BMW viliotinis jaunatviškiems vairuotojams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-06-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-06-04 06:00
Naujasis "BMW 3 serijos Gran Turismo" gali važiuoti didžiausiu 225 km/h greičiu Gamintojo nuotrauka
Nau­ja­sis ku­pė sti­liaus BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ yra dar vie­nas Ba­va­ri­jos (Vo­kie­ti­ja) ga­min­to­jų au­to­mo­bi­lis, apie ku­riuos ga­li sa­ky­ti, kad va­žiuo­jant jais pa­mirš­ti ga­lio­jant fi­zi­kos dės­nius.

Nors pir­ma­jam tarp tre­čios se­ri­jos BMW „Gran Tu­ris­mo“ il­gio (dau­giau nei 4,8 me­tro) ir erd­vės ga­lė­tų pa­vy­dė­ti net ir aukš­tes­nės kla­sės 5 se­ri­jos BMW li­mu­zi­nai, dėl ku­pė sti­liaus pa­va­di­ni­me esan­čios san­trau­kos „3 Se­ries“ ga­li pa­ma­ny­ti jį esant ma­žes­nį nei ti­kro­vė­je au­to­mo­bi­lį. Dėl to te­ko už­sie­nio ži­niask­lai­do­je skai­ty­ti pub­li­ka­ci­jų, ku­rio­se per­nai pa­si­ro­dęs BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ net va­di­na­mas spor­tiš­ku heč­be­ku.

To­dėl at­si­sė­dus prie vo­kiš­ko ku­pė sti­liaus au­to­mo­bi­lio vai­ro ir ne­ži­no­da­mas ti­krų­jų jo ga­ba­ri­tų, po­sū­kiuo­se ga­li elg­tis ne­at­sar­giai, tar­kim, stip­riau spaus­da­mas grei­čio pa­mi­ną. Pui­kiai ži­no­ma, kad elek­tro­ni­kos pri­kimš­ti pres­ti­ži­nės kla­sės spor­tiš­ki heč­be­kai, skrie­jant jais di­des­niu nei de­rė­tų po­sū­kiuo­se grei­čiu, ne­re­tai po­sū­kius įvei­kia kur kas sau­giau nei nu­slys­ti į ša­lį ga­lin­čios kad ir tos pa­čios li­mu­zi­nų kla­sės ma­ši­nos. Ta­čiau ban­dy­da­mas BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“, ku­rio ra­tus su­ko 2 l ir 184 AG dy­ze­li­nis mo­to­ras, įsi­ti­ki­nau, jog šiam au­to­mo­bi­liui dau­ge­lis fi­zi­kos dės­nių ne­ga­lio­ja.

Su­ža­vi ne­įti­kė­ti­nu stabilumu

Ke­ly­je, taip pat ir pa­čiuo­se stai­giau­siuo­se jo po­sū­kiuo­se, nau­ja­sis BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ yra tar­si pri­li­pęs prie ke­lio dan­gos. Net ta­da, kai 90 km/h grei­čiu įvei­kia­mas be­veik sta­taus kam­po po­sū­kis. Nė­ra net men­kiau­sios dve­jo­nės, kad ga­li ne­pla­nuo­tai nu­kryp­ti nuo tra­jek­to­ri­jos ar nu­slys­ti nuo ke­lio. Grei­čiau­siai ku­pė sti­liaus „tre­čiu­kas“ ga­lė­tų ne­su­kel­da­mas pa­vo­jaus vai­ruo­to­jo sau­gu­mui be­veik sta­taus kam­po po­sū­kį įveik­ti ir dar stip­riau pa­spau­dus grei­čio pe­da­lą, ta­čiau to da­ry­ti va­ži­nė­jant įpras­tais Lie­tu­vos ke­liais ne­ga­li­ma dėl grei­čio ap­ri­bo­ji­mo.

Dar la­biau nu­ste­bau su­ži­no­jęs, kad tie­siog stul­bi­na­mą sta­bi­lu­mą ro­dan­tis BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ yra net aukš­tes­nis už 7 se­ri­jos BMW. Ku­pė sti­liaus au­to­mo­bi­lio „ū­gis“ yra 1559 mm, o li­mu­zi­no – 1470 mi­li­me­trų. Vis dėl­to to­bu­la vo­kiš­ka elek­tro­ni­ka pa­da­ro vis­ką, kad aukš­tes­nį svo­rio cen­trą tu­rin­tis ir teo­riš­kai pa­vo­jin­gam sly­di­mui tin­ka­mes­nis „tre­čiu­kas“, bū­tų ly­giai taip pat sta­bi­lus kaip ir di­de­lis pres­ti­ži­nis au­to­mo­bi­lis.

Vie­nas ma­lo­nu­mas va­žiuo­jant nau­juo­ju BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ ne tik vin­giuo­ta­si ke­liu­kais, ku­rių ra­dau kal­vo­to­se, le­gen­di­nio poe­to An­ta­no Ba­ra­naus­ko ap­dai­nuo­to­se vaiz­din­go­se Anykš­čių ra­jo­no vie­to­se, bet ir au­to­ma­gis­tra­le. Ban­dy­tas BMW 320d „Gran Tu­ris­mo“ iki 100 km/h ga­li pa­siek­ti per 7,8 sek., o di­džiau­sias jo grei­tis – 225 km/h. Ste­bi­no tai, jog bai­gus ke­lio­nę tau­paus ku­pė sti­liaus au­to­mo­bi­lio dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos ati­ti­ko rea­lias – pa­sak rod­me­nų kom­piu­te­rio ekra­ne, šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti vi­du­ti­niš­kai bu­vau su­nau­do­jęs 5,1 l dy­ze­li­no.

Sal­dai­niu­kas jauniems

Nau­ja­sis ku­pė sti­liaus BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ aiš­kiai yra orien­tuo­tas į di­des­nes nei vi­du­ti­nės pa­ja­mas tu­rin­čias jau­nas šei­mas. Jos dar ne­pra­dė­jo di­de­lių na­mo ar už­mies­čio vi­los sta­ty­bų, to­dėl ne­spė­jo pri­si­riš­ti prie di­de­lę erd­vę tu­rin­čių uni­ver­sa­lų, ga­lin­čių sa­vo sa­lo­nuo­se ve­žio­ti net ir ply­tas. To­kias šei­mas ža­vi pui­ki au­to­mo­bi­lio di­na­mi­ka, ta­čiau jos jau ver­ti­na ir au­to­mo­bi­lio pra­ktiš­ku­mą. Pa­vyz­džiui, tai, kad vyk­da­mas į pa­jū­rį ga­li įsi­dė­ti į ba­ga­ži­nę ne tik kas­dien rei­ka­lin­gų daik­tų, bet ir, tar­ki­me, vai­ko ve­ži­mė­lį.

BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ to­kiai ke­lio­nei ypač tin­ka. Jos ba­ga­ži­nė­je at­si­ve­ria dau­ge­liui uni­ver­sa­lų pri­lygs­tan­ti 520 l erd­vė. Ba­ga­ži­nės plo­tis - 1120 mm, aukš­tis – 618 mm, to­dėl jo­je tilp­tų ne tik su­lanks­ty­tas vai­ko ve­ži­mė­lis, bet ir gal net vi­sa skal­bi­mo ma­ši­na.

Tie­sa, dėl di­de­lės ba­ga­ži­nės tal­pos šiek tiek nu­ken­tė­jo ku­pė sti­liaus au­to­mo­bi­lio di­zai­nas – per­ne­lyg stam­bus ma­ši­nos už­pa­ka­lis pa­ken­kė jo ne­prie­kaiš­tin­gam grakš­tu­mui, ku­ris ma­ty­ti žvel­giant į trans­por­to prie­mo­nę iš prie­kio. Ta­čiau idea­lių au­to­mo­bi­lių, kaip ir idea­lių žmo­nių, ne­bū­na, tie­sa?

FAKTAI

Nau­ja­sis BMW 3 „Gran Tu­ris­mo“ Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dė per­nai lie­pą.

Pi­giau­sia jo ver­si­ja su 2 l ben­zi­ni­niu va­rik­liu ir 184 AG kai­nuo­ja nuo 127 500 li­tų, bran­giau­sia – 187 300 li­tų. Jos ra­tus su­ka 3 l ir 306 AG dy­ze­lis.

Ku­pė sti­liaus au­to­mo­bi­lis 100 km/h grei­tį pa­sie­kia per 5,3 sek., o di­džiau­sias grei­tis ap­ri­bo­tas ties 250 km/h.

Dien­raš­čio LŽ ban­dy­tas dy­ze­li­nis BMW 320d „Gran Tu­ris­mo“ yra ne­kenks­min­gas ap­lin­kai – jo ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja su­da­ro tik 119 g vie­nam ki­lo­me­trui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paul  193.219.128.141 2014-06-04 12:07:51
Viskas OK butu su tuo Gran Tourismo BMW: ne tik 3 serijos bet ir 5 serijos: praktiskas hecbekas, tik kad ta kupra siaubinga
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami