Dėl blogo oro mažiau avarijų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-06 06:00
Pirmomis šių metų dienomis vairuoti transporto priemones buvo ypač sunku dėl labai didelių temperatūros ir oro sąlygų pokyčių: lietų keitė pūgos, o vandens balas - plikledis. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Me­tų pra­džio­je po­li­ci­jos ir ke­li­nin­kų su­ves­ti­nių skai­čiai ro­dė, kad per pir­mą sa­vai­tę - nuo šių me­tų pra­džios iki sau­sio 5-osios - Lie­tu­vos ke­liuo­se, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, už­fik­suo­ta 26,7 proc. ma­žiau eis­mo įvy­kių. Per juos net 60 proc. ma­žiau žmo­nių žu­vo, 45,7 proc. kri­to ir su­ža­lo­tų eis­mo da­ly­vių skai­čius.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) duo­me­ni­mis, per ke­tu­rias pir­mas nau­jų me­tų die­nas, kai daug kas dar poil­sia­vo, pra­mo­ga­vo ir ke­lia­vo, nu­ti­ko 22 ava­ri­jos (per tą pa­tį lai­ką 2014 me­tais – 30). Per jas gy­vy­bės ne­te­ko du žmo­nės (per­nai – 5), bu­vo su­žeis­ti 25 eis­mo da­ly­viai (per­nai – 46).

Vis dėl­to dien­raš­čio LŽ kal­bi­na­mas Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Alik­sand­ra­vi­čius di­de­lio op­ti­miz­mo dėl ava­rin­gu­mo ne­ro­dė. „Vai­ruo­to­jus, tarp jų ir tuos, ku­rie ke­ly­je lin­kę elg­tis ne­at­sar­giai, ma­ny­čiau, šiek tiek pri­stab­dė per­mai­nin­gos oro są­ly­gos. Po sau­sio 1-osios pra­dė­jo siaus­ti vė­tros, pū­gos, smar­kų sny­gį kei­tė li­jund­ra ar­ba lie­tus, o orui stai­ga at­ša­lus be­ma­tant su­si­da­rė plik­le­dis. To­kio­mis są­ly­go­mis vai­ruo­ti su­nku, gal­būt dėl to kai ku­rie vai­ruo­to­jai aps­kri­tai ne­iš­va­žia­vo į ke­lią“, - svars­tė par­ei­gū­nas.

Treč­da­lis žū­čių - dėl "vel­nio la­šų"

Ti­kė­tis, kad šie­met ša­lies ke­liai taps daug sau­ges­ni, ne­su­tei­kia pro­gos ir tra­giš­kes­nė ne­gu pa­pras­tai pra­ėju­sių me­tų eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka.

Kaip skel­bia­ma LAKD in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, 2014-ai­siais žu­vo 2,7 proc. dau­giau žmo­nių nei 2013 me­tais. Tie­sa, eis­mo įvy­kių už­re­gis­truo­ta 5,1 proc. ma­žiau, 7 proc. ma­žiau su­žeis­ta ir žmo­nių.

Gintaro Aliksandravičiaus nuomone, po sausio 1-osios, kai siautė vėtros ir pūgos, daug vairuotojų išvis be didelio reikalo nevažiavo į kelią. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Anot di­rek­ci­jos, per­nai ne­pa­tei­si­na­mai daug tra­giš­kų ava­ri­jų nu­ti­ko dėl ne­blai­vių ir ne­tu­rin­čių tei­sės sės­ti prie au­to­mo­bi­lio vai­ro as­me­nų kal­tės. Per tris 2014 me­tų ket­vir­čius vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, gy­vy­bės ne­te­ko 118 žmo­nių, iš jų 43 (36,4 proc.) - per ava­ri­jas, ku­rias su­kė­lė ne­blai­vūs, nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų aps­vai­gę vai­ruo­to­jai ar­ba as­me­nys, vai­ra­vę trans­por­to prie­mo­nę ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės, taip pat pa­si­ša­li­nę iš įvy­kio vie­tos eis­mo da­ly­viai.

Skau­džiau­sia eis­mo ne­lai­mė - žu­vo 5 žmo­nės - at­si­ti­ko rugp­jū­čio 23 die­ną, kai ne­blai­vaus as­mens vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir at­si­tren­kė į me­dį.

Dau­giau nei ki­to­se šalyse

Tarp ki­tų svar­biau­sių eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kų ke­li­nin­kai nu­ro­do vir­šy­tą leis­ti­ną grei­tį, ne­at­sar­gų pės­čių­jų el­ge­sį (daž­nas jų ne­ne­šio­ja at­švai­tų, ne­at­sar­giai ei­na per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ir t. t). LAKD tei­gi­mu, ne­ma­žai skau­džių ava­ri­jų Lie­tu­vo­je nu­tin­ka dėl ne­tvar­kin­gų trans­por­to prie­mo­nių, mat ša­lies ke­liais va­ži­nė­ja daug po eis­mo įvy­kių an­tram gy­ve­ni­mui pri­kel­tų au­to­mo­bi­lių, ku­rie su­si­da­rius eks­tre­ma­liai si­tua­ci­jai tam­pa itin pa­vo­jin­gi.

Ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vo­je ava­ri­jų, pa­si­bai­gian­čių eis­mo da­ly­vių žū­ti­mi, įvyks­ta ge­ro­kai dau­giau nei ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se (100 eis­mo įvy­kių Lie­tu­vo­je ten­ka vi­du­ti­niš­kai 9 žū­tys, tuo me­tu ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se šis ro­dik­lis svy­ruo­ja nuo 3 iki 4 žū­čių). Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, di­de­le da­li­mi tai su­si­ję su Lie­tu­vo­je eksp­loa­tuo­ja­mo trans­por­to būk­le – mū­sų ša­ly­je nau­do­ja­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vi­du­ti­nis "am­žius" da­bar sie­kia apie 14 me­tų, Va­ka­rų Eu­ro­po­je – maž­daug 8 me­tus.

At­krei­pia­mas dė­me­sys ir į tai, kad eis­mo in­ten­sy­vu­mas Lie­tu­vos ke­liuo­se nuo­lat di­dė­ja. Vien per 2014 me­tus šis ro­dik­lis pa­ki­lo 4 pro­cen­tais. O kuo dau­giau trans­por­to ar­te­ri­jo­mis va­ži­nė­ja ma­ši­nų, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad jos su­si­durs.

Pre­li­mi­na­ri eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka Lie­tu­vo­je 2014 m.

Įvy­kių kategorijosUž­fik­suo­ta 2014 m. Už­fik­suo­ta 2013 m. Po­ky­tis (proc.)
Iš vi­so eis­mo įvykių32443418-5,1
Žu­vo eis­mo dalyvių265258+2,7
Su­žeis­ta eis­mo dalyvių37574040-7

Šal­ti­nis: LAKD

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami