Čiuožimo pamokos vairuotojams vėluoja

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-10 06:00
Dėl vėluojančios autodromų statybos „95 kodo“ kursų profesionaliems vairuotojams pradžia nukelta iki 2015 metų liepos.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Prieš ke­lias sa­vai­tes sos­ti­nė­je įvy­ku­si ma­si­nė ava­ri­ja, ku­rią su­kė­lė į eis­mo spūs­tį įsi­rė­žęs vil­ki­kas, pri­mi­nė, ko­kiu pa­vo­jin­gu mons­tru ga­li virs­ti ne­val­do­ma su­nkias­vo­rė ma­ši­na. Prie ava­ri­jos, ku­rios me­tu nu­ken­tė­jo 7 žmo­nės ir 24 trans­por­to prie­mo­nės, mas­to ne­abe­jo­ti­nai pri­si­dė­jo ir sli­di ke­lio dan­ga – vil­ki­kas čiuo­žė dau­giau nei 300 me­trų.

Trans­por­to įmo­nių va­do­vai mėgs­ta pa­grau­den­ti dėl pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų trū­ku­mo, ta­čiau vil­ki­kų vai­ruo­to­jų įgū­džių la­vi­ni­mui dė­me­sio skir­ti ne­si­ver­žia. At­siž­velg­da­ma į pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų ren­gi­mo spra­gas, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) dar 2011 me­tais pa­lai­mi­no ke­tu­rių trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riaus pra­kti­nio mo­ky­mo cen­trų pro­jek­tą, ku­riam sky­rė 66 mln. li­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų.

As­fal­tuos pavasarį

Pi­ni­gai skir­ti spe­cia­lioms vai­ra­vi­mo aikš­te­lėms įreng­ti bei nau­jes­niems su­nkve­ži­miams, lo­gis­ti­ko­je nau­do­ja­miems kel­tu­vams ir ki­toms prie­mo­nėms įsi­gy­ti. Svar­biau­sia mo­der­nių au­tod­ro­mų da­lis – as­fal­tuo­tos di­na­mi­nės zo­nos su nuo­la­ti­nio sly­di­mo tra­so­mis ir U for­mos nuo­kal­nės su po­sū­kiu nuo­kal­nės pa­bai­go­je bei drė­ki­na­ma dan­ga, kad bū­tų su­da­ry­ta šla­pios dan­gos im­ita­ci­ja.

Ly­giag­re­čiai su įren­gia­mo­mis aikš­te­lė­mis nuo 2014 me­tų ru­dens tu­rė­jo pra­si­dė­ti ir „95 ko­do“ kur­sai, pri­va­lo­mi vi­siems kro­vi­nius ko­mer­ci­niais tiks­lais ve­žan­tiems vai­ruo­to­jams. Apie to­kių kur­sų bai­gi­mą by­lo­tų pen­ke­rius me­tus ga­lio­sian­tis įra­šas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­muo­se. Po pen­ke­rių me­tų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sus su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jams teks vėl pa­kar­to­ti.

Ta­čiau dėl Vil­niu­je ir Šiau­liuo­se įstri­gu­sių au­tod­ro­mų sta­ty­bų „95 ko­do“ kur­sų or­ga­ni­za­vi­mas ati­dė­tas bent iki ki­tų me­tų lie­pos.

„Žie­ma pri­stab­dė dar­bus, nes kad iš­lie­tu­me spe­cia­lią dan­gą, rei­kia pa­lan­kių oro są­ly­gų. Jei ne­bus gam­ti­nių ka­tak­liz­mų ir šal­čiai pa­va­sa­rį ne­už­si­tęs, dar­bus ke­ti­na­me baig­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos. Tai di­de­lis pro­jek­tas, to­dėl sta­ty­bas pri­stab­dė įvai­rūs niuan­sai. Ta­čiau šiuo me­tu vi­sus klau­si­mus esa­me iš­spren­dę, vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są pa­vy­ko ci­vi­li­zuo­tai su­reng­ti, tad es­mi­nių kliū­čių nė­ra. Te­rei­kia baig­ti sta­ty­ti pa­sta­tą ir iš­as­fal­tuo­ti par­uoš­tas tra­sas. Žie­mą as­fal­tuo­ti ne­ga­li­me, teks lauk­ti pa­va­sa­rio“, - pa­aiš­ki­no Šiau­lių dar­bo rin­kos mo­ky­mo cen­tro (DRMC) Plė­tros sky­riaus va­do­vas Aud­rius Ado­mai­tis.

Pri­stab­dė teismas

Pa­gal pla­ną sta­ty­bas lai­ku, dar šių me­tų pra­džio­je, bai­gė tik Pa­ne­vė­žio DRMC. Šiuo me­tu sta­ty­bos jau baig­tos ir uos­ta­mies­ty­je, o lė­čiau­siai au­tod­ro­mo sta­ty­ba vyk­do­ma Vil­niu­je, kur trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riaus pra­kti­nio mo­ky­mo cen­tro pro­jek­tas pa­ti­kė­tas Bu­kiš­kių že­mės ūkio mo­kyk­lai. Čia rea­lių dar­bų pra­džią įklam­pi­no by­li­nė­ji­ma­sis su vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są pra­lai­mė­ju­sia bend­ro­ve „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“.

Kon­kur­so lai­mė­to­ja ta­pu­si bend­ro­vė „A­kor­das 1“ įsi­pa­rei­go­jo au­tod­ro­mą įreng­ti už ma­žiau­sią kai­ną – 6,7 mln. li­tų. Tuo me­tu kon­ku­ren­tai sa­vo pa­slau­gas įver­ti­no 11,2 mln. li­tų. Nors pro­jek­te to­kia di­de­lė su­ma aps­kri­tai nė­ra nu­ma­ty­ta, „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ krei­pė­si į teis­mą, šis tik šios va­sa­ros pa­bai­go­je pri­ėmė Bu­kiš­kių že­mės ūkio mo­kyk­lai ir „A­kord 1“ pa­lan­kų spren­di­mą. Tad tik po jo pra­si­dė­jo rea­lūs au­tod­ro­mo sta­ty­bų dar­bai.

„Už­tru­ko teis­mas, sta­ty­bos lei­di­mo ga­vi­mas, ta­čiau pa­ga­liau šios pro­ce­dū­ros baig­tos. Esa­me įsi­pa­rei­go­ję au­tod­ro­mą pa­sta­ty­ti iki ki­tų me­tų rugp­jū­čio pa­bai­gos. Ti­ki­mės, kad sta­ty­bos klos­ty­sis sėk­min­gai ir pro­jek­to už­bai­gi­mo ne­be­teks ati­dė­ti. Šie­met spė­jo­me at­lik­ti vi­sus rei­ka­lin­gus že­mės dar­bus, o at­ėjus pa­va­sa­riui im­si­mės sta­ty­bų“, - kal­bė­jo lai­ki­nai di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­nan­ti Bu­kiš­kių že­mės ūkio mo­kyk­los pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Lai­mu­tė Ba­ro­nie­nė.

Bu­kiš­kių že­mės ūkio mo­kyk­la pro­jek­tą įgy­ven­di­na kar­tu su Vil­niaus Je­ru­za­lės DRMC. Tra­so­se, pa­sak L. Ba­ro­nie­nės, sa­vo įgū­džius eks­tre­ma­lio­mis vai­ra­vi­mo są­ly­go­mis la­vins ne tik to­li­mų­jų rei­sų vil­ki­kų vai­ruo­to­jai. Mat ga­li­my­bė įgy­ti B ir C ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą su­da­ry­ta ir ki­tų spe­cia­ly­bių mo­ki­niams – bū­si­miems au­to­me­cha­ni­kams ir tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jams.

„Tarp­tau­ti­nių ve­ži­mų vai­ruo­to­jų eks­pe­di­to­rių kur­są pir­mą­kart su­rin­ko­me tik šie­met, jį baigs 25 mo­ki­niai. Spe­cia­ly­bė ga­lė­tų bū­ti ir pa­klau­ses­nė, ta­čiau tik pir­mi me­tai, tu­ri­me kur pa­to­bu­lė­ti. Ne­abe­jo­ju, kad įren­gę mo­der­nų au­tod­ro­mą tu­rė­si­me kuo di­džiuo­tis ir kar­tu pri­trauk­ti dau­giau mo­ki­nių“, - įsi­ti­ki­nu­si pa­šne­ko­vė.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad au­tod­ro­mai tu­rės su­teik­ti prie­igą prie tra­sų ne tik DRMC mo­ki­niams, bet ir trans­por­to įmo­nėms, vai­ra­vi­mo mo­kyk­loms. Tie­sa, bent pen­ke­rius me­tus au­tod­ro­mus pri­va­lės ad­mi­nis­truo­ti pa­tys juos įren­gu­sie­ji.

Eksp­loa­ta­ci­ja nepigi

„Au­tod­ro­mas yra vi­siš­kai baig­tas, vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja sve­čiuo­se jau ap­si­lan­kė, be­li­ko su­lauk­ti ofi­cia­lios Re­gis­trų cen­tro pa­žy­mos“, - pa­si­džiau­gė Klai­pė­dos pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Kir­ki­lis. Klai­pė­die­čiai po ko­le­gų iš Pa­ne­vė­žio yra an­tri, ku­rie, nors ir šiek tiek vė­luo­da­mi, dar šie­met su­ge­bė­jo už­baig­ti pro­jek­tą.

R. Kir­ki­lis ti­ki­no, kad pa­va­sa­rį, kai tra­sos bus pra­dė­tos eksp­loa­tuo­ti, bus sie­kia­ma iš­nau­do­ti jas kuo efek­ty­viau. Eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo sli­džia tra­sa mo­ky­sis vi­si cen­tro mo­ki­niai, taip pat nau­do­tis tra­so­mis bus siū­lo­ma ki­tiems to pa­gei­dau­jan­tiems. Kiek vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų ir trans­por­to įmo­nių su­si­do­mės šia ga­li­my­be, kol kas ne­aiš­ku. Prie­iga jiems bus su­tei­kia­ma ne už dy­ką.

„Tra­sų eksp­loa­ta­ci­ja yra bran­gi, vien pats mo­du­lis kai­nuo­ja apie mi­li­jo­ną eu­rų. Fi­nan­si­nin­kai aps­kai­čiuos, koks tra­sos at­si­pir­ki­mo lai­kas, nau­do­ji­mo iš­lai­dos. Tai įver­ti­nę nu­sta­ty­si­me ir tra­sos nuo­mos kai­nas. Spe­cia­lios dan­gos taip pat dė­vi­si, to­dėl rei­kia nu­ma­ty­ti, kad jas po kiek lai­ko teks at­nau­jin­ti. Spren­džiant iš ana­lo­giš­kų pa­vyz­džių Aus­tri­jo­je ar Lat­vi­jo­je, tra­sos ga­li bū­ti pa­tva­rios de­šimt ar dau­giau me­tų. Pra­di­nis dan­gos įren­gi­mas kai­nuo­ja ne­pa­ly­gin­ti bran­giau nei vė­liau at­nau­ji­ni­mas. At­nau­ji­nant pa­kan­ka su­si­dė­vė­ju­sias tra­sos da­lis pa­šli­fuo­ti ir iš nau­jo už­tep­ti vie­ną sly­di­mo dan­gos sluoks­nį“, - aiš­ki­no R. Kir­ki­lis.

Anot Šiau­lių DRMC Vai­ruo­to­jų mo­ky­mo sky­riaus va­do­vės Jo­li­tos Pa­ulaus­kie­nės, vi­si są­mo­nin­gi trans­por­to įmo­nių va­do­vai tu­rė­tų siek­ti, kad vai­ruo­to­jai pro­fe­sio­na­liai ge­bė­tų val­dy­ti su­nkve­ži­mius va­žiuo­da­mi sli­džia tra­sa.

„To­kius eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo įgū­džius pro­fe­sio­na­lams (ir ne tik jiems) kur kas ge­riau įgy­ti au­tod­ro­me nei rea­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis. Kol au­tod­ro­mas nė­ra įreng­tas, iš anks­to ne­rek­la­muo­ja­me pa­slau­gų, ta­čiau su­si­do­mė­ji­mą jau­čia­me, su­lau­kia­me klau­si­mų iš trans­por­to įmo­nių va­do­vų. Kiek tiks­liai kai­nuos ga­li­my­bė nau­do­tis tra­so­mis, šiuo me­tu ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Tos įmo­nės, ku­rios no­rės nau­do­tis, ži­no­ma, tu­rės pri­si­dė­ti ir prie eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­dų pa­den­gi­mo“, - pa­žy­mė­jo J. Pa­ulaus­kie­nė.

Dėl pa­pil­do­mų iš­lai­dų gal­būt su­ne­ri­mę kai ku­rie vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vai jau su­sku­bo vie­šai par­eikš­ti, kad eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo pa­mo­kos to­kio­se aikš­te­lė­se pa­gal eu­ro­pi­nio „95 ko­do“ mo­ky­mų rei­ka­la­vi­mus nė­ra pri­va­lo­mos. Mo­ky­ti vai­ra­vi­mo va­žiuo­jant sli­džia ke­lio dan­ga su­bti­ly­bių na­tū­ra­lio­mis są­ly­go­mis ne­va ga­li­ma žie­mą. Tie­sa, rea­lio­mis eis­mo są­ly­go­mis pa­mo­kos ne vi­sa­da ga­li baig­tis sėk­min­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami