Chaosas gatvėse tęsiasi visą rugsėjį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-02 06:00
Rugsėjį didmiesčių gatvės piko metu dažnai neaprėpia išaugusio transporto priemonių srauto. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Nuo rug­sė­jo pir­mo­sios di­džių­jų mies­tų gat­vė­se ne tik pa­dau­gė­jo au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų, ke­lei­vius ve­žan­čių pa­gal nau­jus žie­mos se­zo­no tvar­ka­raš­čius, bet ir au­to­mo­bi­lių tra­di­ciš­kai pa­gau­sė­jo.

Ma­ši­nų ket­vir­ta­da­liu daugiau

Rug­sė­jį į moks­lo įstai­gas sku­ban­tys moks­lei­viai ir stu­den­tai smar­kiai ap­krau­na vie­šą­jį trans­por­tą, o au­to­bu­sai ir tro­lei­bu­sai pir­mo­mis nau­jo se­zo­no sa­vai­tė­mis dėl spūs­čių daž­niau nu­kryps­ta nuo gra­fi­kų, kol eis­mas su­re­gu­liuo­ja­mas.

Ypač ak­tua­lu iš­au­gę trans­por­to srau­tai Vil­niu­je ir Kau­ne - eis­mo pla­nuo­to­jai, ly­gin­da­mi eis­mą su rugp­jū­čiu, nu­ro­do, kad vai­ruo­to­jų gat­vė­se nuo ru­dens pa­gau­sė­ja ket­vir­ta­da­liu ar net kiek dau­giau. O vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­vių srau­tai Vil­niu­je, ly­gi­nant rug­sė­jį ir lie­pą, iš­au­ga 40 proc., to­dėl tro­lei­bu­sų dar­bo die­no­mis pa­dau­gė­jo iki 188 (va­sa­rą bu­vo 145), au­to­bu­sų – 337 (va­sa­rą bu­vo 285).

Už vie­šą­jį trans­por­tą at­sa­kin­gi di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bių spe­cia­lis­tai ra­gi­na ne­pa­mirš­ti, kad nau­ji žie­mos se­zo­no tvar­ka­raš­čiai ren­gia­mi pre­li­mi­na­riai nu­ma­tant ir spūs­čių įta­ką vie­šo­jo trans­por­to dar­bui. Vis dėl­to rug­sė­jo pir­mo­mis sa­vai­tė­mis gau­su nau­jų vai­ruo­to­jų, dau­giau­sia iš ki­tų mies­tų at­vy­ku­sių pir­ma­kur­sių stu­den­tų, ku­rie ne­pra­tę prie did­mies­čių eis­mo ypa­ty­bių. To­dėl na­tū­ra­lu, kad ne­iš­ven­gia­mai di­dė­ja ir spūs­tys, ir vie­šo­jo eis­mo ne­tiks­lu­mų skai­čius, ir eis­mo įvy­kių ri­zi­ka.

Moks­lei­viai žioplinėja

Si­tua­ci­ja Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se tu­rė­tų sta­bi­li­zuo­tis jau mė­ne­sio pa­bai­go­je, kai spe­cia­lis­tai iš­ana­li­zuos nau­jus eis­mo da­ly­vių įpro­čius ir pa­gal juos pa­ko­re­guos vie­šo­jo trans­por­to dar­bą.

„Pra­si­de­dant moks­lo me­tams pra­šau, kad vi­si eis­mo da­ly­viai, tiek vai­ruo­to­jai, tiek pės­tie­ji, bū­ti pa­kan­tes­ni vie­ni ki­tiems, sau­go­tų vie­ni ki­tus ke­ly­je ir pa­tys bū­ti at­sar­ges­ni. Te­gul su­si­ti­ki­mų su drau­gais džiaugs­mo ne­už­tem­do ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai", – lin­kė­jo Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vy­tas Ban­ce­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ypač daug dė­me­sio da­bar rei­kė­tų kreip­ti į vai­kų el­ge­sį gat­vė­je. Ne­re­tas jų rug­sė­jo pra­džio­je dar ne­spė­ja per­sio­rien­tuo­ti iš at­os­to­gų me­tu ku­ror­tuo­se ar už­mies­ty­je tu­rė­tos ne­rū­pes­tin­gos lais­vės į moks­lei­vių par­ei­gas ir in­ten­sy­vaus eis­mo są­ly­gas mies­te. To­dėl su­au­gu­sių­jų prie­vo­lė - pri­žiū­rė­ti vai­kus ir ati­džiai ste­bė­ti jų el­ge­sį gat­vė­je - šiuo me­tu itin ak­tua­li.

Įren­gė mo­der­nią perėją

Vil­nius rug­sė­jį, pa­brė­žiant su moks­lo me­tais grįž­tan­čias vai­kų sau­gu­mo gat­vė­se prob­le­mas, pa­si­ti­ko su Šeš­ki­nės mi­kro­ra­jo­ne, ša­lia Žy­gi­man­to Au­gus­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los, įreng­ta pės­čių­jų pe­rė­ja, ku­ri ti­tu­luo­ja­ma kaip mo­der­niau­sia Lie­tu­vo­je. Čia, pa­sak sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pri­tai­ky­tos iki šiol ne­nau­do­tos sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jos, ku­rios įspės vai­ruo­to­jus apie ar­tė­jan­čius prie pe­rė­jos pės­čiuo­sius bei dvi­ra­ti­nin­kus.

„No­rė­da­mi pri­min­ti vai­ruo­to­jams va­žiuo­ti dė­me­sin­gai, ypač ties mo­kyk­lo­mis, prie jų esan­čias 99 pės­čių­jų pe­rė­jas pa­žy­mė­jo­me ženk­lu „Ap­sau­gok ma­ne“. Iš vi­so Vil­niu­je šiuo ženk­lu jau pa­ženk­lin­tos 241 pe­rė­ja, tai yra be­veik 700 tri­kam­pių“, - pa­brė­žė Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas.

Tie­sa, sau­giau­sios pe­rė­jos ati­da­ry­mas pra­si­dė­jo ku­rio­zu. Prieš ofi­cia­lų jos pri­sta­ty­mą ne­at­sar­gus mi­ni­ve­no vai­ruo­to­jas nu­ver­tė vie­ną iš pe­rė­jos ženk­lų. Ma­nev­ruo­da­mas at­bu­li­ne ei­ga, jis ne­pas­te­bė­jo nau­jo­je vie­to­je iš­dy­gu­sios sau­gu­mo sa­le­lės ir už­va­žia­vo ant jos.

Ne­tru­ko at­si­ras­ti ir kri­ti­kų, kad pe­rė­jo­je su­mon­tuo­tų sau­gos ele­men­tų iš­dės­ty­mas la­biau tik­tų ša­lims, ku­rio­se eis­mas vyks­ta kai­re ke­lio pu­se. Mat tam­so­je švie­čian­tys ži­bin­tai kon­cen­truo­ja švie­sos srau­tą prieš pe­rė­ją, o ne už jos, taip gal­būt pa­blo­gin­da­mi ma­to­mu­mą vai­ruo­to­jams.

Ru­de­nį dau­giau šypsosis

Tuo tar­pu Klai­pė­da prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus pri­si­dė­jo prie na­cio­na­li­nės sau­gaus eis­mo ini­cia­ty­vos „Nu­lis pyk­čio“. Įvai­rio­se uos­ta­mies­čio gat­vė­se iš­dy­go sten­dai „Į­si­junk šyp­se­ną“. Kaip tei­gia ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai, ne­igia­mos emo­ci­jos ke­ly­je le­mia vai­ruo­to­jų el­ge­sį ir di­di­na ava­rin­gu­mą.

„Vai­ruo­jant au­to­mo­bi­lį pyk­tis, kaip bet ku­ris ki­tas dė­me­sio nu­krei­pi­mas, ga­li tap­ti pra­žū­tin­gas. Ti­kiu, jog ši ak­ci­ja ne tik pa­ska­tins vai­ruo­to­jus ap­mąs­ty­ti sa­vo vai­ra­vi­mo kul­tū­rą, bet ir pa­da­rys mies­tą sau­ges­nį. Klai­pė­die­čiai dar kar­tą ga­li įro­dy­ti, kad Klai­pė­da – kul­tū­rin­gų ir lai­min­gų žmo­nių mies­tas“, – sa­kė Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čiū­tė.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ už­sa­ky­mu at­lik­to Na­cio­na­li­nio vai­ruo­to­jų ty­ri­mo re­zul­ta­tai par­odė, kad Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jai pyk­tį, su­sier­zi­ni­mą, iš­gąs­tį ir stre­są ke­liuo­se pa­ti­ria daž­niau nei ki­tų re­gio­nų vai­ruo­to­jai. Nuo­lat ne­igia­mų emo­ci­jų iš­gy­ve­na kas an­tras (49 proc.) klai­pė­die­tis ir kas tre­čias (35 proc.) ki­tų re­gio­nų gy­ven­to­jas.

Vai­ruo­to­jų ty­ri­mo re­zul­ta­tai taip pat at­sklei­dė, jog vai­ruo­to­jų pyk­tį Klai­pė­dos re­gio­no gy­ven­to­jai aiš­kiau­siai at­pa­žįs­ta iš ro­do­mų ne­pa­do­rių ges­tų (58 proc.), len­ki­mo kel­kraš­čiu (52 proc.) ir įky­raus sig­na­li­za­vi­mo (41 proc.). Be to, klai­pė­die­čiai ne­pa­do­rius ges­tus ir len­ki­mą kel­kraš­čiu kaip pyk­tį pri­ima daž­niau nei vi­du­ti­nis ša­lies vai­ruo­to­jas.

Klai­pė­die­čiai taip pat la­biau nei Lie­tu­vos vi­dur­kis (79 proc.) sie­ja ne­igia­mas emo­ci­jas su eis­mo sau­gu­mu: net 91 proc. Klai­pė­dos gy­ven­to­jų pri­pa­ži­no jų tie­sio­gi­nį ry­šį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami