BMW mini savo įkūrimo 100-ąsias metines

BNS 2016-03-07 08:27
BNS
2016-03-07 08:27
pixabay.com nuotrauka
Vo­kie­ti­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nė BMW pir­ma­die­nį iš­kil­min­gai švęs sa­vo įkū­ri­mo 100-ąsias me­ti­nes, pri­si­min­da­ma sa­vo per­mai­nin­gą is­to­ri­ją ir žvelg­da­ma į at­ei­tį, kai bend­ro­vė sten­gia­si pri­si­tai­ky­ti prie „as­me­ni­nio mo­bi­lu­mo“ epo­chos.

Šios bend­ro­vės būs­ti­nė, įsi­kū­ru­si Vo­kie­ti­jos pie­ti­nia­me Miun­che­no mies­te, yra įspū­din­gas komp­lek­sas su „BMW ke­tu­rių ci­lind­rų“ (BMW-Vier­zy­lin­der) bokš­tais, di­džiu­le ga­myk­la, biu­rais ir mu­zie­ju­mi. Ši įmo­nė yra di­džiau­sias darb­da­vys Ba­va­ri­jos že­mės sos­ti­nė­je – jos būs­ti­nė­je ir fab­ri­ke dir­ba iš vi­so 41 tūkst. žmo­nių.

BMW, įkur­ta per Pir­mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, iš­au­go į tarp­tau­ti­nę mil­ži­nę, tu­rin­čią ga­myk­lų 14 ša­lių ir dau­giau ne­gu 116 tūkst. dar­buo­to­jų. Da­bar­ti­nė jos par­da­vi­mų me­ti­nė apy­var­ta – apie 80 mlrd. eu­rų.

Mū­sų die­no­mis BMW ga­mi­na au­to­mo­bi­lius ir mo­to­cik­lus; tarp bend­ro­vei pri­klau­san­čių pre­kių ženk­lų taip yra bri­tų „Rolls-Roy­ce“ ir „Mi­ni“.

BMW len­kia sa­vo var­žo­vę „Daim­ler-Benz“ pa­gal par­duo­da­mų ga­mi­nių skai­čių, o ki­ta šio sek­to­riaus mil­ži­nė, VW, smar­kiai nu­ken­tė­jo dėl iš­me­ta­mų­jų du­jų rod­me­nų klas­to­ji­mo skan­da­lo, to­dėl Ba­va­ri­jos kon­cer­nas iš­lie­ka pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­my­bos seg­men­to ly­de­re ir yra lai­ko­ma pa­žan­gio­sios vo­kie­čių in­ži­ne­ri­jos sim­bo­liu.

„Tai pui­kūs ga­mi­niai; džiaugs­mas juos ga­min­ti“, – sa­kė mė­ly­ną kom­bi­ne­zo­ną vil­kin­tis dar­bi­nin­kas Ste­fa­nas Eich­bor­nas, pri­žiū­rė­da­mas di­džiu­les stak­les, štam­puo­jan­čias iš skar­dos au­to­mo­bi­lių kė­bu­lų de­ta­les.

Pirmasis BMW pagamintas automobilis "Dixi"/wikipedia.org nuotrauka

Tam­si ka­ro me­tų istorija

Šios au­to­mo­bi­lių ga­my­bos mil­ži­nės is­to­ri­ja pra­si­dė­jo daug ne­ra­mes­niais lai­kais – 1916 me­tų ko­vo 7 die­ną. Tuo me­tu ji va­di­no­si „Baye­ris­che Flug­zeug­wer­ke“ (Ba­va­ri­jos lėk­tu­vų ga­myk­la) ir ga­mi­no lėk­tu­vų va­rik­lius.

Po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, kai pra­lai­mė­ju­siai Vo­kie­ti­jai bu­vo užd­raus­ta ga­min­ti lėk­tu­vus, įmo­nė 1922 me­tais pa­kei­tė pa­va­di­ni­mą ir ta­po „Baye­ris­che Mo­to­ren Wer­ke“ (Ba­va­ri­jos va­rik­lių ga­myk­la).

BMW pa­si­rin­ko pro­pe­le­rio pa­vi­da­lo lo­go­ti­pą, pri­me­nan­tį jos šak­nis avia­ci­jos pra­mo­nė­je, ir tra­di­ci­nes Ba­va­ri­jos spal­vas – bal­tą bei mė­ly­ną.

„Ga­mi­niai, dėl ku­rių BMW la­biau­siai ži­no­ma mū­sų die­no­mis, iš tie­sų yra pa­sku­ti­niai ga­mi­niai, įtrauk­ti į jos pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tą“, – sa­kė bend­ro­vės is­to­ri­kas Manf­re­das Gru­ner­tas.

Pir­mą­jį mo­to­cik­lą BMW pa­ga­mi­no 1923 me­tais, o au­to­mo­bi­lių ga­my­bą pra­dė­jo 1928-ai­siais. Pir­ma­sis BMW au­to­mo­bi­lio mo­de­lis bu­vo „Di­xi“ – pa­gal li­cen­ci­ją ga­mi­na­ma bri­tiš­ko „Aus­tin 7“ ko­pi­ja.

4-aja­me de­šimt­me­ty­je įmo­nė pra­dė­jo ga­min­ti sa­vo kons­truk­ci­jos au­to­mo­bi­lius, to­kius kaip li­mu­zi­nas „BMW 326“ ir spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis „BMW 328“.

Į val­džią at­ėjus na­ciams BMW vėl įsi­trau­kė į ka­ro pra­mo­nę, vėl pra­dė­ju­si ga­min­ti lėk­tu­vų va­rik­lius.

Nuo 1939 me­tų bend­ro­vė nau­do­jo kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lų dar­bo jė­ga, o ka­ro pa­bai­go­je ka­li­niai su­da­rė apie 50 proc. iš maž­daug 50 tūkst. jos dar­bi­nin­kų. Tai bu­vo vie­nas tam­siau­sių epi­zo­dų per BMW is­to­ri­ją, apie ku­rį ji pra­dė­jo at­vi­rai kal­bė­ti tik 9-aja­me de­šimt­me­ty­je.

Bai­gian­tis An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, kai Vo­kie­ti­ja bu­vo smar­kiai su­griau­ta, bend­ro­vė iš­gy­ve­no, ga­min­da­ma puo­dus ir kep­tu­ves.

Mo­to­cik­lų ga­my­ba bu­vo at­nau­jin­ta 1948-ai­siais, o au­to­mo­bi­lių – 1952-ai­siais, bet jų sėk­mė iš pra­džių bu­vo ri­bo­ta.

„6-aja­me de­šimt­me­ty­je BMW tu­rė­jo di­de­lių fi­nan­si­nių prob­le­mų, – sa­kė M.Gru­ner­tas AFP. – BMW ne­da­ly­va­vo Vo­kie­ti­jos po­ka­rio eko­no­mi­kos ste­buk­le.“

Star­tuo­lio dvasia

1959 me­tais šią įmo­nę ke­ti­no pe­rim­ti jos pa­grin­di­nė var­žo­vė „Daim­ler-Benz“, bet gru­pė ak­ci­nin­kų su­ki­lo prieš to­kį pa­siū­ly­mą.

Vie­nas iš jų, Her­ber­tas Quand­tas, gar­saus pra­mo­ni­nin­ko sū­nus, at­ėjo į pa­gal­bą ir in­ves­ta­vo į bend­ro­vę di­džiu­les su­mas.

„Be jo in­de­lio BMW te­bū­tų pa­pras­ta „Daim­ler“ ga­myk­la“, – pa­žy­mė­jo M.Gru­ner­tas.

Quand­tų šei­ma te­bė­ra di­džiau­sia BMW ak­ci­jų val­dy­to­ja – jai pri­klau­so 47 proc. bend­ro­vės ak­ci­jų.

Kon­sul­ta­ci­nės bend­ro­vės EY au­to­mo­bi­lių eks­per­tas Pe­te­ris Fus­sas sa­kė, kad ri­zi­kuo­ti ne­ven­gian­čio „stip­raus ak­ci­nin­ko“ bu­vi­mas bu­vo es­mi­nis veiks­nys, lė­męs bend­ro­vės sėk­mę.

Ta­čiau Quand­tų var­das taip pat su­si­jęs su tam­siau­siu Vo­kie­ti­jos is­to­ri­jos lai­ko­tar­piu.

Her­ber­to tė­vas Guent­he­ris Quand­tas bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių Tre­čio­jo rei­cho pra­mo­nin­kų ir nau­do­jo­si kon­fis­kuo­tu žy­dų tur­tu.

7-aja­me de­šimt­me­ty­je BMW pra­dė­jo leis­ti sa­vo „Neue Klas­se“ (Nau­jo­sios kla­sės) li­mu­zi­nus, o 1965 me­tais bu­vo su­gal­vo­tas bend­ro­vės rek­la­mi­nis šū­kis – „Ti­kras vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mas“.

Nuo 8-ojo iki 10-ojo de­šimt­me­čio bend­ro­vė plė­tė­si už­sie­ny­je. 1994 me­tais BMW įsi­gi­jo Bri­ta­ni­jos „Ro­ver“, bet ta bend­ro­vė pa­si­ro­dė esan­tis fi­nan­siš­kai ne­pers­pek­ty­vi ir vėl bu­vo par­duo­ta 2000 me­tais.

Vis dėl­to BMW pa­si­li­ko „Mi­ni“ pre­ki­nį ženk­lą, ku­rį pa­ver­tė pres­ti­ži­niu.

Bend­ro­vė taip pat ėmė­si ga­min­ti vi­su­rei­gius, kom­pak­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lius ir elek­tri­nius au­to­mo­bi­lius i3.

Tuo me­tu, kai IT mil­ži­nės, to­kios kaip „Goog­le“ ir „App­le“, pra­dė­jo žval­gy­tis į as­me­ni­nio mo­bi­lu­mo rin­ką, BMW 2011 me­tais įkū­rė sa­vo pa­da­li­nį BMWi, iš­plė­to­ju­sį da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais pa­slau­gą „Dri­ve­Now“.

Da­bar­ti­nė idė­ja yra „įk­vėp­ti BMW star­tuo­lio dva­sią, ku­ri nė­ra bū­din­ga šiai pra­mo­nei, kur ga­my­bos cik­lai yra il­gi“, – sa­kė Hen­ri­kas Wen­der­sas (Hen­ri­kas Ven­der­sas), at­sa­kin­gas už BMWi pro­duk­tų val­dy­mą.

Pa­sak jo, šiuo me­tu BMWi pa­ja­mos su­da­ro tik 1 proc. bend­ro­vės bend­ros apy­var­tos. Ta­čiau H.Wen­der­sas par­eiš­kė ti­kin­tis, kad „be mū­sų 200-ųjų (BMW) me­ti­nių ne­ga­lė­tų bū­ti“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami