Brangiausių 2014 metų naujų automobilių Lietuvoje dešimtukas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-11 12:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-11 12:23
„Bugatti Veyron“. Gamintojo nuotraukos
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ke au­to­mo­bi­liai to­kie pat kuk­lūs, kaip ir lie­tu­viš­kas vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas – ypač pa­ver­tus jį eu­rais. Kiek pi­ni­gų, to­kie ir au­to­mo­bi­liai. Ta­čiau ne pas vi­sus taip: per­nai eko­no­mi­ka ir to­liau ki­lo ir šį fak­tą pui­kiai at­spin­di nau­jų, itin pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių TOP 10.

Pa­sak Vik­to­ro Dauk­šo, lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vo, pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo už­re­gis­truo­ta itin bran­gių nau­jų au­to­mo­bi­lių. „Už pra­ban­giau­sią nau­ją au­to­mo­bi­lį su­mo­kė­ti 2 534 vi­du­ti­niai at­ly­gi­ni­mai. Gau­nant vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą, pri­reik­tų 211 me­tų, kad už­dirb­tum bran­giau­sio au­to­mo­bi­lio su­mą“, – tei­gia V. Dauk­šas.

Su­si­pa­žin­ki­te su de­šim­tu­ku – ko­kius bran­giau­sius au­to­mo­bi­lius lie­tu­viai įsi­gi­jo per­nai?

10) „Mer­ce­des-Benz S-class Cou­pe“ – 127 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­ti net 5 au­to­mo­bi­liai.

Pra­ėju­siais me­tais de­biu­ta­vę S kla­sės „Mer­ce­des-Benz Cou­pe“ mo­de­liai aki­mirks­niu pa­trau­kė tur­tuo­lių vai­ruo­to­jų dė­me­sį. Ti­krie­ji šios mar­kės ger­bė­jai ži­no, kad 1991-ai­siais S kla­sės ku­pė mo­de­lius pa­kei­tė įpė­di­niai CL, ta­čiau po dau­giau nei dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos „Mer­ce­des-Benz“ nu­spren­dė su­grįž­ti prie iš­ta­kų ir vėl at­kū­rė sa­vo flag­ma­ną su ku­pė kė­bu­lu. Ba­zi­nės S500 ver­si­jos Lie­tu­vo­je kai­nuo­ja nuo 127 tūkst. eu­rų. Įdo­mu ir tai, kad už pa­pil­do­mą mo­kes­tį ga­min­to­jas ga­li su­mon­tuo­ti ir „Swa­rosvs­ki“ kris­ta­lais in­krus­tuo­tus ži­bin­tus (kiek­vie­na­me – po 47 kris­ta­lus).

„Mercedes-Benz S-class Coupe“.

9) BMW M6 – 133 500 eu­rų. Už­re­gis­truo­tas 1 au­to­mo­bi­lis.

Vie­na pa­ko­pa aukš­čiau at­si­dū­rė BMW M6. Nau­ji ba­zi­niai M6 ku­pė Lie­tu­vo­je kai­nuo­ja nuo 133,5 tūkst. eu­rų. Tai pa­ti grei­čiau­sia 6 se­ri­jos ver­si­ja. 4,4 li­tro V8 ben­zi­ni­niam va­rik­liui 560 AG pri­pu­čia du tur­bo­komp­re­so­riai, o iki 100 km/h šis au­to­mo­bi­lis įsi­bė­gė­ja tik per 4,2 se­kun­dės. Anks­tes­nės kar­tos M6 tu­rė­jo V10 at­mos­fe­ri­nius ag­re­ga­tus, ku­rie bu­vo ku­ria­mi pa­gal „For­mu­lės-1“ lenk­ty­nė­se pa­nau­do­tas tech­no­lo­gi­jas. Ta­čiau griež­tė­jan­tys rei­ka­la­vi­mai dėl tar­šos pri­ver­tė vo­kie­čius at­si­sa­ky­ti pa­žan­gios in­ži­ne­ri­jos ir pa­stū­mė­jo tur­bo­komp­re­so­rių mon­ta­vi­mo link.

BMW M6

8) „Bent­ley Con­ti­nen­tal GT“ – 180 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­ti 2 au­to­mo­bi­liai.

Nors Lie­tu­vos gat­vė­se pir­mo­sios kar­tos „Bent­ley Con­ti­nen­tal GT“ yra po­pu­lia­riau­sias šios mar­kės au­to­mo­bi­lis, an­tros kar­tos mo­de­lis yra ge­ro­kai re­tes­nis. Nuo 2011-ųjų bri­tai pra­dė­jo su­rin­ki­nė­ti vi­siš­kai at­nau­jin­tus, ta­čiau sa­vo di­zai­no bruo­žais pirm­ta­ką pri­me­nan­čius pra­ban­gius ku­pė. Ba­zi­niai nau­jie­ji „Con­ti­nen­tal GT“ Eu­ro­po­je kai­nuo­ja nuo 180 tūkst. eu­rų. Ka­dan­gi šis bri­tų kon­cer­nas pri­klau­so „Volks­wa­gen“ gru­pei, ku­riant au­to­mo­bi­lį bu­vo pa­nau­do­ta „Phae­ton“ mo­de­lio plat­for­ma.

„Bentley Continental GT“

7) „Bent­ley Flying Spur“ – 191 500 eu­rų. Už­re­gis­truo­ti 3 au­to­mo­bi­liai.

„Volks­wa­gen Phae­ton“ mo­de­liui pa­gal gi­mi­nės me­dį ar­ti­mes­nis yra „Bent­ley Flying Spur“. Šie nuo 191,5 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tys pra­ban­gūs se­da­nai da­li­na­si tais pa­čiais me­cha­ni­niais maz­gais kaip ir „Con­ti­nen­tal GT“. Nuo 2014-ųjų juo­se mon­tuo­ja­mi W12 „twin-tur­bo“ ar­ba V8 „twin-tur­bo“ ben­zi­ni­niai va­rik­liai. Pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­to mo­de­lio, mak­si­ma­lus „Flying Spur“ grei­tis ati­tin­ka­mai sie­kia 322 ar­ba 295 km/h. „Ži­nant, kad toks pra­ban­gus se­da­nas sve­ria net 2,5 to­nos, to­kios di­na­mi­nės sa­vy­bės ti­krai ne­da­ro gė­dos“, – sa­ko V. Dauk­šas.

„Bentley Flying Spur“

6) „Fer­ra­ri 458 Ita­lia“ – 197 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­tas 1 au­to­mo­bi­lis.

Šeš­to­je vie­to­je pa­gal kai­ną – eg­zo­tiš­kas „Fer­ra­ri 458 Ita­lia“. F430 mo­de­lio įpė­di­nis pa­sau­lį pir­mą kar­tą iš­vy­do 2009-ai­siais. Tai bu­vo di­de­lis „Fer­ra­ri“ hi­tas bei vai­sin­gas su­nkaus dar­bo Ma­ra­ne­lo mies­te nuo­pel­nas. At­mos­fe­ri­nį 4,5 li­tro V8 va­rik­lį tu­rin­tis su­pe­rau­to­mo­bi­lis ga­li pa­siek­ti mak­si­ma­lų 325 km/h grei­tį, o 560 AG iki 100 km/h „458 Ita­lia“ iš­ju­di­na per 3,4 se­kun­dės.

„In­ži­nie­riai iš Ita­li­jos su­pro­jek­ta­vo nuo­sta­bų va­rik­lį. Jie iš vie­no li­tro be jo­kio pri­vers­ti­nio oro pri­pū­ti­mo sis­te­mų iš­spau­dė be­veik 125 AG. To­kiais par­ame­trais ga­li di­džiuo­tis tik ke­le­tas se­ri­ji­niu bū­du ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – pa­žy­mi V. Dauk­šas.

Ba­zi­nis nau­jas „Fer­ra­ri 458 Ita­lia“ kai­nuo­ja nuo 197 tūkst. eu­rų.

„Ferrari 458 Italia“

5) „Bent­ley Mul­san­ne“ – 289 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­tas 1 au­to­mo­bi­lis.

Bran­giau­sių 2014-ųjų nau­jų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je de­šim­tu­ko vi­du­ry­je – tre­čias ir pa­sku­ti­nis „Bent­ley“ mo­de­lis. Tai pra­ban­gus se­da­nas „Mul­san­ne“, pa­va­din­tas žy­maus po­sū­kio Le Ma­no 24 va­lan­dų lenk­ty­nių tra­so­je var­du. Bri­tai to­kiu var­du šį 289 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį li­mu­zi­ną pa­va­di­no ne šiaip sau: per vi­są Le Ma­no 24 va­lan­dų iš­tver­mės lenk­ty­nių is­to­ri­ją „Bent­ley“ ant aukš­čiau­sio pa­ki­los laip­te­lio už­li­po net 6 kar­tus. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad „Bent­ley“, vi­sų pir­ma, yra ne spor­ti­nių, o pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas.

„Bentley Mulsanne“

4) „Rolls-Roy­ce Wraith“ – 290 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­tas 1 au­to­mo­bi­lis.

Šmėk­la pra­min­tas ket­vir­to­je vie­to­je esan­tis „Rolls Roy­ce Wraith“ – vie­nas bran­giau­sių au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je. Nau­jo au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kia be­veik 290 tūkst. eu­rų. Su­kur­tas ant 7 se­ri­jos BMW plat­for­mos šis ka­ra­liš­ka­sis ku­pė yra vie­nas pra­ban­giau­sių to­kio ti­po au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je. Gre­ta dau­ge­lio iš­skir­ti­nu­mų „Wraith“ tu­ri vie­ną la­bai uni­ka­lų bruo­žą – į prieš­in­gą pu­sę at­si­da­ran­čias du­re­les. Toks spren­di­mas šiek tiek pri­me­na se­no­vi­nius au­to­mo­bi­lius, ta­čiau su­tei­kia su­bti­laus ža­ve­sio. Be to, per­kant nau­ją „Rolls-Roy­ce“, klien­tui siū­lo­ma la­bai pla­ti spal­vų bei mon­tuo­ja­mų me­džia­gų ga­ma. „Už pa­pil­do­mą kai­ną ga­li­ma už­si­sa­ky­ti net jū­sų užau­gin­to me­džio ap­dai­lą. Iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos at­vy­kę spe­cia­lis­tai nu­pjaus me­dį, jį tin­ka­mai par­uoš ir su­mon­tuos au­to­mo­bi­ly­je. Ži­no­ma, to­kie da­ly­kai kai­nuo­ja la­bai daug“, – tei­gia au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

„Rolls-Royce Wraith“

3) „Rolls-Roy­ce Phan­tom“ – 358 500 eu­rų. Už­re­gis­truo­tas 1 au­to­mo­bi­lis.

„Rolls-Roy­ce Phan­tom“ – vie­nas iš tų au­to­mo­bi­lių, ku­rį yra ma­lo­niau ne vai­ruo­ti, o mė­gau­tis juo sa­lo­no ga­le. „Phan­tom“ pa­žy­mė­jo BMW ir „Rolls-Roy­ce“ par­tne­rys­tės pra­džią. Šie mo­de­liai ga­mi­na­mi jau 12 me­tų – nuo 2003-ių­jų. Tai yra pla­čiau­sią kė­bu­lų ga­mą tu­rin­tis šios mar­kės au­to­mo­bi­lis. Be se­da­no mo­di­fi­ka­ci­jos ga­li­ma rink­tis dar ir ku­pė ar­ba kab­rio­le­tą. Pa­sta­rie­ji nė­ra taip stip­riai orien­tuo­ti į pra­ban­gą ke­lei­viams. Ba­zi­nė tre­čio­jo pa­gal bran­gu­mą au­to­mo­bi­lio Lie­tu­vo­je kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo 358,5 tūkst. eu­rų.

„Rolls-Royce Phantom“

2) „Pors­che 918 Spy­der“ – 768 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­ti 2 au­to­mo­bi­liai.

An­tro­je ir tre­čio­je vie­to­je esan­čius au­to­mo­bi­lius ski­ria be­veik dvi­gu­bai di­des­nė kai­na. An­tro­je de­šim­tu­ko vie­to­je gar­bin­gai įsi­tai­sęs grei­čiau­siai Niur­burg­rin­go tra­są įvei­kęs su­pe­rau­to­mo­bi­lis – hib­ri­di­nis „Pors­che 918 Spy­der“. To­kių trans­por­to prie­mo­nių Lie­tu­vo­je 2014 m. už­re­gis­truo­ta net du vie­ne­tai. Ta­čiau ne­reiš­kia, kad šiuos au­to­mo­bi­lius pa­ma­ty­si­me ša­lies ke­liuo­se. Vie­ną au­to­mo­bi­lį pra­ėju­sių me­tų an­tro­je pu­sė­je įsi­gi­jo au­to­mo­bi­lių nuo­ma už­sii­man­ti bend­ro­vė. Vos tik „918 Spy­der“ bu­vo pa­puoš­tas var­di­niais lie­tu­viš­kais nu­me­riais, jis grei­tai bu­vo iš­ga­ben­tas į sau­lė­tą­ją Pra­ncū­zi­jos Riv­je­rą.

Hib­ri­di­nis „Pors­che“ iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja tik per 2,8 se­kun­dės. Au­to­mo­bi­lio ga­le su­mon­tuo­tas at­mos­fe­ri­nis V8 ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ge­ne­ruo­jan­tis 600 AG. Ta­čiau hib­ri­di­nės tech­no­lo­gi­jos bend­rą ga­lią pa­di­di­na iki 875 AG. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, su pil­nai įkrau­to­mis ba­te­ri­jo­mis vi­du­ti­nės to­kio hib­ri­do de­ga­lų są­nau­dos sie­kia tik apie 3,3 l/100 km. Įdo­mu, kad vi­si 918 šio mo­de­lio eg­zemp­lio­riai bu­vo iš­pirk­ti iki 2014-ųjų spa­lio vi­du­rio. Vie­no to­kio hib­ri­do kai­na pra­si­de­da nuo 768 tūkst. eu­rų.

„Porsche 918 Spyder“

1) „Bu­gat­ti Vey­ron“ – 1 470 000 eu­rų. Už­re­gis­truo­ti 2 au­to­mo­bi­liai.

De­šim­tu­ko vir­šū­nė­je esan­čio „Bu­gat­ti Vey­ron“ ba­zi­nė kai­na pra­si­de­da maž­daug nuo 1,47 mln. eu­rų. Ta­čiau tai tik ne­di­de­lė ga­my­bos kaš­tų da­lis, ku­rią vie­no mo­de­lio ga­my­bai iš­lei­džia Pra­ncū­zi­jos kon­cer­nas. 2013-ai­siais me­tais at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, jog par­duo­da­ma vie­ną to­kį su­pe­rau­to­mo­bi­lį, „Bu­gat­ti“ bend­ro­vė pa­ti­ria apie 5,2 mln. eu­rų nuo­sto­lį. Ta­čiau kol „Bu­gat­ti“ ak­ci­jos gu­li sau­giuo­se „Volks­wa­gen“ sei­fuo­se, ry­tų Pra­ncū­zi­jo­je, Mols­hei­me, įkur­to­je bend­ro­vės ga­myk­lo­je ban­kro­to pa­vo­jaus ne­ma­ty­ti.

„Klau­si­mų, ko­dėl šio su­pe­rau­to­mo­bi­lio ga­my­ba yra to­kia bran­gi, tu­rė­tų ne­kil­ti. Vien ra­dia­to­riaus ga­my­ba trun­ka 15 va­lan­dų, o vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je jų yra net de­šimt. O štai de­ga­lų ba­kas vi­ri­na­mas 8 die­nas“, – pa­sa­ko­ja V. Dauk­šas.

„Bu­gat­ti Vey­ron“ yra grei­čiau­sias pa­sau­lio au­to­mo­bi­lis. Jis ga­li iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų 407 km/h grei­tį. Ga­lin­ges­nė „Su­pers­port“ ver­si­ja – 431 km/h. Ta­čiau iš­lai­ky­mo kaš­tai bei ki­ti fak­tai apie šį au­to­mo­bi­lį ga­li šo­ki­ruo­ti.

„Va­žiuo­jant mak­si­ma­liu grei­čiu, 100 l tal­pos de­ga­lų ba­kas iš­tuš­tė­ja vos per 12 mi­nu­čių. Ta­čiau ne­reiš­kia, kad už­si­py­lę ku­ro, vėl ga­lė­si­te lėk­ti, nes va­žiuo­jant mak­si­ma­liu grei­čiu, nau­jos pa­dan­gos su­si­dė­vi per 15 mi­nu­čių. Nau­jas to­kių pa­dan­gų komp­lek­tas kai­nuo­ja apie 37 tūkst. eu­rų. Joks ki­tas au­to­mo­bi­lis ne­nau­do­ja pa­dan­gų, ku­rio­mis ga­min­to­jas apau­na „Vey­ron“ rat­lan­kius. Ne­ga­na to, kas 3 pa­dan­gų kei­ti­mus rei­kia pa­keis­ti ir rat­lan­kius. O jų kai­na yra apie 61 tūkst. eu­rų. Maž­daug tiek pat, kiek kai­nuo­ja nau­jas ba­zi­nis BMW X5. Prie vi­so to rei­kė­tų pri­dė­ti fak­tą, kad vi­si dar­bai pri­va­lo bū­ti at­lik­ti ne ko­kio­je nors at­sto­vy­bė­je, o Pra­ncū­zi­jo­je. Vie­to­je, kur šiuos au­to­mo­bi­lius su­rin­ki­nė­ja“, – sa­ko Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Už vie­no to­kio „Bu­gat­ti Vey­ron“ kai­ną bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti be­veik 196 pi­giau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je – „Da­cia Lo­gan“. Vi­du­ti­nė po­pu­lia­riau­sios 11-15 me­tų am­žiaus gru­pės au­to­mo­bi­lio kai­na Lie­tu­vo­je sie­kia apie 2230 eu­rų, tai­gi vie­ną „Bu­gat­ti Vey­ron“ bū­tų ga­li­ma iš­keis­ti į 659 to­kius au­to­mo­bi­lius. Ki­taip sa­kant, au­to­mo­bi­liais bū­tų ga­li­ma ap­rū­pin­ti ne­di­de­lį mies­te­lį.

Dvie­jų Lie­tu­vo­je už­re­gis­truo­tų „Bu­gat­ti Vey­ron“ su­pe­rau­to­mo­bi­lių ša­lies ke­liuo­se pa­ma­ty­ti ne­bus ga­li­ma – jie iš­ga­ben­ti į piet­va­ka­rių Eu­ro­pą.

„Bugatti Veyron“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami