Daugėja nelegalius degalus perkančių vairuotojų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-15 11:08
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-15 11:08
Apklausa parodė, kad tik 45 proc. vairuotojų degalus perka legaliai. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
2013 me­tų pra­džio­je pa­di­di­nus ak­ci­zą de­ga­lams, vis dau­giau vai­ruo­to­jų juos per­ka ne­le­ga­liai. Lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt ko­vo mė­ne­sį at­lik­tos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ne­le­ga­liais bū­dais de­ga­lus įsi­gy­ja dau­giau nei pu­sė – be­veik 55 proc. – Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų.

Tik 45 proc. au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų de­ga­lus per­ka ofi­cia­lio­se Lie­tu­vos de­ga­li­nė­se. Pi­ges­nius bal­ta­ru­siš­kus de­ga­lus nau­do­ja apie 16 proc. at­sa­ku­sių­jų. Vil­ki­kų vai­ruo­to­jų siū­lo­mą ku­rą ren­ka­si be­veik 12 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Be­veik ket­vir­ta­da­lis vai­ruo­to­jų tei­gė ieš­kan­tys ki­tų al­ter­na­ty­vų de­ga­lams įsi­gy­ti ne­le­ga­liai.

Vik­to­ras Dauk­šas, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas, pa­ste­bi, kad de­ga­lų pir­ki­mo si­tua­ci­ja per me­tus pa­si­kei­tė ofi­cia­lių tie­kė­jų ne­nau­dai. “Prieš me­tus at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, jog ne­le­ga­liai de­ga­lus pir­ko 46 proc. vai­ruo­to­jų. Per 2013-uo­sius ne­le­ga­liai de­ga­lus per­kan­čių vai­ruo­to­jų pa­dau­gė­jo 9 proc. punk­tais”, – sa­ko V.Dauk­šas.

Jo tei­gi­mu, prie­žas­tis, ko­dėl lie­tu­viai re­čiau už­su­ka į de­ga­li­nes, yra ta, jog pirk­da­mi ne­le­ga­lius de­ga­lus jie su­tau­po. “Li­tras dy­ze­li­no šian­dien kai­nuo­ja nuo 4,14 iki 4,44 li­to, o ne­le­ga­liai par­duo­da­mas daž­nai bū­na iki li­to pi­ges­nis. Va­di­na­si, pirk­da­mas ne­le­ga­lius de­ga­lus vai­ruo­to­jas ga­li su­tau­py­ti apie penk­ta­da­lį ku­rui iš­lei­džia­mų lė­šų”, – sa­ko V.Dauk­šas.

Šiuo me­tu dau­giau nei 28 proc. vai­ruo­to­jų de­ga­lams iš­lei­džia nuo 200 iki 300 li­tų per mė­ne­sį. 32 proc. apk­laus­tų­jų at­sa­kė, jog jų iš­lai­dos de­ga­lams per mė­ne­sį sie­kia iki 500 li­tų. Dau­giau nei 500 li­tų per mė­ne­sį de­ga­lams iš­lei­džia apie 17 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių vai­ruo­to­jų.

Pa­sak V.Dauk­šo, prie ne­le­ga­lios de­ga­lų pre­ky­bos la­biau­siai pri­si­dė­jo 2013 m. pra­džio­je pa­di­din­tas ak­ci­zo mo­kes­tis. “Pa­di­di­nus mo­kes­tį bu­vo su­rink­ta 1 proc. ma­žiau mo­kes­čių nei 2012 me­tais. Ak­ci­zo di­di­ni­mas – ne­pa­si­tei­si­no ir tik pa­di­di­no ne­le­ga­lią pre­ky­bą de­ga­lais”, – tei­gia V.Dauk­šas.

Apk­lau­sa par­odė, jog bū­tent dėl pa­di­din­to ak­ci­zo mo­kes­čio be­veik 32 proc. vai­ruo­to­jų bu­vo pri­vers­ti ieš­ko­ti pi­ges­nių, bet ne­le­ga­lių al­ter­na­ty­vų de­ga­lams įsi­gy­ti.

Apk­lau­sos da­ly­vių taip pat bu­vo klau­sia­ma, ką jie da­ry­tų, jei de­ga­lų kai­na ša­ly­je šok­tel­tų iki 6 li­tų už li­trą. Be­veik 15 proc. apk­lau­sos da­ly­vių trans­por­to prie­mo­nę keis­tų į eko­no­miš­kes­nį, ma­žiau są­nau­dų rei­ka­lau­jan­tį au­to­mo­bi­lį. Be­veik tiek pat at­sa­kiu­sių­jų ma­žin­tų va­žia­vi­mų au­to­mo­bi­liu skai­čių ir rink­tų­si al­ter­na­ty­vias trans­por­to prie­mo­nes. At­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lio ryž­tų­si tik 4 proc. res­pon­den­tų.

Di­džiau­sia da­lis – net 47 proc. – vai­ruo­to­jų at­sa­kė, jog žval­gy­tų­sį pi­ges­nių de­ga­lų kai­my­ni­nė­se ša­ly­se. Ta­čiau V.Dauk­šas at­krei­pia dė­me­sį, kad pi­gūs kai­my­ni­nės ša­lies de­ga­lai nė­ra iš­si­gel­bė­ji­mas, ypač pirk­ti iš vil­ki­kų vai­ruo­to­jų. Jo tei­gi­mu, ne­re­tai to­kie de­ga­lai bu­vo ga­ben­ti pra­sto­je, ne­šva­rio­je ta­ro­je ir ga­li da­ry­ti ža­lą au­to­mo­bi­lio va­rik­liui, ku­rio re­mon­tas ga­li bran­giai at­siei­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
dainius  91.9.244.181 2014-04-15 12:05:35
1-perkat suda ir visi zino kad slaviski degalai sues varikli tai kam truksta smegenyse varzteliu?mums ar rusams?2 jei pirksim savo degalus pakelsim salies ekonomika.ar vis tik savo kiemas teberupi.dirbu vokietijoj sefas perka viska vokiska,nes sukuria darbo vietas ir pagaminta vokietijoj .jei ne vienam lietuviui tas nerupi tada rusas eis ir praeis kiaurai
3 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami