BMW bolide – naujoviškas vandens įpurškimas ir OLED galiniai žibintai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-12 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-12 06:00
„BMW M4 GTS“. Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas BMW spa­lio pa­bai­go­je To­ki­ju­je pra­si­dė­sian­čio­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­tys nau­ją, itin grei­tą „M“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lį – „BMW M4 GTS“. Šis ga­lin­gas lenk­ty­nėms skir­tas dvi­vie­tis mo­de­lis, ku­ris tuo pa­čiu pri­tai­ky­tas ir įpras­tiems ke­liams, tu­rės nau­jas, se­ri­ji­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se dar ne­ma­ty­tas tech­no­lo­gi­jas ir bus iš­leis­tas ri­bo­tu 700 vnt. ti­ra­žu.

„Su „BMW M4 GTS“ de­biu­tuos dvi tech­no­lo­gi­nės ino­va­ci­jos – vie­na au­to­mo­bi­lio prie­ky­je, ir vie­na – ga­le. Prie­ky­je, po ka­po­tu bus mon­tuo­ja­mas va­rik­lis su nau­jo­viš­ka van­dens įpurš­ki­mo tech­no­lo­gi­ja. Ji se­ri­ji­nia­me mo­de­ly­je bus pa­nau­do­ta pir­mą kar­tą. Su „BMW M4 GTS“ pa­si­ro­dys ir dar vie­na au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je ne­ma­ty­ta nau­jo­vė – or­ga­ni­nių švie­sos dio­dų (OLED) tech­no­lo­gi­jos ga­li­niai ži­bin­tai. Ši tech­no­lo­gi­ja at­ve­ria ne­įti­kė­ti­nų efek­tų ga­li­my­bes“, – sa­kė BMW pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vo­je Au­ri­mas Ta­ma­šaus­kas.

Į „BMW M4 GTS“ mon­tuo­ja­ma dau­gy­be ap­do­va­no­ji­mų įver­tin­tas še­šių ci­lind­rų „in-li­ne“ ti­po 3,0 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis, ku­ria­me pa­pil­do­mai bus in­teg­ruo­ta van­dens įpurš­ki­mo sis­te­ma. Ji pa­de­da dar la­biau pa­di­din­ti mo­to­ro ga­lią – ši sieks 500 AG (368 kW) – ir su­ki­mo mo­men­tą, iki 600 Nm. Ne­pai­sant ga­lin­gu­mo, au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­dos iš­lie­ka ma­žos – 8,3 l/100 ki­lo­me­trų. Pa­gal šiuos par­ame­trus „M4 GTS“ yra verž­liau­sias, ra­di­ka­liau­sias ir di­na­miš­kiau­sias BMW „M“ se­ri­jos mo­de­lis. Nuo 0 iki 100 km/val. ku­pė įsi­bė­gė­ja per 3,8 se­kun­dės, o gar­sų­jį Niur­burg­rin­go lenk­ty­nių tra­sos Šiau­ri­nį žie­dą įvei­kia vos per 7:28 mi­nu­tės.

To­kių įspū­din­gų re­zul­ta­tų in­ži­nie­riams pa­vy­ko pa­siek­ti ne tik pa­di­di­nus va­rik­lio efek­ty­vu­mą ir ga­lią, bet ir pa­leng­vi­nus au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą. Tam pa­si­telk­tas su­stip­rin­to ang­lies pluoš­to ir plas­ti­ko ly­di­nys (CFRP), ku­ris nau­do­ja­mas ir au­to­mo­bi­lio kė­bu­lui, ir in­ter­je­re. Šis ly­di­nys nau­do­ja­mas ka­po­tui, sto­gui, sė­dy­nė­se, du­ry­se, kė­bu­lo su­tvir­ti­ni­mui, sa­lo­no ele­men­tuo­se ir pan. Iš vi­so au­to­mo­bi­lis sve­ria 1510 kg, ar­ba 3 kg/1 AG – tai at­sklei­džia mo­de­lio di­na­miš­ku­mo po­ten­cia­lą.

Pir­mą­kart pa­nau­do­jo OLED

Aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų lenk­ty­nių tra­so­se „BMW M4 GTS“ vai­ruo­to­jams pa­dės siek­ti ba­zi­nė­je komp­lek­ta­ci­jo­je esan­ti sep­ty­nių laips­nių dvi­gu­bos san­ka­bos M DCT pa­va­rų dė­žė, pa­va­ras per­jun­gian­ti ne­pra­ran­dant au­to­mo­bi­lio trau­kos. Jas keis­ti vai­ruo­to­jai ga­lės ir me­cha­niš­kai, ant vai­ro esan­čio­mis svir­ti­mis.

Au­to­mo­bi­lio prie­ky­je mon­tuo­ja­mi BMW vi­zi­ti­ne kor­te­le ta­pę dvi­gu­bi ap­va­lūs ži­bin­tai, ku­riuo­se nau­do­ja­mos ryš­kų ma­to­mu­mą tam­siu par­os me­tu už­ti­kri­nan­čios LED lem­pos su „BMW Se­lec­ted Beam“ tech­no­lo­gi­ja, ne­lei­džian­čia akin­ti prieš­prie­šais at­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų.

Au­to­mo­bi­lio ga­le esan­čiuo­se „L“ for­mos ži­bin­tuo­se pri­tai­ky­ta OLED tech­no­lo­gi­ja, ku­ri nau­do­ja­ma įvai­riems ekra­nams – nuo mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų iki te­le­vi­zo­rių. Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je ši tech­no­lo­gi­ja pa­nau­do­ta ir ga­li­nėms lem­poms bei po­sū­kio sig­na­lams se­ri­ji­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liuo­se. OLED tech­no­lo­gi­ja yra iš­skir­ti­nė tuo, kad yra plo­na (1,4 mm sto­rio) ir ga­li kur­ti švie­są vi­sa­me pa­vir­šiu­je ar­ba tiks­liai ak­ty­vuo­ti tik da­ly­je jo ir to­kiu bū­du su­kur­ti įspū­din­gai at­ro­dan­čius vi­zua­li­nius efek­tus.

BMW nu­ma­to, kad 300 iš 700 „BMW M4 GTS“ au­to­mo­bi­lių bus skir­ta tik JAV rin­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami