Daugiau praktikos mopedų vairuotojams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-29 06:00
Mopedų vairuotojams, laikantiems AM kategorijos egzaminą, šiuo metu pakanka savarankiškai išmokti teoriją.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Kaip ro­do pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio sta­tis­ti­ka, eis­mo įvy­kių, per ku­riuos bu­vo su­ža­lo­ti mo­pe­dų vai­ruo­to­jai ar ke­lei­viai, su­ma­žė­jo dau­giau kaip treč­da­liu – nuo 49 iki 30. Žu­vo du šia trans­por­to prie­mo­ne va­žia­vę as­me­nys. Ta­čiau ne­ri­mą ke­lia tai, kad smar­kiai pa­dau­gė­jo ava­ri­jų, per ku­rias nu­ken­tė­jo mo­pe­dus vai­ra­vę vai­kai, skai­čius.

Mo­pe­das – vie­nin­te­lė mo­to­ri­nė trans­por­to prie­mo­nė, ku­ria va­žiuo­ti lei­džia­ma ne­lai­kius vai­ra­vi­mo pra­kti­kos eg­za­mi­no.

Tei­sė vai­ruo­ti mo­pe­dą (AM ka­te­go­ri­ją) su­tei­kia­ma su­lau­kus 15 me­tų ir VĮ „Re­gi­tra“ iš­lai­kius teo­ri­jos eg­za­mi­ną. Pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nui ga­li­ma sa­va­ran­kiš­kai, ne­lan­kius vai­ra­vi­mo mo­kyk­los. Per jį pa­tei­kia­mi 35 klau­si­mai – 30 bend­ro po­bū­džio ir 5 spe­ci­fi­niai, su­si­ję su AM ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nė­mis. Eg­za­mi­nas iš­lai­ko­mas, jei per 35 mi­nu­tes tei­sin­gai at­sa­ko­ma į 80 proc. klau­si­mų. At­vy­kęs lai­ky­ti teo­ri­jos eg­za­mi­no bū­si­mas mo­pe­do vai­ruo­to­jas tu­ri pa­teik­ti sa­vo pa­są ar­ba as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, ga­lio­jan­čią vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo pa­žy­mą ir svei­ka­tos ži­nių at­es­ta­vi­mo pa­žy­mė­ji­mą, kad bai­gė kur­są pa­gal pri­va­lo­mo­jo pir­mo­sios pa­gal­bos mo­ky­mo prog­ra­mą.

Lei­džia per jau­niems?

„Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas pa­žy­mė­jo, kad šie­met smar­kiai pa­gau­sė­jo lai­kan­čių­jų AM ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną. Nuo me­tų pra­džios jį vi­so­je Lie­tu­vo­je jau lai­kė 982 as­me­nys. Per­nai AM ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną „Re­gi­tro­je“ iš­lai­kė 1096 žmo­nės, už­per­nai - 940.

„At­siž­velg­da­mi į pa­sta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jas jau ga­li­me teig­ti, jog nuo 2008-ųjų, kai pra­dė­jo­me or­ga­ni­zuo­ti AM ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną, šie me­tai bus re­kor­di­niai. Dau­gu­ma jį lai­kan­čių­jų - jau­ni, iki 18 me­tų, vai­ruo­to­jai. Mat tiems, ku­rie tu­ri ki­tas ka­te­go­ri­jas, tei­sė vai­ruo­ti mo­pe­dą su­tei­kia­ma au­to­ma­tiš­kai. Ži­no­ma, pro­por­cin­gai dau­gė­jant ke­ly­je šių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, di­des­nė ir ti­ki­my­bė, kad jų vai­ruo­to­jai pa­teks į eis­mo įvy­kius. Tai, jog šie­met dau­giau ava­ri­jų pa­ty­rė mo­pe­dais va­žia­vę vai­kai, ro­do, kad ne vi­si juos vai­ruo­jan­tys jau­nuo­liai ži­no, kaip sau­giai elg­tis ke­ly­je“, - pa­brė­žė S. Šu­mi­nas.

Nuo 2008 me­tų lie­pos iki šios die­nos AM ka­te­go­ri­jos eg­za­mi­ną iš vi­so iš­lai­kė 6408 as­me­nys. Pa­sak „Re­gi­tros“ at­sto­vo, Lie­tu­vo­je mo­pe­dų vai­ruo­to­jams tai­ko­mas 15 me­tų cen­zas yra li­be­ra­lus. Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nu­ro­do, kad ša­lys na­rės jį sa­vo nuo­žiū­ra ga­li keis­ti nuo 14 iki 18 me­tų.

„Pa­gal da­bar tai­ko­mą są­ly­gą dėl am­žiaus Lie­tu­vą ga­lė­tu­me pri­skir­ti prie pie­ti­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­rio­se įvai­rios dvi­ra­tės mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės la­bai po­pu­lia­rios. Šiau­ri­nė­se ša­ly­se šis cen­zas daž­nai yra di­des­nis. Tai­gi jei at­ei­ty­je eis­mo įvy­kių, su­si­ju­sių su jau­nais mo­pe­dų vai­ruo­to­jais, dau­gės, tu­ri­me erd­vės kel­ti am­žiaus kar­te­lę“, - įspė­jo pa­šne­ko­vas.

Dau­gu­ma ruo­šia­si savarankiškai

Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai vien­bal­siai pers­pė­ja, kad mo­pe­dai, kaip trans­por­to prie­mo­nės, la­bai pa­vo­jin­gi. Jų vai­ruo­to­jų, prieš­in­gai nei va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­liais, ne­den­gia vi­sas kė­bu­las, jie ne­tu­ri nei oro pa­gal­vių, nei sau­gos dir­žų, o vie­nin­te­lės ap­sau­gos prie­mo­nės yra šal­mas ir spe­cia­lus kos­tiu­mas (jei tik dė­vi­mas). Tai le­mia, kad šie eis­mo da­ly­viai ga­li pa­tir­ti la­bai rim­tas trau­mas net įvy­kus ne­di­de­liam su­si­dū­ri­mui. Kaip liu­di­ja sta­tis­ti­ka, apie 16 proc. mir­ti­nų ava­ri­jų Eu­ro­pos ke­liuo­se nu­tin­ka va­žiuo­jant mo­pe­dais ir mo­to­cik­lais, nors jie su­da­ro tik apie 2 proc. vi­so ke­lių trans­por­to.

„Dau­ge­lis mo­pe­dus vai­ruo­ti no­rin­čių vai­kų teo­ri­jos mo­ko­si sa­va­ran­kiš­kai. Jų nuo­mo­ne, pra­kti­ka ne­rei­ka­lin­ga, to­dėl be­si­do­min­čių­jų AM ka­te­go­ri­jos teo­ri­jos kur­sais at­si­ran­da la­bai ne­daug. Per me­tus krei­pia­si vos ke­li, at­ski­rų kur­sų ne­or­ga­ni­zuo­ja­me. Lei­džia­me jiems iš­klau­sy­ti teo­ri­ją kar­tu su B ka­te­go­ri­jos mo­ki­niais, juk KET tai­syk­lės vie­no­dos vi­siems, tik pa­pil­do­mai pa­aiš­ki­na­me su mo­pe­dais su­si­ju­sius rei­ka­la­vi­mus. Vis dėl­to, ma­nau, prie eis­mo sau­gu­mo ir svar­biau­sia - pa­čių jau­nuo­lių svei­ka­tos ar net gy­vy­bės ti­krai pri­si­dė­tų pra­kti­nis jų ži­nių pa­ti­kri­ni­mas. Pa­ty­rę mo­ky­to­jai ir teo­ri­ją iš­dės­to kur kas aiš­kiau, nei vai­kai mo­ko­si sa­va­ran­kiš­kai, be to, pa­tei­kia gy­ve­ni­miš­kų si­tua­ci­jų, įskie­pi­ja po­žiū­rį apie eis­mo kul­tū­rą“, - dės­tė vie­nos di­džiau­sių Kau­no vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų „Rig­ve­da“ di­rek­to­rius Rim­vy­das Kro­cas.

Pa­na­šiai apie AM ka­te­go­ri­jos kur­sų ne­po­pu­lia­ru­mą kal­bė­jo ir ki­tų di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se įsi­kū­ru­sių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vai. R. Kro­co tei­gi­mu, į itin jud­rų did­mies­čių eis­mą pa­te­kę vai­kai, ne­tu­rin­tys jo­kios vai­ra­vi­mo pra­kti­kos, ne­re­tai el­gia­si ne­adek­va­čiai. Bent ke­lios pa­mo­kos ke­ly­je su vai­ra­vi­mo ins­truk­to­riu­mi ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie kur kas ge­res­nio su­vo­ki­mo ir mo­pe­do val­dy­mo. „A­tei­ty­je ga­lė­tu­me svars­ty­ti ga­li­my­bę bent mi­ni­ma­liai pa­ti­krin­ti AM ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jų įgū­džius“, - pri­ta­rė idė­jai S. Šu­mi­nas.

Sau­gaus eis­mo eks­per­tai pa­žy­mi, kad au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai mo­pe­dų, kaip ir mo­to­cik­lų, daž­nai ne­pa­ma­to dėl kur kas ma­žes­nių jų ga­ba­ri­tų ir ma­nev­ra­vi­mo ypa­tu­mų, o jei ir pa­ma­to, ne­re­tai si­tua­ci­ją (at­stu­mą, ju­dė­ji­mo grei­tį ir tra­jek­to­ri­ją) įver­ti­na ne­tin­ka­mai. Vi­sa tai mo­pe­dų vai­ruo­to­jai tu­rė­tų pri­si­min­ti ir elg­tis itin at­sar­giai. Juo la­biau kad grės­mę ke­lia ne tik ki­ti eis­mo da­ly­viai, bet ir ke­lio są­ly­gos: duo­bė­tas ir smė­liu ap­neš­tas as­fal­tas, grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­liai, pro­vė­žo­se telk­šan­tis van­duo.

Tu­rin­tiems bet ku­rios ki­tos ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą mo­pe­dais ga­li­ma va­ži­nė­ti be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų. Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti 9797 mo­pe­dai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami