Degalų sąnaudos - žongliravimas skaičiais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-02 06:00
Vidutines degalų sąnaudas praktiškiausia skaičiuoti pačiam keliskart išvažinėjus sklidiną baką. LŽ archyvo nuotrauka
„Kiek ry­ja?“ - tur­būt an­tras daž­niau­sias dvie­jų vai­ruo­to­jų po­kal­bio apie sa­vo au­to­mo­bi­lius klau­si­mas, iš­siaiš­ki­nus „ke­lin­tų me­tų“ ar­ba „kiek mo­kė­jai“, jei ma­ši­na ką tik pirk­ta.

Skir­tu­mas – vie­nas litras

Dau­ge­lis nau­jes­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų lin­kę pa­si­ti­kė­ti de­ga­lų są­nau­das skai­čiuo­jan­čių kom­piu­te­rių rod­me­ni­mis, ta­čiau ge­riau pa­ty­ri­nė­jus pa­aiš­kė­ja, kad kom­piu­te­rio aps­kai­čiuo­tos są­nau­dos daž­niau­siai šiek tiek, o kar­tais dau­giau nei 1 l/ 100 ki­lo­me­trų pra­si­len­kia su rea­ly­be.

„Kaip ir ga­min­to­jų dek­la­ruo­ja­mo­mis ofi­cia­lio­mis de­ga­lų są­nau­do­mis, taip ir bor­to kom­piu­te­riu ne­ver­ta ak­lai ti­kė­ti, nes skai­čiai la­bai rea­lia­ty­vūs. Pa­pras­čiau­sias bū­das iš­siaiš­kin­ti, kiek "sre­bia" jū­sų au­to­mo­bi­lis, yra ke­lis­kart de­ga­li­nė­je pri­py­lus pil­ną ba­ką de­ga­lų nu­va­žiuo­ti tam ti­krą ki­lo­me­trų skai­čių – pa­vyz­džiui, iki tol, kol įsi­žie­bia de­ga­lų in­di­ka­to­riaus lem­pu­tė. Jai už­si­de­gus, ba­ke bū­na li­kę apie 10 proc. de­ga­lų ba­ko tal­pos. Tie­sa, ne­ly­gu au­to­mo­bi­lis, ši ri­ba šiek tiek ga­li skir­tis. Be to, bū­ti­na įsi­ti­kin­ti, kad in­di­ka­to­rius įsi­žie­bė va­žiuo­jant ly­giu ke­liu. Juk de­ga­lų ba­ko plū­dė yra pa­pras­tas me­cha­niz­mas ir pa­si­duo­da vi­siems fi­zi­ki­niams dės­niams. Lem­pu­tė trum­pam ga­li įsi­žieb­ti ir va­žiuo­jant į kal­ną ar rie­dant nuo pa­kal­nės“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vių meis­tras Ro­kas Mak­ši­mas.

Anot spe­cia­lis­to, au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riu ne­ver­ta pa­si­ti­kė­ti, nes šis vi­du­ti­nes de­ga­lų są­nau­das nu­ro­do ne pa­gal pa­ma­tuo­tus, o pa­gal aps­kai­čiuo­tus duo­me­nis. Net pa­tys ga­min­to­jai pu­se lu­pų pri­pa­žįs­ta, kad ti­kro­sios de­ga­lų są­nau­dos ga­li skir­tis iki treč­da­lio tiek į vie­ną, tiek į ki­tą pu­sę. Prie­žas­tis pa­pras­ta: kiek iš ti­krų­jų su­nau­do­ja­ma de­ga­lų, kom­piu­te­ris ne­ti­ria. Jis tie­siog at­lie­ka skai­čia­vi­mus pa­gal tam ti­krą in­ži­nie­rių su­kur­tą ir ga­myk­lo­je įves­tą al­go­rit­mą.

„Ga­liu pa­teik­ti pa­pras­tą pa­vyz­dį iš as­me­ni­nės pa­tir­ties. Pats vai­ruo­ju lie­tu­viams pui­kiai pa­žįs­ta­mą ir dėl pui­kaus kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kio ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je po­pu­lia­rią „Ško­da Oc­ta­via“. Ma­niš­kė­je de­vy­ne­rių me­tų ma­ši­no­je įmon­tuo­tas 1,9 l tur­bo­dy­ze­li­nis va­rik­lis. Ne­su la­bai skru­pu­lin­gas bu­hal­te­ris, ta­čiau per ke­le­rius me­tus, pa­gal tai, ką ro­do bor­to kom­piu­te­ris, įpra­tau ma­ny­ti, kad au­to­mo­bi­lis su­nau­do­ja apie 6 li­trus dy­ze­li­no. Pro­gai pa­si­tai­kius, tes­ta­vau už­kė­lęs ant sten­do. Pa­aiš­kė­jo, kad rea­ly­bė nuo pa­tei­kia­mų duo­me­nų šiek tiek ski­ria­si. Va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu ant sten­do, au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rio skai­čiuok­lės ir at­ski­rai pri­jung­to tiks­laus de­ga­lų ma­tuok­lio re­zul­ta­tai skir­da­vo­si maž­daug li­tru. Au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ris ro­dė ma­žes­nes są­nau­das nei iš ti­krų­jų“, - eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tus įver­ti­no R. Mak­ši­mas.

Skai­čiai „to­bu­lė­ja“ grei­čiau

Ga­min­to­jų dek­la­ruo­ja­mi duo­me­nys dau­ge­liui ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių, nes yra gau­na­mi au­to­mo­bi­lių eko­no­miš­ku­mą ban­dant spe­cia­lio­mis la­bo­ra­to­ri­jos są­ly­go­mis. Duo­me­nys, pa­sak jų, rei­ka­lin­gi tam, kad pir­kė­jas, rink­da­ma­sis au­to­mo­bi­lį, ga­lė­tų pa­ly­gin­ti skir­tin­gų mar­kių au­to­mo­bi­lių ar skir­tin­gų va­rik­lių de­ga­lų są­nau­das. Vis dėl­to tai nė­ra ti­kro­sios są­nau­dos, nes ne­įver­ti­na­ma oro tem­pe­ra­tū­ra, skir­tin­ga ke­lio dan­ga, vė­jo pa­sip­rie­ši­ni­mas ir ki­ti de­ga­lų są­nau­doms įta­ką da­ran­tys veiks­niai, pa­vyz­džiui, ge­ne­ruo­ja­ma elek­tros sro­ve mai­ti­na­mi prie­tai­sai ma­ši­no­je.

„Y­pač daug ne­su­ta­pi­mų ar, tiks­liau, ne­su­sip­ra­ti­mų at­si­ran­da, kal­bant apie pa­sta­ruo­ju me­tu pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čius hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius. Rin­ko­da­ros tiks­lais ne vie­nas ga­min­to­jas pa­šė­lo dek­la­ruo­ti, kad jų su­kur­ti nau­ji įkrau­na­mi hib­ri­dai 100 ki­lo­me­trų su­nau­do­ja vos pu­san­tro ar ke­lis li­trus de­ga­lų. Ta­čiau kaž­kur ma­žu­tė­mis rai­dė­mis ra­si­te par­ašy­ta, kad to­kios są­nau­dos pa­sie­kia­mos tik pu­sę šio at­stu­mo nu­va­žiuo­jant mak­si­ma­liai įkrau­ta elek­tros ba­te­ri­ja ir tik esant be­veik idea­liai pa­pil­do­mas są­nau­das ma­ži­nan­čioms la­bo­ra­to­ri­nėms są­ly­goms. An­traip vie­toj pu­san­tro li­tro są­nau­dos pa­dvi­gu­bės ar net pa­tri­gu­bės. To­dėl siū­ly­čiau prieš per­kant au­to­mo­bi­lį ne­si­va­do­vau­ti ak­lai vien pa­tei­kia­mais skai­čiais, o pa­si­do­mė­ti jo ti­kro­sio­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis. In­for­ma­ci­ja šiais lai­kais prie­ina­ma. Jei nu­jau­čia­te, kad kai ku­rie sa­lo­nų kon­sul­tan­tai ga­li tei­sy­bę šiek tiek pa­gra­žin­ti, ieš­ko­ki­te in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­to fo­ru­muo­se ar au­to­mo­bi­lis­tų klu­buo­se“, - pa­ta­rė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pre­ky­vie­tės va­dy­bi­nin­kas Ai­das Juk­žen­tis.

Jo ma­ny­mu, pa­ste­bi­mo pro­ver­žio ar ypa­tin­gų ino­va­ci­jų, kal­bant apie vi­daus de­gi­mo va­rik­lių eko­no­miš­ku­mą, nuo ta­da, kai bu­vo iš­to­bu­lin­ta tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo tech­no­lo­gi­ja, jau ke­lias­de­šimt me­tų nė­ra. Bet eko­no­miš­ku­mas, re­mian­tis skai­čiais, vos ne kas­met vis ge­rė­ja. To­dėl pa­grįs­tai įta­ria­ma, kad au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, ban­dy­da­mi įtik­ti vis la­biau griež­tė­jan­tiems su ap­lin­ko­sau­ga ir tar­šos ma­ži­ni­mu su­si­ju­siems Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rei­ka­la­vi­mams, ne­re­tai ne tik pa­čias tech­no­lo­gi­jas, bet ir skai­čius "pa­to­bu­li­na".

Ne­ati­tin­ka lai­ko realijų

Pri­vers­ti au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus baig­ti žong­li­ra­vi­mą skai­čiais ir at­skleis­ti ti­krą­sias de­ga­lų są­nau­das bei ang­lies diok­si­do (CO2) emi­si­ją jau ne vie­nus me­tus ke­ti­na ES funk­cio­nie­riai. Ti­kro­sios ang­lies diok­si­do emi­si­jos skai­čia­vi­mai ypač ak­tua­lūs kai ku­rių Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių gy­ven­to­jams, mat dau­ge­lis jų bū­tent pa­gal šį par­ame­trą mo­ka au­to­mo­bi­lio mo­kes­tį.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš ke­lias sa­vai­tes dar kar­tą pa­tvir­ti­no ke­ti­nan­ti siek­ti, kad au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­dos bū­tų tes­tuo­ja­mos ir dek­la­ruo­ja­mos po ban­dy­mų, at­lik­tų su rea­liais au­to­mo­bi­liais rea­liuo­se ke­liuo­se, o ne la­bo­ra­to­ri­jo­se re­mian­tis dau­giau ar ma­žiau teo­ri­niais skai­čia­vi­mais, ku­rie kar­tais itin smar­kiai pra­si­len­kia su pra­kti­ka.

Pa­ste­bi­ma, kad au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ban­dy­da­mi pa­siek­ti ge­res­nį eko­no­miš­ku­mą nu­kly­do į lan­kas. In­ži­nie­riai, kur­da­mi to­bu­les­nes tech­no­lo­gi­jas, pir­miau­sia orien­tuo­ja­si ne­be į rea­lų va­žia­vi­mą, o į la­bo­ra­to­ri­nių tes­tų užb­rėž­tus rei­ka­la­vi­mus. Tad nau­ji au­to­mo­bi­liai var­to­ja kuo ma­žiau de­ga­lų bū­tent to­mis la­bo­ra­to­ri­jos są­ly­go­mis, ku­rios vė­liau dek­la­ruo­ja­mos kaip de­ga­lų są­nau­dos, o į rea­lų gy­ve­ni­mą vi­sai ne­at­siž­vel­gia­ma. To­dėl pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai dau­gė­jo nu­sis­kun­di­mų, ku­rių es­mė pa­pras­ta – ga­min­to­jo ir par­da­vė­jų dek­la­ruo­tos są­nau­dos „pa­sal­din­tos“ treč­da­liu ir dau­giau.

Dar di­des­ni klaus­tu­kai ky­la, aiš­ki­nan­tis va­di­na­mo­jo ža­lio­jo, CO2 emi­si­ją aps­kai­čiuo­jan­čio tes­to me­to­di­ką. ES sie­kiant, kad vi­si nuo 2021-ųjų me­tų pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai į ap­lin­ką iš­mes­tų ne dau­giau kaip 95 g ang­lies diok­si­do vie­na­me ki­lo­me­tre, teks keis­ti ne tik šią nor­mą bet ir pa­tį da­bar tai­ko­mą tes­tą. Nuo 2017 me­tų įve­dus nau­ją­ją Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mą Pa­sau­li­nio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio tes­to (PLAT) pro­ce­dū­rą, ga­min­to­jams tai taps dar vie­nu su­nkiu iš­šū­kiu, ku­rį ne­aiš­ku ko­kio­mis prie­mo­nė­mis bus pa­si­rink­ta spręs­ti.

Pa­tys ga­min­to­jai pri­pa­žįs­ta, kad jau dau­giau nei tris de­šimt­me­čius nau­jiems au­to­mo­bi­liams tai­ko­mas ang­lies diok­si­do emi­si­ją aps­kai­čiuo­jan­tis NEDC tes­tas ne­a­ti­tin­ka šių lai­kų tech­no­lo­gi­jų ir rea­li­jų. NEDC tes­tas yra la­biau skir­tas ne ko­vai su vi­daus de­gi­mo va­rik­lių iš­ski­ria­mu ang­lies diok­si­du, o su rūgš­ti­nius lie­tus su­ke­lian­čiais azo­to ok­si­dais (NOx). Ne­prik­lau­so­mų ty­rė­jų duo­me­ni­mis, NEDC tes­to me­tu nu­sta­to­ma CO2 emi­si­ja au­to­mo­bi­liui iš­rie­dė­jus į ti­krą ke­lią iš­au­ga bent jau 20-30 pro­cen­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami