BMW pažėrė motociklų naujienų: debiutuoja keturi nauji modeliai

LŽ red@lzinios.lt 2015-12-05 06:00

red@lzinios.lt 2015-12-05 06:00
BMW F 800 GS Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo BMW pa­da­li­nys „BMW Mo­tor­rad“ me­tus už­bai­gia pri­sta­ty­da­mas net 4 nau­jie­nas, tarp jų – vi­siš­kai nau­jas roads­te­ris „BMW G 310 R“, re­tro sti­lis­ti­kos ga­liū­nas „BMW R ni­neT Scramb­ler“ ir du at­nau­jin­ti tu­ris­ti­niai en­du­ro mo­de­liai „BMW F 700 GS“ ir „BMW F 800 GS“.

Tau­pu­sis BMW G 310R

Tai pir­ma­sis vo­kie­čių bend­ro­vės mo­de­lis mo­to­cik­lų iki 500 kub. cm kla­sė­je. Šis mo­to­cik­las bu­vo ku­ria­mas „nuo šva­raus la­po“ ir iš­sis­ki­ria uni­ver­sa­lu­mu bei kom­for­tiš­ku val­dy­mu. BMW G 310 R ga­li vi­kriai ma­nev­ruo­ti siau­ro­se mies­tų gat­vė­se, mo­to­cik­lo eko­no­miš­ku­mas ir pa­to­gi sė­dė­se­na leis be rū­pes­čių su juo įveik­ti ir il­ges­nį at­stu­mą. Tad šio mo­to­cik­lo pri­tai­ky­mo spek­tras iš tie­sų pla­tus.

Svar­biau­sias BMW G 310 R ele­men­tas – tai nau­jas 313 kub. cm dar­bi­nio tū­rio vie­no ci­lind­ro va­rik­lis, iš­vys­tan­tis 25 kW/34 AG jė­gą ir 25 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Šiam va­rik­liui bū­din­gos itin ne­di­de­lės ku­ro są­nau­dos, be to, jis yra pri­tai­ky­tas nau­do­ti įvai­rios ko­ky­bės ku­rą.

Be nau­jo­jo va­rik­lio BMW G 310 R iš­sis­ki­ria pa­ti­ki­ma ir er­go­no­miš­ka kons­truk­ci­ja, ku­ri taip pat yra leng­va – tai su­tei­kia di­des­nį di­na­miš­ku­mą. Šis mo­de­lis tu­ri rė­mi­nį kor­pu­są, ap­vers­to ti­po prie­ki­nę ša­kę, ABS stab­džių sis­te­mą. Trum­pa mo­to­cik­lo ra­tų ba­zė už­ti­kri­na ge­res­nį jo su­val­dy­mą įvai­rio­se są­ly­go­se, o pro­por­cin­gai il­ges­nė ga­li­nė ša­kė su­tei­kia dau­giau sta­bi­lu­mo ke­ly­je.

Ku­riant šį mo­to­cik­lą daug dė­me­sio skir­ta jo nau­do­ji­mo ir val­dy­mo pa­pras­tu­mui įver­ti­nant įvai­raus su­dė­ji­mo vai­ruo­to­jus. To­dėl mo­to­cik­lo bal­ne­lis nu­leis­tas į že­mes­nį ne­gu įpras­tai 78,5 cm aukš­tį, tai su­tei­kia lais­ves­nę ir kom­for­tiš­kes­nę sė­dė­ji­mo po­zą; val­dy­mo ran­ke­nė­lės ir myg­tu­kai iš­sis­ki­ria „BMW Mo­tor­rad“ bū­din­gu pa­pras­tu­mu, skait­me­ni­nia­me ekra­nė­ly­je pa­tei­kia­ma vi­sa svar­biau­sia va­žia­vi­mo par­ame­trų in­for­ma­ci­ja.

BMW G 310 R

Re­tro sti­lis­ti­kos ga­liū­nas „BMW R ni­neT Scrambler“

Nau­ja­sis „BMW R ni­neT Scramb­ler“ kur­tas orien­tuo­jan­tis į kla­si­ki­nių mo­to­cik­lų en­tu­zias­tus, ver­ti­nan­čius iš­gry­nin­tą, mi­ni­ma­lis­ti­nę ir at­ska­lū­niš­ką for­mą. Šio ti­po mo­to­cik­lus dar pra­ėju­sio am­žiaus vi­du­ry­je rin­ko­si Ho­li­vu­do fil­mų he­ro­jai ir mo­to­kro­so lenk­ty­nių mė­gė­jai. Pa­čios „BMW Mo­tor­rad“ is­to­ri­jo­je šie mo­to­cik­lai yra pa­li­kę svar­bią žy­mę – 1951-ai­siais pri­sta­ty­tas „BMW R 68“ ta­po pir­muo­ju mo­to­cik­lu pa­sau­ly­je, ge­bė­ju­siu vir­šy­ti 100 my­lių per va­lan­dą grei­tį.

Su­kur­tas tai­kant aukš­čiau­sius „BMW Mo­tor­rad“ ko­ky­bės stan­dar­tus ir pa­nau­do­jant nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, „BMW R ni­neT Scramb­ler“ yra ne­pa­ly­gi­na­mai pra­na­šes­nis už sa­vo pro­se­ne­lį. Vis dėl­to jis ne­abe­jo­ti­nai yra pa­vel­dė­jęs tam ti­krų iš­vaiz­dos ir at­ska­lū­niš­ko cha­rak­te­rio ypa­ty­bių.

Pir­miau­sia, tai kla­si­ki­nis dvie­jų ho­ri­zon­ta­liai iš­dės­ty­tų ci­lind­rų oru au­ši­na­mas va­rik­lis. Šis 1170 kub. cm tū­rio ag­re­ga­tas ge­ba iš­vys­ty­ti 81 kW/110 AG jė­gą ir 116 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Į vir­šų pa­kel­ti ir ly­giag­re­čia ver­ti­ka­le iš­dės­ty­ti du iš­me­ti­mo vamz­džiai, sklei­džian­tys že­mą ir gi­lų gar­są, – tai dar vie­na šio ti­po mo­to­cik­lams bū­din­ga ypa­ty­bė. Prie mo­to­cik­lo rė­mo pri­glaus­ta iš­me­ti­mo sis­te­ma pa­de­da iš­lai­ky­ti iš­tį­su­sios, ta­čiau siau­ros for­mos iš­vaiz­dą.

Apie ypa­tin­gą dė­me­sį ku­riant šį mo­to­cik­lą liu­di­ja iš­baig­tos ir ap­gal­vo­tos „BMW R ni­neT Scramb­ler“ de­ta­lės, pa­vyz­džiui, kla­si­ki­nio sti­liaus ap­va­lus prie­ki­nis ži­bin­tas ar ana­lo­gi­nis spi­do­me­tras. Tuo me­tu nu­ima­mas pa­pil­do­mas bal­ne­lis le­mia verž­les­nę iš­vaiz­dą, kai mo­to­cik­lu va­žiuo­ja tik jo vai­ruo­to­jas, ar­ba ga­li su­teik­ti dau­giau lanks­tu­mo pri­rei­kus vež­ti ke­lei­vį.

Ga­lop nau­ja­sis „BMW R ni­neT Scramb­ler“ su­teiks ga­li­my­bę di­džiau­siems šio sti­liaus mo­to­cik­lų en­tu­zias­tams tai­ky­ti iš­vaiz­dos mo­di­fi­ka­ci­jas pa­gal sa­vo as­me­ni­nį sko­nį. Ga­li­mų mo­di­fi­ka­ci­jų są­ra­šas api­ma nuo ori­gi­na­lių „BMW Mo­tor­rad“ de­ta­lių iki par­tne­rių su­kur­tų prie­dų, ku­rie leis su­kur­ti uni­ka­lų in­di­vi­dua­li­zuo­tą mo­de­lį.

"BMW-R-nineT"

BMW F 700 GS ir BMW 800 GS – turistams

Tu­ris­ti­niai en­du­ro mo­to­cik­lai BMW F 700 GS ir BMW F 800 GS nuo se­no ži­no­mi dėl sa­vo uni­ver­sa­lu­mo. Ge­ras val­dy­mas ir su­ba­lan­suo­ta ga­lia le­mia, kad šie mo­de­liai leng­vai pri­tai­ko­mi tiek kas­die­niuo­se pa­si­va­ži­nė­ji­muo­se bet ko­kio ti­po dan­ga, tiek il­ges­nė­se ke­lio­nė­se.

„BMW Mo­tor­rad“ at­nau­ji­no BMW F 700 GS ir BMW F 800 GS iš­vaiz­dą ir spal­vų ga­mą, pa­de­dan­čią su­stip­rin­ti emo­ci­nį įspū­dį ir dar la­biau iš­ryš­kin­ti di­na­miš­ką šių mo­to­cik­lų cha­rak­te­rį. Abu mo­de­liai nuo šiol tu­ri at­nau­jin­tos for­mos de­ga­lų ba­ką, už­ve­di­mo spy­ne­lės dang­tį ir nau­jai su­kur­tas pa­si­ren­ka­mo aukš­čio dvi­vie­tes sė­dy­nes.

At­nau­jin­tas BMW F 700 GS bus siū­lo­mas įsi­gy­ti šių spal­vų kom­bi­na­ci­jų: bal­tos (Light whi­te), oran­ži­nės (Sak­hir oran­ge), pil­kos (Mi­ne­ral grey). Tuo pat me­tu BMW F 800 GS kor­pu­so de­ta­lės ga­lės bū­ti pa­deng­tos šiais spal­vų de­ri­niais: bal­tos (Light whi­te), juo­dos (Black storm), ma­ti­nės mė­ly­nos (Ra­cing blue).

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ir kas pirks  78.60.168.138 2015-12-05 15:09:06
Ir kas Lietuvoje juos ziema pirks?
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami