Buvusią V. Antonovo svajonę gelbės amerikiečiai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-08-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-08-04 06:00
2009 metais Ženevos (Šveicarija) tarptautinėje automobilių parodoje pristatytas išskirtinio dizaino "Spyker C8 Aileron" vėliau netgi buvo vadinamas "lietuviškuoju bolidu". LŽ archyvo nuotraukos
Iš­skir­ti­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių „Spy­ker“ ga­min­to­jos „Swe­dish Au­to­mo­bi­le“ va­do­vas Vic­to­ras Mul­le­ris pa­skel­bė, kad jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė jau grei­tai at­gims kaip elek­tra va­ro­mų bo­li­dų ga­min­to­ja.

Pa­sak V.Mul­le­rio, elek­tri­niai bo­li­dai ir to­liau bus va­di­na­mi „Spy­ker“. Per­nai ban­kru­ta­vu­sią „Swe­dish Au­to­mo­bi­le“ su­ti­ko gel­bė­ti Ame­ri­kos Ore­go­no vals­ti­jo­je vei­kian­ti elek­tri­nių lėk­tu­vų ga­min­to­ja „Vol­ta Vo­la­re“. To­kį spren­di­mą ame­ri­kie­čiai pri­ėmė, kai „Swe­dish Au­to­mo­bi­le“ lai­mė­jo teis­mo pro­ce­są su ne­įvar­dy­tu kre­di­to­riu­mi, ku­ris ne­su­ti­ko, kad su­ra­du­siai pi­ni­gų ir in­ves­tuo­to­ją bend­ro­vei bū­tų pa­nai­kin­tas mo­ra­to­riu­mas at­li­ki­nė­ti fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas. Šiuo me­tu „Swe­dish Au­to­mo­bi­le“ įvai­riems kre­di­to­riams yra sko­lin­ga apie 49 mln. JAV do­le­rių.

"Spyker" Lietuvos indėlininkų pinigais žadėjęs gelbėti Vladimiras Antonovas šiandien slapstosi nuo teisėsaugos.

Tie­sa, „Vol­ta Vo­la­re“ olan­dams leis ga­min­ti tik­tai spor­ti­nius elek­tro­mo­bi­lius, nors anks­čiau „Spy­ker“ bu­vo va­ro­mi ben­zi­ni­nių va­rik­lių. Nuo 1999 me­tų, kai V.Mul­le­ris įkū­rė „Spy­ker Cars“, iš vi­so ga­myk­lo­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 290 iš­skir­ti­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių. Su fi­nan­si­nė­mis prob­le­mo­mis bend­ro­vė su­si­dū­rė pra­ėju­sio de­šimt­me­čio pa­bai­go­je. Ta­da ją gel­bė­ti bu­vo pa­si­šo­vęs ir pa­grin­di­nis Lie­tu­vo­je vei­ku­sio ban­ko „Sno­ras“ ak­ci­nin­kas Vla­di­mi­ras An­to­no­vas. 2011 me­tų vi­du­ry­je jis jau pri­sis­ta­ti­nė­jo kaip „Spy­ker Cars“, ku­ri anuo­met dar bu­vo ir pa­grin­di­nė Šve­di­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jos SAAB ak­ci­nin­kė, sa­vi­nin­kas. Iš tie­sų V. An­to­no­vas ge­riau­siu at­ve­ju val­dė tik ne­di­de­lę ga­min­to­jo ak­ci­jų da­lį.

Bu­vu­sio pa­grin­di­nio „Sno­ro“ sa­vi­nin­ko pla­nams su­truk­dė olan­dų ir šve­dų po­li­ti­kai, ku­rie, at­ro­do, tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, kad pa­grin­di­nis vers­li­nin­ko iš Ru­si­jos tiks­las bu­vo ne to­bu­lin­ti „Spy­ker“, o nau­jau­sios SAAB tech­no­lo­gi­jos. Ši Šve­di­jos kom­pa­ni­ja, be vi­so ki­to, kar­tu su Ame­ri­kos „Ge­ne­ral Mo­tors“ ga­mi­na ir lėk­tu­vus, pri­kimš­tus pa­slap­čių. To­dėl „Spy­ker Cars“ pa­sku­bo­mis bu­vo per­va­din­ta į „Swe­dish Au­to­mo­bi­le“ ir už 32 mln. eu­rų par­duo­ta Olan­di­jo­je re­gis­truo­tam ame­ri­kie­čių in­ves­ti­ci­niam fon­dui “North Street Ca­pi­tal“. Di­džio­ji da­lis šios su­mos bu­vo ati­duo­ta kaip sko­la spor­ti­nių ma­ši­nų de­ta­lių tie­kė­jai bend­ro­vei „Te­na­ci“, dėl to prieš ket­ve­rius me­tus at­nau­jin­ti „Spy­ker“ ga­my­bos ne­pa­vy­ko.

Tuo me­tu, kai bu­vu­sią V.An­to­no­vo sva­jo­nę pa­skel­bė gel­bė­sian­tis „Vol­ta Vol­ta­re“, bu­vęs „Sno­ro“ sa­vi­nin­kas kar­tu su vers­lo par­tne­riu Rai­mon­du Ba­ra­naus­ku nuo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos slaps­to­si Ru­si­jo­je. Jie įta­ria­mi iš­švais­tę 490 mln. eu­rų ver­tės Lie­tu­vo­je vei­ku­sio ban­ko tur­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami