BMW pristatė 3 savo ateities automobilių vizijas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-21 14:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-21 14:49
„BMW Vision Next 100“ Gamintojo nuotrauka
Mi­nė­da­mas šim­tą­sias įkū­ri­mo me­ti­nes BMW kon­cer­nas šie­met pri­sta­to sa­vo kon­cep­ci­nių at­ei­ties au­to­mo­bi­lių tri­ju­lę – „BMW Vi­sion Next 100“, „MI­NI Vi­sion Next 100“ ir „Rolls-Roy­ce Vi­sion Next 100“. BMW at­ei­ties vi­zi­ją – au­to­no­miš­ki, in­di­vi­dua­li­zuo­ti ir ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie jų nau­do­to­jo po­rei­kių taip, ta­ry­tum jį itin ge­rai pa­ži­no­tų, ai­to­mo­bi­liai. Šias es­mi­nes idė­jas ba­va­rai pa­si­tel­kė kur­da­mi vi­sus tris kon­cep­ci­nius mo­de­lius.

At­ei­ties BMW mo­de­lių vai­ruo­to­jai pa­gei­daus di­džią­ją lai­ko da­lį val­dy­ti au­to­mo­bi­lį pa­tys, to­dėl vi­sos šia­me mo­de­ly­je pa­nau­do­tos tech­no­lo­gi­jos yra skir­tos už­ti­krin­ti aukš­čiau­sio ly­gio val­dy­mo pa­ty­ri­mą ir ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie in­di­vi­dua­lių po­rei­kių.

Bū­da­mas šio au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je vai­ruo­to­jas jau­čia­si taip, lyg au­to­mo­bi­lis bu­vo pro­jek­tuo­tas pa­gal in­di­vi­dua­lų jo už­sa­ky­mą. Au­to­mo­bi­lio in­ter­je­ras kur­tas taip, kad vi­du­je su­da­ry­tų di­de­lės erd­vės įspū­dį, nors jo mat­me­nys yra ga­na kom­pak­tiš­ki ir sie­kia 4,9 m il­gio bei 1,37 m plo­čio. Tai nu­le­mia ir uni­ka­lų jo kė­bu­lo di­zai­ną – spor­tiš­ko ku­pė ir ele­gan­tiš­ko se­da­no si­ner­gi­ją.

Į vai­ruo­to­jo veiks­mus au­to­mo­bi­lis rea­guo­ja per fi­zi­nę „A­li­ve Geo­me­try“ są­sa­ją. Iš 800 di­na­miš­kų tri­kam­pių su­for­muo­tas pa­vir­šius ga­li at­lik­ti įvai­riais funk­ci­jas – sig­na­li­zuo­ti apie ke­ly­je vai­ruo­to­jo ne­pas­te­bi­mo­je zo­no­je esan­čius pa­vo­jus, at­spin­dė­ti pa­si­kei­tu­sį au­to­mo­bi­lio val­dy­mo re­ži­mą ar aki­mirks­niu pa­keis­ti sa­lo­no iš­vaiz­dą. Šie tri­ma­čiai ele­men­tai įve­da nau­ją ket­vir­tą­ją di­men­si­ją – funk­cio­na­lu­mą.

At­ei­ties BMW au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ga­li pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų vai­ra­vi­mo par­ink­čių „Ea­se“ ar­ba „Boost“. Pa­si­rin­kus sa­va­val­džio vai­ra­vi­mo „Ea­se“ funk­ci­ją, au­to­mo­bi­lio in­ter­je­ras trans­for­muo­ja­si – vai­ras ir prie­tai­sų sky­de­lis yra įtrau­kia­mi ir mi­ni­mi­zuo­ja­mi taip sa­lo­ne su­ku­riant dau­giau vie­tos, o vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio krės­lai pa­su­ka­mi vie­nas į ki­tą.

„Boost“ re­ži­me vi­sos au­to­mo­bi­lio tech­no­lo­gi­jos yra nu­krei­pia­mos į vai­ruo­to­ją taip už­ti­kri­nant mak­si­ma­lų asis­ta­vi­mą ir pa­gal­bą. Pro­jek­ci­niu ekra­nu at­ei­ties BMW au­to­mo­bi­ly­je tam­pa vi­sas prie­ki­nis stik­las, ant ku­rio at­vaiz­duo­ja­ma op­ti­ma­li va­žia­vi­mo tra­jek­to­ri­ja, par­odo­mas vai­ro pa­su­ki­mo kam­pas ar re­ko­men­duo­ja­mas grei­tis.

Bū­si­ma­sis au­to­mo­bi­lis taip pat su­ge­ba mo­ky­tis iš vai­ruo­to­jo veiks­mų ir vis ge­riau pri­si­tai­ky­ti prie jų. Šios au­to­mo­bi­lio dirb­ti­nio in­te­lek­to funk­ci­jos iš­raiš­ka yra prie prie­ki­nio stik­lo esan­tis rom­bo for­mos in­di­ka­to­rius. Su­rin­kęs pa­kan­ka­mai duo­me­nų apie vai­ruo­to­ją, au­to­mo­bi­lio dirb­ti­nis in­te­lek­tas au­to­ma­ti­zuo­ja tam ti­kras kas­die­nes funk­ci­jas.

Di­džio­ji da­lis šia­me BMW pa­nau­do­tų me­džia­gų yra per­dirb­ti ang­lies pluoš­to kom­po­nen­tai. At­ei­ty­je me­džia­gų, iš ku­rių bus ga­mi­na­mi au­to­mo­bi­lių kė­bu­lai, pa­si­rin­ki­mas dar pa­di­dės, o sau­gant gam­tos iš­tek­lius vis daž­niau bus pa­si­tel­kia­mos per­dirb­tos an­tri­nės ža­lia­vos, šiuo me­tu įpras­tą me­dį ir odą pa­keis ki­ti ino­va­ty­vūs ap­dai­los spren­di­mai.

„MINI Vision Next 100“. / Gamintojo nuotrauka

„Mi­ni Vi­sion Next 100“

Šian­die­ni­niai „Mi­ni“ mo­de­liai yra kom­pak­tiš­ki pre­mium ly­gio mies­to au­to­mo­bi­liai. Pa­grin­di­nė kon­cep­ci­nio „Mi­ni“ idė­ja taps už­ti­krin­ti in­di­vi­dua­li­zuo­tą ke­lio­nės pa­ty­ri­mą, o šū­kis „E­ve­ry Mi­niis my Mi­ni“ at­spin­dės da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liu pa­slau­gų svar­bą. At­ei­ties „Mi­ni“ bus pa­sie­kia­mas jo nau­do­to­jui 24 val. per par­ą, jis bus sa­va­val­dis ir ga­lės at­vyk­ti į bet ku­rią vie­tą. Vos tik au­to­mo­bi­lio nau­do­to­jas at­si­durs „Mi­ni“ vi­du­je, au­to­mo­bi­lis iš kar­to pri­si­tai­kys prie jo in­di­vi­dua­lių po­rei­kių.

At­ei­ty­je „Mi­ni“ kaip verž­lūs ir sti­lin­gi mies­to au­to­mo­bi­liai už­ka­riaus dar di­des­nio ger­bė­jų bū­rio sim­pa­ti­jas. O no­rint nau­do­tis šių au­to­mo­bi­lių tei­kia­mas pra­na­šu­mais ne­rei­kės jų įsi­gy­ti – už­teks juos iš­si­nuo­mo­ti.

To­dėl at­ei­ties „Mi­ni“ ku­rian­tiems di­zai­ne­riams ten­ka gal­vo­ti, kaip tas pats au­to­mo­bi­lis ga­lė­tų keis­ti sa­vo iš­vaiz­dą iš­orė­je ir vi­du­je. Au­to­mo­bi­lio kė­bu­las pa­deng­tas spe­cia­liu sluoks­niu, ku­ris ge­ba aki­mirks­niu įgy­ti pa­gei­dau­ja­mą spal­vą. Au­to­mo­bi­lio vi­du­je sto­gas ir in­ter­je­ro apš­vie­ti­mas taip pat kei­čia at­spal­vį pa­gal pa­gei­da­vi­mą. Spal­vos, gra­fi­nis ir ki­tas tu­ri­nys, at­vaiz­duo­ja­mas ant au­to­mo­bi­lio pa­vir­šių, ga­li at­spin­dė­ti skir­tin­gą kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio nau­do­to­jo pa­si­rin­ki­mą.

Sa­vo as­me­ni­nius nu­sta­ty­mus šio au­to­mo­bi­lio nau­do­to­jai ga­li pa­si­rink­ti per spal­vo­tą prie­tai­sų sky­de­lio cen­tre esan­tį ekra­ną, o ja­me pa­tei­kia­mos vi­zua­li­za­ci­jos sim­bo­li­zuo­ja au­to­mo­bi­lio dirb­ti­nio in­te­lek­to veik­se­ną. Au­to­mo­bi­lio dirb­ti­nis in­te­lek­tas pri­si­tai­ko prie kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio nau­do­to­jo po­rei­kių ir po­mė­gių bei au­to­ma­tiš­kai par­inks įvai­rius nu­sta­ty­mus ar pa­teiks pa­siū­ly­mų, pa­vyz­džiui, stab­te­lė­ti mė­gia­mo me­ni­nin­ko par­odo­je, apie ku­rią nau­do­to­jas dar ne­ži­no­jo.

Tie­sa, pa­grin­di­nis da­ly­kas – va­žia­vi­mo sma­gu­mas „Mi­ni“ au­to­mo­bi­liu, – iš­liks ne­pa­kei­tęs. Au­to­mo­bi­lių nau­do­to­jai ga­lės nau­do­tis vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tu va­žia­vi­mo re­ži­mu ar­ba rink­tis val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę sa­va­ran­kiš­kai. At­ei­ties au­to­mo­bi­ly­je bus at­si­sa­ky­ta dau­ge­lio da­bar įpras­tų prie­tai­sų ir val­dy­mo ran­ke­nė­lių. Vie­to­je to, au­to­mo­bi­lio prie­kis yra per­ma­to­mas, tai su­tei­kia dar ar­ti­mes­nį ke­lio po­jū­tį vai­ruo­jant, o vi­sa in­for­ma­ci­ja pro­jek­tuo­ja­ma ant au­to­mo­bi­lio vi­di­nių pa­vir­šių.

Po­pu­lia­rė­jant da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liu pa­slau­goms, jų in­ter­je­rai tu­rės bū­ti kur kas su­nkiau nu­si­dė­vin­tys, to­dėl „Mi­ni Vi­sion Next 100“ in­ter­je­re įpras­tas de­ta­les iš plas­ti­ko pa­kei­čia kur kas pa­tva­res­ni ele­men­tai iš žal­va­rio, ba­zal­to ir ce­liu­lio­zės, taip pat pa­si­tel­kia­mos per­dirb­tos me­džia­gos.

„Rolls-Royce Vision Next 100“. / Gamintojo nuotrauka

„Rolls-Roy­ce Vi­sion Next 100“

„Rolls-Roy­ce“ yra aukš­čiau­sios au­to­mo­bi­lių pra­ban­gos stan­dar­tas, ku­ris at­ei­ty­je įgis dar dau­giau su­as­me­nin­tos ap­lin­kos ir uni­ka­lių po­jū­čių ele­men­tų. At­ei­ties „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­liai ir to­liau bus ga­mi­na­mi ran­ko­mis, pa­si­tel­kiant pa­žan­giau­sias me­džia­gas, jie bus vi­siš­kai eko­lo­giš­ki. Be to, šiuos au­to­mo­bi­lius už­si­sa­kan­tys klien­tai pa­tys ak­ty­viai da­ly­vaus au­to­mo­bi­lio su­kū­ri­mo pro­ce­se ir kiek­vie­nas „Rolls-Roy­ce“ taps uni­ka­lios klien­to vi­zi­jos iš­raiš­ka.

Iš­orė­je kon­cep­ci­nio „“Rolls-Roy­ce Vi­sion Next 100“ spin­du­liuo­ja ga­lią ir ele­gan­ci­ją, tuo pa­čiu me­tu nuo kė­bu­lo at­skir­tos ra­tų ar­kos su­tei­kia di­na­miš­ku­mo ir leng­vu­mo įspū­dį. At­vy­ki­mas ir iš­li­pi­mas kiek­vie­ną kar­tą tam­pa ne­di­de­liu spek­tak­liu – at­gal at­ve­ria­mos du­rys ir į vir­šų pa­ky­lan­ti sto­go da­lis at­ve­ria pa­slap­tin­gą sa­lo­no erd­vę, o ant že­mės nu­tįs­ta rau­do­nos švie­sos pro­jek­ci­ja.

Au­to­mo­bi­lio sa­lo­nas su­kur­tas taip, kad su­teik­tų mak­si­ma­lų kom­for­tą jo ke­lei­viams ir tap­tų erd­ve, ku­rio­je ga­li­ma vi­siš­kai at­si­pa­lai­duo­ti. Sa­lo­no ke­lei­vių po­rei­kiais rū­pi­na­si vir­tua­li asis­ten­tė „E­lea­nor“, ku­ri rea­guo­ja į bal­so ko­man­das, nuo­la­tos mo­ko­si apie ke­lei­vių po­rei­kius ir po­mė­gius bei, at­siž­velg­da­ma į tai, ge­ba teik­ti ak­tua­lius pa­siū­ly­mus.

Ar­ti­miau­siu me­tu BMW ke­ti­na pri­sta­ty­ti ir ket­vir­tą­jį sa­vo šimt­me­čio vi­zi­jos na­rį – fu­tu­ris­ti­nį „BMW Mo­tor­rad“ bend­ro­vės pa­da­li­nio mo­to­cik­lą.

BMW kon­cer­no pirm­ta­kė bend­ro­vė „Baye­ris­che Flug­zeug­wer­ke AG“ bu­vo įre­gis­truo­ta 1916-ųjų ko­vo 7 d. Ši bend­ro­vė iš pra­džių ga­mi­no va­rik­lius lėk­tu­vams, o po ke­le­rių me­tų – ir au­to­mo­bi­liams, mo­to­cik­lams bei mo­tor­lai­viams. Pir­ma­sis BMW lo­go­ti­pas pra­dė­tas nau­do­ti nuo 1918-ųjų, o nuo 1922 m. bend­ro­vė per­va­din­ta į „Baye­ris­che Mo­to­ren Wer­ke AG“. Pir­ma­sis BMW mo­to­cik­las „BMW R 32“ pri­sta­ty­tas 1923-ai­siais, o pir­mas au­to­mo­bi­lis „BMW 303“ su vi­du­ry­je kė­bu­lo su­mon­tuo­tu va­rik­liu bu­vo pa­ga­min­tas 1928 me­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami