BMW motociklų sezonui paruošė penkis naujausius modelius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-25 12:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-25 12:23
Gamintojo nuotraukos
Mo­to­cik­lus ga­mi­nan­tis vo­kie­čių kon­cer­no BMW pa­da­li­nys „BMW Mo­tor­rad“ už dvie­jų mė­ne­sių Lie­tu­vo­je pra­si­dė­sian­čiam mo­to­cik­lų se­zo­nui par­uo­šė nau­jau­sius pen­kis mo­de­lius – nuo en­du­ro iki ga­lin­go spor­ti­nio. 

Ga­min­to­jo at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ va­do­vas Oleg Mar­ty­niuk sa­ko, kad da­bar pra­si­de­da in­ten­sy­viau­sias nau­jų BMW mo­to­cik­lų už­sa­ky­mų lai­ko­tar­pis.

„Tiems, ku­rie no­ri per mo­to­cik­lų se­zo­no ati­da­ry­mą iš­va­žiuo­ti su nau­ju mo­to­ri­niu žir­gu, pats lai­kas už­si­sa­ky­ti iš­sva­jo­tą pir­ki­nį. Mat už­sa­kius nau­jos kar­tos BMW mo­to­cik­lus, iš ga­myk­los pas mo­to­cik­li­nin­kus Lie­tu­vo­je jie vi­du­ti­niš­kai at­ke­liau­ja per du mė­ne­sius“, – pa­žy­mi „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius O. Mar­ty­niuk.

Pen­kios naujienos

2015 m. pa­va­sa­rį ga­li­ma bus pa­sig­ro­žė­ti nau­juo­ju ga­lin­gu BMW spor­ti­niu mo­to­cik­lu – „BMW S 1000 RR“. Šis nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų gra­žuo­lis iš­vys­tys di­des­nę ga­lią nei anks­tes­nie­ji mo­de­liai ir bus 4 kg leng­ves­nis, tad lenk­ty­nių tra­so­je pri­vers su­ne­rim­ti var­žo­vus. Kaip pa­ste­bi mo­to­cik­lų spor­to klu­bo „Cof­fee Ra­cers“ pre­zi­den­tas ir lenk­ty­ni­nin­kas Ado­mas Dau­tar­tas, tech­no­lo­giš­kai la­bai pa­žan­gūs BMW spor­ti­niai mo­to­cik­lai Bal­ti­jos ša­lių lenk­ty­nių tra­so­se da­bar yra gei­džia­miau­si. Anot jo, daug sim­pa­ti­jų šiems mo­to­cik­lams pri­de­da jų stan­dar­ti­nė komp­lek­ta­ci­ja, į ku­rią įei­na dau­gy­bė lenk­ty­ni­nin­kams svar­bių da­ly­kų.

„Kai BMW 2009 me­tais iš­lei­do sa­vo pir­mą­jį spor­ti­nį mo­to­cik­lą, ga­min­to­jas spor­ti­nių mo­to­cik­lų kar­te­lę iš­kart pa­kė­lė į ki­tą ly­gį ir iki tol do­mi­na­vę ja­po­nų ga­min­to­jai tu­rė­jo pri­pa­žin­ti ba­va­ro pra­na­šu­mą, – pa­ste­bi A. Dau­tar­tas. – O šis nau­ja­sis mo­de­lis, nors iš­vaiz­da pa­na­šus į sa­vo pirm­ta­ką, yra vi­siš­kai nau­jas mo­to­cik­las su dau­gy­be pa­to­bu­li­ni­mų. Vien ką reiš­kia nau­jos kar­tos grei­to bė­gių per­jun­gi­mo sis­te­ma, ku­ri lei­džia ne tik di­din­ti, bet ir ma­žin­ti bė­gius be san­ka­bos. Vo­kie­čiai „S 1000 RR“ vai­ruo­to­jams pa­siū­lė ir šil­do­mas ran­ke­nas, taip už­si­min­da­mi, kad su spor­ti­nu­ku yra ma­lo­nu va­ži­nė­tis ir gat­vė­mis.“

Taip pat tarp BMW nau­jie­nų – gat­vės mo­to­cik­las „BMW R 1200 R“ ir spor­ti­nis-tu­ris­ti­nis „R 1200 RS“. Nau­ja­sis „BMW R 1200RS“ yra 1976-ųjų „R 100RS“ pa­li­kuo­nis, nuo ku­rio pra­si­dė­jo spor­ti­nių-tur­si­ti­nių mo­to­cik­lų seg­men­tas. Šį mo­to­cik­lą va­ro ho­ri­zon­ta­lus dvie­jų ci­lind­rų va­rik­lis, iš­vys­tan­tis 92kW/125AG. Nau­ja­sis mo­de­lis tu­ri du va­žia­vi­mo re­ži­mus „Rain“ ir „Road“ bei re­gu­liuo­ja­mus amor­ti­za­to­rius – tai lei­džia mė­gau­tis spor­tiš­ku, bet pa­to­giu va­žia­vi­mu il­go­se ke­lio­nė­se. Pa­pil­do­mai „R 1200 RS“ sa­vi­nin­kai ga­li už­si­sa­ky­ti „Ri­ding“ re­ži­mo „Pro“ ver­si­ją, ku­ri ste­bi mo­to­cik­lo pa­svi­ri­mo kam­pą ir už­ti­kri­na sau­ges­nį va­žia­vi­mą.

Nau­ja­sis „BMW S 1000 XR“ – spor­tiš­kas ke­lio­nių mo­to­cik­las, va­ro­mas ga­lin­go L4 va­rik­lio, pe­rim­to iš „S 1000 R“, taip pat pa­si­žy­min­tis pa­žan­gia elek­tro­ni­ka Šis ke­lio­nių žir­gas tu­ri di­de­lį prie­ki­nį stik­lą, be to, ant jo sė­di­ma pa­to­giai iš­si­tie­sus – ne­rei­kia gu­lė­ti ant de­ga­lų ba­ko. Tai­gi jis bus vie­nas ma­lo­nu­mas il­giems pa­si­va­ži­nė­ji­mams. Šis mo­de­lis, ap­jung­da­mas en­du­ro, tu­ris­ti­nį ir spor­ti­nį sti­lių, su­ku­ria nau­ją – nuo­ty­kių-spor­ti­nių (Ad­ven­tu­re Sport) – mo­to­cik­lų ka­te­go­ri­ją.

„BMW Mo­tor­rad“ gat­vės mo­to­cik­lų pa­si­rin­ki­mą pa­di­di­na ir nau­ją­ja „F 800 R“ ver­si­ja. Nau­ja­sis mo­de­lis yra vi­krus ir di­na­miš­kas bei pa­si­žy­mi įspū­din­go­mis sprin­to sa­vy­bė­mis dėl su­trum­pin­tos pir­mo­sios ir an­tro­sios pa­va­ros. Šis 66kW/90AG iš­vys­tan­tis mo­de­lis idea­liai tin­ka va­ži­nė­ji­mui mies­tų gat­vė­mis, ar ne­to­li­moms už­mies­čio ke­lio­nėms. Be to, tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­lus pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams. Va­žia­vi­mo pa­to­gu­mą už­ti­kri­na ap­vers­tos ša­kės ir 10 mm že­miau mon­tuo­ja­ma vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio sė­dy­nė. „BMW F 800 R“ įdieg­tos sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jos pa­gal „Sa­fe­ty 360o“ prog­ra­mą. Mo­to­cik­le stan­dar­tiš­kai mon­tuo­ja­ma ABS sis­te­ma, pa­pil­do­mai ga­li­ma už­si­sa­ky­ti au­to­ma­ti­nės sta­bi­lu­mo kon­tro­lės sis­te­mą ir elek­tro­ni­nį amor­ti­za­to­rių re­gu­lia­vi­mą.

Pa­sak bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vo­je BMW mo­to­cik­lai – en­du­ro.

Be mo­to­cik­lų „BMW Mo­tor­rad“ šie­met taip pat iš ga­myk­los rin­koms pri­sta­tys per­nai pra­dė­tą ga­min­ti elek­tri­nį mo­to­ro­le­rį „BMW C evo­lu­tion“.

Už­si­sa­ky­ti gei­džia­mą mo­de­lį iš iš­pla­tė­ju­sio BMW mo­to­cik­lų spek­tro ga­li­ma „Kras­ta Au­to“ sa­lo­nuo­se Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Įsi­gy­ti mo­de­lius bend­ro­vė siū­lo ir li­zin­gu.

BMW mo­to­cik­lų po­pu­lia­ru­mas spar­čiai auga

Per­nai „BMW Mo­tor­rad“ vi­sa­me pa­sau­ly­je par­da­vė dau­giau­sia mo­to­cik­lų per sa­vo is­to­ri­ją – apie 125 tūks­tan­čius. Tai bu­vo ket­vir­ti re­kor­di­nės pre­ky­bos me­tai. Net ir šių me­tų sau­sis, kai jau pra­si­de­da mo­to­cik­lų už­sa­ky­mo nau­jam se­zo­nui in­ten­sy­vė­ji­mas, pa­si­žy­mė­jo ryš­kiu par­da­vi­mų au­gi­mu. Pra­ėju­sį mė­ne­sį šių nau­jų­jų vo­kiš­kų mo­to­cik­lų bu­vo par­duo­ta 6263 –15 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu me­tu per­nai.

Dau­giau­sia – apie ket­vir­ta­da­lį – mo­to­cik­lų pa­si­lie­ka gim­ti­nė­je Vo­kie­ti­jo­je. Vo­kie­čiai lie­ka iš­ti­ki­mi šiam ga­min­to­jui ir dau­giau­sia va­ži­nė­ja bū­tent BMW mo­to­cik­lais. An­tra vie­ta pa­gal par­duo­da­mų BMW mo­to­cik­lų skai­čių ati­ten­ka JAV. Ki­tos BMW mo­to­cik­lus ypač mėgs­tan­čios rin­kos yra Pra­ncū­zi­ja, Ita­li­ja, Bra­zi­li­ja, Is­pa­ni­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami