Dar viena „Hyundai“ vandenilinė „bomba“ tradiciniams automobiliams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-08 06:00
Naujasis „Hyundai ix35 Fuel Cell“, vienąkart vandeniliu pripildžius jo baką, gali nuvažiuoti beveik 600 kilometrų. LŽ archyvo nuotraukos
Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Hyun­dai“, į pa­gal­bą pa­sik­vie­tu­si par­tne­rius iš Suo­mi­jos „Woi­kos­ki“, pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vai pri­sta­tė dar ne­ma­ty­tą au­to­mo­bi­lį – van­de­ni­liu va­ro­mą „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“.

At­ro­do, su­vie­ni­ję jė­gas ko­rė­jie­čiai ir suo­miai nu­ta­rė su­reng­ti dar vie­nas pa­ka­sy­nas au­to­mo­bi­liams, ku­rių ra­tus su­ka tra­di­ci­niai de­ga­lai. Pie­tų Ko­rė­jos „Hyun­dai“ yra ge­rai ži­no­ma, pa­gal pra­ei­tų me­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų re­zul­ta­tus uži­man­ti 4 vie­tą pa­sau­ly­je, ga­min­to­ja. Nuo 1998 me­tų ko­rė­jie­čiai plė­to­ja van­de­ni­liu va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių pro­jek­tą, jau spė­jo iš­leis­ti ke­tu­rias skir­tin­gas šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nų lai­das.

Ma­tyt, tik la­bai re­tas lie­tu­vis yra gir­dė­jęs apie suo­mių „Woi­kos­ki“. 1882 me­tais įkur­ta įmo­nė Suo­mi­jo­je pla­čiau ži­no­ma kaip du­jų im­por­tuo­to­ja. Jos me­ti­nė apy­var­ta sie­kia 43 mln. eu­rų (148 mln. li­tų). Ženg­da­ma su lai­ku, prieš du mė­ne­sius ati­da­rė tik van­de­ni­liui ga­min­ti skir­tą ga­myk­lą. At­ro­do, „Woi­kos­ki“ da­bar rei­kia trans­por­to prie­mo­nių ir inf­ras­truk­tū­ros, kur ji ga­lė­tų pa­ga­min­tą van­de­ni­lį pa­nau­do­ti.

An­tras se­ri­ji­nis modelis

„Hyun­dai“ ir „Woi­kos­ko“ in­te­re­sai aiš­kiai su­ta­po plė­to­jant pa­žan­giau­sias tech­no­lo­gi­jas at­ei­ties rin­koms. Ki­tas da­ly­kas, kiek bus sėk­min­gas tas bend­ra­dar­bia­vi­mas. Vi­su­rei­gis „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“ yra vi­so la­bo an­tra van­de­ni­li­nė trans­por­to prie­mo­nė, ku­rios ga­min­to­ja ma­ši­ną ry­žo­si pa­vers­ti se­ri­ji­niu mo­de­liu. Nuo 2008-ųjų to­kį mo­de­lį ga­mi­no ja­po­nai, jo pa­va­di­ni­mas - „Hon­da FCX Cla­ri­ty“. Ka­dai­se Ja­po­ni­jos ga­min­to­jos pro­jek­tas su­kė­lė daug triukš­mo pa­sau­ly­je, bu­vo kal­ba­ma apie per­vers­mą au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je, ta­čiau šie­met van­de­ni­liu va­ro­mo „Hon­da“ ga­my­ba ty­liai už­ge­so.

Prieš ke­le­tą me­tų „ga­my­bai par­eng­tą“ van­de­ni­li­nį 7 se­ri­jos BMW iš­ban­dė Ba­va­ri­jos (Vo­kie­ti­ja) ga­min­to­jai, bet se­ri­ji­niu bū­du ma­ši­na nuo kon­ve­je­rių taip ir ne­pra­dė­jo rie­dė­ti.

2008-ai­siais Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių mil­ži­nė „Ge­ne­ral Mo­tors“ pa­skel­bė, jog pa­ga­mins ban­do­mą­ją dau­giau nei 100 van­de­ni­liu va­ro­mų vi­su­rei­gių „Chev­ro­let Equi­nox Fuel Cell“ par­ti­ją. Di­džio­ji jų da­lis tu­rė­jo va­ži­nė­ti JAV ke­liais. Ta­čiau pom­pas­tiš­kai iš­rek­la­ma­vus pro­jek­tą jis ty­liai nu­mi­rė. Kai kas tei­gė, kad prie­žas­tis – tais pa­čiais me­tais ki­lu­si pa­sau­lio eko­no­mi­kos kri­zė. Ta­čiau vi­sų iki šiol plė­to­tų van­de­ni­li­nių pro­jek­tų ne­sėk­mių prie­žas­tys grei­čiau­siai yra daug že­miš­kes­nės.

Suomijos kompanija "Woikoski" teigia, kad jų statomos vandenilinės degalinės yra itin saugios.

Ne bran­giau nei nau­do­ti benziną

Įdo­miau­sia, kad jos sly­pi ne­tgi ne tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se. Van­de­ni­li­nės ma­ši­nos, ku­rios yra iš es­mės iš vi­daus įkrau­na­mi elek­tro­mo­bi­liai, yra daug pra­na­šes­nės už elek­tro­mo­bi­lius. Vie­ną kar­tą įkro­vus dau­gu­mos ma­si­nės ga­my­bos elek­tro­mo­bi­lių ba­te­ri­jas ga­li­ma nu­va­žiuo­ti apie 160 ki­lo­me­trų. Su są­ly­ga, kad va­žiuo­si ne­ag­re­sy­viai, ne per daug grei­tai, be stai­gių pa­grei­tė­ji­mų ir to­kių pat stab­dy­mų. Tie­sa, Ame­ri­ko­je ga­mi­na­ma „Tes­la Mo­del S“ ga­li vie­ną kar­tą įkrau­ta įveik­ti 480 ki­lo­me­trų. Ta­čiau elek­tro­mo­bi­lio kai­na pra­si­de­da net nuo 300 tūkst. li­tų – ti­krai ne­daug pa­sau­lio pi­lie­čių yra pa­jė­gūs to­kią įpirk­ti.

Vi­sai kas ki­ta – van­de­ni­li­nės ma­ši­nos. Vie­ną kar­tą už­pil­džius prieš še­še­rius me­tus pa­si­ro­džiu­sios „Chev­ro­let Equi­nox Fuel Cell“ ba­ką, bu­vo ga­li­ma įveik­ti 320 ki­lo­me­trų. 2014 me­tų lai­dos „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“ pil­no ba­ko už­ten­ka įveik­ti jau 594 ki­lo­me­trus.

Nė­ra taip, kad bū­tų bran­gu ke­liau­ti van­de­ni­liu va­ro­mo­mis ma­ši­no­mis. Kaip tei­gė Ka­le­vis Kor­ja­la, „Woi­kos­ki“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius, ko­rė­jie­čių vi­su­rei­gio ba­ke tel­pa 6 kg iki 700 ba­rų su­spaus­tų van­de­ni­lio du­jų. Va­di­na­si, vie­no ki­log­ra­mo ku­ro už­ten­ka nu­va­žiuo­ti 100 ki­lo­me­trų. Anot K. Kor­ja­los, ki­log­ra­mas „Woi­kos­ki“ ga­myk­lo­je ga­mi­na­mo van­de­ni­lio kai­nuo­ja 10 eu­rų (apie 34,5 li­tus). Iš­ei­tų, jog va­ži­nė­da­mas van­de­ni­liu va­ro­ma ma­ši­na pi­ni­gi­nę pa­plo­nin­tum maž­daug tiek pat, kiek ir nau­jau­siu vi­du­ti­nės kla­sės ben­zi­ni­niu au­to­mo­bi­liu. Ma­ža to, K. Kor­ja­la prog­no­za­vo, kad jau po ke­le­rių me­tų van­de­ni­lio ki­log­ra­mo kai­nuos 7-8 eu­rus (20-27 li­tus).

Vai­ruo­ti van­de­ni­li­nę trans­por­to prie­mo­nę ir­gi nė­ra ne­ma­lo­nu. Kol kas ge­riau­sios di­na­mi­kos šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­na yra 7 se­ri­jos BMW Hyd­ro­gen – iki 100 km/h pra­ban­gus li­mu­zi­nas ga­li įsi­bė­gė­ti per 9,2 sek., mak­si­ma­lus grei­tis – 230 km/h. „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“ re­zul­ta­tas pra­stes­nis (iki 100 km/h pa­grei­tė­ja per 12,5 sek., ga­li va­žiuo­ti di­džiau­siu 160 km/h grei­čiu), ta­čiau vi­su­rei­giui nė­ra vi­siš­kai be­vil­tiš­kas.

Bet gal­būt va­ži­nė­ti van­de­ni­liu va­ro­mo­mis ma­ši­no­mis yra ne­sau­gu? Va­žiuo­ji ra­miai gat­ve, bet į ta­vo van­de­ni­li­nę trans­por­to prie­mo­nę ne­ty­čia at­si­tren­kia ki­ta ma­ši­na ir re­zul­ta­tas – vis­ką nio­ko­jan­tis ter­mob­ran­duo­li­nis spro­gi­mas. Ta­čiau K Kor­ja­lai to­kie svars­ty­mai kė­lė tik šyp­se­ną. „Kas nu­tik­tų, jei pa­kliū­tu­mė­te į eis­mo įvy­kį? Na, jei­gu bū­tų pa­žeis­tas itin sto­rą aliu­mi­nio sluoks­nį tu­rin­ti van­de­ni­lio ba­ko tal­pa au­to­mo­bi­lio ga­le, jis per po­rą se­kun­džių iš­ga­ruo­tų. Taip yra dėl to, jog van­de­ni­lio du­jos – 15 proc. leng­ves­nės už orą“, – pa­ste­bė­jo suo­mių vers­li­nin­kas.

Lie­ka dvi, bet es­mi­nės prob­le­mos – per di­de­lė ma­ši­nos kai­na ir inf­ras­truk­tū­ros ne­bu­vi­mas.

Kalevis Korjala: "Jau po kelerių metų vandenilio kilogramas kainuos 7-8 eurus (20-27 litus)".

Be vals­ty­bių pa­gal­bos – sunku

Pa­sak K. Kor­ja­los, di­džiau­sią prog­re­są kur­da­ma van­de­ni­lio de­ga­li­nes ro­do Vo­kie­ti­ja, ku­rio­je jų pri­skai­čiuo­ja­ma 15. Iki 2015 me­tų šio­je ša­ly­je ža­da­ma pa­sta­ty­ti jų dar 100, o per at­ei­nan­tį de­šimt­me­tį pla­nuo­jan­ti įreng­ti iš vi­so 400 vie­tų, kur už­tru­kus vos 4-5 mi­nu­tes bus ga­li­ma pri­pil­dy­ti van­de­ni­liu va­ro­mų au­to­mo­bi­lių ba­kus.

Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bė­se yra nuo 2 iki 5 van­de­ni­li­nių de­ga­li­nių, Bal­ti­jos ša­lys – nė vie­nos. At­ro­do, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je „Woi­kos­ki“ ban­dys kam­šy­ti šią spra­gą - ne­se­niai „Woi­kos­ki“ ati­da­rė biu­rą Ry­go­je (Lat­vi­ja). Ki­tas da­ly­kas, kiek vers­li­nin­kai pa­si­ren­gę ri­zi­kuo­ti sa­vo pi­ni­gais? Kai ku­rios tur­tin­gos ša­lys re­mia inf­ras­truk­tū­ros, rin­kai tie­kian­čios ener­gi­ją iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių, plė­trą. Ta­čiau ar ją rems ne­tur­tin­gos Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va?

Ki­ta ver­tus, ma­ši­noms, ku­rių ba­kus vie­ną kar­tą už­pil­džius van­de­ni­liu ga­li nu­va­žiuo­ti 600 ki­lo­me­trų, la­bai tan­kus de­ga­li­nių tink­las ir ne­bū­ti­nas. Pra­džiai gal­būt ne­tgi už­tek­tų, jei po vie­ną de­ga­li­nę bū­tų įreng­ta di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Vis dėl­to van­de­ni­li­nių trans­por­to prie­mo­nių plė­trą, bent jau kol kas, la­biau­siai stab­dys ma­ši­nų kai­na. Kaž­ka­da fan­tas­tiš­kai aukš­ta „Hon­da FCX Cla­ri­ty“ kai­na su­stab­dė van­de­ni­li­nę au­to­mo­bi­li­za­ci­jos prog­ra­mą ne­tgi JAV. Ja­po­niš­kas au­to­mo­bi­lis ame­ri­kie­čiams bu­vo par­duo­da­mas už dau­giau nei 200 tūkst. li­tų, ta­čiau pa­ti ga­min­to­ja sa­kė, jog „FCX Cla­ri­ty“ sa­vi­kai­na yra bent 10 kar­tų di­des­nė. To­kio­mis są­ly­go­mis plė­to­ti prog­ra­mą bu­vo ga­li­ma tik ga­vus JAV vy­riau­sy­bės par­amą, ta­čiau pra­si­dė­jus kri­zei jos ne­gau­ta.

K. Kor­ja­la ne­pa­sa­kė, už kiek bus par­da­vi­nė­ja­mas „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“, ta­čiau pra­si­ta­rė, jog at­ei­ty­je,„Woi­kos­ki“ skai­čia­vi­mais, van­de­ni­liu va­ro­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų kai­nuo­ti 40-50 tūkst. eu­rų (138-172 tūkst. li­tų). Vi­du­ti­niam lie­tu­viui tai – fan­tas­ti­nė su­ma. To­dėl nau­jos van­de­ni­liu va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės, kaip ir ki­ti elek­tro­mo­bi­liai, mū­sų ša­ly­je bent jau ar­ti­miau­siais me­tais grei­čiau­siai te­bus la­bai tur­tin­gų žmo­nių pri­vi­le­gi­ja.

Aliumininis vandenilio bakas visureigyje "Hyundai i35 Fuel Cell" įrengtas bagažinėje.

Ga­min­to­jos skuba

Ne­pai­sant vi­sų su van­de­ni­li­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir inf­ras­truk­tū­ra šios rū­šies trans­por­tui su­si­ju­siais niuan­sais, ga­min­to­jos sku­ba. Ga­li bū­ti, kad jas ska­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos, nu­ma­tan­čios, kad iki 2050 me­tų 50 proc. ES ke­liais va­ži­nė­jan­čių au­to­mo­bi­lių pri­va­lės nau­do­ti at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ener­gi­ją.

"Lie­tu­vos ži­nių" duo­me­ni­mis, „Hyun­dai ix35 Fuel Cell“ ne­il­gai li­ko bū­ti vie­nin­te­le pa­sau­ly­je se­ri­ji­ne van­de­ni­li­ne trans­por­to prie­mo­ne. Se­ri­jo­mis ga­mi­na­mą van­de­ni­li­nę ma­ši­ną ne­tru­kus ža­da nuo kon­ve­je­rių pra­dė­ti ri­den­ti „Toyo­ta“. Apy­ti­krė ja­po­nų nau­jie­nos kai­na – 50 tūkst. eu­rų (172 500 li­tų). „Hon­da“ ža­da pa­leis­ti į rin­ką „FCX Cla­ri­ty“ van­de­ni­li­nį pa­li­kuo­nį. Apie sa­vo pla­nus plė­to­ti van­de­ni­li­nes trans­por­to prie­mo­nes par­eiš­kė ir „Au­di“, „Daim­ler“, „Ford“, „Nis­san“, „Ge­ne­ral Mo­tors“ kom­pa­ni­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Selis  65.127.181.250 2014-12-08 22:38:49
Kazkoks balandzio 1 dienos pokstas: vandenilines masinos prie Baltijos???
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami