BMW ateities žibintai – kaip iš fantastikos srities

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-08 16:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-08 16:00
Kad BMW limuzinuose įmontuoti naujos kartos lazeriniai žibintai, išduoda žibintų žieduose įkomponuotos plonytės mėlynos šviesos juostelės. Gamintojo nuotraukos
Pa­sau­li­nė­je elek­tro­tech­ni­kos par­odo­je „Con­su­mer Elec­tro­nics Show 2015“ (CES) BMW pa­de­mons­tra­vo nau­jos kar­tos au­to­mo­bi­lių ži­bin­tus. Prie­ki­niuo­se nau­do­ja­mos la­ze­rių, o ga­le – or­ga­ni­nių švie­sos dio­dų (OLED) tech­no­lo­gi­jos, ku­rios lei­džia ne tik su­kur­ti įspū­din­gai at­ro­dan­čius ir švie­sos efek­tais iš­sis­ki­rian­čius ži­bin­tus, bet ir pa­di­din­ti sau­gu­mą.

„BMW įro­do sa­vo pa­sau­li­nę ly­de­rys­tę to­bu­li­nant la­ze­ri­nių ži­bin­tų tech­no­lo­gi­ją. Kon­cer­nas jau ga­mi­na ir pir­kė­jams pri­sta­tė pir­muo­sius mo­de­lius su BMW „La­ser­light“ la­ze­ri­niais ži­bin­tais – „BMW i8“ ir „BMW i3“, o CES par­odo­je su „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­liu at­sklei­dė dar ne­ma­ty­tą ži­bin­tų iš­vaiz­dą ir ga­li­my­bes, ku­rios ar­ti­miau­siu me­tu bus įgy­ven­din­tos se­ri­ji­nės ga­my­bos mo­de­liuo­se. La­ze­ri­nės ir OLED tech­no­lo­gi­jos taps nau­ju ži­bin­tų evo­liu­ci­jos eta­pu, o svar­biau­sia, kad jos žy­miai pa­ge­rins ma­to­mu­mą vai­ruo­to­jams va­žiuo­jant nak­ties me­tu“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niu­kas.

La­ze­ri­nės švie­sos spin­du­lys – 600 metrų

De­mons­tra­ci­nio „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­lio prie­ky­je įreng­ti la­ze­ri­niai ži­bin­tai, ku­rie ke­lia švie­sos spin­du­lio nuo­to­lio ir ryš­ku­mo stan­dar­tų kar­te­lę au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jo­je. „BMW La­ser­light“ ži­bin­tų spin­du­lys sie­kia net 600 me­trų. Tai – du­kart to­liau, nei įpras­tų au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų.

Lazerio skleidžiama šviesa yra 10 kartų ryškesnė nei dabar naudojamų šviesos kategorijų, o kartu yra ir malonesnė akiai.

BMW in­ži­nie­riai lem­po­je su­ge­bė­jo mė­ly­ną la­ze­rių švie­są pa­vers­ti ryš­kiai bal­ta, ku­ri pri­me­na na­tū­ra­lų die­nos apš­vie­ti­mą ir yra la­bai ma­lo­ni akims. Be to, ši bal­ta švie­sa yra 10 kar­tų ryš­kes­nė nei ha­lo­ge­ni­nė, kse­no­ni­nė ar LED, ta­čiau ne­pai­sant to su­nau­do­ja 30 proc. ma­žiau ener­gi­jos. BMW šiuo­se ži­bin­tuo­se taip pat nau­do­ja „BMW Se­lec­ti­ve Beam“ funk­ci­ją, ku­ri už­ti­kri­na, kad ryš­kūs au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai ne­akin­tų iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čių ar len­kia­mų/­len­kian­čių au­to­mo­bi­lių.

La­ze­ri­niai ži­bin­tai ga­li bū­ti in­teg­ruo­ti su ki­to­mis au­to­mo­bi­li­nė­mis sis­te­mo­mis ir taip dar la­biau pa­di­din­ti sau­gu­mą bei kom­for­tą. Pa­vyz­džiui, jie ga­li bū­ti su­sie­ti su na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma ir iš anks­to apš­vies­ti po­sū­kį, o kryp­ti­niu taš­ki­niu spin­du­liu apš­vies­ti už 100 me­trų esan­tį gy­vū­ną ar pės­tį­jį, ku­rį už­fik­suo­ja inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ka­me­ros. „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­ly­je taip pat in­teg­ruo­ta nau­jo­viš­ka sis­te­ma „High Po­wer La­ser“, ku­ri vai­ruo­to­jui svar­bią in­for­ma­ci­ją pro­jek­tuo­ja ant ke­lio prieš­ais au­to­mo­bi­lį – to­kiu bū­du vai­ruo­to­jas ga­li ne­ati­trauk­ti akių nuo ke­lio.

Pri­sta­ty­da­mas nau­jos kar­tos prie­ki­nius ži­bin­tus Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas su­kū­rė ir nau­ją BMW sim­bo­liu ta­pu­sių dvie­jų žie­do for­mos lem­pų iš­vaiz­dą. Kon­cep­ci­nia­me „BMW M4“ mo­de­ly­je šie žie­dai įga­vo nau­ją – plokš­tes­nę ir „aš­tres­nę“ – for­mą. Tai, kad nau­do­ja­mos lem­pos – la­ze­ri­nės, iš­duo­da žie­duo­se erd­viš­kai įkom­po­nuo­tos plo­ny­tės mė­ly­nos švie­sos juo­ste­lės.

Ga­li­niuo­se ži­bin­tuo­se – OLED technologijos

Lazeriniai BMW žibintai gali kryptiniu taškiniu spinduliu apšviesti net už 100 metrų esantį gyvūną ar žmogų, kurį užfiksuoja infraraudonųjų spindulių kameros.

„BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ ga­li­nėms lem­poms ga­min­to­jas pri­tai­kė OLED tech­no­lo­gi­ją, ku­ri nau­do­ja­ma įvai­riems ekra­nams – nuo mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, iki te­le­vi­zo­rių. Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je ši tech­no­lo­gi­ja pa­nau­do­ta ir pa­čioms ga­li­nėms lem­poms ir po­sū­kio sig­na­lams.

OLED ele­men­tai pa­trauk­lūs tuo, kad yra itin plo­ni, vos 1,4 mm sto­rio, o at­ski­ri mo­du­liai ga­li bū­ti ak­ty­vuo­ja­mi at­ski­rai. Tai lei­džia su­kur­ti nau­jo­viš­kus švie­sos efek­tus ir keis­ti juos va­žiuo­jant skir­tin­gais vai­ra­vi­mo re­ži­mais. Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant „Sport“ re­ži­mu, BMW ti­pi­nės L for­mos švie­sa ga­li tap­ti siau­res­ne, „aš­tres­ne“ juo­ste­le.

„BMW M“ pa­da­li­nys ža­da, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je iš­leis se­ri­ji­nės ga­my­bos mo­de­lį, ku­rio ži­bin­tuo­se bus pa­nau­do­tos pa­de­mons­truo­tos OLED tech­no­lo­gi­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bajer  83.181.93.239 2015-01-09 11:43:00
bayerio muziku vezimas
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami