Britų garsenybės blogiukai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-11 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-11 06:00
Blogiausias J.Clarksono reitingo automobilis - hečbekas "Vauxhall Astra Sri NAV" Gamintojo nuotrauka
Bu­vęs po­pu­lia­rios bri­tų te­le­vi­zi­jos lai­dos „Top Gear“ ve­dė­jas Je­re­mis Clark­so­nas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lei­di­nio „The Su­nday Ti­mes“ skil­ty­je, ku­riai jis ra­šo, pa­mi­nė­jo de­šimt blo­giau­sių, jo nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lių, ku­rias žvaigž­dei te­ko ban­dy­ti 2015 ir 2016 me­tais.

Bri­tų te­le­vi­zi­jos įžy­my­bė ypač pa­brė­žė, kad jo su­da­ry­tas są­ra­šas yra la­bai su­bjek­ty­vus, o bu­vu­sio „Top Gear“ ve­dė­jo pa­si­rin­ki­mui esą įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti blo­gas oras, ne­ko­kia nuo­tai­ka ar au­to­mo­bi­lių spūs­tys ke­lio­nių me­tu. Iro­niš­kos jo pa­sta­bos ly­di ir kiek­vie­ną są­ra­še pa­mi­nė­tą ma­ši­ną.

Pir­mą vie­tą J.Clark­so­no rei­tin­ge užė­mė „Vaux­hall As­tra SRi NAV“. Pa­sak bu­vu­sio „Top Gear“ ve­dė­jo, vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris li­ko įžy­my­bės gal­vo­je pa­si­va­ži­nė­jus šia ma­ši­na, bu­vo jos rau­do­na spal­va ir tai, kad ji tu­ri tur­bi­ną. J.Clark­so­nas ko­men­ta­vo, esą „Vaux­hall As­tra Sri NAV“ la­biau­siai pa­tiks ne­bent tiems vai­ruo­to­jams, ku­riems „už­ten­ka ke­tu­rių ra­tų ir sė­dy­nės at­si­sės­ti“.

An­tras blo­giau­sias au­to­mo­bi­lis bu­vu­sio „Top Gear“ te­le­vi­zi­jos ko­man­dos ly­de­rio są­ra­še – ja­po­niš­kas vi­su­rei­gis „In­fi­ni­ti Q30 Pre­mium Tech“. J.Clark­so­nas ne­gai­les­tin­gai su­kri­ti­ka­vo šios Ame­ri­kai skir­tos trans­por­to prie­mo­nės mo­to­rą. Įžy­my­bės nuo­mo­ne, vi­su­rei­gio va­rik­lis yra ne­įti­kė­ti­nai triukš­min­gas. „A­tro­do, at­spė­jau, ko­kia yra to ag­re­ga­to pa­skir­tis po mo­to­ro gaub­tu. Jis pa­ver­čia dy­ze­li­ną au­siai ne­ma­lo­niu gar­su“, – su tik jam bū­din­ga iro­ni­ja tėš­kė gar­su­sis au­to­mo­bi­lių eks­per­tas.

Jeremis Clarksonas juokauja, kad jo sprendimui priskirti vieną ar kitą jo 2015-2016 metais bandytą naują automobilio modelį lemti galėjo bjaurus oras ar niūri nuotaika./“Lietuvos žinių” archyvo nuotrauka

Ant J.Clark­so­no „pri­zi­nin­kių“ pa­ky­los at­si­dū­rė ir če­kiš­kas „Ško­da Su­perb SE L Exe­cu­ti­ve“. Eks­per­to nuo­mo­ne, se­da­nas yra ne kas ki­ta, o vi­so la­bo „vo­kiš­ko „Volks­wa­gen Pa­ssat“ va­rian­tas“. „To­je ma­ši­no­je tiek pat jau­ku­mo, kiek jo yra šal­dy­tu­vo šal­dy­mo ka­me­ro­je“, – to­kį ver­dik­tą bri­tas pa­skel­bė če­kų ga­min­to­jo flag­ma­nui.

Juo­da­ja­me bu­vu­sio „Top Gear“ ve­dė­jo są­ra­še taip pa­tpa­mi­nė­ti „Ze­nos E10 S“, „Re­nault Kad­jar Sig­na­tu­re Nav“, BMW X1 25d“, „Seat Leon X-Pe­rien­ce SE Tech­no­lo­gy“, „Nis­san GT-R Track Edi­tion“, „Volks­wa­gen Sci­roc­co 2.0 TDi“ ir „Hyun­dai i800“.

Anks­čiau J.Clark­so­nas pa­gar­si­no ge­riau­sius, jo nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lius, ku­riuos iš­ban­dė 2015–2016 me­tais. Šia­me bu­vu­sio „Top Gear“ ve­dė­jo rei­tin­ge ži­bė­jo „Maz­da MX-5 Mia­ta 2.0 Sport Re­ca­ro“, „Al­fa Ro­meo 4C Cou­pe“, „Mer­ce­des-Benz-AMG GT S“, „Ford Fo­cus RS“, „Ford Mus­tang Fast­back 5.0 V8 GT“, „Vol­vo XC90 D5 AWD“, „Vaux­hall Za­fi­ra Tou­rer 1.6 CDTi Tech Li­ne“, BMW M2, „Fer­ra­ri 488 GTB“ ir „Lam­bordg­hi­ni Aven­da­tor“.

Pri­me­na­me, kad J.Clark­so­nas iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Top Gear“ ve­dė­jo par­ei­gų bu­vo at­leis­tas 2015 me­tais po konf­lik­to su lai­dos pro­diu­se­riu. Kar­tu su juo iš lai­dos pa­si­trau­kė ir ki­ti du ve­dė­jai Ri­char­das Ham­mon­das bei Ja­me­sas Mayus.Da­bar tri­ju­lė ren­gia nau­ją au­to­mo­bi­lių lai­dą „A­ma­zon Pri­me“ in­ter­ne­to te­le­vi­zi­jai. Nau­jo­ji lai­da, ku­rios pa­va­di­ni­mas yra „Grand Tour“, tu­rė­tų de­biu­tuo­ti jau šį ru­de­nį.

Pa­gal su­tar­tį su „A­ma­zon Pri­me“ J. Clark­so­nas, R. Ham­mon­das ir J. Mayus par­engs 36 lai­das. Per tą lai­ką J. Clark­so­nui bus su­mo­kė­ta 10 mln. sva­rų ster­lin­gų, – to­kio at­ly­gio kol kas nė­ra ga­vęs joks ki­tas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas.

Par­en­gė Vid­man­tas UŽUSIENIS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ttt  213.226.131.133 2016-09-11 20:38:04
Arba bloguoliai...
0 0  Netinkamas komentaras
AAA  78.62.43.200 2016-09-11 20:22:45
Gal pavadinimas turėtų būti toks: Britų garsenybės-blogiukai?
0 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami