Daugelis skundų dėl viešųjų pirkimų - pagrįsti

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2015-06-30 06:00
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2015-06-30 06:00
Vakarinio aplinkkelio trečiojo etapo statybos konkurso sąlygas nuo pat jo paskelbimo dienos skundė net penkios bendrovės. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­viai ge­ro­kai re­čiau nei lat­viai skun­džia vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras ar su­tar­tis, nors net 60 proc. pa­teik­tų skun­dų dėl ap­tik­tų pa­žei­di­mų bū­na pa­grįs­ti. Lat­vi­jos spe­cia­lis­tė pa­žy­mi, kad pro­ce­dū­rų gin­či­ji­mas skaid­ri­na vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą bei ap­sau­go nuo vė­les­nių bran­giai at­siei­nan­čių ko­rek­ci­jų.

Per­nai Lie­tu­vo­je iš vi­so vy­ko dau­giau kaip 737,3 tūkst. vie­šų­jų pir­ki­mų už 5,2 mlrd. eu­rų, o tai ir skai­čiu­mi, ir ver­te yra dau­giau nei per­nai ar už­per­nai. Nors vie­šie­ji pir­ki­mai, su­si­ję su sta­ty­bų dar­bais, su­da­rė vos 2,4 proc. vi­sų vie­šų­jų pir­ki­mų, jie sie­kė net 29 proc. vi­sos vie­šų­jų pir­ki­mų ver­tės. To­kie Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VTD) duo­me­nys ro­do, kad vie­šie­ji pir­ki­mai sta­ty­bų sek­to­riu­je yra vie­ni dau­giau­sia įkai­no­tų.

Be to, sta­ty­bos sek­to­rius yra vie­nas tų, ku­rie 2012-2014 me­tais į vie­šuo­sius pir­ki­mus pri­trau­kė dau­giau­sia už­sie­nio kom­pa­ni­jų iš Eu­ro­pos. Šia­me sek­to­riu­je vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se da­ly­va­vo 12,6 proc. už­sie­nio kom­pa­ni­jų, tiek pat – švie­ti­mo ir mo­ky­mo pa­slau­gų sek­to­riu­je, o kiek ma­žiau (10,2 proc.) ar­chi­tek­tū­ros, sta­ty­bų, in­ži­ne­ri­jos ir ins­pek­ta­vi­mo pa­slau­gų sek­to­riu­je.

Ne­nuos­ta­bu, kad dėl sta­ty­bų sek­to­riui bū­din­gų stam­bių pro­jek­tų jis yra ak­ty­viau­sias teik­da­mas skun­dus dėl vie­šų­jų pir­ki­mų ir su­tar­čių. 2014 me­tais ir pir­mą šių me­tų pus­me­tį skun­dai dėl pir­ki­mų sta­ty­bų sek­to­riu­je su­da­rė di­džią­ją da­lį - 27,3 proc. - vi­sų per šį lai­ko­tar­pį VPT gau­tų skun­dų. Vos po 8 proc. vi­sų gau­tų skun­dų su­da­rė skun­dai dėl biu­ro ir skai­čia­vi­mo ma­ši­nų, įren­gi­nių ir reik­me­nų bei IT pa­slau­gų, taip pat vers­lo pa­slau­gų - tei­si­nės, rin­ko­da­ros, kon­sul­ta­vi­mo, įdar­bi­ni­mo, spaus­di­ni­mo ir ap­sau­gos vie­šų­jų pir­ki­mų.

Latvijos PPB Metodologijos departamento vadovė Agnese Irmeja: "Perkančiosios organizacijos turi organizuoti pirkimų procedūras laiku, į planus įtraukti laiką galimiems skundams nagrinėti."/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Kai­my­nės Lat­vi­jos pa­tir­tis ro­do, kad to­kios Lie­tu­vos ten­den­ci­jos nė­ra ne­ti­kė­tos. Ir Lat­vi­jos pir­ki­mų prie­žiū­ros biu­ras (PPB) dau­giau­sia už­gin­čy­tų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų skai­čiuo­ja sta­ty­bos sek­to­riu­je. Jie per­nai su­da­rė pa­na­šią da­lį - apie 28 proc. - vi­sų biu­rui pa­teik­tų skun­dų.

„Tai ga­li bū­ti pa­aiš­kin­ta di­de­le sta­ty­bos dar­bų su­tar­čių ver­te, taip pat di­de­liu šio sek­to­riaus kon­kur­sų skai­čiu­mi ir di­de­liu tei­kė­jų in­te­re­su lai­mė­ti su­tar­tis“, - aiš­ki­no Lat­vi­jos PPB Me­to­do­lo­gi­jos de­par­ta­men­to va­do­vė Ag­ne­se Ir­me­ja. Ji da­ly­va­vo Lat­vi­jos am­ba­sa­do­je Vil­niu­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je pa­gal Lat­vi­jos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai prog­ra­mą, skir­ta­me vie­šie­siems pir­ki­mams ir kon­ku­ren­ci­jai ES vi­daus rin­ko­je ap­tar­ti.

Lie­tu­viai aps­kun­džia re­čiau

Nors sta­tis­ti­ka ro­do, kad vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­viai Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si ga­li­my­be aps­kųs­ti vyk­do­mus pir­ki­mus, jie tai da­ro dau­giau nei du­kart pa­sy­viau nei Lat­vi­jo­je.

VPT Ri­zi­kos val­dy­mo ir sta­tis­ti­kos sky­riaus duo­me­ni­mis, pre­ten­zi­jo­mis per­kan­čio­sioms or­ga­ni­za­ci­joms aps­kun­džia­ma apie 12 proc. vyk­do­mų pir­ki­mų, o maž­daug dėl 2 proc. vie­šų­jų pir­ki­mų tei­kia­mi ieš­ki­niai teis­mui. Per­nai gau­ta apie 600 pre­ten­zi­jų, o pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį – 380. Net apie 60 proc. at­ve­jų nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai. Daž­niau­siai tie­kė­jai skun­džia kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, nu­ro­dy­da­mi, kad jie per­ne­lyg di­de­li, ri­bo­jan­tys kon­ku­ren­ci­ją ar­ba gal­būt pri­tai­ky­ti vie­nam iš anks­to nu­ma­ty­tam tie­kė­jui. Taip pat daž­nai skun­džia­mi tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mai.

Tuo tar­pu Lat­vi­jos PPB per­nai iš vi­so ga­vo 975 skun­dus, o tai yra 24 proc. vi­sų pa­skelb­tų pir­ki­mų. Dau­giau nei pu­sę – 550 – skun­dų biu­ras iš­nag­ri­nė­jo. Apie 30 proc. vi­sų skun­dų tei­kia­mi dėl ne­tin­ka­mų kon­kur­so do­ku­men­tų są­ly­gų.

Lat­vi­jos at­sto­vė tei­gė, kad skun­dus dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų tei­kia tiek vie­tos, tiek už­sie­nio, tarp jų ir Lie­tu­vos, kom­pa­ni­jos. Sta­ty­bų sek­to­riu­je Lat­vi­jo­je kon­kur­suo­se da­ly­vau­ja to­kios Lie­tu­vos bend­ro­vės kaip AB „Kau­no til­tai“, AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ir ki­tos ma­žes­nės įmo­nės.

Skun­dai skaid­ri­na sis­te­mą

Vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­vių rea­ga­vi­mas į ga­li­mus pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mus, A. Ir­me­jos įsi­ti­ki­ni­mu, yra tei­gia­mas reiš­ki­nys, nors kar­tais ir su­da­ro ne­pa­to­gu­mų. Ga­li­my­bė gin­čy­ti kon­kur­so do­ku­men­tų są­ly­gas ga­li pa­ša­lin­ti dis­kri­mi­na­ci­jos ap­raiš­kas anks­ty­va­me pir­ki­mų eta­pe, taip pat su­ma­žin­ti fi­nan­si­nių ko­rek­ci­jų ri­zi­ką pro­jek­tuo­se, fi­nan­suo­ja­muo­se ES fon­dų ar ki­tų fi­nan­si­nių ins­tru­men­tų. Be to, tai pa­de­da pa­nai­kin­ti prob­le­mas, ga­lin­čias kil­ti pa­siū­ly­mų ar par­aiš­kų ver­ti­ni­mo eta­pe.

„Ma­no nuo­mo­ne, ga­li­my­bė gin­čy­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras ga­na leng­vai pa­de­da pa­di­din­ti vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mos skaid­ru­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą. Ki­ta ver­tus, tai ga­li už­dels­ti su­tar­ties su­da­ry­mą, tad per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos tu­ri or­ga­ni­zuo­ti pir­ki­mų pro­ce­dū­ras lai­ku, į pla­nus įtrauk­ti lai­ką ga­li­miems skun­dams nag­ri­nė­ti“, - sa­kė A. Ir­me­ja. Jei skun­das pri­ima­mas, jis au­to­ma­tiš­kai su­stab­do su­tar­ties su­da­ry­mą iki to lai­ko, kai biu­ras pri­ima spren­di­mą dėl skun­do pa­grįs­tu­mo. Skun­das ko­mi­si­jos iš­nag­ri­nė­ja­mas per vie­ną mė­ne­sį.

Kom­pa­ni­jos tu­ri tei­sę gin­čy­ti tiek kon­kur­so do­ku­men­tus, tiek vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų re­zul­ta­tus. Skun­dai dėl kon­kur­so do­ku­men­tų tu­ri bū­ti pa­teik­ti iki pa­sku­ti­nio do­ku­men­tų ar par­aiš­kų tei­ki­mo ter­mi­no.

EK nag­ri­nės efektyvumą

Ūkio viceministras Gediminas Onaitis: "Bet kuriam asmeniui, suinteresuotam sudaryti konkrečią viešojo pirkimo sutartį ir kuriam dėl tariamo pažeidimo buvo padaryta žala ar kilusi tokios žalos rizika, turi būti sudarytos galimybės pasinaudoti teisės gynimo priemonėmis."/Ūkio ministerijos nuotrauka

Ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ge­di­mi­nas Onai­tis nu­ro­dė, jog da­bar­ti­nės Vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tai­syk­lės rei­ka­lau­ja, kad bet ku­riam as­me­niui, ku­ris yra ar­ba bu­vo su­in­te­re­suo­tas su­da­ry­ti kon­kre­čią vie­šo­jo pir­ki­mo su­tar­tį ir ku­riam dėl ta­ria­mo pa­žei­di­mo bu­vo pa­da­ry­ta ža­la ar ki­lu­si to­kios ža­los ri­zi­ka, bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti veiks­min­go­mis ir sku­bio­mis tei­sės gy­ni­mo prie­mo­nė­mis, ypač tuo­met, kai dar ga­li­ma iš­tai­sy­ti pa­žei­di­mus.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad tie­kė­jas, no­rė­da­mas iki pir­ki­mo su­tar­ties su­da­ry­mo gin­čy­ti per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mus ar veiks­mus, pir­miau­sia pri­va­lo pa­teik­ti pre­ten­zi­ją per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai. Per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos spren­di­mas, pri­im­tas iš­nag­ri­nė­jus tie­kė­jo pre­ten­zi­ją, ga­li bū­ti skun­džia­mas teis­mui.

Ne­se­niai Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­kvie­tė su­in­te­re­suo­tus as­me­nis da­ly­vau­ti vie­šo­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) apk­lau­so­je ir pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo sis­te­mos. At­siž­velg­da­ma į gau­tą in­for­ma­ci­ją EK įver­tins da­bar ga­lio­jan­čios di­rek­ty­vos re­gu­lia­vi­mo efek­ty­vu­mą ir po­vei­kį vals­ty­bių na­rių vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo sis­te­moms.

Pa­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja Lie­tu­vos vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą ana­li­za­vo prieš ku­rį lai­ką. Ver­tin­da­mi vie­šų­jų pir­ki­mų tai­syk­lių pa­žei­di­mų prie­žas­tis apk­lau­sos da­ly­viai pir­miau­sia pa­žy­mė­jo per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų kom­pe­ten­ci­jos sto­ką, me­to­di­nių aiš­ki­na­mų­jų do­ku­men­tų trū­ku­mą, daž­ną tei­sės ak­tų kai­tą bei prieš­ta­rin­gą teis­mų pra­kti­ką.

FAKTAI

* Šių me­tų ko­vą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus - pa­siū­liu­si 89,692 mln. eu­rų kai­ną kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vė „Kau­no til­tai“ kar­tu su par­tne­riais: bend­ro­vė­mis „Feg­da“, „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, „Eu­ro­via Lie­tu­va“, „Til­tu­va“ ir „A­xis Po­wer“. Nu­ga­lė­to­jų kon­sor­ciu­mas pa­si­rink­tas tik iš dvie­jų kon­kur­sui pa­teik­tų pa­siū­ly­mų. An­tra­sis da­ly­vis, spė­jęs pa­teik­ti pa­siū­ly­mą kon­kur­se, bu­vo bend­ro­vė „Pa­ne­vė­žio ke­liai“. Kon­kur­sas su­reng­tas per trum­piau­sią įsta­ty­mais lei­džia­mą vie­šų­jų pir­ki­mų ter­mi­ną – 43 die­nas.

* Ap­link­ke­lio kon­kur­są dėl dis­kri­mi­nuo­jan­čių kon­kur­so są­ly­gų nuo pat jo pa­skel­bi­mo die­nos skun­dė pen­kios bend­ro­vės: „Leg­ra­na“, „El­tel Ne­tworks“, „Lat­vi­jas til­ti“, „Kau­no ke­liai“ ir „A­xis Po­wer“. Pa­sta­ro­ji skun­dą ir ieš­ki­nį iš teis­mo at­siė­mė ir ne­tru­kus bu­vo pa­skel­ta pri­si­jun­gu­si prie nu­ga­lė­to­jų kon­sor­ciu­mo. Li­ku­sios ke­tu­rios bend­ro­vės dėl ga­li­mai dis­kri­mi­nuo­jan­čių kon­kur­so są­ly­gų krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau jai ne­su­ti­kus nie­ko keis­ti, o taip pat kon­kur­są skelb­ti iš nau­jo, krei­pė­si į teis­mą.

* Ba­lan­džio 9 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pri­tai­kė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dė kon­kur­są. Teis­mas pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo (VAT) va­sa­rio 25 die­nos nu­tar­tį, esą VAT ne­tei­sin­gai ver­ti­no vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą ir pri­ori­te­tą su­tei­kė ap­link­ke­lio sta­ty­bai, o ne efek­ty­viam lė­šų pa­nau­do­ji­mui ir kon­kur­so tei­sė­tu­mui.

* Bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, nag­ri­nė­jan­čiam skun­dą dėl kon­kur­so są­ly­gų ir tvar­kos, pa­tei­kė pra­šy­mą kreip­tis iš­aiš­ki­ni­mo į ES Tei­sin­gu­mo Teis­mą. Dėl ga­li­mo še­šių nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­tų bend­ro­vių kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo ne­kon­ku­ruo­ti, o pa­si­da­ly­ti dar­bus jau kreip­ta­si ir į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą.

Lie­tu­vos statistika

Už­sie­nio kom­pa­ni­jų, da­ly­va­vu­sių vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, skai­čius (vie­nos ar su par­tne­riais)

MetaiSkaičiusDa­ly­va­vu­sių su par­tne­riais, proc.
201240731,9
201340940,1
201438137,8

Šal­ti­nis: Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos inf.

Vie­šų­jų pir­ki­mų ver­tė Lietuvoje

MetaiVer­tė, mln. eurųSta­ty­bos dar­bų ver­tė, proc.
20124247,936,4
20134343,850,1 proc.
20145233,529 proc.

Šal­ti­nis: Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos inf.

Lat­vi­jos statistika

Skun­dų skai­čius sektoriuose

SektoriusSkun­dų skaičiusDa­lis vi­sų skun­dų, proc.
Statybos21228
IT įran­gos ir paslaugų8011
Maisto659
Me­di­ci­nos pre­kių ir įrangos274
Mo­to­ri­nių trans­por­to priemonių557
Ap­sau­gos paslaugų314
Draudimo111
At­lie­kų tvarkymo223
Tei­si­nių paslaugų10
Sta­ty­bos priežiūros223
Kuro101
Ke­lio­nių agen­tū­rų paslaugų61
Projektavimo223
Kita18425

Šal­ti­nis: Lat­vi­jos pir­ki­mų prie­žiū­ros biu­ro inf.

Skun­dų skaičius

Skun­dų skaičiusDa­lis nuo vi­sų pa­skelb­tų pir­ki­mo re­zul­ta­tų, proc.
Gauta97524
Išnagrinėta55014

Šal­ti­nis: Lat­vi­jos pir­ki­mų prie­žiū­ros biu­ro inf.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami