku­mas ir kom­for­tas pui­kiai de­ra tar­pu­sa­vy­je, o BMW 7 se­ri­ja ta­po vie­nu iš pre­mium seg­men­to ly­de­rių pa­sau­ly­je.

Ketvirtos laidos BMW 7 tapo geriausiai parduodamu vokiško modelio limuzinu - visame pasaulyje buvo nupirkta 343 tūkst. automobilių.

To­bu­lu­mo link

1994 me­tais de­biu­ta­vo jau tre­čios kar­tos BMW 7. Au­to­mo­bi­lio sti­lius ta­po dar spor­tiš­kes­nis. Be įpras­tų ga­lin­gų ben­zi­ni­nių mo­to­rų E38 ga­myk­li­niu in­dek­su žy­mė­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se de­biu­ta­vo ir dy­ze­li­niai mo­to­rai. Au­to­mo­bi­lis iš­sis­ky­rė tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų gau­sa ir tur­tin­ga įran­ga. Pir­kė­jai ga­lė­jo už­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lį su te­le­fo­nu, šal­dy­tu­vu ar na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma, šis BMW 7 bu­vo ap­rū­pin­tas ne tik įpras­ta ABS, bet ir DSC, EDC ir sta­bi­lu­mo kon­tro­lės sis­te­mo­mis. Daug šios kar­tos au­to­mo­bi­lių dar va­ži­nė­ja ir šio­mis die­no­mis.

Ket­vir­tos kar­tos BMW 7 nuo kon­ve­je­rio rie­dė­jo nuo 2001 iki 2008. Šis au­to­mo­bi­lis iš­sis­ky­rė ga­na re­vo­liu­cin­ga iš­vaiz­da. Tai vy­riau­sio­jo BMW di­zai­ne­rio Chri­so Bang­lio nuo­pel­nas, ku­ris kon­kur­se pa­lai­mi­no pa­tį drą­siau­sią pro­jek­tą. Pra­džio­je prieš­ta­rin­gai au­to­mo­bi­li­nės spau­dos įver­tin­tas au­to­mo­bi­lis pir­kė­jų bu­vo su­tik­tas iš­skės­to­mis ran­ko­mis – jis ta­po ge­riau­siai par­duo­da­mu vi­sų lai­kų BMW 7. Jų kon­cer­nas par­da­vė dau­giau nei 343 tūks­tan­čius. Be­je, šia­me mo­de­ly­je de­biu­ta­vo ir „iD­ri­ve“ sis­te­ma, lei­džian­ti vie­no­je vie­to­je val­dy­ti te­le­fo­ną, na­vi­ga­ci­jos, kli­ma­to kon­tro­lės ir pra­mo­gų sis­te­mas.

2008 me­tų Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne de­biu­ta­vo penk­tos kar­tos BMW 7. Au­to­mo­bi­lis bu­vo ga­mi­na­mas su ga­li­nių ar vi­sų ra­tų pa­va­ra. Be įpras­tų ben­zi­ni­nių ar dy­ze­li­nių va­rik­lių šios kar­tos „sep­tin­tu­ko“ pir­kė­jai nuo 2010 me­tų ga­lė­jo rink­tis ir hib­ri­di­ne jė­gai­ne ap­rū­pin­tą ver­si­ją – „BMW Ac­ti­ve­Hyb­rid 7“. Penk­tos kar­tos BMW 7 mo­di­fi­ka­ci­jų ga­mo­je taip pat bu­vo ir ne­di­de­lė­mis se­ri­jo­mis ga­min­tas „BMW Hyd­ro­gen 7“. Tai au­to­mo­bi­lis, ga­lin­tis nau­do­ti dvi ku­ro rū­šis – ben­zi­ną ir skys­tą van­de­ni­lį. Ne­ma­ža da­lis penk­tos kar­tos BMW 7 pa­ka­bos kom­po­nen­tų bu­vo pa­ga­min­ti iš aliu­mi­nio, tai lei­do dar pa­ge­rin­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo tiks­lu­mą. Se­da­ne de­biu­ta­vo dvie­jų pa­ko­pų stab­džių ži­bin­tai, pir­kė­jai ga­lė­jo už­si­sa­ky­ti ir adap­ty­vius, ke­lio po­sū­kius se­kan­čius prie­ki­nius ži­bin­tus.

Šeštos kartos BMW 7 jau turi ir hibridinę modifikaciją.

Nau­ja­sis BMW 7 tę­sia tradicijas

Šį mė­ne­sį pri­sta­ty­tas nau­ja­sis BMW 7 se­da­nas tę­sia ge­riau­sias pirm­ta­kų tra­di­ci­jas. Iš iš­orės 7 se­ri­jos mo­de­lis ta­po mo­der­nios, spor­tiš­kai ele­gan­tiš­kos, pra­ban­gios iš­vaiz­dos. Į akis iš­syk kren­ta prie­ki­niai ži­bin­tai, ku­rie yra la­ze­ri­niai, pa­na­šūs kaip die­gia­mi BMW i8. Ne ką ma­žiau pra­ban­gos ir iš­skir­ti­nių tech­no­lo­gi­jų yra ir BMW 7 vi­du­je: čia nau­do­ja­mos tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės me­džia­gos – oda, me­ta­las, me­dis; įvai­rus ir įspū­din­gas sa­lo­no apš­vie­ti­mas, ku­rio spal­vą ga­li­ma leng­vai pa­si­keis­ti ju­tik­li­nia­me ekra­ne. Lie­ti­mui jau­trus ekra­nas įdieg­tas ir cen­tri­nia­me prie­tai­sų sky­de. Nau­jie­na ta, kad jį val­dy­ti ga­li­ma ne tik lie­čiant ar to­bu­lai vei­kian­čio­mis bal­so ko­man­do­mis, bet ir ges­tais – pirš­to ju­de­siu ga­li­ma pa­gar­sin­ti ar nu­ty­lin­ti gar­so sis­te­mą, at­si­liep­ti į skam­bu­tį, ran­kos mos­tu jį at­mes­ti ir pan.

Nau­ja­sis BMW 7 se­da­nas ta­po 130 kg leng­ves­nis nei jo pirm­ta­kas – kon­cer­nas tei­gia, kad tai bus leng­viau­sias au­to­mo­bi­lis tarp sa­vo kon­ku­ren­tų. Vie­na uni­ka­liau­sių tech­no­lo­gi­jų, in­teg­ruo­ta į nau­jo­sios kar­tos BMW 7 – au­to­no­mi­nio par­ka­vi­mo ga­li­my­bė. Vai­ruo­to­jas ga­li pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį ar jį iš­va­ry­ti iš par­ka­vi­mo vie­tos ne­sė­dė­da­mas už vai­ro – tie­siog pa­lies­da­mas au­to­mo­bi­lio rak­te in­teg­ruo­tą lie­ti­mui jau­trų ekra­ną.

BMW 7 kū­rė­jai ti­ki­na, kad nau­jas mo­de­lis taip pat bus efek­ty­viau­sias sa­vo seg­men­te. Au­to­mo­bi­lis bus siū­lo­mas su dviem ben­zi­ni­niais ar­ba dviem dy­ze­li­niais mo­to­rais, taip pat su hib­ri­di­ne pa­va­ra. Hib­ri­di­nė, iš tink­lo įkrau­na­ma BMW 740e ver­si­ja tu­rės 2 l 190 kW/258 AG ga­lios ben­zi­ni­nį ir 70 kW/95 AG ga­lios elek­tros va­rik­lius. Hib­ri­do de­ga­lų są­nau­dos 100 km te­sieks 2,1 li­tro, o vien elek­tros pa­va­ra se­da­nas ga­lės nu­va­žiuo­ti iki 40 km at­stu­mą ir iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų 120 km/val. grei­tį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami