Briuselyje deramasi dėl projekto „Rail Baltica“

BNS 2016-09-07 08:59
BNS
2016-09-07 08:59
pixabay.com nuotrauka
Tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vai tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je tę­sia de­ry­bas dėl eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ fi­nan­sa­vi­mo sche­mos. Lie­tu­vos at­sto­vas ti­ki­si, kad ša­lims pa­vyks su­si­tar­ti, kaip bus vyk­do­mi vie­šie­ji pir­ki­mai.

Bend­ros Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės „RB Rail“ ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Dai­nius Bud­rys BNS tei­gė, kad ste­bė­to­jų ta­ry­bos po­sė­dy­je ti­ki­si ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą, kaip ša­lys įgy­ven­dins pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos kon­kur­sus. Iki šiol ne­su­ta­ria­ma, ku­rie kon­kur­sai tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mi per bend­rą įmo­nę, o ku­rie – na­cio­na­li­niu ly­giu.

Tuo me­tu „RB Rail“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė Bai­ba Ru­be­sa BNS an­tra­die­nį sa­kė, kad de­ry­bos bus ypač su­dė­tin­gos ir var­gu, ar pa­vyks dėl vis­ko su­si­tar­ti. B. Ru­be­sa tei­gė, kad dėl Lie­tu­vos kal­tės Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ga­li ne­skir­ti pi­ni­gų pro­jek­tui, ta­čiau D.Bud­rys to­kius kal­ti­ni­mus at­me­ta ir tei­gia, kad pa­ti B.Ru­be­sa da­ro ža­lą pro­jek­tui.

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tu­riz­mo ir trans­por­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Mi­chae­las Cra­me­ris pra­ėju­sią sa­vai­tę įspė­jo, kad trys Bal­ti­jos ša­lys ga­li pra­ras­ti pro­jek­tui skir­tas ES lė­šas, jei­gu ir to­liau ne­su­tars dėl jo įgy­ven­di­ni­mo.

Pro­jek­tui, ku­rio ver­tė sieks apie 4–5 mlrd. eu­rų, ES ga­li skir­ti iki 85 proc. lė­šų. „Rail Bal­ti­ca“ dar­bams Lie­tu­vo­je EK per­nai jau sky­rė 106 mln. eu­rų, o šie­met – dar be­veik 191 mln. eu­rų.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Leokadija  217.159.229.75 2016-09-08 14:43:44
ir vel Lietuva stabdo RAIL BALTIKA...ir vel kaisioja pagalius i bendra projekta...
1 2  Netinkamas komentaras
tik "siūkiukas" su rytais  82.135.139.97 2016-09-08 09:26:12
išlaiko Klaipėdos jūrų uostą, o Lietuvos valstybei neša didelį pelną. ir neš ateityje.
2 1  Netinkamas komentaras
rimas  188.69.193.87 2016-09-07 13:01:18
RB reikalinga is principo.Neziurint i tai, kad pardzioje si atsaka ir neduos dydeles naudos.Visu siuliuku nutraukimas su rytais tik i nauda.Antra, ES ne tokie idiotai, kad miljardais finansuotu muilo burbula.Tai Lietuva krecia drebuliukas, kad gali isslysti is ranku ES pinigeliai.Musu valdininkus siaubas ima pagalvojus, kad finansus skirstys ne jie, o bendra imone.Tai kaip tada su 15%?
4 0  Netinkamas komentaras
Štutas  78.60.231.248 2016-09-07 12:15:31
Akivaizdu, kad gali būti, jog Valdžiai reikalinga kaip nors numulkinti 365 mln. eurų "įsavinimą" geležinkelio tiesimui, kai tuo maršrutu nėra ir nenusimato nė ką vežti, nė kam važiuoti. Suprantama, kad esant tokiai padėčiai toliau tęsti darbus už ES pinigus būtų rizikinga. Juk tai iki šiol daryta viešųjų pirkimų būdu pirktos ekspertų studijos pagrindu, o dabar tapo aišku, kad ekspertų grįstas RB maršrutas nepasitvirtina. Kaip prisimaname, prieš metus kitus dėl vėžės maršruto „kaltinimus“ Lietuva žaidė su Estija, dabar panašu jie žaidžiami su Latvija, reikalaujant, kad ši Lietuvos nutiestąją "Rail Baltica" geležinkelio techninių parametrų - 240 km/val greičio reikalavimų neatitinkančią vėžę pripažintų "Rail Baltica" gležinkelio vėže. Taigi reikalaujama pripažinti tai, ko realiai nėra. Tame įžvelgčiau Lietuvos norą žūtbūt pradžioje esamą vėžės tiesimo padėtį įšaldyti, o po kelių metų galbūt pavyktų ją ir "pamiršti" apskritai, juk pinigai "įsisavinti", vargu, kad be "atkatų" tai galėjo būti padaryta. Taigi tai, kas paprastai partiškoms valdžioms svarbiausia, pasiekta... Tad tolimesnis ES skirtas finansavimas tik labiau komplikuotų padėtį, iš kurios tokiu atveju be abejonės būtų tinkamiau išsisukti dabar...
5 0  Netinkamas komentaras
jonuk  78.56.29.199 2016-09-07 10:07:42
Jonuk, geležinkelis į Europą nereikalingas? Ar galvoji, ką kalbi?
4 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami