Dėl gausiai iškritusio sniego 20 proc. padaugėjo avarijų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-12 15:16
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-12 15:16
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Gau­siau iš­kri­tęs snie­gas ta­po rim­tu žie­mos eg­za­mi­nu ša­lies vai­ruo­to­jams. Re­mian­tis ke­le­rių pa­sta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ka, pir­mą kar­tą gau­siai iš­kri­tęs snie­gas ava­ri­jų skai­čių ga­li iš­au­gin­ti iki pu­san­tro kar­to.

Per pa­sta­rą­ją par­ą už­fik­suo­tas maž­daug penk­ta­da­liu di­des­nis pra­ne­ši­mų apie ava­ri­jas ir pa­tir­tas ža­las skai­čius, to­kius duo­me­nis pa­tei­kia “Lie­tu­vos drau­di­mas“.

„Pra­ne­ši­mų apie ava­ri­jas skai­čiaus po­ky­tis per pa­sta­rą­ją par­ą bu­vo reikš­min­gas, ta­čiau ne dra­ma­tiš­kas. Be to, vi­du­ti­nė vie­nos ava­ri­jos ža­la nuo įpras­tų 700 eu­rų su­ma­žė­jo iki 500 eu­rų. Tai reiš­kia, kad do­mi­nuo­ja smul­kaus po­bū­džio ava­ri­jos, kai au­to­mo­bi­liai su­si­du­ria ma­nev­ruo­da­mi ne­di­de­liu grei­čiu aikš­te­lė­se, kie­muo­se, iš­va­žia­vi­muo­se, taip pat trans­por­to spūs­ty­je ne­si­lai­kant sau­gaus at­stu­mo“, – sa­ko Ar­tū­ras Juo­dei­kis, „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Anot jo, per an­tra­die­nį „Lie­tu­vos drau­di­mas“ bu­vo su­lau­kęs penk­ta­da­liu di­des­nio ne­gu įpras­tai pra­ne­ši­mų apie au­toį­vy­kius skai­čiaus. Prog­no­zuo­ja­ma, kad per die­ną bus pra­neš­ta apie ne ma­žiau kaip 500 ava­ri­jų. Iki šiol šio žie­mos se­zo­no me­tu an­tra­die­niais vi­du­ti­niš­kai bu­vo už­re­gis­truo­ja­ma apie 400 pra­ne­ši­mų apie au­toį­vy­kius.

Pa­grin­di­nė au­toį­vy­kių prie­žas­tis ta­po per­mai­nin­gų orų nu­lem­tos są­ly­gos ke­liuo­se ir gat­vė­se. Ta­čiau ri­zi­ką pa­di­di­no ir pa­pil­do­mas prie­lai­das ava­ri­joms kil­ti su­da­rė ir pa­čių eis­mo da­ly­vių ne­at­sar­gus vai­ra­vi­mas, ne­tin­ka­mai pa­si­rink­tas grei­tis, au­to­mo­bi­lio būk­lė, įvai­rūs ke­lių ženk­li­ni­mo pa­žei­di­mai.

„Kaip ro­do pa­sta­ro­ji par­a, orų ir eis­mo są­ly­gos žie­mos se­zo­nu ga­li pa­si­keis­ti per la­bai trum­pą lai­ką. Pa­vyz­džiui, ei­li­nį ry­tą iš­va­žiuo­da­mi į dar­bą ga­li­te at­si­dur­ti vi­sai ki­to­kio­se eis­mo są­ly­go­se pa­ly­gin­ti su to­mis, ku­rios vy­ra­vo grįž­tant iš dar­bo va­kar die­ną. To­kiu at­ve­ju lai­ko mo­ky­tis ir adap­tuo­tis prie nau­jų są­ly­gų nė­ra, iš kar­to rei­kia vai­ruo­ti pa­si­tel­kus mak­si­ma­lų dė­me­sį ir at­sar­gu­mą“, – tei­gia A. Juo­dei­kis.

Vai­ruo­to­jai tu­rė­tų at­min­ti, kad va­žiuo­jant snie­gu pa­deng­ta ke­lio dan­ga stab­dy­mo at­stu­mas ga­li iš­aug­ti iki 2 kar­tų ir dau­giau, pa­ly­gin­ti su šla­pia ke­lio dan­ga. Rei­kia įver­tin­ti ir tai, kad tam ti­kri ma­nev­rai au­to­mo­bi­liu tam­pa su­dė­tin­ges­ni ir jiems pri­rei­kia dau­giau lai­ko. Pa­vyz­džiui, pa­ju­dė­ti iš vie­tos dėl ant snie­go pra­si­su­kan­čių ra­tų daž­niau­sia trun­ka il­giau, to­dėl vai­ruo­to­jai tu­rė­tų ati­džiai aps­kai­čiuo­ti tiek sa­vo, tiek ki­tų eis­mo da­ly­vių grei­tį ir ne­su­da­ry­ti ne­ti­kė­tos kliū­ties.

To­kio­mis die­no­mis ke­lių eis­mo da­ly­viams taip pat pa­ta­ria­ma ati­džiau įver­tin­ti ir kas­die­nes ke­lio­nes bei joms ski­ria­mą lai­ką, ku­rio dėl ne­nu­ma­ty­tų kliū­čių ga­li pri­reik­ti ge­ro­kai dau­giau. „Žie­miš­ko­mis die­no­mis ne kar­tą ten­ka iš­girs­ti vė­luo­jan­čius ko­le­gas ar pa­žįs­ta­mus tei­si­nan­tis, kad lai­ku at­vyk­ti jiems su­truk­dė trans­por­to spūs­tys ar sli­di ke­lio dan­ga. To­dėl vi­siems yra pra­var­tu kas­die­nes ke­lio­nes pla­nuo­ti su tam ti­kra lai­ko at­sar­ga ir joms nu­ma­ty­ti 2 kar­tus dau­giau lai­ko ne­gu įpras­tai“, – pa­ta­ria A. Juo­dei­kis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami