BMW jau ir pats prisiparkuoja daugiaaukštėje aikštelėje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-07 15:12
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-07 15:12
Las Vegase vykstančioje parodoje elektromobilis BMW i3 pats atsistojo į laisvą vietą tarp kitų dviejų tos pačios markės transporto priemonių. Gamintojo nuotraukos
Va­kar Las Ve­ga­se (JAV) pra­si­dė­ju­sio­je bui­ti­nės elek­tro­ni­kos „CES 2015“ par­odo­je Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „BMW Group“ pa­de­mons­tra­vo nau­jas au­to­mo­bi­lių au­to­no­mi­nio val­dy­mo ga­li­my­bes, ku­rios pa­de­da ma­ši­nai pa­čiai pri­si­par­kuo­ti dau­giaaukš­tė­je sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ar la­bai tiks­liai ma­nev­ruo­ti. Eks­per­tai vo­kie­čių iš­ra­di­mą jau va­di­na nau­jie­na, ku­ri at­vers nau­ją pus­la­pį ke­lių trans­por­to is­to­ri­jo­je.

Sau­sio 6 d. pra­si­dė­ju­sio­je „CES 2015“ par­odo­je nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas BMW kon­cer­nas iš­ban­dė su nau­juo­ju elek­tro­mo­bi­liu „BMW i3“.

Ja­me įreng­ti ke­tu­ri la­ze­ri­niai ap­lin­kos ske­ne­riai nu­skai­to ap­lin­ką ir pa­ti­ki­mai iden­ti­fi­kuo­ja kliū­tis, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je esan­čias ko­lo­nas. Jei­gu au­to­mo­bi­lis prie ko­lo­nos ar sie­nos ar­tė­ja per grei­tai, sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai pra­de­da stab­dy­ti, kad bū­tų iš­veng­ta su­si­dū­ri­mo. Au­to­mo­bi­lis su­stab­do­mas la­bai tiks­liai, ke­lių cen­ti­me­trų tiks­lu­mu nuo kliū­ties. Jei­gu vai­ruo­to­jas pa­kei­čia va­žia­vi­mo kryp­tį ir su­si­dū­ri­mui grės­mės ne­be­lie­ka, stab­džiai yra at­lei­džia­mi. Ši tech­no­lo­gi­ja ypač pa­leng­vi­na naš­tą vai­ruo­to­jams esant su­nkiam ma­to­mu­mui.

Kaip ir ki­to­se BMW pa­gal­bi­nė­se tech­no­lo­gi­jo­se, taip ir šiuo at­ve­ju, vai­ruo­to­jas bet ku­riuo me­tu ga­li įsi­kiš­ti ir pil­nai pe­rim­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mą.

Nuotolinio parkavimo asistentas yra aktyvuojamas išmaniajame laikrodyje.

Dau­giaaukš­tė­se aikš­te­lė­se - vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tas parkavimasis

Ki­ta au­to­no­mi­nio val­dy­mo sis­te­ma – „BMW i3“ ban­dy­mų mo­de­ly­je įdieg­tas vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tas nuo­to­li­nio par­ka­vi­mo au­to­ma­ti­nis pa­gal­bi­nin­kas „Re­mo­te Va­let Par­king As­sis­tant“. Jis nau­do­ja la­ze­ri­nių ske­ne­rių su­ren­ka­mą in­for­ma­ci­ją ir skait­me­ni­nį pa­sta­to, pa­vyz­džiui, dau­giaaukš­tės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, brė­ži­nį.

At­vy­kęs prie įva­žia­vi­mo į aikš­te­lę vai­ruo­to­jas ga­li iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio ir sa­vo iš­ma­nia­ja­me lai­kro­dy­je ak­ty­vuo­ti šį nuo­to­li­nio par­ka­vi­mo asis­ten­tą. Kol vai­ruo­to­jas ke­liaus į vers­lo su­si­ti­ki­mą, au­to­ma­ti­zuo­tas asis­ten­tas sa­va­ran­kiš­kai su­ras vie­tą dau­giaaukš­tė­je aikš­te­lė­je (jis su­ge­ba va­žiuo­ti ir per skir­tin­gus aikš­te­lės aukš­tus) ir pri­par­kuos au­to­mo­bi­lį lais­vo­je vie­to­je. Asis­ten­tas at­pa­žįs­ta aikš­te­lės kons­truk­ci­nius ele­men­tus ir sau­giai ap­va­žiuo­ja bet ko­kią kliū­tį, pa­vyz­džiui, ne­tvar­kin­gai pa­sta­ty­tą au­to­mo­bi­lį.

Sa­va­ran­kiš­kai pri­si­par­ka­vęs, „BMW i3“ au­to­ma­tiš­kai už­si­ra­ki­na ir lau­kia šei­mi­nin­ko. Po su­si­ti­ki­mo vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­lį iš­kvie­čia per iš­ma­nų­jį lai­kro­dį ir bal­so ko­man­dą. „BMW i3“ aps­kai­čiuo­ja lai­ką, per ku­rį vai­ruo­to­jas pa­sieks par­ka­vi­mo aikš­te­lės iš­va­žia­vi­mą ir čia at­si­du­ria tiks­liai nu­sta­ty­tu lai­ku.

Na­vi­ga­ci­ja be GPS signalo

Įdo­mu tai, kad šio­se sis­te­mo­se au­to­mo­bi­lio po­zi­ci­jai nu­sta­ty­ti ir orien­tuo­tis erd­vė­je BMW ne­nau­do­ja GPS sig­na­lo – sis­te­mos nau­do­ja­si tik ju­tik­liais ir skait­me­ni­niu pa­sta­to pla­nu. Ap­siei­ti be GPS siek­ta, nes jis dau­giaaukš­tė­se aikš­te­lė­se nė­ra itin tiks­lus.

Be la­ze­ri­nių ju­tik­lių, nuo­to­li­nio par­ka­vi­mo asis­ten­tas tu­ri pro­ce­so­rių ir pa­gal al­go­rit­mus ap­do­ro­ja in­for­ma­ci­ją, kad tiks­liai ži­no­tų sa­vo bu­vi­mo vie­tą, nu­skai­ty­tų ap­lin­ką ir sa­va­ran­kiš­kai bei au­to­ma­ti­zuo­tai va­žiuo­tų. Ka­dan­gi vi­są dar­bą at­lie­ka au­to­mo­bi­ly­je esan­čios „sme­ge­nys“, aikš­te­lė­se ne­rei­kia dieg­ti jo­kios pa­pil­do­mos įran­gos, kad au­to­mo­bi­lis orien­tuo­tų­si ap­lin­ko­je ir sau­giai va­žiuo­tų.

Il­ga­me­tė pa­tir­tis au­to­mo­bi­lių automatizavime

„BMW Group“ yra vie­nas rin­kos ly­de­rių ku­riant iš da­lies ar vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­to au­to­mo­bi­lių val­dy­mo tech­no­lo­gi­jas.

2009 me­tais kon­cer­nas pra­dė­jo ban­dy­mų prog­ra­mą „BMW Track Trai­ner“ ir pa­de­mons­tra­vo kaip pa­čią su­dė­tin­giau­sią lenk­ty­nių tra­są – Niur­burg­rin­go Šiau­ri­nį žie­dą – au­to­no­mi­nis BMW au­to­mo­bi­lis pra­va­žia­vo idea­lia tra­jek­to­ri­ja. Vė­liau „BMW Track Trai­ner“ idea­liai įvei­kė ir ki­tas tra­sas.

Ino­va­ci­jas kon­cer­nas to­liau plė­to­jo pa­gal ban­dy­mų prog­ra­mą „BMW Emer­gen­cy Stop As­sis­tant“. Jei­gu vai­ruo­to­jas ne­ti­kė­tai su­smun­ka, pa­vyz­džiui, dėl šir­dies smū­gio, šis asis­ten­tas au­to­ma­tiš­kai pe­ri­ma au­to­mo­bi­lio val­dy­mą ir sau­giai su­sto­ja ša­li­kė­lė­je bei au­to­ma­tiš­kai iš­kvie­čia pa­gal­bą.

2011 me­tais „BMW Group“ tes­ti­nis au­to­mo­bi­lis be vai­ruo­to­jo įsi­ki­ši­mo sėk­min­gai nu­va­žia­vo Vo­kie­ti­jo­je A9 greit­ke­liu nuo Miun­che­no iki Nu­rem­ber­go. Nuo to lai­ko, šis pro­to­ti­pas bu­vo nuo­lat to­bu­li­ni­mas. Ban­dy­mų au­to­mo­bi­lis, rea­guo­da­mas į eis­mo si­tua­ci­ją ir va­žiuo­da­mas 0-130 km/val. grei­čio dia­pa­zo­ne, ge­ba sa­va­ran­kiš­kai stab­dy­ti, grei­tė­ti ir ap­lenk­ti ki­tas trans­por­to prie­mo­nes. Šiuo au­to­mo­bi­liu BMW spe­cia­lis­tai jau nu­va­žia­vo apie 20 tūkst. ki­lo­me­tru. Au­to­mo­bi­ly­je yra įreng­tos sen­so­ri­nės sis­te­mos – LI­DAR, ra­da­ras, ul­tra­gar­so ju­tik­liai ir ka­me­ros vi­so­se au­to­mo­bi­lio pu­sė­se.

Nuo 2013 m sau­sio „BMW Group“ bend­ra­dar­biau­ja su tarp­tau­ti­ne kor­po­ra­ci­ja „Con­ti­nen­tal“ siek­da­ma to­liau plė­to­ti ban­do­mą­jį pro­jek­tą ir iki 2020 me­tų pa­dė­ti pa­grin­dą au­to­no­mi­nėms au­to­mo­bi­lių val­dy­mo funk­ci­joms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami