Daltonikai vairuoti gali – tik ne traukinį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-22 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Vai­ruo­to­jų svei­ka­tą ti­kri­nan­tys me­di­kai jau ket­ve­rius me­tus ga­li užd­raus­ti ar ap­ri­bo­ti ga­li­my­bę vai­ruo­ti tik dėl la­bai svar­bių svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Pa­vyz­džiui, dėl spal­vi­nio ma­ty­mo su­tri­ki­mo ap­ri­bo­ji­mai vai­ruo­to­jams ne­bė­ra tai­ko­mi. Bet to vis dar ne­ži­no ne tik prob­le­mų dėl re­gė­ji­mo tu­rin­tys vai­ruo­to­jai, bet ir kai ku­rie gy­dy­to­jai.

Lai­kant vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną „Re­gi­tro­je“, taip pat ir kei­čiant se­nus vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus bū­ti­na pa­teik­ti ga­lio­jan­čią svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo me­di­ci­ni­nę pa­žy­mą. At­siž­vel­giant į am­žių, vai­ruo­to­jų me­di­ci­ni­nė pa­žy­ma ga­lio­ja skir­tin­gai. I gru­pės (A, AM ir B ka­te­go­ri­jų) vai­ruo­to­jams iki 55 me­tų svei­ka­tą bū­ti­na ti­krin­tis kar­tą per 10 me­tų, nuo 56 iki 69 me­tų – kar­tą per 5 me­tus. Su­lau­ku­siems 70–79 me­tų – kar­tą per dve­jus me­tus, o nuo 80 me­tų – kar­tą per me­tus.

LŽ skai­ty­to­jo is­to­ri­ja pa­ska­ti­no pa­si­do­mė­ti, ko­kių prob­le­mų vai­ruo­to­jams ga­li iš­kil­ti bū­tent dėl re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų.

Diag­no­zė šokiravo

30-me­tis vy­ras, B ka­te­go­ri­ją, lei­džian­čią vai­ruo­ti leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, įgi­jęs prieš de­šimt­me­tį, šį pa­va­sa­rį nu­spren­dė iš­lai­ky­ti A ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną ir įsi­gy­ti mo­to­cik­lą. Ta­čiau į pri­va­čią gy­dy­mo įstai­gą dėl me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos krei­pę­sis vil­nie­tis iš­gir­do ne­ti­kė­tą nau­jie­ną: jo­kiais re­gė­ji­mo su­tri­ki­mais ne­sis­kun­dęs vy­ras su­ži­no­jo, kad ne­vi­siš­kai ma­to rau­do­ną spal­vą.

„Bu­vau la­bai nu­ste­bęs. Dar la­biau šo­ki­ra­vo gy­dy­to­jo par­eiš­ki­mas, kad ge­riau­siu at­ve­ju ga­liu įgy­ti A ka­te­go­ri­ją su ap­ri­bo­ji­mu vai­ruo­ti tam­siu par­os me­tu. O juk mo­to­cik­lą ir no­riu įsi­gy­ti il­ges­nėms va­sa­ros ke­lio­nėms, kai ne­re­tai ten­ka va­žiuo­ti su­te­mus. To­kia me­di­ko iš­va­da ma­nęs ne­ten­ki­no. Juo­lab kad pats pui­kiai ži­nau, jog ti­krai ski­riu švie­so­fo­ro spal­vas ir die­ną, ir nak­tį. Ne­ma­tau jo­kios lo­gi­kos, ko­dėl man tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi to­kie ap­ri­bo­ji­mai“, - tvir­ti­no LŽ skai­ty­to­jas.

Švie­so­fo­ro sig­na­lus mato

Pa­sak me­di­ci­nos ži­ny­nų, dal­to­niz­mas pa­si­reiš­kia ne­su­ge­bė­ji­mu skir­ti kai ku­rių spal­vų. Jis yra įvai­rių ti­pų, ta­čiau daž­niau­siai pa­si­reiš­kia, kaip da­li­nis ar­ba vi­siš­kas ak­lu­mas pa­grin­di­nėms rau­do­nai bei ža­liai spal­voms. Dal­to­niz­mas yra daž­niau­siai pa­vel­di­mas. Chro­mo­so­ma pa­pras­tai gau­na­ma iš ma­mos su 50 proc. ga­li­my­be per­duo­ti ją sū­nui, to­dėl įvai­rios spal­vi­nės jus­lės su­tri­ki­mo for­mos pa­si­reiš­kia 8 proc. vy­rų ir tik 0,5 proc. mo­te­rų.

Kad LŽ skai­ty­to­jo dve­jo­nės gy­dy­to­jo spren­di­mu nė­ra iš pirš­to lauž­tos, pa­tvir­ti­no VšĮ Cen­tro po­lik­li­ni­kos Dar­bo me­di­ci­nos kli­ni­kos of­tal­mo­lo­gė Rū­ta Ulic­kie­nė.

„Va­do­vau­jan­tis 2010 me­tais pri­im­to­mis ES di­rek­ty­vo­mis, bu­vo su­vie­no­din­ti vai­ruo­to­jams ke­lia­mi svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mai. Da­bar vie­no­di rei­ka­la­vi­mai vi­so­se ES ša­ly­se tai­ko­mi ne tik A ir B ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jams, bet ir su­vie­no­din­ta pro­fe­sio­na­lų svei­ka­tos pa­ti­kra. Spal­vi­nio ma­ty­mo su­tri­ki­mai ne­bė­ra le­mia­mi, tie­siog nu­sta­čius juos re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti pa­pil­do­mą kon­tras­ti­nio ma­ty­mo ty­ri­mą, pa­ti­krin­ti akių jau­tru­mą ryš­kiai švie­sai. Toks ty­ri­mas lei­džia ge­riau įver­tin­ti re­gą, o jei vai­ruo­to­jas trum­pa­re­gis – par­ink­ti vai­ruo­ti tin­ka­miau­sius aki­nius ar kon­tak­ti­nius lę­šius. Kar­tais pa­kan­ka pa­ko­re­guo­ti ket­vir­ta­da­liu diop­tri­jos, ir re­gė­ji­mas prie­blan­do­je ar tam­so­je pa­si­tai­so“, - aiš­ki­no akių gy­dy­to­ja.

Šiuo me­tu kon­tras­ti­nio ma­ty­mo ty­ri­mui rei­ka­lin­gą diag­nos­ti­nę įran­gą, R.Ulic­kie­nės tei­gi­mu, Vil­niu­je tu­ri dvi, Kau­ne – vie­na po­lik­li­ni­ka.

Ypač de­ta­li re­gos pa­ti­kra bū­ti­na kai ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vams. Spal­vas pri­va­lo pui­kiai skir­ti ge­le­žin­ke­lio ma­ši­nis­tai. Tuo tar­pu vai­ruo­da­mi au­to­mo­bi­lių ke­ly­je spal­vų ne­ski­rian­tys vai­ruo­to­jai vis tiek ma­to, ku­rio­je švie­so­fo­ro sek­ci­jo­je įjung­tas sig­na­las. Va­do­vau­jan­tis ge­rą­ja ES pra­kti­ka bu­vo nu­spręs­ta, kad dal­to­niz­mas ne­už­ker­ta ke­lio vai­ruo­ti ne tik au­to­mo­bi­lio ar mo­to­cik­lo, bet ir kro­vi­ni­nių bei ke­lei­vi­nių trans­por­to prie­mo­nių.

In­for­muo­ja policiją

Šiuo me­tu ne­bė­ra tai­ko­mi anks­čiau ga­lio­ję ap­ri­bo­ji­mai ir stip­rią trum­pa­re­gys­tę tu­rin­tiems A ir B ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jams, jei jų silp­ną re­gė­ji­mą tin­ka­mai ko­re­guo­ja aki­niai ar­ba kon­tak­ti­niai le­šiai. Stip­ri trum­pa­re­gys­tė ga­li su­kel­ti rū­pes­čių tik pro­fe­sio­na­lams. Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, kur kas svar­biau yra nu­sta­ty­ti, ar vai­ruo­to­jo re­gė­ji­mo lau­kas nė­ra smar­kiai su­siau­rė­jęs, nes toks su­tri­ki­mas ke­lia tie­sio­gi­nį ir la­bai aiš­kų pa­vo­jų ke­ly­je, to­dėl ir tei­sė vai­ruo­ti dėl jo ga­li bū­ti ne­su­teik­ta ar ap­ri­bo­ta.

„Į vis­ką sten­gia­mės žiū­rė­ti in­di­vi­dua­liai ir žmo­giš­kai. Da­bar lei­džia­me A ir B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes po adap­ta­ci­nio pe­rio­do vai­ruo­ti net ir tiems žmo­nėms, ku­riems dėl sme­ge­nų aug­lio dve­ji­na­si aky­se. Jei nu­sta­to­ma, kad pa­cien­tas prie to­kio su­tri­ki­mo per tam ti­krą lai­ką pri­si­tai­kė, jis vai­ruo­ti ga­li“, - sa­kė R.Ulic­kie­nė.

Me­di­kė pa­ta­rė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad jei­gu ti­kri­nant nu­sta­to­ma, jog vai­ruo­to­jas tu­ri tei­sę vai­ruo­ti ri­bo­jan­čių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, apie tai gy­dy­mo įstai­ga per pen­kias die­nas pri­va­lo in­for­muo­ti po­li­ci­ją.

„Pa­si­tai­ko to­kių gud­ruo­lių, ku­rie ban­do ap­gau­ti gy­dy­to­ją, o pri­čiup­ti ap­si­su­ka ir iš­ei­na. To­kiu at­ve­ju nors me­di­ci­ni­nė pa­ti­kra ne­baig­ta, in­for­muo­ja­me po­li­ci­ją apie tei­sės vai­ruo­ti ap­ri­bo­ji­mą. Ne pa­slap­tis, kad yra me­di­ci­nos įstai­gų, ku­rios į vai­ruo­to­jų svei­ka­tos pa­ti­krą žiū­ri for­ma­liai, tie­siog par­ašą pa­de­da. Ta­čiau vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­tų ti­kė­tis, kad ga­lės nu­ke­lia­vę į ki­tą įstai­gą leng­vai su­sit­var­ky­ti, kaip jiems tin­ka“, - pa­brė­žė of­tal­mo­lo­gė.

Dar vie­na ri­zi­kos gru­pė – dėl se­nat­vės adek­va­tų po­žiū­rį į sa­vo ir ki­tų sau­gu­mą pra­ra­dę as­me­nys. Da­lis jų, ne­pai­sy­da­mi žy­mos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­me apie rei­ka­lin­gą re­gė­ji­mo ko­rek­ci­jos prie­mo­nę, aki­nių ne­už­si­de­da – ti­ki­na, kad ma­to pui­kiai. R.Ulic­kie­nė sa­kė ži­nan­ti at­ve­jį, kai toks ne­adek­va­tus vai­ruo­to­jas per ke­le­tą me­tų su­kė­lė net tris eis­mo įvy­kius, ta­čiau ir to­liau vai­ruo­ja be aki­nių.

Vai­ra­vi­mo aki­nių mitas

Aki­nan­čios ki­tų au­to­mo­bi­lių švie­sos ir dėl tam­sos ke­ly­je blo­gai pa­ste­bi­mos kliū­tys – vie­nos pa­grin­di­nių ava­ri­jų prie­žas­čių tam­siuo­ju par­os me­tu. Par­in­kus ne­tin­ka­mus aki­nius ar kon­tak­ti­nius lę­šius, su prob­le­mo­mis vai­ruo­da­mi nak­tį daž­nai su­si­du­ria trum­pa­re­giai.

Apie 90 proc. vai­ruo­to­jo su­ge­bė­ji­mo rea­guo­ti į kliū­tį pri­klau­so nuo to, kaip anks­ti jis tą kliū­tį pa­ma­to. Nak­tį svar­biau­sias veiks­nys, le­mian­tis su­ge­bė­ji­mą skir­ti ob­jek­tus, yra švie­sa. Ji ga­li bū­ti ne­pa­kan­ka­mai in­ten­sy­vi dėl pra­sto apš­vie­ti­mo, ne­pa­kan­ka­mai ge­rai ski­ria­ma dėl ne­ko­re­guo­tos akies ref­rak­ci­jos ydos ar­ba dėl kliū­čių, esan­čių tarp apš­vies­to ob­jek­to ir vai­ruo­to­jo akių. Kliū­tis ga­li bū­ti kri­tu­liai, ne­šva­rus au­to­mo­bi­lio lan­gas, vai­ra­vi­mui ne­tin­ka­mi aki­niai.

„Y­ra toks mi­tas, jog gels­vai to­nuo­ti ir mė­ly­ną švie­są ri­bo­jan­tys aki­nių lę­šiai ne­va pa­ge­ri­na kon­tras­tą tam­siu par­os me­tu. Šiuo mi­tu sėk­min­gai pri­si­den­gia kai ku­rie smul­kūs aki­nių par­da­vė­jai. Bet ko­kią spal­vą tu­rin­tis aki­nių lę­šis yra fil­tras, ri­bo­jan­tis švie­sos pra­ėji­mą į akį ir taip tik blo­gin­da­mas su­ge­bė­ji­mą skir­ti pra­stai apš­vies­tus ob­jek­tus. Gels­vai to­nuo­tų „vai­ra­vi­mo“ aki­nių švie­sos pra­lai­du­mas, pri­klau­so­mai nuo da­žy­mo in­ten­sy­vu­mo ir ne­ats­pin­džio­sios dan­gos, pa­pras­tai sie­kia 70-90 pro­cen­tų. Tai reiš­kia, jog esant ir taip jau ri­bo­toms švie­sos są­ly­goms be rei­ka­lo pra­ran­da­ma dar apie penk­ta­da­lis re­gė­ji­mo ryš­ku­mo“, - klai­din­gų mi­tų pa­vo­jų at­sklei­dė op­to­me­tris­tas Ai­va­ras Dau­kon­tas.

Spe­cia­lis­tas pa­žy­mė­jo, jog tam, kad švie­sos pra­lai­du­mas bū­tų mak­si­ma­lus, o nuo lę­šių į akis at­sis­pin­dė­ju­sios au­to­mo­bi­lių švie­sos mū­sų ne­akin­tų, vai­ruo­to­jams rei­kia rink­tis ne­ats­pin­džią­ja dan­ga deng­tus lę­šius. Ši dan­ga pa­skaid­ri­na lę­šį dau­giau ar ma­žiau de­šim­ta­da­liu. Tai ti­krai reikš­min­gas švie­sos pra­lai­du­mo pa­ge­rė­ji­mas esant pra­sto apš­vie­ti­mo są­ly­goms.

Dar vie­nas švie­sos bar­je­ras – au­to­mo­bi­lio stik­las. Įver­ti­nus tai, jog prie­ki­nis au­to­mo­bi­lio lan­gas nė­ra stat­me­nas švie­sos skli­di­mo kryp­čiai, dėl ge­res­nių ae­ro­di­na­mi­nių au­to­mo­bi­lio sa­vy­bių yra pa­kry­pęs maž­daug 45 laips­nių kam­pu ir tai, jog sau­gu­mo su­me­ti­mais yra ga­mi­na­mas tarp dvie­jų stik­lo plokš­te­lių įter­piant PVC lakš­tą, at­si­ran­da apie 20 proc. švie­sos nuo­sto­lis. Bet koks ant lan­go esan­tis ne­šva­ru­mas ar­ba ne­tvar­kin­gi va­ly­tu­vai šį nuo­sto­lį ga­li pa­da­ry­ti dar ke­lis­kart di­des­nį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami