Dėl krovinio ant automobilio stogo – sugadintos atostogos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-05 08:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-05 08:49
pixabay.com nuotrauka
Vyk­da­mi at­os­to­gau­ti ar į gam­tą lie­tu­viai mėgs­ta sa­vo trans­por­to prie­mo­nė­se su­si­krau­ti ne­ma­žai man­tos – ypač šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai au­to­mo­bi­liuo­se su­tal­pi­na­mi ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio reik­me­nys, ir keps­ni­nės bei so­do prie­žiū­ros įran­kiai, o ant sto­go ga­be­na­mi ne­ge­rai pri­tvir­tin­ti dvi­ra­čiai.

Iš pir­mo žvilgs­nio ne­kal­tas daik­tų au­to­mo­bi­liuo­se ga­be­ni­mas dėl ne­at­sar­gu­mo ar ne­ap­si­žiū­rė­ji­mo ga­li pri­da­ry­ti ne­men­kos ža­los trans­por­to prie­mo­nėms ir kel­ti grės­mę eis­mo sau­gu­mui, tei­gia Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je trans­por­to ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Anot jo, kiek­vie­ną va­sa­rą pa­si­tai­ko ne­ma­žai at­ve­jų, kai į drau­di­kus krei­pia­si gy­ven­to­jai, ku­rių au­to­mo­bi­lius ap­ga­di­no ant jų už­kri­tę iš­orė­je ve­ža­mi daik­tai.

„Daž­niau­siai nuo­sto­lių pri­da­ro ant trans­por­to prie­mo­nių nu­kri­tę, jas apib­rai­žę, stik­lus įskė­lę ar veid­ro­dė­lius nu­lau­žę dvi­ra­čiai, ve­ža­mi ant au­to­mo­bi­lio sto­go ar pri­tvir­tin­ti prie jo kė­bu­lo. Taip pat gy­ven­to­jai to­kiu bū­du šil­tuo­ju me­tų lai­ku mėgs­ta trans­por­tuo­ti įvai­rias bur­len­tes, bang­len­tes ir val­tis. Daž­nai jos bū­na ga­na su­nkios, to­dėl kris­da­mos pri­da­ro di­de­lių nuo­sto­lių“, – pa­sa­ko­ja R. Bie­liaus­kas.

Vis tik sa­vo au­to­mo­bi­lio ap­ga­di­ni­mas, anot drau­di­mo eks­per­to, nė­ra pats blo­giau­sias da­ly­kas, ku­ris ga­li nu­tik­ti ne­at­sar­giai ve­žant kro­vi­nius.

„Be­va­žiuo­jant at­si­lais­vi­nę ir nuo au­to­mo­bi­lio nu­kri­tę daik­tai su­ke­lia iš­ties pa­vo­jin­gas ava­ri­nes si­tua­ci­jas. Iš pa­skos ar ša­lia va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, jų vai­ruo­to­jai bei ke­lei­viai to­kiais at­ve­jais at­si­du­ria rim­ta­me pa­vo­ju­je ir ne­re­tai nu­ken­čia. Kal­tu šio­se si­tua­ci­jo­se, be abe­jo, lie­ka vai­ruo­to­jas, ne­už­ti­kri­nęs, kad jo kro­vi­niai bū­tų ve­ža­mi sau­giai“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Jo tei­gi­mu, vai­ruo­to­jai nau­do­da­mi prie au­to­mo­bi­lio sto­go ar kė­bu­lo pri­tvir­ti­na­mas ba­ga­ži­nes daik­tų ve­ži­mui vi­suo­met tu­rė­tų bent ke­lis kar­tus pa­ti­krin­ti, ar kro­vi­niai įtvir­tin­ti, pri­ka­bin­ti ir pri­riš­ti tvir­tai, lai­kan­tis ins­truk­ci­jų. Ke­lio­nės me­tu ki­lus abe­jo­nių dėl ve­ža­mo kro­vi­nio sau­gu­mo, pa­si­gir­dus įtar­ti­niems gar­sams rei­kė­tų esant ga­li­my­bei ne­del­siant su­sto­ti ir pa­ti­krin­ti, ar su kro­vi­niu yra vis­kas tvar­ko­je. Be to, ve­žant kro­vi­nius au­to­mo­bi­lio iš­orė­je rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad dėl jų pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tai, to­dėl ma­nev­ruo­ja­ma tu­rė­tų bū­ti at­sar­giau.

„Ti­pi­niai su kro­vi­nių ve­ži­mu su­si­ję eis­mo įvy­kiai įvyks­ta ir dėl to, kad žmo­nės pa­pras­čiau­siai pa­mirš­ta, jog ant sto­go yra pri­sit­vir­ti­nę po­rą dvi­ra­čių ar val­tį. La­bai daž­nai vai­ruo­to­jai ne­įver­ti­nę to, kad kro­vi­nys au­to­mo­bi­liui pri­de­da pa­pil­do­mų cen­ti­me­trų, va­žiuo­ja pro že­mes­nius įva­žia­vi­mus ar var­tus, juos kliu­do, iš­lau­žia įvai­rias iš­ka­bas. To­kiais at­ve­jais nu­ken­čia ir žmo­nių ve­ža­mas tur­tas ir pri­da­ro­ma ža­los ki­tiems as­me­nims“, – pa­žy­mi R. Bie­liaus­kas.

Pa­sak jo, ne tik au­to­mo­bi­lio iš­orė­je, bet ir vi­du­je ne­tin­ka­mai ve­ža­mi kro­vi­niai gy­ven­to­jams pri­da­ro ne­ma­lo­nu­mų.

„Va­sa­ra ne tik at­os­to­gų, bet ir re­mon­to dar­bų, sta­ty­bų me­tas, to­dėl gy­ven­to­jai kar­tais įsi­gud­ri­na sa­vo leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį pa­vers­ti ko­ne kro­vi­ni­niu trans­por­tu. Tam ne­pri­tai­ky­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ve­ža­mos įvai­rios len­tos, vamz­džiai, ply­tos ir trin­ke­lės ne tik pa­vo­jin­gai ap­krau­na au­to­mo­bi­lį, daž­nai truk­do vai­ruo­to­jui pa­to­giai vai­ruo­ti, blo­gi­na jo ma­to­mu­mą, bet ne­re­tai stai­ges­nia­me po­sū­ky­je ar ke­lio vin­gy­je pa­sis­len­ka, nu­kren­ta, įsi­re­mia į lan­gą, jį apib­rai­žo ar ne­tgi iš­dau­žia. To­kiais at­ve­jais tai pat daž­nai įlen­kia­mas au­to­mo­bi­lio kė­bu­las, ap­ga­di­na­ma jo vi­daus ap­dai­la, sė­dy­nių ap­mu­ša­lai“, – dėl ne­at­sar­gu­mo gy­ven­to­jų pa­ti­ria­mus nuo­sto­lius var­di­na R. Bie­liaus­kas.

Sau­gų kro­vi­nių ga­be­ni­mą, anot drau­di­mo eks­per­to, tu­ri už­ti­krin­ti kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas, to­dėl dėl ne­sau­giai ve­ža­mų daik­tų pa­tir­ta ža­la, ga­lio­jant ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui, drau­di­mo bend­ro­vės at­ly­gi­na­ma tik tre­čio­sioms ša­lims. Ne­at­sar­giai kro­vi­nius ve­žu­sio vai­ruo­to­jo pa­tir­ti nuo­sto­liai nė­ra pri­ski­ria­mi drau­džia­mie­siems įvy­kiams, to­dėl jų me­tu pa­tir­ta ža­la nė­ra at­ly­gi­na­ma net ir ap­sid­rau­dus Kas­ko drau­di­mu.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ma­to­ma, kad kro­vi­nys trans­por­to prie­mo­nė­je tu­ri bū­ti pa­dė­tas, o pri­rei­kus pri­tvir­tin­tas ir už­deng­tas taip, kad ne­blo­gin­tų ma­to­mu­mo, ne­pa­žeis­tų trans­por­to prie­mo­nės sta­bi­lu­mo, ne­truk­dy­tų jos vai­ruo­ti, ne­už­deng­tų iš­ori­nių švie­sos prie­tai­sų, švie­sos at­švai­tų, vals­ty­bi­nio nu­me­rio, ski­ria­mų­jų ženk­lų ir duo­da­mų sig­na­lų, ne­kris­tų, ne­si­vilk­tų, ne­terš­tų ke­lio ir ap­lin­kos, ne­kel­tų pa­vo­jaus žmo­nėms ir ma­te­ria­li­nėms ver­ty­bėms, ne­ga­din­tų ke­lio įren­gi­nių ir tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami