Dažniausi tragedijų šaukliai - „nematomi“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-14 06:00
Tamsiuoju paros metu be atšvaito netgi miesto gatve žingsniuojantis pėsčiasis vairuotojui gali būti nematomas.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
2014 me­tais ša­lies ke­liuo­se žu­vo 265 ir su­žeis­ti 3 889 žmo­nės, tai pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT). Net 108 (40,8 proc.) iš bend­ro au­kų skai­čiaus bu­vo pės­tie­ji, o ne­ma­žos jų da­lies gy­vy­bė, ga­li­mas daik­tas, bū­tų iš­gel­bė­ta, jei jie bū­tų se­gė­ję at­švai­tus.

LKPT duo­me­ni­mis, dau­giau ne­gu pu­sė šių eis­mo da­ly­vių – 70 (ar­ba 64,8 proc.) žu­vo tam­siuo­ju par­os me­tu. Be to, 17 žu­vu­sių pės­čių­jų bu­vo ne­blai­vūs. Pės­čių­jų pe­rė­jo­se žu­vo 32 pės­tie­ji (2013 me­tais – 16, 2012 me­tais – 15). Tarp žu­vu­sių pės­čių­jų dau­giau­sia 65 me­tų ir vy­res­ni bei 45–54 me­tų žmo­nės, ati­tin­ka­mai 37 ir 23.

Per­nai po­li­ci­ja nu­sta­tė 386 260 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mų, o dau­giau­sia jų (23 021, ar­ba 6 proc.) pa­da­rė pės­tie­ji.

Di­de­lė da­lis pės­čių­jų bu­vo nu­baus­ta ir už tai, kad tam­siuo­ju par­os me­tu ne­se­gė­jo at­švai­tų ar ne­dė­vė­jo švie­są at­spin­din­čius ele­men­tus tu­rin­čių lie­me­nių, kaip rei­ka­lau­ja KET. Už tai pa­žei­dė­jams bu­vo iš­ra­šy­tos 80-140 li­tų (23,2-40,6 eu­ro) sie­kian­čios bau­dos.

De­ja, tar­ny­bos su­ves­ti­nė­se nė­ra nu­ro­do­ma, kiek žu­vo ar­ba bu­vo su­žeis­ta pės­čių­jų dėl to, kad šie be at­švai­tų ar lie­me­nių vai­ruo­to­jams bu­vo ne­ma­to­mi.

Kru­vi­nas gruo­džio pėdsakas

Iš vi­so 2014 me­tais Lie­tu­vo­je, kaip skel­bia LKPT, bu­vo už­re­gis­truo­ti 3 325 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės. Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, eis­mo da­ly­vių žu­vo 9 (ar­ba 3,5 proc.) dau­giau. Su­žeis­tų žmo­nių ir eis­mo įvy­kių skai­čius ati­tin­ka­mai su­ma­žė­jo 2,9 ir 1,9 pro­cen­to.

Iš 265 per­nai ke­liuo­se žu­vu­sių žmo­nių net 36 (13,5 proc.) gy­vy­bę pra­ra­do gruo­dį. Vi­du­ti­niš­kai per­nai per mė­ne­sį eis­mo įvy­kiai nu­si­neš­da­vo 22 gy­vy­bes. Iš 36 2014-ųjų gruo­džio au­kų net 21 bu­vo pės­čia­sis - tai su­da­rė 55,6 pro­cen­to!

Pra­ėju­sių me­tų gruo­dis tu­rė­jo di­džiau­sią įta­ką ir tam, kad, pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais (kai žu­vo 96 pės­tie­ji), per­nai pės­čių­jų žū­čių pa­dau­gė­jo net 12,5 pro­cen­to. Tu­rint ome­ny­je, kad pės­tie­ji yra pa­ti gau­siau­sia žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se gru­pė, toks au­gi­mas yra ne­pa­tei­si­na­mai di­de­lis. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ir 2013 me­tais, ir per­nai dau­gu­ma pės­čių­jų žu­vo tam­siuo­ju me­tų lai­ku.

Tra­giš­kos gruo­džio ne­lai­mės pa­si­py­lė iš kar­to, kai tik 2014-ųjų lap­kri­čio 6-ąją bu­vo pa­mi­nė­ta pir­mo­ji Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je At­švai­tų die­na. Vi­si eis­mo da­ly­viai, tarp jų – ir pės­tie­ji, iš anks­to bu­vo įspė­ti, kad kas­met ru­dens ir žie­mos mė­ne­siais pa­dau­gė­ja eis­mo ne­lai­mių, o dau­giau­sia jų įvyks­ta tam­so­je. Eis­mo da­ly­viams bu­vo sa­ko­ma, jog šiuo me­tu, ypač lap­kri­čio, gruo­džio ir sau­sio mė­ne­siais, la­bai svar­bu, kad pės­tie­ji, dvi­ra­ti­nin­kai, va­de­lio­to­jai nau­do­tų švie­są at­spin­din­čias prie­mo­nes. De­ja, kai ku­riems pės­tie­siems, da­bar jau nu­ke­lia­vu­siems Ana­pi­lin, įspė­ji­mai pra­sly­do pro au­sis.

At­švai­tų ras­ti galima

Daž­nai pės­tie­ji pik­ty­biš­kai ne­se­gi at­švai­tų. Pa­vyz­džiui, ke­li vil­nie­čiai tei­gė ne­va ne­ran­dan­tys at­švai­tų įsi­gy­ti par­duo­tu­vė­se. „Ap­vaikš­čio­jau par­duo­tu­ves Vil­niaus cen­tre, ta­čiau nie­kur švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų ne­ra­dau. Dvie­jų ti­pų at­švai­tus (se­ga­mus ant ran­kos ir lip­du­kus) man pa­siū­lė įsi­gy­ti tik­tai „Nar­ve­sen“ (bu­vu­si „Lie­tu­vos spau­da“) spau­dos kios­kuo­se. Ta­čiau jie man pa­si­ro­dė la­bai bran­gūs – vie­nas kai­nuo­ja per 2,30 eu­ro, ki­tas – 2,02 eu­ro. O aš ži­nau, kad at­švai­tai yra da­li­ja­mi ir už dy­ką“, - dien­raš­čiui LŽ pa­sa­ko­jo vie­na sos­ti­nės gy­ven­to­ja.

Jos dien­raš­čiui pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja pa­sit­vir­ti­no tik iš da­lies. Pa­si­ro­do, at­švai­tų ga­li­ma įsi­gy­ti vi­so­se be iš­im­ties pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vė­se, dau­gu­mo­je „Nor­fos“ ir da­ly­je "Iki" par­duo­tu­vių bei de­ga­li­nė­se.

„Ma­xi­mos“ pre­ky­bos tink­le pre­kiau­ja­me 12 skir­tin­gų pa­va­di­ni­mų at­švai­tais, ku­rių kai­nos svy­ruo­ja nuo 58 eu­ro ct iki 2,31 eu­ro. At­švai­tus pir­kė­jai ga­li ras­ti mū­sų kan­ce­lia­ri­jos sky­riuo­se. At­švai­tų asor­ti­men­tas pri­klau­so nuo par­duo­tu­vės dy­džio. „Ma­xi­mos X“ par­duo­tu­vė­se klien­tai ras bent 5 skir­tin­gų rū­šių, „Ma­xi­mos XX" – 11 rū­šių, o „Ma­xi­mos XXX“ – vi­są at­švai­tų asor­ti­men­tą“, - dien­raš­čiui LŽ at­sa­kė Re­na­ta Sau­ly­tė, bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė.

Par­duo­tu­vių tink­lą „Nor­fa“ val­dan­čios „Nor­fos maž­me­nos“ at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis pri­pa­ži­no, kad ti­krai ne vi­so­se jų par­duo­tu­vė­se pre­kiau­ja­ma at­švai­tais. „Mū­sų par­duo­tu­vė­se par­duo­da­mus at­švai­tus ga­li­ma dė­ti ant ran­kų, kup­ri­nių, dvi­ra­čių, taip pat pre­kiau­ja­me lie­me­nė­mis su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais. 11 rū­šių at­švai­tų kai­nos svy­ruo­ja nuo 0,69 eu­ro ct iki 1,64 eu­ro. Lie­me­nės kai­nuo­ja apie 2,5 eu­ro. Vi­sų šių pre­kių nė­ra tik ma­žiau­sio­se tink­lo par­duo­tu­vė­se, o di­džio­sio­se ir di­de­lė­je da­ly­je vi­du­ti­nių pre­ky­bos vie­tų jų ne­tu­rė­tų trūk­ti. Ki­tas klau­si­mas, kad at­švai­tų be­veik nie­kas ne­per­ka“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pre­ky­bos tink­lo "Iki" vie­šų­jų ry­šių va­do­vas And­rius Pe­trai­tis LŽ tei­gė, kad at­švai­tais-pa­ka­bu­čiais pre­kiau­ja 109 „I­ki“ pre­ky­bos tink­lo par­duo­tu­vės, o jų vie­ne­to kai­na 1,16 eu­ro. "Taip pat šiuo me­tu vyks­ta de­ry­bos su vie­nu di­džiau­sių at­švai­tų tie­kė­ju dėl nau­jo asor­ti­men­to, tai­gi ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­me at­švai­tų asor­ti­men­tą plės­ti", - ža­dė­jo "Iki at­sto­vas.

At­švai­tai taip pat ne­mo­ka­mai da­li­ja­mi per įvai­rias sau­gaus eis­mo ak­ci­jas, ku­rių dau­gu­mą or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. Tie­sa, nors jos at­sto­vai ir ža­dė­jo, per Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­tą par­os lai­ko­tar­pį taip ir ne­at­sa­kė, kiek at­švai­tų jau yra iš­da­ly­ta ir kur jie da­li­ja­mi eis­mo da­ly­viams ne­mo­ka­mai.

FAKTAI

*Žu­vu­sių­jų skai­čius, ten­kan­tis vie­nam mi­li­jo­nui Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 2014-ai­siais bu­vo 91 (2013 m. – 87, 2012 m. – 101, 2011 m. – 98, 2010 m. – 92).

*Per­nai gy­ven­vie­tė­se žu­vo 148 žmo­nės, ša­lies ma­gis­tra­li­niuo­se ke­liuo­se – 48. Tarp žu­vu­sių­jų – 190 vy­rų ir 75 mo­te­rys, iš jų 8 – už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai. Dau­giau­sia žu­vo 65-erių ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių – 48; 45–54 me­tų – 46; 35–44 ir 55–64 me­tų – po 39.

*2014 me­tais dau­giau­sia eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo pės­čių­jų – 108. Taip pat žu­vo 76 vai­ruo­to­jai (28,7 proc. vi­sų žu­vu­sių žmo­nių), 60 ke­lei­vių (22,6 proc. žu­vu­sių­jų), 19 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų (7,2 proc. žu­vu­sių­jų), 1 mo­pe­do vai­ruo­to­jas (2013 m. žu­vo 4).

*Dau­giau­sia 2014-ai­siais žmo­nių žu­vo gruo­džio mė­ne­sį (36), bir­že­lio (30), sau­sio (28) ir lie­pos mė­ne­siais (27). Ma­žiau­siai – ko­vą (14) ir va­sa­rį (15).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
AAA  78.62.43.200 2015-01-14 23:07:20
Ne atšvaituose esmė, bet - nesisaugojime. Jei eiti per perėją tik įsitikinus savo saugumu ir nestabdant eismo, nelaimė beveik neįmanoma. Suprantama, vyresni žmonės sunkiau orientuojasi, sunkiau ir lėčiau juda, nepamato. Išeitis: daugiau aiškinkime, kvieskime, švieskime, moralizuokime ne tik vairuotojus, bet ir pėsčiuosius, įrenginėkime šviesoforus (šviesrodes), kitas saugumo priemones (saleles, pakylas, ryškius, ypač tamsoje, ženklus ir t.t.). Ir nerodykime kvailų reklamų, kai moksleivis eina per perėją visiškai nesidairydamas - kaip šaligatviu. Tokia reklama padarys daugiau žalos, nei naudos. Kvieskime abipusiai pagarbai.
0 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami