Būsimiems vairuotojams – laisvė rinktis mokytoją

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-18 06:00
Išmokti vairuoti sėkmingai galima ir padedant šeimos nariui. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1 die­nos bū­si­mi mo­to­cik­lų ir leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai teo­ri­jos eg­za­mi­ną ga­lės lai­ky­ti jam pa­si­ruo­šę sa­va­ran­kiš­kai, ne­tu­rė­da­mi vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, ne­bai­gę teo­ri­jos mo­ky­mo kur­so vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je. Sie­kian­tie­ji įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes, iš­lai­kę teo­ri­jos eg­za­mi­ną „Re­gi­tro­je“, pra­kti­nio vai­ra­vi­mo ga­lės mo­ky­tis ir su šei­mos na­riu.

Už vai­ruo­to­jų mo­ky­mo tvar­ką ir vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų prie­žiū­rą at­sa­kin­gos Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) at­sto­vai LŽ tei­gė ti­kin­tys, kad pa­kei­ti­mai leis bū­si­miems vai­ruo­to­jams įgy­ti dau­giau pra­kti­nio vai­ra­vi­mo įgū­džių, kol jie taps sa­va­ran­kiš­kais eis­mo da­ly­viais. Ta­čiau kol kas ga­li­my­be mo­ky­tis su šei­mos na­riu pa­si­nau­do­ju­siems as­me­nims iš­lie­ka rei­ka­la­vi­mas baig­ti pri­va­lo­mą pra­kti­nio vai­ra­vi­mo kur­są vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je.

Bai­mės nepagrįstos

„Pri­žiū­rint rei­kia­mą vai­ra­vi­mo sta­žą tu­rin­čiam šei­mos na­riui, bū­si­miems vai­ruo­to­jams pa­tir­ties už vai­ro lei­džia­ma įgy­ti dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių. Ki­tas mū­sų žings­nis bū­tų su­teik­ti ga­li­my­bę B ka­te­go­ri­jos pra­kti­kos eg­za­mi­nui „Re­gi­tro­je“ pa­si­ruoš­ti tik su šei­mos na­riu. Ne­no­ri­me elg­tis sku­bo­tai, to­dėl vai­ra­vi­mo mo­ky­mo­si tvar­ką li­be­ra­li­zuo­ja­me pa­leng­va. La­bai svar­bus ir vi­suo­me­nės po­žiū­ris. Ste­bė­si­me, kaip vi­suo­me­nė, taip pat ir vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riai bei mo­kyk­los ver­tins nuo lie­pos įsi­ga­lio­sian­čius pa­kei­ti­mus“, - pa­žy­mė­jo VKTI Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vik­to­ras La­pi­nas.

La­biau­siai to­kiems ke­ti­ni­mams prieš­ina­si vai­ra­vi­mo mo­kyk­los. Ta­čiau, pa­šne­ko­vo nuo­mo­ne, jų bai­mė, kad lei­dus pa­si­ruoš­ti „Re­gi­tros“ eg­za­mi­nui tik su šei­mos na­riu smar­kiai su­menks mo­ki­nių srau­tas, yra ne­pag­rįs­ta. Vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ti­ki­na, kad lei­dus mo­ky­tis be pro­fe­sio­na­laus ins­truk­to­riaus taip pat su­pras­tė­tų eis­mo sau­gu­mas ke­liuo­se, pa­dau­gė­tų eis­mo įvy­kių.

„Kiek­vie­nas tė­vas sa­vo vai­kui sten­gia­si per­duo­ti vi­sas ži­nias, nes jau­čia at­sa­ko­my­bę ir no­ri, kad vai­kas iš­mok­tų vai­ruo­ti kuo ge­riau. Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad vai­ra­vi­mo mo­kyk­los pa­čios ne vi­sa­da per­duo­da ge­riau­sią pa­tir­tį. Ne­ma­žai to­kių įstai­gų, ku­rių pa­mo­kas ga­li­ma ne­per­de­dant va­din­ti pseu­do­moks­lu. Ži­no­ma, daug ir rim­tų spe­cia­lis­tų, jiems bai­min­tis, kad ne­teks klien­tų, yra vi­siš­kai ne­ra­cio­na­lu. Kaip ro­do ki­tų ES ša­lių pa­tir­tis, net ir lei­dus pa­si­ruoš­ti vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nui su šei­mos na­riu, dau­gu­ma bū­si­mų­jų vai­ruo­to­jų vis tiek kar­tu ren­ka­si pa­mo­kas su pro­fe­sio­na­liu vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riu­mi. Daž­nai tė­vai aps­kri­tai ne­tu­ri lai­ko už­siim­ti šiuo at­sa­kin­gu dar­bu, taip pat ne kiek­vie­nas tam ryž­ta­si, juk rei­kia tu­rė­ti daug kan­try­bės“, - aiš­ki­no V. La­pi­nas.

Pe­da­lų įtai­sy­ti nereikės

Pa­sak VKTI at­sto­vo, tiks­lios sta­tis­ti­kos, kiek bū­si­mų­jų vai­ruo­to­jų, bai­gę vai­ra­vi­mo pa­mo­kas mo­kyk­lo­je, sa­vo įgū­džius to­bu­lin­da­vo su šei­mos na­riais, iki šiol nė­ra. Ta­čiau eis­mo įvy­kių, į ku­riuos pa­tek­tų to­kie šei­my­ni­niai due­tai, dau­giau nei įpras­tai taip pat ne­už­fik­suo­ta.

LŽ anks­čiau kal­bin­tas Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Da­rius Le­sic­kas pa­brė­žė bū­ti­ny­bę kiek­vie­ną leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, ku­riuo mo­ko­ma vai­ruo­ti, tin­ka­mai par­eng­ti. Jo tei­gi­mu, la­bai svar­bu pa­ti­krin­ti ir šei­mos na­rius ke­ti­nan­čių mo­ky­ti vai­ruo­to­jų pa­si­ren­gi­mą bei ži­nias.

„Jei pri­im­tu­me vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų siū­ly­mą, jog trans­por­to prie­mo­nė, ku­ria mo­ko­ma vai­ruo­ti, pri­va­lė­tų tu­rė­ti pa­pil­do­mus pe­da­lus, veid­ro­dė­lius, nu­žu­dy­tu­me šią idė­ją aps­kri­tai. Koks svei­ko pro­to žmo­gus ims sa­vo ma­ši­ną grę­žio­ti ir pa­pil­do­mus pe­da­lus pri­su­ki­nė­ti? Kad bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti ke­ti­nan­čių­jų mo­ky­ti pa­si­ren­gi­mą, su­tik­tu­me. Ta­čiau eg­za­mi­nas tam ti­krai ne­rei­ka­lin­gas. Gal­būt ga­lė­tu­me tai­ky­ti pa­na­šią pra­kti­ką kaip Šve­di­jo­je, kai prieš pra­dė­da­mi moks­lus bū­si­ma­sis vai­ruo­to­jas ir jo mo­ky­to­jas at­ei­na į eg­za­mi­na­vi­mo įstai­gą ir su pro­fe­sio­na­liu ins­truk­to­riu­mi ap­ta­ria gai­res, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis bū­tų leng­viau iš­mok­ti tai­syk­lin­gai vai­ruo­ti. Taip bū­tų leng­viau tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti pra­kti­kos eg­za­mi­nui, o kar­tu ir sa­va­ran­kiš­kam vai­ra­vi­mui“, - su­ti­ko V. La­pi­nas.

Viktoro Lapino manymu, leidus laisvai rinktis, kaip mokytis vairuoti, avarijų keliuose nepadaugės. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

VKTI at­sto­vas pa­žy­mė­jo, kad ins­pek­ci­ja dėl to­les­nių vai­ra­vi­mo mo­ky­mo tvar­kos pa­kei­ti­mų pir­miau­sia kvie­čia dis­ku­tuo­ti vi­sas tuo su­in­te­re­suo­tas ša­lis. Koks ga­lu­ti­nis mo­de­lis bus pa­si­rink­tas, kol kas nė­ra vi­siš­kai aiš­ku. Vei­kiau­siai pri­va­lo­mų 30 aka­de­mi­nių va­lan­dų pra­kti­nio vai­ra­vi­mo kur­so su pro­fe­sio­na­liu ins­truk­to­riu­mi bus at­si­sa­ky­ta. Tie­sa, pa­sak V. La­pi­no, ti­kė­ti­na, kad tiems, ku­rie nu­spręs mo­ky­tis su šei­mos na­riu, teks bent ke­lias va­lan­das su vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riu­mi pa­si­kon­sul­tuo­ti.

Kuo dau­giau patirties

Tei­gia­mai nau­juo­sius pa­kei­ti­mus ver­ti­na ir už li­be­ra­lią mo­ky­mo­si vai­ruo­ti tvar­ką Lie­tu­vo­je taip pat pa­si­sa­ko vai­ruo­to­jus eg­za­mi­nuo­jan­ti VĮ „Re­gi­tra“. Pa­sak „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Sau­liaus Šu­mi­no, ga­lio­jęs vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­la­vi­mas no­rin­tie­siems pa­si­ruoš­ti teo­ri­jos eg­za­mi­nui sa­va­ran­kiš­kai bu­vo ne­lo­giš­kas, nes di­de­lė da­lis sie­kian­čių­jų įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nę yra bū­tent bai­gia­mų­jų kla­sių moks­lei­viai. Įgy­ven­di­na­mi pra­kti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo pa­kei­ti­mai, S. Šu­mi­no ma­ny­mu, pa­ska­tins vai­ra­vi­mo mo­kyk­las dirb­ti pro­fe­sio­na­liau.

„Lei­dus žmo­nėms lais­vai rink­tis mo­ky­mo­si bū­dą, vai­ra­vi­mo mo­kyk­loms be­liks kon­ku­ruo­ti tik sa­vo pa­slau­gų ko­ky­be. Prie­var­ti­niai rei­ka­la­vi­mai mo­ky­tis tik vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je yra ne­rei­ka­lin­gi, o tei­gi­niai, kad tik pro­fe­sio­na­lus ins­truk­to­rius ga­li iš­mo­ky­ti tin­ka­mai vai­ruo­ti, yra nie­kuo ne­pag­rin­džia­mi. ES ša­ly­se at­lik­tos stu­di­jos at­sklei­džia vie­ną svar­biau­sią fak­tą: kuo dau­giau pra­kti­nės pa­tir­ties įgy­ja bū­si­ma­sis vai­ruo­to­jas, tuo ma­žes­nė ri­zi­ka, kad vos ga­vęs pa­žy­mė­ji­mą jis ke­ly­je su­kels bė­dų sau ir ki­tiems. Ir vi­sai ne­svar­bu, ar tą pa­tir­tį jis įgi­jo su šei­mos na­riu, ar su pro­fe­sio­na­liu ins­truk­to­riu­mi“, - ne­abe­jo­jo S. Šu­mi­nas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, tam ti­kri nau­ji rei­ka­la­vi­mai, to­kie kaip pro­fe­sio­na­laus ins­truk­to­riaus iš­klau­sy­mas, jo pa­mo­kos ke­ti­nan­tiems mo­ky­ti šei­mos na­rį vai­ruo­to­jams, yra ga­li­mi, ta­čiau svar­biau­sia, kad jie ne­at­bai­dy­tų bū­si­mų­jų vai­ruo­to­jų ir jų šei­mos mo­ky­to­jų.

Drau­di­mas nebrangs

VKTI ir „Re­gi­tros“ at­sto­vai pa­žy­mė­jo, kad ke­ti­nan­tie­ji mo­ky­ti šei­mos na­rius tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti ir rei­ka­lin­gu trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. Drau­di­kai nau­ją­ją tvar­ką kol kas ver­ti­na at­sar­giai ir šiuo me­tu ne­ke­ti­na bran­gin­ti drau­di­mo vai­ruo­to­jams, nu­spren­du­siems mo­ky­ti šei­mos na­rius.

„Kaip ir iki šiol, tie mū­sų klien­tai, ku­rie ke­ti­na sa­vo au­to­mo­bi­liu mo­ky­ti ar­ti­mus gi­mi­nai­čius, vai­kus vai­ruo­ti ar­ba ke­ti­na duo­ti au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ti jau­niems, ne­se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ga­vu­siems as­me­nims, su­da­ry­da­mi drau­di­mo su­tar­tį tu­ri nu­ro­dy­ti, kad jų au­to­mo­bi­lį vai­ruos ne­tu­rin­tys 2 me­tų sta­žo ar­ba jau­nes­ni nei 25 me­tų vai­ruo­to­jai. Tai reiš­kia, kad su­da­rant drau­di­mo su­tar­tį rei­kia pa­si­rink­ti trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jų gru­pę „vai­ruos vi­si“. Nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­jant at­nau­jin­tai mo­ky­mo vai­ruo­ti tvar­kai, kol kas jo­kių kai­no­da­ros pa­kei­ti­mų ne­nu­ma­to­me, tie­siog ste­bė­si­me si­tua­ci­ją. Jei ma­ty­si­me, kad la­bai pa­di­dė­ja ri­zi­ka, tik ta­da svars­ty­si­me, ar rei­kia keis­ti kai­no­da­rą“, - aiš­ki­no „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mo sky­riaus va­do­vas Rim­vy­das Po­cius at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog mo­ky­mo vai­ruo­ti ri­zi­ka yra di­des­nė nei įpras­ta. „Prieš pra­de­dant vai­ra­vi­mo mo­ky­mus šei­mos na­riams pa­ta­ria­me dar kar­tą pers­kai­ty­ti drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas są­ly­gas ir, jei rei­kia, jas pa­keis­ti. Ga­li pa­si­tai­ky­ti to­kių si­tua­ci­jų, kad į esa­mas drau­di­mo su­tar­tis ne­įtrau­kė­te ri­zi­kos – mo­ky­mas vai­ruo­ti. To­kiu at­ve­ju, įvy­kus eis­mo įvy­kiui, įsta­ty­mas nu­ma­to iki 50 proc. dy­džio reg­re­so tei­sę į ža­lą pa­da­riu­sį as­me­nį“, - sa­kė R.Po­cius.

Pa­si­ren­kant val­dy­to­jų gru­pę „vai­ruos vi­si“, drau­di­mo kai­na, pri­klau­so­mai nuo dau­gy­bės ki­tų fak­to­rių, taip pat ir klien­to draus­min­gu­mo, ga­li bū­ti di­des­nė nuo 30 proc. iki dvie­jų kar­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
thyjikuk  85.255.111.226 2014-06-18 15:49:16
ka daro,ka daro,o kas bus?
3 3  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami