Daugiausia žalų priskaičiuota Lenkijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-26 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-26 06:00
Kelias dešimtis tonų sveriančių sunkvežimių sukeltas avarija beveik visuomet lygi tragedijos.   LŽ archyvo nuotrauka
Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė BTA per šių me­tų aš­tuo­nis mė­ne­sius iš­mo­kė­jo be­veik 21 mln. li­tų iš­mo­kų už trans­por­to prie­mo­nių su­kel­tas ža­las. Anot drau­di­kų, di­džiau­sių ža­lų bend­ro­vei pri­da­ro vil­ki­kų vai­ruo­to­jai, o kai ku­rios jų sie­kė be­veik 4 mln. li­tų.

Pa­sak Ar­tu­ro Sen­čen­kos, „BTA In­su­ran­ce Com­pa­ny“ SE Už­sie­nio ža­lų re­gu­lia­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus, per pa­sta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus už­fik­suo­ta ne vie­na itin skau­di ava­ri­ja, su­kel­ta vil­ki­kų vai­ruo­to­jų, kai ku­rios iš jų nu­si­ne­šė žmo­gaus gy­vy­bę. „Di­de­lių ne­lai­mių ir ža­la bū­na ne­ma­ža. Bend­ro­vė už kiek­vie­ną iš de­šimt eis­mo įvy­kių iš­mo­kė­jo dau­giau nei po mi­li­jo­ną li­tų. Vien vil­ki­ko kai­na yra apie 200-300 tūkst. li­tų. Jei­gu to­kiuo­se eis­mo įvy­kiuo­se pa­si­tai­ko ir au­kų, įvy­kio ža­lą su­da­ro nuo­sto­liai bei nu­ken­tė­ju­sių­jų ne­tur­ti­nė ža­la. Kom­pen­sa­ci­ja už pa­tir­tą skaus­mą kiek­vie­no­je ša­ly­je nu­sta­ty­ta skir­tin­gai“, - tei­gia „BTA In­su­ran­ce Com­pa­ny“ SE at­sto­vas.

Re­mian­tis BTA duo­me­ni­mis, ma­ty­ti, kad de­šimt dau­giau­siai ža­los su­kė­lu­sių eis­mo ne­lai­mių per pa­sku­ti­nius 8 me­tus, ku­rios bend­ro­vei at­ne­šė mi­li­jo­ni­nius nuo­sto­lius, už­fik­suo­tos už­sie­nio ša­ly­se - Len­ki­jo­je, Ita­li­jo­je, Ai­ri­jo­je, Aus­tri­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je bei Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

A. Sen­čen­ka tei­gia, dau­giau­sia eis­mo įvy­kių vil­ki­kų vai­ruo­to­jai su­ke­lia Len­ki­jo­je. Ši ša­lis yra tran­zi­ti­nė, to­dėl ne­ma­žai kro­vi­ni­nės trans­por­to prie­mo­nių no­rė­da­mos pa­tek­ti į Lie­tu­vą ar iš jos pa­siek­ti Va­ka­rų Eu­ro­pą pri­va­lo ją pra­va­žiuo­ti.

Kai­my­ni­nės Len­ki­jos ke­liuo­se už­fik­suo­ta ir di­džiau­sia ža­la BTA is­to­ri­jo­je. 2011 me­tais Len­ki­jo­je vil­ki­ko vai­ruo­to­jas ne­su­ge­bė­jo lai­ku su­val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės ir rė­žė­si į prie­ky­je va­žiuo­jan­tį „Ško­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lį. „Ško­da“ nuo smū­gio iš­lė­kė į prieš­prie­ši­nį eis­mą ir su­si­dū­rė su 90 km/val. grei­čiu at­le­kian­čiu BMW mar­kės au­to­mo­bi­liu. Abu „Ško­dos“ ke­lei­viai – vy­ras ir žmo­na žu­vo, pa­li­kę ke­tu­ris vai­kus naš­lai­čiais. Tuo pat me­tu BMW vai­ruo­to­jui švei­ca­rui, ku­rio svei­ka­ta su­tri­ko, iki šiol mo­ka­mos iš­mo­kos už rea­bi­li­ta­ci­ją. Iš vi­so bu­vo pa­teik­ta 10 žu­vu­sių­jų ar­ti­mų­jų par­eiš­ki­mų dėl tur­ti­nės bei ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Vi­sos jos bu­vo pa­tvir­tin­tos, di­džiau­sios su­mos skir­tos žu­vu­sių­jų vai­kams. Iki šios die­nos nu­ken­tė­ju­sie­siems iš­mo­kė­ta 1,2 mln li­tų kom­pen­sa­ci­ja, re­zer­vuo­ta li­ko dar 2,4 mln li­tų, vi­sa ža­la – 3,6 mln li­tų.

Ki­tas skau­dus įvy­kis už­fik­suo­tas 2009-ai­siais, taip pat Len­ki­jo­je. Vil­ki­ko vai­ruo­to­jas ne­pas­te­bė­jo su­sto­ju­sio su­nkve­ži­mio ir rė­žė­si į jį. Nuo smū­gio vil­ki­kas iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nį eis­mą, kur su­si­dū­rė su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu. Žu­vo du as­me­nys, tre­čias il­gai gy­dė­si li­go­ni­nė­je. Šiuo me­tu su­for­mu­luo­tos aš­tuo­nios by­los dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo, o taip pat dėl šei­mos eko­no­mi­nės ge­ro­vės pa­blo­gė­ji­mo, nes žu­vo šei­mos pa­grin­di­nis mai­tin­to­jas. dėl BTA jau at­ly­gi­no nu­ken­tė­ju­sie­siems 1,7 mln. li­tų nuo­sto­lių, re­zer­vuo­ta – dar virš 1,2 mln li­tų.

2005-ai­siais Aus­tri­jo­je už vil­ki­ko pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį BTA te­ko iš­mo­kė­ti 2,7 mln. li­tų, 2007-ai­siais Ai­ri­jo­je toks įvy­kis kai­na­vo 2,5 mln li­tų, tais pa­čiais me­tais Ita­li­jo­je – 1,7 mln. li­tų, mi­li­jo­ną li­tų vir­ši­jo iš­mo­kė­tos ža­los ir ki­to­se ša­ly­se. Bet svar­biau­sia, kad vi­suo­se tuo­se įvy­kiuo­se bu­vo ap­siei­ta be žmo­nių au­kų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami