Briuselio prašo padėti lenkams

LŽ red@lzinios.lt 2016-02-24 06:00

red@lzinios.lt 2016-02-24 06:00
Pasyvi Lenkijos pozicija dėl "Rail Baltica" gali pristabdyti europinės vėžės geležinkelio statybas.  Vidmanto Užusienio nuotrauka
Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius ti­ki­si, kad Briu­se­lis pri­si­dės for­muo­jant pla­ną dėl šim­ta­mi­li­jo­ni­nės ver­tės eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­pos Len­ki­jo­je plė­tros.

„Ma­no ži­nio­mis, Len­ki­ja ne­pla­nuo­ja di­de­lio grei­čio ge­le­žin­ke­lio ne tik „Rail Bal­ti­ca“ tra­so­je, bet ir ki­to­se pri­ori­te­ti­nė­se li­ni­jo­se. Ti­kiuo­si, kad per šiuos me­tus Šiau­rės Bal­ti­jos jū­rų pa­grin­di­nio ko­ri­do­riaus koor­di­na­to­rė po­nia Traut­man (Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos „North Sea-Bal­tic ko­ri­do­riaus“ koor­di­na­to­rė Cat­he­ri­ne Traut­mann – red.) ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vai pa­teiks aiš­kiai koor­di­nuo­tą pla­ną, kaip sprę­si­me šį klau­si­mą“, – sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Briu­se­lio pa­gal­bos Lie­tu­vos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras pra­šė an­tra­die­nį Sei­me vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je dis­ku­si­jo­je dėl „Rail Bal­ti­ca“ įgy­ven­di­ni­mo ei­gos Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Jo­je da­ly­va­vo ir C. Traut­mann ir ki­ti EK at­sa­kin­gi as­me­nys.

R. Sin­ke­vi­čius taip pat ti­ki­si ir „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų dau­giau pa­stan­gų. „Krei­piuo­si į par­tne­rius su pra­šy­mu bend­ro­mis pa­stan­go­mis spręs­ti 1435 plo­čio vė­žės plė­tros pla­nus kar­tu su Len­ki­ja. Mes ne­ga­li­me kur­ti izo­liuo­to di­de­lio grei­čio ge­le­žin­ke­lio tink­lo Bal­ti­jos ša­ly­se, jei­gu mū­sų var­tai į Eu­ro­pą – Len­ki­ja – to­kio tink­lo ne­pla­nuo­ja plė­to­ti“, – par­eiš­kė mi­nis­tras.

Bend­ra „ Rail Bal­ti­ca“ vė­žės ver­tė, įvai­riais skai­čia­vi­mais, sie­kia 3,7–5,2 mlrd. eu­rų. Lie­tu­vo­je at­kar­pos il­gis sie­kia 366 ki­lo­me­trų – čia bus sta­to­mas ne tik eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos, bet ir nuo Kau­no iki Vil­niaus. Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je tra­sos il­gis sieks maž­daug po 300 ki­lo­me­trų, o Len­ki­jo­je – 430 ki­lo­me­trų.

LŽ, BNS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tomek  217.159.229.194 2016-03-09 13:14:16
Wysłany: 2013-11-20, 21:46 [Cytuj] mazury.info.pl napisał/a: proponuję powrót do tematu... KOLEJĄ na Mazury[/color] A macie :-P Oto fotoreportaż z mikolskego kółeczka jakie uskuteczniłem w dniach 17-18 sierpnia 2013 roku, pozostawiwszy "Leśnego Dziadka" na campingu Borowo, gdzie służył mi za miejsce noclegowe, jako że niestety Przewozy Regionalne nocnych pociągów wciąż się nie dorobiły. Tomek Janiszewski Ps. czy aby temat nie trafi do działu komercyjnego? Toż to rażąca kryptoreklama kolei! :mrgreen: P1010219.JPG Podstawa komunikacji regionalnej na niezelektryfikowanych liniach Mazur: spalinowy zespół trakcyjny SA133 produkcji bydgoskiej firmy PESA, potocznie zwany szynobusem - na stacji w Ełku. Plik ściągnięto 594 raz(y) 948,08 KB
1 0  Netinkamas komentaras
jonask  78.60.229.226 2016-03-01 19:21:47
Didelio greicio- siuresne veze. As matau cia priestaravima. Gal but del to ir delsia lenkai?
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2016-02-24 23:12:41
Valstybiškai, o ne partiškai galvojant, akivaizdu, kad "Rail Baltica" tiesti Baltijos šalyse turėjo būti pradėta pirmiausia sujungiant šiuo 240 km/val greičio geležinkeliu galimai tiesiausiu maršrutu jų sostines, o nepradėti tą vėžę tiesti nuo Lenkijos sienos iki Kauno, juolab, kad europinė vėžė iki Šeštokų buvo. Taip pat buvo žinoma, kad iš Vilniaus per Kazlų Rūdą su persėdimu Kaune į Balstogę - apie 450 km ta vėže niekas iki tol nevažiavo ir nevažiuos, kai nuo Vilniaus per Druskininkus iki tos Balstogės apie 170 km. O 240 km/val greičio „Rail Baltica“ atkarpa Vilnius-Talinas puikiausiai galėjo funkcionuoti iki Lenkija susiruoš, kad ir 10 metų, juk ja naudotųsi ir Helsinkis, ir Minskas, o gal net ir Petrogradas, o tada nutiesti vėžę iki Lenkijos sienos į atitinkamą vietą. Dabar, kai iš apie 370 mln. ES pinigų dalis jau "partinių interesų kišenėse", juk geležinkeliui žemė tai pirkta, imama verkšlenti, kad Lenkija greitų geležinkelių neties. Matyt, Sinkevičiaus su Butkevičiumi jau padai ima svilti, juk tokie pinigai išleisti, o geležinkelis nereikalingas, be to, galbūt, ir prieš ponią koordinatorę nesmagu, visgi...
3 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami