BTA: per dešimtį metų eismo įvykį patiria kas šeštas lietuvis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-25 10:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-25 10:35
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Per de­šim­tį me­tų po vie­ną eis­mo įvy­kį Lie­tu­vo­je yra pa­ty­ręs kas šeš­tas ša­lies vai­ruo­to­jas, po du – kas tris­de­šim­tas, o vie­nas iš šim­to še­šias­de­šim­ties vai­ruo­to­jų per šį lai­ko­tar­pį yra pa­da­ręs po tris ir dau­giau ava­ri­jų. Per de­šimt me­tų vai­ruo­to­jai vi­du­ti­niš­kai pa­kei­tė po du ar tris au­to­mo­bi­lius, par­odė ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA ne ma­žiau kaip de­šim­ties me­tų sta­žą tu­rin­čių vai­ruo­to­jų duo­me­nų ty­ri­mas.

„At­li­kę ne ma­žiau de­šim­ties me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čių vai­ruo­to­jų duo­me­nų ty­ri­mą, pa­ste­bė­jo­me, jog kas šeš­tas vai­ruo­to­jas per de­šimt me­tų yra pa­puo­lęs bent į vie­ną eis­mo įvy­kį. Po du eis­mo įvy­kius tu­rė­jo kur kas ma­žiau – vie­nas iš tris­de­šim­ties vai­ruo­to­jų. Gal šiek tiek nu­ste­bi­no fak­tas, kad di­de­lį vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čių vy­rų ir mo­te­rų ava­rin­gu­mas ne­la­bai ski­ria­si, ta­čiau iš­ryš­kė­jo tam ti­kros ava­rin­gu­mo ten­den­ci­jos pa­gal vai­ruo­to­jų am­žių,“- tei­gia ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Pa­vo­jin­giau­si yra 45-55 me­tų vairuotojai

BTA duo­me­nys at­sklei­džia, kad per de­šimt me­tų tiek vy­rai, tiek mo­te­rys Lie­tu­vo­je tu­rė­jo be­veik iden­tiš­ką eis­mo įvy­kių kie­kį.

Per de­šim­tį me­tų Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kių iš­ven­gė apie 78 proc. ša­lies vai­ruo­to­jų. Iš li­ku­sių dau­giau­siai pa­da­rė po vie­ną ava­ri­ją – kiek dau­giau nei 17 proc., po dvi – be­veik 4 proc., o tie, ku­rių sąs­kai­to­je dau­giau nei 3 ava­ri­jos, ne­su­da­ro nei vie­no pro­cen­to.

BTA ty­ri­mo duo­me­ni­mis, dau­giau­siai ava­ri­jų per de­šimt me­tų Lie­tu­vo­je pa­da­rė vai­ruo­to­jai, ku­riems šiuo me­tu yra 45-55 me­tai. Net penk­ta­da­lis šios am­žiaus gru­pės at­sto­vų tu­rė­jo po vie­ną eis­mo įvy­kį, dau­giau kaip 4 proc. – po du eis­mo įvy­kius, ir be­veik 1 proc. – tris ar­ba dau­giau įvy­kių. Vis tik pa­ti ava­rin­giau­sia am­žiaus gru­pė – jau­nuo­liai, to­dėl bū­tent jiems drau­di­mas kai­nuo­ja bran­giau­siai. Šia­me ty­ri­me tai ne­at­sis­pin­di, ka­dan­gi jau­nuo­liai dar ne­tu­ri de­šimt me­tų vai­ra­vi­mo pa­tir­ties.

Au­to­mo­bi­lius kei­čia ne tik po avarijų

Nag­ri­nė­jant BTA duo­me­nis, ma­ty­ti, kad trans­por­to prie­mo­nes ša­lies vai­ruo­to­jai, ne­prik­lau­so­mai nuo pa­tir­tų eis­mo įvy­kių, yra pra­tę at­nau­jin­ti 2-3 kar­tus per de­šimt me­tų. Du au­to­mo­bi­lius per šį lai­ko­tar­pį pa­kei­čia 26 proc., tris - 23 proc. lie­tu­vių vai­ruo­to­jų.

Pa­sak spe­cia­lis­to, pa­si­tai­ko ir to­kių, ku­rie au­to­mo­bi­lius kei­čia be­ne kas­met. Re­mian­tis ty­ri­mu, ga­li­ma teig­ti, kad apie 15 proc. per de­šimt me­tų tu­rė­jo še­šis ar net dau­giau skir­tin­gų au­to­mo­bi­lių. A. Žiu­ke­lio tei­gi­mu, pa­grin­di­nė prie­žas­tis – pa­kan­ka­mai se­nas ša­lies au­to­par­kas. Reikš­mės ga­li tu­rė­ti ir tai, kad vie­ni tie­siog no­ri va­ži­nė­ti nau­ju au­to­mo­bi­liu ir ga­li sau tai leis­ti, ki­ti gal­būt daž­nai pa­ti­ria po kri­ti­nį eis­mo įvy­kį, po ku­rio keis­ti au­to­mo­bi­lį bū­ti­na, tre­ti nie­kaip ne­iš­si­ren­ka ir nuo­lat ieš­ko sau tin­ka­mos trans­por­to prie­mo­nės. Kar­tais to­kios pa­ieš­kos vyks­ta nu­si­pir­kus nau­ją au­to­mo­bi­lį bei ja­me at­ra­dus su­nkiai iš­kart iden­ti­fi­kuo­ja­mus trū­ku­mus, au­to­mo­bi­lį re­mon­tuo­ti bran­gu, tad trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kai ban­do at­si­kra­ty­ti „bė­dos“. A. Žiu­ke­lio pa­ste­bė­ji­mu, yra ir ki­ta da­lis vai­ruo­to­jų, ku­rie de­šimt me­tų vis dar vai­ruo­ja tą pa­tį au­to­mo­bi­lį.

Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė BTA per­nai me­tus už­bai­gė pel­nin­gai. BTA duo­me­ni­mis, ne­au­di­tuo­tas iki­mo­kes­ti­nis bend­ro­vės pel­nas sie­kė apie 4,7 mln. eu­rų. Tarp pel­nin­giau­sių­jų drau­di­mo rū­šių spar­čiau­siai au­go ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų ir tur­to drau­di­mas, ati­tin­ka­mai 24 proc. ir 22 proc. Bend­ro­vė ša­lies rin­ko­je iš­lai­kė pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas pa­gal bend­rą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, lai­da­vi­mų, ko­mer­ci­nį trans­por­to pri­va­lo­mą­jį drau­di­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami