BMW pranašystė: autonominiai automobiliai – po dešimtmečio

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-12 06:00
BMW elektronikos sistemų kūrimo vadovas Elmaras Frickensteinas pademonstravo, kaip išmaniuoju laikrodžiu valdyti automobilį. Scanpix nuotraukos
Las Ve­ga­se vy­ku­sio­je di­džiau­sio­je pa­sau­ly­je var­to­ja­mo­sios elek­tro­ni­kos par­odo­je CES vie­na iš pa­grin­di­nių ren­gi­nio te­mų bu­vo nau­jau­sios au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės tech­no­lo­gi­jos. Au­to­mo­bi­liai – ta sri­tis, dėl ku­rios šį ir ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius vi­sus sa­vo ko­zi­rius mes di­džiau­sios IT ir elek­tro­ni­kos bend­ro­vės.

Tarp par­odo­je da­ly­va­vu­sių ga­min­to­jų ne­abe­jo­ti­nai do­mi­na­vo Vo­kie­ti­jos au­top­ra­mo­nės mil­ži­nai, ku­rie per ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį ino­va­ci­joms yra įsi­pa­rei­go­ję ir to­liau skir­ti de­šim­tis mi­li­jar­dų eu­rų.

Šis „Audi A7“ konceptas 900 kilometrų atstumą iki parodos nuvažiavo pats save valdydamas.

Au­to­mo­bi­lis at­va­žia­vo pats

„Au­di” de­mons­tra­vo dau­gy­bę elek­tro­ni­kos nau­jo­vių, skir­tų vai­ruo­to­jams, au­to­mo­bi­lį su­vo­kian­tiems kaip sa­vo­tiš­ką mo­bi­lio­sios elek­tro­ni­kos įren­gi­nį. Pa­vyz­džiui, nau­juo­siuo­se „Au­di” TT ir Q7 mo­de­liuo­se įdieg­ta val­dy­mo bal­su funk­ci­ja. Gar­siai iš­ta­rus ke­lio­nės tiks­lą, na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma jį su­ran­da ir par­en­ka op­ti­ma­lų marš­ru­tą.

„Au­di” TT ir Q7 au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­ta nau­jo­viš­ka ju­tik­li­nė MMI val­dy­mo sis­te­ma, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę slink­ti ir di­din­ti ekra­ną pa­na­šiais pirš­tų veiks­mais, kaip jau ta­po įpras­ta nau­do­jant iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. „Au­di con­nect” pa­slau­go­mis už­ti­kri­na­ma prie­iga prie „Naps­ter” ir „Au­peo!” in­ter­ne­to mu­zi­kos por­ta­lų.

TT mo­de­ly­je stan­dar­tiš­kai įreng­tas „Au­di vir­tual cock­pit” vir­tua­lus prie­tai­sų sky­das, pa­gal už­sa­ky­mą prie­ina­mas ir Q7 vai­ruo­to­jams. Tai vi­siš­kai nau­jas prie­tai­sų sky­do spren­di­mas, pa­si­žy­min­tis nau­jo­mis in­for­ma­ci­jos gra­fi­nio at­vaiz­da­vi­mo ir su­as­me­ni­ni­mo ga­li­my­bė­mis bei per­si­jun­gi­mo tarp 2D ir 3D vaiz­do funk­ci­ja.

CES par­odo­je „Au­di” bend­ro­vė ne tik brė­žė at­ei­ties gai­res, bet ir de­mons­tra­vo jau šiuo me­tu prie­ina­mas pa­žan­gias elek­tro­ni­nes sis­te­mas ir net da­rė sa­vo­tiš­ką re­tros­pek­ty­vą, aki­vaiz­džiai de­mons­truo­da­ma, ko­kių nuo­sta­bių ga­li­my­bių tu­ri jau da­bar­ti­nės ar net pra­ei­tų kar­tų elek­tro­ni­nės sis­te­mos, t.y., kiek at­ei­ties yra jau šian­dien.

„Audi Prologue“ koncepcinis modelis demonstruoja autonominių automobilių ateitį.

Be­ne ryš­kiau­sias to pa­vyz­dys – per­nai prieš svar­bias lenk­ty­nes įvy­kęs de­mons­tra­ci­nis va­žia­vi­mas, kai Ho­ken­hei­mo (Vo­kie­ti­ja) žie­du mak­si­ma­liu 240 km/val. grei­čiu „gar­bės ra­tą” ap­su­ko ro­bo­ti­zuo­tas „Au­di” RS 7 be vai­ruo­to­jo.

Prieš pat CES par­odą su­reng­ta eks­pe­di­ci­ja – iš Si­li­cio slė­ny­je esan­čio Sten­for­do į Las Ve­ga­są maž­daug 900 km at­va­žia­vo ir 4 ke­lio­nės da­ly­vius at­ve­žė žmo­gaus be­veik ne­vai­ruo­ja­mas „Au­di A7 Sport­back”.

Abiem at­ve­jais bu­vo nau­do­ja­mos vien tik se­ri­ji­nės ga­my­bos vai­ra­vi­mo pa­gal­bos ir au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jos, ku­rių šer­dis – adap­ty­vi­nis tem­po­ma­tas ir jo iš­ma­ni są­vei­ka su ki­to­mis au­to­mo­bi­lio sis­te­mo­mis.

La­ze­ri­nis spin­du­lys – 600 metrų

Tuo tar­pu BMW par­odo­je pa­de­mons­tra­vo nau­jos kar­tos au­to­mo­bi­lių ži­bin­tus. Prie­ki­niuo­se nau­do­ja­mos la­ze­rių, o ga­le – or­ga­ni­nių švie­sos dio­dų (OLED) tech­no­lo­gi­jos, ku­rios lei­džia ne tik su­kur­ti įspū­din­gai at­ro­dan­čius ir švie­sos efek­tais iš­sis­ki­rian­čius ži­bin­tus, bet ir pa­di­din­ti sau­gu­mą.

„BMW įro­do sa­vo pa­sau­li­nę ly­de­rys­tę to­bu­li­nant la­ze­ri­nių ži­bin­tų tech­no­lo­gi­ją. Kon­cer­nas jau ga­mi­na ir pir­kė­jams pri­sta­tė pir­muo­sius mo­de­lius su BMW „La­ser­light“ la­ze­ri­niais ži­bin­tais – „BMW i8“ ir „BMW i3“, o CES par­odo­je su „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­liu at­sklei­dė dar ne­ma­ty­tą ži­bin­tų iš­vaiz­dą ir ga­li­my­bes, ku­rios ar­ti­miau­siu me­tu bus įgy­ven­din­tos se­ri­ji­nės ga­my­bos mo­de­liuo­se. La­ze­ri­nės ir OLED tech­no­lo­gi­jos taps nau­ju ži­bin­tų evo­liu­ci­jos eta­pu, o svar­biau­sia, kad jos žy­miai pa­ge­rins ma­to­mu­mą vai­ruo­to­jams va­žiuo­jant nak­ties me­tu“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niuk.

De­mons­tra­ci­nio „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­lio prie­ky­je įreng­ti la­ze­ri­niai ži­bin­tai, ku­rie ke­lia švie­sos spin­du­lio nuo­to­lio ir ryš­ku­mo stan­dar­tų kar­te­lę au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jo­je. „BMW La­ser­light“ ži­bin­tų spin­du­lys sie­kia net 600 me­trų. Tai – du­kart to­liau, nei įpras­tų au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų.

BMW in­ži­nie­riai lem­po­je su­ge­bė­jo mė­ly­ną la­ze­rių švie­są pa­vers­ti ryš­kiai bal­ta, ku­ri pri­me­na na­tū­ra­lų die­nos apš­vie­ti­mą ir yra la­bai ma­lo­ni akims. Be to, ši bal­ta švie­sa yra 10 kar­tų ryš­kes­nė nei ha­lo­ge­ni­nė, kse­no­ni­nė ar LED, ta­čiau ne­pai­sant to su­nau­do­ja 30 proc. ma­žiau ener­gi­jos. BMW šiuo­se ži­bin­tuo­se taip pat nau­do­ja „BMW Se­lec­ti­ve Beam“ funk­ci­ją, ku­ri už­ti­kri­na, kad ryš­kūs au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai ne­akin­tų iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čių ar len­kia­mų/­len­kian­čių au­to­mo­bi­lių.

La­ze­ri­niai ži­bin­tai ga­li bū­ti in­teg­ruo­ti su ki­to­mis au­to­mo­bi­li­nė­mis sis­te­mo­mis ir taip dar la­biau pa­di­din­ti sau­gu­mą bei kom­for­tą. Pa­vyz­džiui, jie ga­li bū­ti su­sie­ti su na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma ir iš anks­to apš­vies­ti po­sū­kį, o kryp­ti­niu taš­ki­niu spin­du­liu apš­vies­ti už 100 me­trų esan­tį gy­vū­ną ar pės­tį­jį, ku­rį už­fik­suo­ja inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių ka­me­ros. „BMW M4 Con­cept Ico­nic Lights“ mo­de­ly­je taip pat in­teg­ruo­ta nau­jo­viš­ka sis­te­ma „High Po­wer La­ser“, ku­ri vai­ruo­to­jui svar­bią in­for­ma­ci­ją pro­jek­tuo­ja ant ke­lio prieš­ais au­to­mo­bi­lį – to­kiu bū­du vai­ruo­to­jas ga­li ne­ati­trauk­ti akių nuo ke­lio.

Ga­li­nėms lem­poms ga­min­to­jas pri­tai­kė OLED tech­no­lo­gi­ją, ku­ri nau­do­ja­ma įvai­riems ekra­nams – nuo mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų, iki te­le­vi­zo­rių. Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je ši tech­no­lo­gi­ja pa­nau­do­ta ir pa­čioms ga­li­nėms lem­poms ir po­sū­kio sig­na­lams.

OLED ele­men­tai pa­trauk­lūs tuo, kad yra itin plo­ni, vos 1,4 mm sto­rio, o at­ski­ri mo­du­liai ga­li bū­ti ak­ty­vuo­ja­mi at­ski­rai. Tai lei­džia su­kur­ti nau­jo ti­po švie­sos efek­tus ir keis­ti juos va­žiuo­jant skir­tin­gais vai­ra­vi­mo re­ži­mais. Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant „Sport“ re­ži­mu, BMW ti­pi­nės L for­mos švie­sa ga­li tap­ti siau­res­ne, „aš­tres­ne“ juo­ste­le.

„BMW M“ pa­da­li­nys ža­da, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je iš­leis se­ri­ji­nės ga­my­bos mo­de­lį, ku­rio ži­bin­tuo­se bus pa­nau­do­tos pa­de­mons­truo­tos OLED tech­no­lo­gi­jos.

Par­kuo­ja­mi be pagalbos

Ba­va­rų au­top­ra­mo­nės mil­ži­nas pa­tei­kė ir ki­tų nau­jie­nų: au­to­mo­bi­lis ne tik pats sa­ve ga­li vai­ruo­ti, ta­čiau ir pats par­kuo­tis – tai jis ga­li pa­da­ry­ti net per at­stu­mą, kai ko­man­da nu­siun­čia­ma per iš­ma­nų­jį lai­kro­dį.

Di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ne vel­tui ski­ria di­de­lį dė­me­sį au­to­no­mi­niams au­to­mo­bi­liams. Jų tei­gi­mu, to­kie re­vo­liu­ci­niai spren­di­mai pa­keis vi­suo­me­nę. Kol kas kal­ba­ma, kad „u­to­pi­nė vi­suo­me­nė“ bus pa­siek­ta 2026 me­tais, kai ke­liuo­se va­ži­nės tik au­to­no­mi­niai au­to­mo­bi­liai.

Tik klau­si­mas, kiek tai bus uto­piš­ka. At­siž­vel­gus į da­bar­ti­nius ga­min­to­jų lū­kes­čius ir pa­siek­tus re­zul­ta­tus, ky­la tik vie­nas klau­si­mas – ka­da au­to­no­mi­niai au­to­mo­bi­liai bus pra­dė­ti ga­min­ti ma­siš­kai?

Au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių at­ei­tį įsi­vaiz­duo­ja ne tik „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW ga­min­to­jai, šią idė­ją pa­lai­ko „Nis­san“, „Ge­ne­ral Mo­tors“, „Ford Mo­tor Co.“ ir ne­ma­žai ki­tų ga­min­to­jų, ku­rie yra su­kū­rę ne vie­ną pro­to­ti­pą.

„Goog­le“ ga­li­ma va­din­ti šios idė­jos pra­di­nin­kais, ku­rie sa­ve vai­ruo­jan­čius au­to­mo­bi­lius pra­dė­jo tes­tuo­ti dar 2009 me­tais. Skel­bia­ma, kad au­to­no­mi­nis „Goog­le“ au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo dau­giau nei 700 tūkst. my­lių.

Autonimis „Mercedes-Benz“ panašus į prabangų pobūvį ant ratų.

Au­to­mo­bi­lį val­dys per ekraną

Di­džiau­sio­je me­tų tech­no­lo­gi­jų par­odo­je „Mer­ce­des-Benz“ ga­min­to­jai pri­sta­tė F015 elek­tri­nį kon­cep­ci­nį au­to­mo­bi­lį, ku­ris vai­ruo­ja pats sa­ve. Ke­lei­viai, esan­tys au­to­mo­bi­ly­je, pro lan­gą ga­li mė­gau­tis iš­ori­niu pa­sau­liu.

„CES 2015“ vyks­tan­čio­je par­odo­je Las Ve­ga­se „Mer­ce­des-Benz Cars“ va­do­vas ir „Daim­ler AG“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Die­te­ris Zets­che tei­gė, kad au­to­no­mi­niai au­to­mo­bi­liai at­ei­ty­je pa­keis da­bar­ti­nius stan­dar­tus, ta­čiau kol kas sa­ve vai­ruo­jan­čių au­to­mo­bi­lių po­ten­cia­las dar ne­atsk­leis­tas.

Kon­cep­ci­nis F015 mo­de­lis dar va­di­na­mas kap­su­le – jo il­gis per­ko­pia 5 m, o aukš­tis sie­kia kiek dau­giau nei 1,5 m. Prie­ky­je au­to­mo­bi­lis iš­sis­ki­ria ma­sy­viu prie­ki­niu stik­lu, ku­ris tę­sia­si per vi­są sto­gą.

Di­de­li 26 co­lių rat­lan­kiai „nus­tum­ti“ kuo to­liau į au­to­mo­bi­lio kam­pus, kad ke­lei­viams bū­tų kuo dau­giau vie­tos. Ke­lei­viams su­kur­tos sė­dy­nės, ku­rios pa­si­su­ka 30 laips­nių kam­pu kas­kart, kai ati­da­ro­mos du­rys.

Skel­bia­ma, jog au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne vis­kas val­do­ma lie­ti­mui jau­triu ekra­nu, taip pat au­to­mo­bi­lis rea­guo­ja į žmo­gaus ir net į akies ju­de­sius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami