Daugiausia avarijų švenčių laikotarpiu įvyksta dieną prieš Kūčias

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-20 08:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-20 08:00
LŽ archyvo nuotrauka
Šven­ti­niai džiaugs­mai ir rū­pes­čiai ga­li ge­ro­kai blaš­ky­ti vai­ruo­to­jus vi­so ka­lė­di­nio lai­ko­tar­pio me­tu, ta­čiau dau­giau­siai pa­vo­jų ke­ly­je ty­ko prieš pat šven­tėms pa­si­bel­džiant į du­ris – gruo­džio 23-ąją die­ną.

Bū­tent li­kus vos vie­nai die­nai iki Kū­čių Eu­ro­pos bend­ro­vė „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je pra­ėju­sį šven­ti­nį lai­ko­tar­pį fik­sa­vo dau­giau­siai eis­mo įvy­kių – net 69. Tą die­ną vai­ruo­to­jai pa­ty­rė nuo­sto­lių už be­veik 36 tūkst. eu­rų. Tuo me­tu pir­mą­ją Nau­jų­jų me­tų, kaip ir Ka­lė­dų die­ną, gy­ven­to­jai ar­ba nė­ra lin­kę sės­ti prie vai­ro, ar­ba vai­ruo­ja itin at­sar­giai – ne­lai­mių šio­mis die­no­mis drau­di­kai pra­ėju­siais me­tais fik­sa­vo re­kor­diš­kai ma­žai – ati­tin­ka­mai 9 ir 10.

„Į­si­bė­gė­jant Ka­lė­dų karš­ti­nei ir do­va­nų pir­ki­mo bu­mui gy­ven­to­jai užp­lūs­ta pre­ky­bos cen­trus, au­to­mo­bi­liais ke­liau­ja tvar­ky­ti įvai­rių rei­ka­lų, už­baig­ti dar­bų, ku­riuos no­ri žūt būt su­spė­ti at­lik­ti iki šven­čių. Sku­bė­ji­mas ir šven­ti­nis šur­mu­lys šiuo lai­ko­tar­piu ga­li bū­ti pa­ste­bi­mas net ir pli­ka aki­mi. Ga­li­me sa­ky­ti, pats pi­kas – tai pa­sku­ti­nė dar­bo die­na prieš Kū­čias, kai jau iš­si­ruo­šia­ma ir į to­li­mes­nes ke­lio­nes pas ar­ti­muo­sius ar drau­gus, sten­gia­ma­si su­pirk­ti pa­sku­ti­nes do­va­nas ir pro­duk­tus šven­ti­niam sta­lui. In­ten­sy­ves­nis eis­mas, di­des­nis vai­ruo­to­jų iš­sib­laš­ky­mas nu­le­mia ir di­des­nį ava­ri­jų šio­mis die­no­mis skai­čių“, – pa­sa­ko­ja „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Pa­sak drau­di­mo eks­per­to, dau­giau­siai eis­mo įvy­kių šven­ti­niu lai­ko­tar­piu įvyks­ta trans­por­to spūs­ty­se bei pre­ky­bos cen­trų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se, kur prieš Ka­lė­das ne­re­tai bū­na su­nku ne­tgi ras­ti vie­tą au­to­mo­bi­liui.

An­tro­ji, kiek ma­žes­nė, pa­daž­nė­ju­sių eis­mo įvy­kių ban­ga po ra­mes­nių Kū­čių ir Ka­lė­dų, drau­di­kų duo­me­ni­mis fik­suo­ja­ma ar­tė­jant Nau­jie­siems me­tams – prieš­pas­ku­ti­nę ir pa­sku­ti­nę gruo­džio die­no­mis. Per­nai gruo­džio 30-ąją die­ną drau­di­kai fik­sa­vo 55 eis­mo įvy­kius, gruo­džio 31-ąją – dar pus­šim­tį.

Di­džiau­sią ža­lą per­nai gruo­dį bend­ro­vė Lie­tu­vo­je fik­sa­vo li­kus sa­vai­tei iki Ka­lė­dų. Drau­di­mo iš­mo­kos su­ma dėl eis­mo įvy­kio tuo­met sie­kė net 50 tūkst. eu­rų.

„Ga­li­ma sa­ky­ti, kad prieš pat šven­tes ke­liuo­se su­sik­los­to vi­sos ne­pa­lan­kios są­ly­gos vai­ruo­ti – in­ten­sy­vus eis­mas, vai­ruo­to­jų iš­sib­laš­ky­mas, šven­ti­niai rū­pes­čiai. Taip pat Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad šiuo lai­ko­tar­piu di­džio­ji da­lis ke­lio­nių vyks­ta tam­siu par­os me­tu, daž­nai eis­mo są­ly­gas ap­sun­ki­na snie­gas ar šlapd­ri­ba, sli­di ke­lio dan­ga, tad ke­lio­nė au­to­mo­bi­liu me­tų san­dū­ro­je ga­li tap­ti ne­pa­vy­dė­ti­nu iš­ban­dy­mu“, – pa­sa­ko­ja R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­kų at­sto­vas pa­ta­ria gy­ven­to­jams ne­pa­lik­ti svar­bių dar­bų ar su šven­tė­mis su­si­ju­sių par­ei­gų pa­sku­ti­nei die­nai, veng­ti ne­bū­ti­nų ke­lio­nių, kai šven­tės jau ant no­sies. Anot jo, iš­si­ruo­šus į ke­lio­nę mies­te pra­var­tu ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be, ka­dan­gi ga­li tek­ti strig­ti trans­por­to spūs­ty­se. Taip pat ne­rei­kė­tų leis­ti min­tims apie šven­tes iš­blaš­ky­ti bud­ru­mo, o sku­bant prie šven­ti­nio sta­lo ar jau­kaus šei­mos ži­di­nio rei­kė­tų ne­vir­šy­ti grei­čio ir lai­ky­tis vi­sų eis­mo tai­syk­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami