Daugiabučio aikštelėje - "sandėliukas" su valstybiniais numeriais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-19 06:00
Sausakimšų automobilių aikštelių problema kol kas nesulaukia tinkamų sprendimų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių ne­lais­vė­je dūs­tan­tis ankš­tas dau­gia­bu­čio kie­mas – įpras­tas vaiz­das ir Vil­niu­je, ir Kau­ne, ir dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų. Lyg to bū­tų ma­ža, vos ne kiek­vie­na­me kie­me ra­si­me ir ne­nau­do­ja­mų, rū­di­jan­čių, tik vie­tą uži­man­čių ma­ši­nų.

Įspū­džiais apie sto­vė­ji­mo vie­tų trū­ku­mą sos­ti­nės dau­gia­bu­čių aikš­te­lė­se pa­si­da­li­jo LŽ skai­ty­to­ja Ri­ta. Į nuo­mo­ja­mą bu­tą Žvė­ry­no mi­kro­ra­jo­ne at­si­kraus­čiu­si mo­te­ris ste­bė­jo­si kai­my­nės įpro­čiais.

„Kai­my­nė vie­nu apy­nau­ju au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja, o ki­tą ne­be­va­žiuo­jan­tį, jau su­rū­di­ju­sį, sto­vin­tį dau­gia­bu­čio kie­me pa­ver­tė "san­dė­liu­ku" su vals­ty­bi­niais nu­me­riais. Ne­va­žiuo­jan­čio­je ma­ši­no­je su­krau­ti jos stik­lai­niai, vir­tu­vės ra­kan­dai, pūp­so ir la­ga­mi­nas - at­ei­na prie jos mo­te­riš­kė su rak­te­liu, at­ra­ki­na, pa­sii­ma, ko pri­rei­ku­si... Ne­di­de­lia­me mū­sų kie­me, ku­ria­me sto­vė­ji­mo vie­tos su­brai­žy­tos tik de­šim­čiai au­to­mo­bi­lių, sto­vi net du to­kie ne­nau­do­ja­mi vai­duok­liai“, - pik­ti­no­si skai­ty­to­ja.

Pa­sak jos, ne ge­res­nė pa­dė­tis ir gre­ti­mo dau­gia­bu­čio aikš­te­lė­je, kur vie­nas iš gy­ven­to­jų, ma­tyt, įsi­ti­ki­nęs, kad bend­ra aikš­te­lė – tai jo nuo­sa­vas ga­ra­žas. Au­to­mo­bi­lius iš už­sie­nio į Lie­tu­vą va­ri­nė­jan­tis ap­su­kruo­lis, kol juos par­duo­da, lai­ko dau­gia­bu­čio kie­me. Kar­tais vien jo ma­ši­nų na­mo kie­me, pa­sak Ri­tos, sto­vi trys ke­tu­rios.

"Vai­duok­lius" rei­kia naikinti

Sa­vi­val­dy­bės tuo tar­pu siū­lo apie ne­nau­do­ja­mus au­to­mo­bi­lius pra­neš­ti Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus par­ei­gū­nams (Vil­niu­je – vie­so­ji.tvar­ka@­vil­nius.lt) ar­ba po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tams. Šiems in­for­ma­ci­ją ga­li­ma teik­ti ir elek­tro­ni­niu bū­du, per Epo­li­ci­ja.lt sve­tai­nę, ar­ba bend­ruo­ju te­le­fo­nu 112.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės tei­gi­mu, ga­vę in­for­ma­ci­jos apie kie­muo­se pa­li­kus au­to­mo­bi­lius, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai įspė­ja sa­vi­nin­kus pa­si­rū­pin­ti trans­por­to prie­mo­ne iki nu­ro­dy­tos da­tos. Ne­pa­si­rū­pi­nus trans­por­to prie­mo­ne, in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos val­dy­bos Eko­lo­gi­jos ir tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos sky­riui.

Gy­ven­to­jams, ku­rie ne­pa­si­rū­pi­nę ne­be­nau­do­ja­mo­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, ga­li bū­ti skir­tos bau­dos.

Siū­lo spręs­ti gyventojams

Pert­var­ky­ti prieš de­šimt­me­čius kur kas ma­žes­niam au­to­mo­bi­lių kie­kiui pro­jek­tuo­tus aikš­te­lių plo­tus truk­do ne tik su­nkiai pa­sie­kia­mi bend­ri su­ta­ri­mai, bet ir tai, jog že­mė prie dau­gia­bu­čių ne­prik­lau­so na­mo bend­ri­jai - tai sa­vi­val­dy­bei pa­ti­kė­ta vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė. Ta­čiau nuo­la­ti­nė prob­le­ma, kur grį­žus na­mo pri­glaus­ti sa­vą­ją trans­por­to prie­mo­nę, yra iš­spren­džia­mas gal­vo­sū­kis.

„Šį gal­vo­sū­kį tu­rė­tų spręs­ti pa­tys na­mo sa­vi­nin­kai. Jie ga­li pa­si­di­din­ti se­ną­ją ar­ba įsi­reng­ti nau­ją au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę“, - tei­gė ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Ma­to­nie­nė. No­rint tai pa­da­ry­ti, pa­sak vi­ce­mi­nis­trės, pir­miau­sia rei­kia su­for­muo­ti dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo eksp­loa­ta­ci­jai rei­ka­lin­gą že­mės skly­pą.

Nors šių skly­pų for­ma­vi­mo ir pert­var­ky­mo pro­jek­tų ren­gi­mą mies­tų ir mies­te­lių te­ri­to­ri­jo­se or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius, tei­sę ini­ci­juo­ti to­kius pro­jek­tus tu­ri ir dau­gia­bu­čių, prie ku­rių for­muo­ja­mi že­mės skly­pai, sa­vi­nin­kai. Šiuo at­ve­ju už pro­jek­tų par­en­gi­mą jie tu­ri mo­kė­ti iš sa­vo lėšų

Su­for­ma­vus že­mės skly­pą prie dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo ir įgi­jus tei­sę jį val­dy­ti, ga­li­ma įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę Sta­ty­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Šios aikš­te­lės yra pri­ski­ria­mos ne­su­dė­tin­giems in­ži­ne­ri­niams sta­ti­niams. Pa­gal sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to „Gat­vės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liai“ rei­ka­la­vi­mus vie­nam dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo bu­tui tu­ri bū­ti pro­jek­tuo­ja­ma ne ma­žiau kaip vie­na au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo vie­ta, o ti­krą­jį vie­tų po­rei­kį ži­no pa­tys gy­ven­to­jai. Aikš­te­lei įreng­ti rei­kia par­eng­ti jos tech­ni­nį pro­jek­tą ir gau­ti sta­ty­bą lei­džian­tį do­ku­men­tą.

Nau­do­ji­mo­si įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­le tvar­ka nu­sta­to­ma bend­ru su­ta­ri­mu, o esant ne­su­ta­ri­mams – teis­mo ke­liu, nes dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ar ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų nau­do­ja­mas ir (ar) val­do­mas že­mės skly­pas pa­gal Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų ir ki­tos pa­skir­ties pa­sta­tų sa­vi­nin­kų bend­ri­jų įsta­ty­mą pri­ski­ria­mas pa­sta­to bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tams.

Ini­cia­ty­voms – rau­do­na šviesa

Ta­čiau, dau­gia­bu­čių bend­ri­jas at­sto­vau­jan­čių Res­pub­li­ki­nių būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mų pre­zi­den­to Juo­zo An­ta­nai­čio tei­gi­mu, ne vis­kas taip pa­pras­ta, nes gy­ven­to­jams pa­tiems im­tis aikš­te­lių pert­var­kos truk­do tei­si­nė ba­zė.

„Rei­kia ieš­ko­ti bū­dų, kaip, pa­gei­dau­jant na­mo bend­ri­jai, Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų ne­sun­kiai iš­nuo­mo­ti, par­duo­ti ar ki­ta for­ma per­duo­ti val­dy­ti plo­tą prie dau­gia­bu­čių na­mų pa­tiems gy­ven­to­jams. Ki­taip bet ko­kie na­mų bend­ri­jų ban­dy­mai tvar­ky­ti ne jiems, o vals­ty­bei pri­klau­san­čią ir pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­ti sa­vi­val­dy­bėms per­duo­tą že­mę yra ne­tei­sė­ti“, - pa­žy­mė­jo J. An­ta­nai­tis.

Vie­na iš tei­sė­tų ga­li­my­bių, pa­sak J. An­ta­nai­čio, dau­gia­bu­čio bend­ri­jai su­ta­rus su sa­vi­val­dy­be, gy­ven­to­jų su­rink­ti pi­ni­gai yra per­ve­da­mi į sa­vi­val­dy­bės sąs­kai­tą ir už juos sa­vi­val­dy­bė im­asi su­tvar­ky­ti aikš­te­lę.

Jei že­mė prie dau­gia­bu­čio, bū­tų per­duo­ta bend­ri­jai, ši taip pat ga­lė­tų ap­mo­kes­tin­ti zo­ną, įreng­ti pa­ke­lia­mą už­kar­dą, o su­rink­tus pi­ni­gus skir­ti te­ri­to­ri­jos prie na­mo prie­žiū­rai. Ta­čiau kol že­mę val­do sa­vi­val­dy­bė, to­kioms gy­ven­to­jų ini­cia­ty­voms yra už­deg­ta rau­do­na švie­sa.

„Bent jau Vil­niu­je dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jų ir aikš­te­lių su­tvar­ky­mas yra nu­ma­ty­tų pri­ori­te­ti­nių dar­bų są­ra­še, to­dėl ne­svar­bu, kas pa­va­sa­rį taps me­ru, šie dar­bai tu­rė­tų pa­ju­dė­ti. Tiek pi­ni­gų sky­rė­me ap­link­ke­liams, ta­čiau pa­mir­šo­me, kad spūs­tys yra ne tik gat­vė­se, bet ir kie­muo­se. Prie grei­tes­nio spren­di­mo ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir įgy­ven­di­na­mi kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­jek­tai, kai su­tvar­ko­mas ne tik pats dau­gia­bu­tis, bet ir te­ri­to­ri­jos bei ko­mu­ni­ka­ci­jos ap­link jį“, - pa­žy­mė­jo Būs­to rū­mų pre­zi­den­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami