Dauguma akumuliatorių miršta per anksti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-17 06:00
Žemesnė nei 13,9 V automobilio tinklo įtampa iškrauna akumuliatorių, aukštesnė nei 14,5 V - perkrauna. LŽ archyvo nuotraukos
Žie­mą aku­mu­lia­to­riams ten­ka kur kas di­des­nė ap­kro­va. Tad na­tū­ra­lu, kad prob­le­mų su šiuo au­to­mo­bi­lio elek­tros ener­gi­jos sau­gyk­los funk­ci­ją at­lie­kan­čiu įtai­su iš­ky­la kur kas dau­giau. Ta­čiau aku­mu­lia­to­rių spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad dėl vai­ruo­to­jų ne­iš­ma­ny­mo ir ne­tei­sin­gos eksp­loa­ta­ci­jos di­de­lė da­lis aku­mu­lia­to­rių nu­geibs­ta žy­miai anks­čiau nei tu­rė­tų.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, aku­mu­lia­to­riai anks­čiau lai­ko tar­nau­ti bai­gia dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – ne­vi­siš­ko jų įkro­vi­mo ar­ba gi­laus iš­kro­vi­mo. Nuo­la­ti­nį že­mą aku­mu­lia­to­riaus įkro­vi­mo ly­gį ga­li lem­ti ke­lios prie­žas­tys: ge­ne­ra­to­riaus ar­ba įtam­pos re­gu­lia­to­riaus ge­di­mai, aku­mu­lia­to­riaus gnyb­tų ir ka­be­lių ant­ga­lių jung­čių ok­si­da­ci­ja, ne­pa­kan­ka­mas ge­ne­ra­to­riaus dir­žo įtem­pi­mas, pa­pil­do­mų di­de­lės ga­lios ele­men­tų, kaip ga­lin­ga gar­so sis­te­ma, pri­jun­gi­mas.

Įšy­la tik po ge­ro pusvalandžio

„Ta­čiau įkro­vi­mo sis­te­mos ge­di­mai ne vi­suo­met yra vie­nin­te­lė ir es­mi­nė ne­pa­kan­ka­mo aku­mu­lia­to­riaus įkro­vi­mo prie­žas­tis. Bū­ti­na įver­tin­ti ir che­mi­nius bei fi­zi­ki­nius pro­ce­sus, at­si­ran­dan­čius esant že­mai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­rai. Aku­mu­lia­to­riaus įkro­vi­mas pra­si­de­da tik ta­da, kai jo elek­tro­li­to tem­pe­ra­tū­ra pa­sie­kia tei­gia­mas reikš­mes. Kuo di­des­nis mi­nu­sas, tuo vė­liau pra­si­de­da aku­mu­lia­to­riaus įkro­vi­mas. Kol elek­tro­li­tas įšy­la ga­li pra­ei­ti ge­ras pus­va­lan­dis ar net va­lan­da. Jei ke­lio­nė au­to­mo­bi­liu trun­ka trum­piau, aku­mu­lia­to­rius ne­gau­na ener­gi­jos kom­pen­sa­ci­jos ir ima iš­si­krau­ti“, - pa­aiš­ki­no aku­mu­lia­to­rių spe­cia­lis­tas Jev­ge­ni­jus Ja­nuš­ka.

Jei šal­tą žie­mos ry­tą pra­lei­džia­te sto­vė­da­mi au­to­mo­bi­lių spūs­ty­je, vi­są tą lai­ką elek­tros ener­gi­ją var­to­jan­tys au­to­mo­bi­lio prie­tai­sai bus mai­ti­na­mi iš aku­mu­lia­to­riaus. Pa­pil­do­mai ne­įkrau­nant aku­mu­lia­to­riaus, tai anks­čiau ar vė­liau baig­sis gi­lu­mi­niu iš­kro­vi­mu. Au­to­mo­bi­lio elek­tros ins­ta­lia­ci­ja to­kio­je si­tua­ci­jo­je ga­li bū­ti vi­siš­kai tvar­kin­ga, bet pa­sek­mės ne­džiu­gi­nan­čios. Esant gi­liam aku­mu­lia­to­riaus iš­kro­vi­mui jo vi­du­je vyks­ta ne­grįž­ta­mas pro­ce­sas – su­lfi­ta­ci­ja – stam­bių švi­no kris­ta­lų su­si­da­ry­mas.

Akumuliatoriaus įtampos be apkrovos ir elektrolito užšalimo temperatūros priklausomybė nuo elektrolito tankio.

Kad šal­tis ne­tap­tų peiliu

Ma­žiau ža­lin­gas pro­ce­sas – elek­tro­li­to sluoks­nia­vi­ma­sis. Su­sis­luoks­nia­vu­sį elek­tro­li­tą vėl ga­li­ma su­mai­šy­ti, pa­sta­čius aku­mu­lia­to­rių ant briau­nos ir stip­riai pa­var­čius ar­ba prie­tai­są pil­nai įkro­vus. Elek­tro­li­tas su­sis­luoks­niuo­ja, jei il­ges­nį lai­ką aku­mu­lia­to­riaus ne­nau­do­ja­me ar jį san­dė­liuo­ja­me pil­nai ne­įkrau­tą.

„Prob­le­mų su aku­mu­lia­to­riu­mi ky­la ir tuo­met, jei jis per­krau­na­mas. Tai nu­tin­ka dėl iš­au­gu­sios elek­tros tink­lo įtam­pos, ku­ri ky­la, kai ne­tin­ka­mai vei­kia įtam­pos re­gu­lia­to­rius“, - sa­kė J. Ja­nuš­ka.

Au­to­mo­bi­lio elek­tros tink­lo įtam­pai, esant di­des­nei nei 14,5 V, aku­mu­lia­to­rius per­krau­na­mas ir elek­tro­li­tas ima vir­ti. Ja­me esan­tis van­duo che­mi­nės reak­ci­jos me­tu sky­la į van­de­ni­lį ir de­guo­nį. To pa­sek­mė – di­dė­jan­ti elek­tro­li­to kon­cen­tra­ci­ja ir smun­kan­tis jo ly­gis aku­mu­lia­to­riu­je. O tai su­ke­lia vi­du­je esan­čių gro­te­lių ko­ro­zi­ją ir ma­ži­na tei­gia­mų plokš­te­lių ak­ty­vią­ją ma­sę. Re­zul­ta­tas ne ge­res­nis nei nuo­lat aku­mu­lia­to­riui iš­si­krau­nant: jo tar­na­vi­mo lai­kas stip­riai trum­pė­ja.

„Jei aku­mu­lia­to­rius tin­ka­mai ne­pri­žiū­ri­mas, šal­tis tam­pa pei­liu. Jei­gu lei­džia ga­li­my­bės, ga­li­ma pa­sis­teng­ti su­ma­žin­ti aku­mu­lia­to­riaus au­ši­ni­mą šal­to­jo oro srau­tu, pa­nau­do­jant kar­to­ną, pu­tų po­lis­ti­ro­lą ar ki­tas tam tin­ka­mas me­džia­gas. Taip su­ma­žin­si­te ti­ki­my­bę, kad iš­si­kro­vęs aku­mu­lia­to­rius šal­tą ry­tą su­jauks die­nos pla­nus“, - pa­ta­rė spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami