Degalų filtrams žiemą – išbandymų metas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-26 06:00
Patikimai veikiantis degalų filtras apsaugo įpurškimo sistemą nuo nemalonumų. Gamintojo nuotrauka
Vie­na po­pu­lia­ri ja­po­nų liau­dies pa­sa­kė­čia se­ka: „dėl ap­lai­du­mo ne­įka­lė vi­nies į pa­sa­gą; dėl vi­nies trū­ku­mo pa­sa­ga nu­kri­to; dėl nu­kri­tu­sios pa­sa­gos ark­lys ta­po luo­šas; dėl luo­šo ark­lio lai­ku ne­pris­ta­tė ži­nios; dėl lai­ku ne­pris­ta­ty­tos ži­nios bu­vo pra­lai­mė­tas mū­šis.“ Už­si­kim­šęs de­ga­lų fil­tras šiuo­lai­ki­nė­je kas­die­ny­bė­je ga­li tap­ti ta pa­sa­ga, ku­ri ry­tą ne­leis pa­ju­dė­ti į dar­bą ar­ba (jei pa­si­seks) už­ve­si­te au­to­mo­bi­lį tik po il­gų ir var­gi­nan­čių ban­dy­mų.

At­ski­ria prie­mai­šas ir vandenį

Ty­lin­tis va­rik­lis ar­ba ge­ro­kai su­ma­žė­jęs jo dar­bin­gu­mas – to­kia bė­da daž­niau nu­tin­ka au­to­mo­bi­lių su dy­ze­li­niais va­rik­liai šei­mi­nin­kams. Šie simp­to­mai pa­aš­trė­ja žie­mą, nes šal­ta­sis me­tų lai­kas me­ta rim­čiau­sią iš­šū­kį dy­ze­li­niams va­rik­liams ir jų de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­moms.

Ap­ta­riant su de­ga­lų fil­trais su­si­ju­sias prob­le­mas, rei­kė­tų pra­dė­ti nuo pa­grin­dų. Vi­si daug­maž ži­no, kad dy­ze­li­nas nė­ra ho­mo­ge­ni­nis skys­tis, nes ja­me, ne­pai­sant de­ga­lų ga­min­to­jų iš­ra­din­gu­mo, yra įvai­rių prie­mai­šų. Šios su­si­da­ro ga­my­bos ir to­li­mes­nio pla­ti­ni­mo pro­ce­sų me­tu. Pa­grin­di­niai ter­ša­lai yra dul­kių da­le­lės, rū­dys de­ga­lų ba­ke, iš de­ga­lų iš­sis­ki­rian­tis par­afi­nas, van­duo. Jei fil­tras ne­sau­go­tų va­rik­lio nuo ter­ša­lų, ne­il­gai lau­kus šiukš­lės už­terš­tų įpurš­ki­mo sis­te­mos ele­men­tus.

Vie­nas pa­vo­jin­giau­sių ter­ša­lų de­ga­luo­se – van­duo. De­ga­lų fil­tras ne tik ša­li­na kie­tą­sias da­le­les, bet ir at­ski­ria van­de­nį, esan­tį de­ga­luo­se. An­traip, vi­sa de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­ma iš vi­daus spar­čiai rū­dy­tų. Kai ku­rie fil­trai tam, kad pa­ša­lin­tų van­de­nį, nau­do­ja fi­zi­ki­nį pro­ce­są, va­di­na­mą se­di­men­ta­ci­ja, kai van­dens la­še­liai, vei­kia­mi trau­kos, nu­sė­da ant fil­tro dug­no.

Ta­čiau kur kas po­pu­lia­res­ni fil­trai, ku­rių vei­ki­mas pa­grįs­tas koa­les­cen­ci­jos reiš­ki­niu. De­ga­lams pe­rei­nant fil­truo­jan­čio­sios me­džia­gos bar­je­rą, su­si­da­ro van­dens la­še­liai, at­ski­rian­tys jį nuo de­ga­lų. At­skir­tas van­duo kau­pia­si fil­tro dug­ne ir iš­lei­džia­mas, at­su­kus spe­cia­lų tam skir­tą kamš­tį. Kai ku­rie mo­der­nūs fil­trai tu­ri da­vik­lius. Vos tik van­des fil­tre su­si­kau­pia per daug, duo­da­mas sig­na­las, kad me­tas jį iš­leis­ti.

Sig­na­li­zuo­ja trys simptomai

Veiks­mai, pa­de­dan­tys ap­si­sau­go­ti nuo fil­tro už­si­ki­ši­mo, ne­rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų ar daug lai­ko. Se­pa­ra­to­riu­je kau­pian­tis van­de­niui, bū­ti­na ne­pa­mirš­ti pe­rio­diš­kai jį pa­ša­lin­ti, nes su­si­kau­pęs van­duo ga­liau­siai ga­li su­trik­dy­ti de­ga­lų tie­ki­mą, mat su­ša­lęs užb­lo­kuos de­ga­lų srau­tą. Jei fil­tre nė­ra iš­lei­džia­mo­jo kamš­čio, re­ko­men­duo­ja­ma prieš šal­tą­jį se­zo­ną jį pa­keis­ti nau­ju.

Fil­tras iš de­ga­lų pa­de­da pa­ša­lin­ti ne tik van­de­nį, bet ir par­afi­ną, ku­ris iš­sis­ki­ria tem­pe­ra­tū­rai kri­tus že­miau nu­lio. Pro­por­cin­gai au­gant fil­tra­vi­mo me­džia­gos už­terš­tu­mo laips­niui, di­dė­ja ir ti­ki­my­bė, kad par­afi­no da­le­lės vi­siš­kai už­kimš fil­trą.

Pir­mi­nius de­ga­lų fil­tro už­si­kim­ši­mo po­žy­mius pa­ste­bė­ti nė­ra su­nku, bet ne­ma­žai vai­ruo­to­jų „rep­lių“ pra­de­da ieš­ko­ti ne nuo to ga­lo. Su­nku­mai pa­lei­džiant va­rik­lį, ne­to­ly­gus jo vei­ki­mas tuš­čią­ja ei­ga, ga­lios su­ma­žė­ji­mas – ryš­kiau­si sig­na­lai, kad fil­tras nu­spren­dė ne­be­vyk­dy­ti funk­ci­jų. Vi­siš­kas fil­tro už­si­kim­ši­mas it to­bu­lai su­sty­guo­ti pia­ni­nai vei­kian­čiuo­se nau­jos kar­tos va­rik­liuo­se ga­li su­kel­ti net ge­di­mą dėl de­ga­lų srau­to į de­gi­mo ka­me­ras sto­kos.

Pro­fi­lak­tiš­kai ti­kri­nant de­ga­lų tie­ki­mo sis­te­mą, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į re­gu­lia­vi­mo vož­tu­vų ir šil­dy­tu­vų funk­cio­na­vi­mą, ku­ris tu­ri įta­kos de­ga­lų tem­pe­ra­tū­rai sis­te­mo­je. Be­je, jei ne­sa­me įsi­ti­ki­nę dėl fil­tro nu­si­dė­vė­ji­mo laips­nio, ge­riau jau jį pa­keis­ti. Tai ypač ga­lio­ja, įsi­gi­jus dė­vė­tą au­to­mo­bi­lį.

Aukš­tos ko­ky­bės žie­mi­nio dy­ze­li­no nau­do­ji­mas taip pat už­ti­kri­na, kad nau­jas ko­ky­biš­kas fil­tras tar­naus tiek kiek nu­ma­ty­ta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami