BMW automobiliams – dinamiški „M Performance“ štrichai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-09 10:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-09 10:22
"Performace" priedus turintys BMW automobilių kėbulas yra pažymėtas trispalviais logotipais, turi ypatingus slenksčių antdėklus ir kilimėlius.   Gamintojo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas BMW iš­lei­do spe­cia­lius „M Per­for­man­ce“ prie­dus nau­jie­siems BMW mo­de­liams: di­na­miš­kam bei ele­gan­tiš­kam „BMW 2“ se­ri­jos kab­rio­le­tui ir ul­ti­ma­ty­viems vi­su­rei­giams „BMW X5M“ bei „BMW X6M“. „M Per­for­man­ce“ da­lys su­tei­kia šiems ir taip spor­tiš­kiems mo­de­liams dau­giau di­zai­no ak­cen­tų bei verž­lu­mo.

„BMW ku­ria­mi „M Per­for­man­ce“ li­ni­jos au­to­mo­bi­lių ap­dai­los ir ga­lios pa­ke­tai yra tar­pi­nis va­rian­tas tarp įpras­tos komp­lek­ta­ci­jos mo­de­lio ir spor­ti­nio M va­rian­to: jie pa­de­da su­stip­rin­ti įpras­to BMW au­to­mo­bi­lio spor­tiš­ką cha­rak­te­rį. Dar vie­na svar­bi de­ta­lė yra ta, kad „M Per­for­man­ce“ kom­po­nen­tais pa­pil­dy­ti au­to­mo­bi­liai iš­sau­go ga­myk­li­nę ga­ran­ti­ją, taip pat pa­di­dė­ja to­kių per­so­na­li­zuo­tų au­to­mo­bi­lių iš­lie­ka­mo­ji ver­tė. Šie prie­dai tam­pa vis la­biau pa­klau­sūs, to­dėl kon­cer­nas juos pri­tai­kė jau be­veik vi­sų BMW se­ri­jų au­to­mo­bi­liams“ – sa­ko BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ser­vi­sų tink­lo vys­ty­mo di­rek­to­rius Lau­ry­nas Si­vi­le­vi­čius.

Ryš­kiam „BMW 2“ se­ri­jos kab­rio­le­tui – dar dau­giau išskirtinumo

„BMW 2“ se­ri­jos kab­rio­le­to verž­lu­mas iš­ryš­ki­na­mas juo­dos spal­vos „M Per­for­man­ce“ ak­cen­tais. Į akis kren­ta nau­ja slenks­čių ap­dai­la, juo­dos ra­dia­to­riaus gro­te­lės, ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­liai su ang­lies pluoš­to kor­pu­su ir ag­re­sy­viau at­ro­dan­tis ga­li­nio bam­pe­rio di­fu­zo­rius, ku­ris taip pat pa­ge­ri­na au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­ką. „M Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tų pa­to­bu­lin­to „BMW 2“ se­ri­jos kab­rio­le­to por­tre­tą vai­ni­kuo­ja itin ma­žo svo­rio spe­cia­laus di­zai­no 19-os co­lių ra­tai.

Kab­rio­le­to sa­lo­ne po „M Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tų pri­si­lie­ti­mo ir­gi at­si­ra­do nau­jo­vių. Ten da­bar ka­ra­liau­ja Al­can­ta­ra oda, au­to­mo­bi­lio spor­tiš­ku­mą pa­brė­žia ap­dai­los ele­men­tai iš ang­lies pluoš­to. Tai pa­va­rų per­jun­gi­mo ir ran­ki­nio stab­džio svir­čių ap­dai­la, po­ran­kiai ir du­rų ran­ke­nė­lės iš ang­lies pluoš­to, ar­ba pui­kiai prie ran­kų „lim­pan­tis“ ang­lies pluoš­to vai­ras ap­trauk­tas Al­can­ta­ra oda. Au­to­mo­bi­lį puo­šia ir „M Per­for­man­ce“ lo­go­ti­pais pa­žy­mė­ti slenks­čių ant­dėk­lai bei ki­li­mė­liai.

„M Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tai siū­lo ga­lios di­di­ni­mo pa­ke­tą ir varikliui

„M Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tai ne­ap­si­ri­bo­jo tik kos­me­ti­niais štri­chais – iš­skir­ti­nio kab­rio­le­to pir­kė­jai ga­li rink­tis ir ga­lios pa­di­di­ni­mo pa­ke­tą dy­ze­li­nės ver­si­jos 220d va­rik­liui. Su juo di­na­miš­ko dvie­jų li­trų dar­bo tū­rio dy­ze­li­nio mo­to­ro ga­lia pa­di­dė­ja 15 ark­lio ga­lių ir sie­kia 204 AG.

Pa­di­dė­jus ga­liai pa­ge­rė­jo ir di­na­mi­nės „BMW 220d M Per­for­man­ce“ kab­rio­le­to cha­rak­te­ris­ti­kos. Jis iki 100-o ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čio įsi­bė­gė­ja per 7,1 se­kun­dės. T.y. 0,3 sek. grei­čiau, nei stan­dar­ti­nė kab­rio­le­to ver­si­ja. Na, o spor­tiš­ko au­to­mo­bi­lio ape­ti­tas de­ga­lams li­ko ste­bė­ti­nai kuk­lus – vi­du­ti­nės „BMW 220d M Per­for­man­ce” kab­rio­le­to dy­ze­li­no są­nau­dos tė­ra 4,7 li­tro šim­tui ki­lo­me­trų ke­lio.

Ne­pa­mir­šo ir ga­lin­giau­sių visureigių

BMW pri­sta­tė se­ri­ją „M Per­for­man­ce“ li­ni­jos ak­se­sua­rų ir ap­dai­los ele­men­tų spor­tiš­kiau­siems kon­cer­no vi­su­rei­giams „X5M“ ir „X6M“. Abu „M Per­for­man­ce“ pa­to­bu­lin­ti vi­su­rei­giai iš­sis­ki­ria nau­jo­mis ra­dia­to­riaus ir šo­ni­nė­mis gro­te­lė­mis su „M“ lo­go­ti­pais ir juo­dais rė­me­liais, ga­li­nio vaiz­do veid­ro­džiais su ang­lies pluoš­to kor­pu­sais. Verž­lius vi­su­rei­gių si­lue­tus pa­pil­do tris­pal­vės M juo­stos, ku­rios pri­me­na apie šlo­vin­gas BMW au­to­mo­bi­lių per­ga­les lenk­ty­nių tra­so­se.

„M Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tai pa­si­rū­pi­no ir iš­skir­ti­niais štri­chais ga­lin­giau­sių ir di­na­miš­kiau­sių ba­va­rų vi­su­rei­gių sa­lo­nuo­se. Prie­tai­sų sky­de at­si­ra­do ang­lies pluoš­to ap­dai­la, Al­can­ta­ra ir ang­lies pluoš­to de­ri­niu pa­si­puo­šė cen­tri­nis tu­ne­lis ir „M Step­tro­nic“ 8 pa­va­rų dė­žės val­dy­mo blo­kas. Pa­va­rų dė­žės svir­tis ir vai­ras šio­se ver­si­jo­se pa­žy­mė­ti „M Per­for­man­ce“ lo­go­ti­pais. Dau­giau spor­tiš­ku­mo au­to­mo­bi­lių in­ter­je­rui su­tei­kia ir iš ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­ga­min­tas pe­da­lų blo­kas, o pra­vė­rus du­ris „BMW X5 M“ ir „BMW X6 M“ ke­lei­vius pa­si­tin­ka slenks­čių ap­dai­la iš po­li­ruo­to ne­rū­di­jan­čio plie­no, kur „M Per­for­man­ce“ lo­go­ti­pai iš­ryš­ki­na­mi švie­sos dio­dų švie­sa. To­dėl di­na­miš­ki ir spor­tiš­kiau­si kon­cer­no vi­su­rei­giai „BMW X5 M“ ir „BMW X6 M“ su „M Per­for­man­ce“ pa­ke­tu – tai so­li­dūs au­to­mo­bi­liai ku­rių ne­įma­no­ma ne­pas­te­bė­ti, skir­ti ti­kriems au­to­mo­bi­lių gur­ma­nams.

Be šių mo­de­lių, „M Per­for­man­ce“ pa­ke­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ir ki­tiems BMW au­to­mo­bi­liams: „BMW 1“ se­ri­jai (nuo 2011 me­tų), „BMW 2“ se­ri­jai (nuo 2014 m.), „BMW 3“ se­ri­jai (nuo 2012 m.), „BMW 5“ se­ri­jai (nuo 2009 me­tų), „BMW 6 se­ri­jai“ (nuo 2011 m.), „BMW X4“ (nuo 2014 m.), „BMW X5“ (nuo 2007 me­tų) ir „BMW X6“ (nuo 2008 me­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami