Dažniausiai TA dokumentai atimami dėl žibintų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-15 13:37
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-15 13:37
LŽ archyvo nuotrauka
Šių me­tų spa­lio mė­ne­sį tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas ke­ly­je bu­vo pa­nai­kin­tas dau­giau nei 3 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Daž­niau­siai par­ei­gū­nai au­to­mo­bi­lius tech­niš­kai ne­tvar­kin­gais pri­pa­žįs­ta dėl ne­vei­kian­čių ar ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų.

2014 m. lie­pą įsi­ga­lio­jo nau­ji trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės ap­žiū­ros rei­ka­la­vi­mai, ku­riais re­mian­tis par­ei­gū­nai ke­ly­je ga­li anu­liuo­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tus. Iki šių me­tų spa­lio 18 d., dėl šių nu­ro­dy­mų ne­pai­sy­mo do­ku­men­tus,Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių „Tran­seks­ta“ aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, pra­ra­do dau­giau kaip 3 tūkst. vai­ruo­to­jų. Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta, kad tech­niš­kai tvar­kin­ga­me au­to­mo­bi­ly­je tam­siu par­os me­tu tu­ri veik­ti bent vie­nas – ar­ti­ma­sis, to­li­ma­sis ar prieš­rū­ki­nis – kai­ry­sis prie­ki­nis ži­bin­tas, o pa­tys ži­bin­tai pri­va­lo ati­tik­ti au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo rei­ka­la­vi­mus. Dėl ne­vei­kian­čių ar ne­tvar­kin­gų ži­bin­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas su­stab­do­mas daž­niau­siai – dėl šios prie­žas­ties iš nau­jo pa­ti­krą pra­ei­ti ir do­ku­men­tus tvar­ky­tis te­ko ket­vir­ta­da­liui vai­ruo­to­jų. An­tra daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti prie­žas­tis (23 proc. vi­sų at­ve­jų) – rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­tis au­to­mo­bi­lio stik­lų tam­si­ni­mas. 17 proc. ke­ly­je su­stab­dy­tų vai­ruo­to­jų tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­to ne­te­ko dėl per daug nu­dė­vė­tų ar kon­kre­čiam se­zo­nui ne­tin­kan­čių pa­dan­gų.

Kal­bant apie pa­grin­di­nę tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ne­te­ki­mo prie­žas­tį, pa­ste­bi­ma, jog tai ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad vai­ruo­to­jai ne­si­rū­pi­na sa­vo sau­gu­mu ir va­ži­nė­ja ne­švie­čian­čiais ži­bin­tais. Prieš­in­gai – pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met vai­ruo­to­jai, siek­da­mi ryš­kes­nio ke­lio apš­vie­ti­mo ir di­des­nio sau­gu­mo ke­ly­je, į ži­bin­tus mon­tuo­ja ryš­kes­nes lem­pu­tes, ta­čiau jos ne vi­suo­met ati­tin­ka ži­bin­tų ga­min­to­jų rei­ka­la­vi­mus.

„Siek­da­mi su­tau­py­ti, vai­ruo­to­jai į stan­dar­ti­nius ha­lo­ge­ni­nėms lem­pu­tėms pri­tai­ky­tus ži­bin­tus mon­tuo­ja va­di­na­muo­sius kse­no­nų kon­ver­ta­vi­mo rin­ki­nius, lei­džian­čius nau­do­ti kse­no­ni­nes lem­pu­tes. Ta­čiau to ne­ga­na, bū­ti­nos pa­pil­do­mos au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­jos: au­to­ma­ti­nė ži­bin­tų re­gu­lia­vi­mo ir api­purš­ki­mo sis­te­mos bei spe­cia­lus ref­lek­to­rius. Vai­ruo­to­jai mon­tuo­ja šias lem­pu­tes ti­kė­da­mie­si sau­giau va­žiuo­ti ke­ly­je, ta­čiau re­zul­ta­tas gau­na­si prieš­in­gas. Ne­pri­tai­ky­ti ži­bin­tai ne­tin­ka­mai sklai­do kse­no­ni­nių lem­pu­čių švie­są, to­dėl prieš­ais va­žiuo­jan­čius vai­ruo­to­jus ga­li­ma vi­siš­kai apa­kin­ti net ke­le­tui se­kun­džių. Tai pa­kan­ka­ma prie­žas­tis lai­ky­ti au­to­mo­bi­lį tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu“, – sa­kė “Phi­lips“ at­sto­vas Ta­re­kas Ha­me­das.

Pa­sak T. Ha­me­do, vai­ruo­to­jams ne vi­suo­met pa­pras­ta pa­ste­bė­ti, kad ži­bin­tų švie­sos bū­na per­de­gu­sios. „Jei dau­giau lai­ko va­ži­nė­ja­ma ge­rai apš­vies­to­mis gat­vė­mis, pa­ste­bė­ti, kad ži­bin­tas yra per­de­gęs, iš­kart nė­ra taip pa­pras­ta. Dėl šios prie­žas­ties, vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma prieš kiek­vie­ną il­ges­nę ke­lio­nę ir ne re­čiau kaip kar­tą per pus­me­tį pa­ti­krin­ti, ar vi­si au­to­mo­bi­lio ži­bin­tai švie­čia“, – tei­gia „Phi­lips“ at­sto­vas.

Per­de­gu­sias ha­lo­ge­ni­nes lem­pu­tes vai­ruo­to­jai ga­li ne­su­dė­tin­gai pa­si­keis­ti pa­tys. Ta­čiau rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti jas kei­čiant mū­vė­ti gu­mi­nes pirš­ti­nes, ka­dan­gi tie­sio­gi­nis lem­pu­tės stik­lo kon­tak­tas su oda ar ki­tais rie­ba­lais ga­li ženk­liai su­ma­žin­ti lem­pu­tės gy­va­vi­mo lai­ką. Po lem­pu­tės pa­kei­ti­mo bū­ti­na pa­ti­krin­ti, ar švie­sos vis dar tin­ka­mai su­re­gu­liuo­tos. Taip pat rei­kė­tų pa­si­do­mė­ti, ko­kias lem­pu­tes įsi­gy­ti tiks­lin­giau­sia. „Au­to­mo­bi­lių da­lių rin­ko­je yra gau­su lem­pu­čių: vie­nos jų, ly­gi­nant su stan­dar­ti­nė­mis lem­pu­tė­mis, pa­si­žy­mi dvi­gu­bai il­ges­niu gy­va­vi­mo lai­ku, ki­tos – ke­le­tą kar­tų in­ten­sy­ves­niu sklei­džia­mos švie­sos ryš­ku­mu. Jei­gu dau­giau­siai lai­ko va­ži­nė­ja­ma apš­vies­tais ke­liais, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ma­žiau ga­lin­gas, ta­čiau il­giau tar­nau­jan­čias lem­pu­tes. Ir, at­virkš­čiai, jei­gu ten­ka daug vai­ruo­ti pra­stai apš­vies­tu marš­ru­tu, ge­riau rink­tis ryš­kiau­sias ha­lo­ge­ni­nes lem­pu­tes. Kai ku­rios jų sa­vo ryš­ku­mu pri­lygs­ta net kse­no­ni­nėms lem­pu­tėms“, – pa­ta­ri­mais da­li­no­si T. Ha­me­das..

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazys  78.58.111.86 2015-12-15 15:01:34
Tai kur parašyta, kiek ilgai lemputė švies? Neteko matyti ant jos įpakavimo... Kita vertus, gal reikia vairuotojui, kai esi pėsčias, parodyti, kad nešviečia jo kairysis žibintas?
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami