Daugiausiai pykčio kyla žiedinėse sankryžose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-14 15:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-14 15:01
Miestuose vairuotojai pykčio patiria 10 kartų dažniau, nei užmiestyje. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos ke­liuo­se pik­tų vai­ruo­to­jų at­ei­ty­je tu­rė­tų ma­žė­ti – ke­lių vie­to­se, ku­rio­se vai­ruo­to­jai tei­gia pa­ti­rian­tys dau­giau­sia pyk­čio, įren­gia­mi „Į­si­junk šyp­se­ną“ in­for­ma­ci­niai ke­lio sten­dai.

Šie ženk­lai, ku­riuos įren­gia ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“, pri­me­na vai­ruo­to­jams bū­ti drau­giš­kes­niems, at­si­sa­ky­ti des­truk­ty­vių ir pa­vo­jin­gų pyk­čio emo­ci­jų vai­ruo­jant bei di­din­ti eis­mo sau­gu­mą. Iš vi­so Lie­tu­vo­je jau įreng­ta be­veik 100 to­kių ženk­lų.

„Dau­giau nei 4 tūkst. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­jo vie­tas „Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­py­je“ in­ter­ne­te, ku­rio­se daž­niau­siai pa­ti­ria pyk­tį ar su­si­du­ria su ki­tais pik­tais vai­ruo­to­jais. Iš­rin­ko­me tas vie­tas, ku­rios ke­lia dau­giau­sia pik­tų emo­ci­jų ir su­de­ri­nę su vie­tos sa­vi­val­dy­bė­mis, su­mon­ta­vo­me „Į­si­junk šyp­se­ną“ sten­dus. Ženk­lai pa­skli­do po vi­są ša­lį ir šiuo me­tu sto­vi jau 25-iuo­se skir­tin­guo­se mies­tuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na maž­daug 65 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Ti­ki­mės, kad gat­vė­se pa­ste­bė­ję šį ženk­lą vai­ruo­to­jai au­to­mo­bi­liu ke­liaus ge­riau nu­si­tei­kę ir sau­giau, ir šiuo po­zi­ty­vu­mu „už­krės“ ki­tus vai­ruo­to­jus“, – sa­kė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ val­dy­bos na­rys, so­cia­li­nės kam­pa­ni­jos „Nu­lis pyk­čio“ am­ba­sa­do­rius Rai­mon­das Ge­le­že­vi­čius.

Ska­ti­na tei­gia­mas emocijas

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ už­sa­ky­mu at­lik­ti so­cio­lo­gi­niai ty­ri­mai ro­do, kad 95 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų yra su­si­dū­rę su pyk­čiu ke­liuo­se ir bent kar­tais pa­ti­ria ne­igia­mų emo­ci­jų, o 61 proc. vai­ruo­to­jų vie­naip ar ki­taip su­rea­guo­ja į ki­tų vai­ruo­to­jų de­mons­truo­ja­mą pyk­tį. To­dėl ėmu­si įgy­ven­din­ti so­cia­li­nę „Nu­lis pyk­čio“ ini­cia­ty­vą bend­ro­vė sie­kia, kad vai­ruo­to­jai iš­mok­tų iden­ti­fi­kuo­ti ir val­dy­ti ne­igia­mas emo­ci­jas, o sė­dę prie vai­ro ra­miai, sau­giai ir su ge­ra nuo­tai­ka pa­siek­tų ke­lio­nės tiks­lą.

Pa­sak R. Ge­le­že­vi­čiaus, „Į­si­junk šyp­se­ną“ sten­dai yra veiks­min­ga prie­mo­nė ma­žin­ti pyk­tį ša­lies ke­liuo­se, nes, apk­lau­sų duo­me­ni­mis, maž­daug kas an­trą vai­ruo­to­ją pa­ska­ti­na pyk­tį iš­keis­ti į šyp­se­ną, o net 87 proc. šį ženk­lą pa­ste­bė­ju­sių vai­ruo­to­jų pri­pa­žįs­ta, jog jis su­ke­lia tei­gia­mas emo­ci­jas ir nu­tei­kia vai­ruo­ti man­da­giau. Psi­cho­lo­gai tei­gia, kad šyp­se­na yra ge­riau­sias gink­las ko­vo­je su pyk­čiu, nes žmo­gus, ku­ris šyp­so­si, tuo pat me­tu ne­su­ge­ba pyk­ti.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vas pa­ste­bi, kad iš 4 tūkst. vai­ruo­to­jų iden­ti­fi­kuo­tų „pik­tų“ Lie­tu­vos ke­lių vie­tų net 75 proc. bu­vo pa­žy­mė­tos did­mies­čiuo­se. „Na­tū­ra­lu, kad pyk­čio mies­tuo­se pa­si­tai­ko dau­giau, nes eis­mas čia in­ten­sy­viau­sias. Aps­kri­tai, mies­tuo­se pyk­čio vai­ruo­to­jai pa­ti­ria 10 kar­tų daž­niau, nei už­mies­ty­je“, – sa­kė R. Ge­le­že­vi­čius.

Prob­le­mi­nė vie­ta – sankryžos

Re­mian­tis vai­ruo­to­jų apk­lau­sos re­zul­ta­tais, did­mies­čiuo­se prob­le­ma­tiš­kiau­sių ke­lių vie­tų vir­šū­nė­je be kon­ku­ren­ci­jos at­si­dū­rė jud­rios žie­di­nės san­kry­žos. Vil­niu­je tai – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Ge­ro­sios vil­ties bei Olan­dų žie­di­nės san­kry­žos, Kau­ne – Pi­lies g. žie­di­nė san­kry­ža, o Klai­pė­do­je – Ši­lu­tės plen­to ir Bal­ti­jos pros­pek­to bei Ja­kų žie­di­nės san­kry­žos. „Vai­ruo­to­jai daž­nai ak­cen­tuo­ja, kad šio­se vie­to­se pyk­tį pa­ti­ria dėl nuo­la­ti­nių trans­por­to grūs­čių ir pyks­ta ant vai­ruo­to­jų, ku­rie nu­si­žen­gia tai­syk­lė­mis, įva­žiuo­ja į žie­di­nę san­kry­žą iš pir­mo­sios juo­stos, o tai įvyks­ta ti­krai daž­nai“, – pa­ste­bi „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vas.

Be žie­di­nių san­kry­žų, „pik­to­mis“ vie­to­mis vai­ruo­to­jai daž­nai įvar­di­no ki­tas stam­bes­nes san­kry­žas mies­tuo­se, ku­rio­se, kaip tei­gia­ma, yra ne­tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti švie­so­fo­rai, su­dė­tin­ga pa­suk­ti į kai­rę ar at­si­ran­da ki­tos kliū­tys, ne­lei­džian­čios ra­miai ir sau­giai va­žiuo­ti.

„Nu­lis pyk­čio“ pro­jek­tą „Lie­tu­vos drau­di­mas“ įgy­ven­di­na bend­ra­dar­biau­da­mas su LR Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Ši bend­ro­vės ini­cia­ty­va jau su­lau­kė ir tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo – 2014 m. pa­bai­go­je „Nu­lis pyk­čio“ lai­mė­jo „Eu­ro­pean Ex­cel­len­ce Awards“ ge­riau­sio so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pro­jek­to Eu­ro­po­je ti­tu­lą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami