Degalų kainų mįslė: už benziną mokame brangiausiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-24 06:00
Degalų pardavėjai tikina, kad jei naftos pigimo tendencija nesikeis, kartu žemyn riedės ir mažmeninė degalų kaina. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Naf­tos kai­nai rin­ko­je grei­taei­giu eksp­re­su skrie­jant į is­to­ri­nes pa­sta­rų­jų me­tų že­mu­mas, že­myn links­ta ir maž­me­ni­nės de­ga­lų kai­nos. Ži­no­ma, kai­nų de­ga­li­nė­se kri­ti­mą dau­ge­lis vai­ruo­to­jų ver­ti­na kaip ne­adek­va­tų – per men­ką.

Dy­ze­li­nas sa­vait­ga­lį Lie­tu­vo­je kai­na­vo ke­liais cen­tais pi­giau nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, ta­čiau už A95 ben­zi­ną vis dar mo­ka­me ne­pa­ly­gi­na­mai bran­giau nei kai­my­nai. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis yra ben­zi­nui Lie­tu­vo­je tai­ko­mas di­des­nis ak­ci­zo mo­kes­tis. Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je šiu me­tu li­tras A95 ben­zi­no kai­nuo­ja apie 17-20 cen­tų pi­giau nei Lie­tu­vo­je.

Le­mia ne tik nafta

Ža­lia­vų rin­kos eks­per­tai pra­na­šau­ja, kad naf­tos kai­nai jau kir­tus sim­bo­li­nę 80 JAV do­le­rių už ba­re­lį ri­bą (šiuo me­tu BRENT rū­šies kai­na sie­kia apie 78 USD/­bar), ki­tų me­tų pra­džio­je, jei ten­den­ci­jos ne­si­keis, ga­li­me su­lauk­ti čiū­žio iki 70, o gal net 60 JAV do­le­rių už ba­re­lį.

Vai­ruo­to­jai ste­bi­si, ko­dėl taip spar­čiai ne­mąž­ta skai­čiu­kai de­ga­li­nių švies­len­tė­se? Rin­kos eks­per­tai at­šau­na, kad nors did­me­ni­nės naf­tos kai­nos ir did­me­ni­nės de­ga­lų kai­nos ko­re­liuo­ja, bet ne­tie­sio­giai. „Jei did­me­ni­nė naf­tos kai­na kren­ta 8 proc., did­me­ni­nė de­ga­lų kai­na ga­li kris­ti 3-4 proc. Ži­no­ma, taip nu­tin­ka ne vi­sa­da, nes de­ga­lų kai­no­je - tai tik vie­na iš de­da­mų­jų da­lių“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos (LNPPĮA) pre­zi­den­tė Dai­va Jok­šie­nė.

Pa­sak jos, did­me­ni­nės naf­tos ir de­ga­lų kai­nas nu­sta­to skir­tin­gi bir­žos in­dek­sai, o skai­čiuo­jant maž­me­ni­nę de­ga­lų kai­ną bū­ti­na įver­tin­ti ir do­le­rio įta­ką jai bei per­dir­bė­jų tai­ko­mas mar­žas. Maž­me­ni­nė­je naf­tos pro­duk­tų kai­no­je did­me­ni­nė de­ga­lų kai­na su­da­ro maž­daug 40 proc. de­da­mo­sios, dau­giau nei 50 proc. de­da­mo­sios su­da­ro fik­suo­ti ak­ci­zo ir PVM mo­kes­čiai.

Re­gi kai­nų kritimą

„Jei did­me­nos kai­na to­liau kris, tai ne­abe­jo­ti­nai kai­nų kri­ti­mą ma­ty­si­me ir de­ga­li­nė­se. At­kreip­čiau dė­me­sį, kad ly­gi­nant su rug­sė­jo mė­ne­siu, maž­me­ni­nė de­ga­lų kai­na vi­du­ti­niš­kai kri­to 30 cen­tų, ar­ba dau­giau nei 7 pro­cen­tais. Kiek­vie­nas maž­me­ni­nis de­ga­lų par­da­vė­jas skir­tin­gai ra­guo­ja į po­ky­čius, tai­ko­mos kai­no­da­ros tai­syk­lės ski­ria­si, ta­čiau į kai­nų kri­ti­mą yra rea­guo­ja­ma. Be­je, prąė­ju­sią sa­vai­tę ke­le­tui die­nų did­me­ni­nės naf­tos kai­noms šiek tiek šok­te­lė­jus, maž­me­ni­nės de­ga­lų kai­nos ne­pa­ki­lo“, - pa­ste­bė­jo D. Jok­šie­nė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, ga­ji vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, kad de­ga­lų par­da­vė­jai, pa­si­nau­do­da­mi kin­tan­čio­mis kai­no­mis, ne­va sten­gia­si ne­są­ži­nin­gai už­dirb­ti iš pir­kė­jų, esan­ti ne­lo­giš­ki.

„Kal­ti­ni­mai ne­pag­rįs­ti. Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je la­bai svar­bi yra apy­var­ta, maž­me­ni­nin­kai vi­siš­kai ne­suin­te­re­suo­ti lai­ky­ti aukš­tų kai­nų, ki­taip žmo­nės ne­ga­lės įpirk­ti de­ga­lų. Ge­riau tu­rė­ti dau­giau klien­tų nei ma­žiau, to­dėl di­des­nė apy­var­ta yra svar­biau­sias veiks­nys. Fik­suo­ti de­ga­li­nių kaš­tai nė­ra ma­žes­ni, to­dėl tie­sio­giai su­ves­ti naf­tos kai­nos po­ky­čius ir de­ga­lų kai­nas nė­ra tiks­lu“, - sa­kė D. Jok­šie­nė.

Vi­du­ti­niam lie­tu­viui – 416 li­trų benzino

Kad ir ku­ri pu­sė bū­tų tei­si – maž­me­ni­nin­kų go­du­mą įžvel­gian­tys vai­ruo­to­jai ar į rin­kos dik­tuo­ja­mas są­ly­gas ne­ga­lin­tys spjau­ti par­da­vė­jai, de­ga­lų kai­nų skir­tu­mus Eu­ro­po­je ga­li­me įver­tin­ti ir pa­gal jų įper­ka­mu­mą, ly­gi­nant su vi­du­ti­nė­mis gy­ven­to­jų pa­ja­mo­mis.

Re­mian­tis Eu­ros­ta­to pa­tei­kia­mas duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis JAV gy­ven­to­jas už vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį į ran­kas gau­na­mą at­ly­gi­ni­mą ga­li nu­si­pirk­ti be­maž 3734 li­trus de­ga­lų. Ame­ri­kie­čiai to­kį kie­kį de­ga­lų ga­li nu­si­pirk­ti dėl to, kad ten že­mos ben­zi­no kai­nos ir di­de­li vi­du­ti­niai už­dar­biai, ku­rie, pers­kai­čia­vus į eu­rus, sie­kia 2464 eu­rus. Spar­čiai naf­tos ga­vy­bos ap­su­kas ke­lian­čio­je Ame­ri­ko­je, pa­sta­rą­jį mė­ne­sį de­ga­lų kai­na pir­mą­kart nu­kri­to že­miau pie­no kai­nos.

Tuo tar­pu lie­tu­viai už sta­tis­ti­nį vi­du­ti­nį 1832 li­tų, ar­ba 530 eu­rų, at­ly­gi­ni­mą te­ga­li įpirk­ti 416 li­trų de­ga­lų. Kai­my­nai len­kai sa­vo per­ka­mą­ja ga­lia ame­ri­kie­čiams nu­si­lei­džia 7 kar­tus. 505 li­trų – tiek de­ga­lų už sa­vo vi­du­ti­nį 635 eu­rų at­ly­gi­ni­mą ga­li nu­si­pirk­ti len­kas.

La­biau­siai Eu­ro­po­je kles­ti Liuk­sem­bur­gas, kur vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kia 3664 eu­rus, o 95 mar­kės ben­zi­nas kai­nuo­ja ne ką bran­giau nei Lie­tu­vo­je – 1,27 eu­ro. Tad sta­tis­ti­nis liuk­sem­bur­gie­tis per mė­ne­sį už sa­vo at­ly­gi­ni­mą ga­li nu­si­pirk­ti 2885 li­trus šio ben­zi­no.

Rei­tin­go uo­de­go­je yra at­si­dū­ru­si Bul­ga­ri­ja. Vos 300 eu­rų at­ly­gi­ni­mu tu­rin­tis ten­kin­tis bul­ga­ras de­ga­li­nė­se ran­da 1,23 eu­ro kai­nuo­jan­čius de­ga­lus. Už už­dirb­tus pi­ni­gus jis ga­li nu­si­pirk­ti vos 244 li­trus 95 mar­kės ben­zi­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Petras  84.15.118.53 2014-11-24 12:35:28
Lietuvos automobilinių degalų rinkoje nėra jokios konkurencijos, yra vienintelis tiekėjas-monopolistas, kuris ir diktuoja kainas. Kol bus ligota (be konkurencijos) rinka nieko gero tikėtis nedera-bus kaip yra.
2 0  Netinkamas komentaras
ką veikia vyriausybė ?  78.60.92.93 2014-11-24 11:42:57
kiek tokie dalykai gali tęstis?Negalit susitvarkyti su lobistais?Bailiai esate ir tinginiai,alinantys mokesčių mokėtojus,kurie jus išlaiko.Esat savo valstybės griovėjai.
2 0  Netinkamas komentaras
Mykolas  5.20.52.103 2014-11-24 11:32:48
Šlyksčiausia, kad tie Lietuvos biznininkai ,pritariant prezidentūrai ir vyriausybei, kelia kainas ekologiškiausiam ir labiausiam biednūjų vartojamoms kurui-- dujoms!
3 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami