Dėl netobulo įstatymo – ir be automobilio, ir be pinigų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-21 06:00
Dėl netobulo įstatymo sukurtų kliūčių į automobilių laužynus gali patekti ne tik senos, bet ir visiškai naujos mašinos. Oresto Gurevičiaus nuotrauka
Vil­niaus gy­ven­to­jas R. (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) sa­ve lai­ko dar vie­na nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sių Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų au­ka. Vil­nie­čiui dėl biu­ro­kra­ti­nių pink­lių gre­sia pri­vers­ti­nai į au­to­mo­bi­lių lau­žy­ną ati­duo­ti apy­nau­jį „Volks­wa­gen“, ku­rio ver­tė – 16 tūkst. eu­rų (48,3 tūkst. li­tų).

Pa­sak R., dar rugp­jū­čio pa­bai­go­je jis try­nė ran­ko­mis su­da­ręs Vo­kie­ti­jo­je ypač nau­din­gą san­do­rį. „Tik įsi­vaiz­duo­ki­te, ra­dau ma­ši­ną, ku­ri bu­vo pa­ga­min­ta 2012 me­tais ir te­bu­vo nu­va­žia­vu­si tik kiek dau­giau nei tūks­tan­tį ki­lo­me­trų. Toks nau­jas „Volks­wa­gen“ kai­nuo­ja apie 100 tūkst. li­tų, o čia be­veik ne­va­ži­nė­tą au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jau už per­pus ma­žes­nę kai­ną“, - kal­bė­da­mas su LŽ žur­na­lis­tu dės­tė vil­nie­tis.

Jo vi­siš­kai ne­trik­dė, kad ma­ši­na bu­vo skir­ta Ame­ri­kos rin­kai. „Vi­sų pir­ma, iden­tiš­ko mo­de­lio au­to­mo­bi­liai yra ga­mi­na­mi ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lims. An­tra, ži­no­jau, kad ame­ri­kie­tiš­kas ma­ši­nas Lie­tu­vo­je nė­ra la­bai su­dė­tin­ga įre­gis­truo­ti. Bū­ti­na pa­keis­ti JAV rin­ko­je nau­do­ja­mus si­me­tri­nius prie­ki­nius ži­bin­tus, ant vi­sų ži­bin­tų pri­va­lo bū­ti rai­dė E, ku­ri ro­do, jog ma­ši­no­je, at­ga­ben­to­je iš Ame­ri­kos, su­mon­tuo­ta švie­sos sis­te­ma vi­siš­kai ati­tin­ka tą, ku­ri nau­do­ja­ma už At­lan­to. Dėl to ir­gi bu­vau ra­mus - prieš at­ve­žant į Lie­tu­vą, Ame­ri­ko­je nau­do­ta ma­ši­na bu­vo įre­gis­truo­ta Vo­kie­ti­jo­je, o jau vo­kie­čiai, ma­niau, pe­dan­tiš­kai su­žiū­rė­jo, ar vis­kas su­tvar­ky­ta", - pri­si­mi­nė R.

Eugenijus Ruškus: "Jei automobilis atvežamas tiesiai iš Amerikos – jį palyginti lengva registruoti, o kai Amerikos rinkai skirta mašina atgabenama į Lietuvą iš kitos ES šalies, mes jau žiūrime kitaip."/LŽ archyvo nuotrauka

Nuo Ei­no­šiaus pas Kaipošių

At­va­žia­vęs nau­ju pir­ki­niu į Lie­tu­vą R. pir­miau­sia nu­lė­kė į vie­ną iš pri­va­lo­mą­sias tech­ni­nes ap­žiū­ras (TA) at­lie­kan­čių bend­ro­vės „Tuv­li­ta“ cen­trų Vil­niu­je. Vil­nie­tis jau ži­no­jo, kad lai­kan­tis nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sių Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais rei­ka­la­vi­mų prieš įre­gis­truo­jant ma­ši­ną mū­sų ša­ly­je pir­miau­sia pri­va­lu gau­ti TA kor­te­lę, vė­liau – trans­por­to prie­mo­nę apd­raus­ti ir tik ta­da vyk­ti į vals­ty­bės įmo­nę „Re­gi­tra“, ad­mi­nis­truo­jan­čią Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą.

„Tuv­li­tos“ tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­tre jo lau­kė pir­mo­ji staig­me­na. Vy­rui pa­aiš­kin­ta, kad pa­gal nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją po 2009 me­tų pa­ga­min­ti ne ES skir­ti au­to­mo­bi­liai pri­va­lo tu­rė­ti va­di­na­mą­jį in­di­vi­dua­lų trans­por­to prie­mo­nės ti­po pa­tvir­ti­ni­mą, tik tuo­met jai lei­džia­ma at­lik­ti TA. „Tuv­li­tos“ spe­cia­lis­tai sa­kė, kad to­kį do­ku­men­tą iš­duo­da Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI).

R. tuoj pat krei­pė­si į šios ins­pek­ci­jos cen­tri­nį biu­rą Vil­niu­je. Bet čia lau­kė an­tras ne­ti­kė­tu­mas. Pa­si­ro­do, iš Ame­ri­kos per Vo­kie­ti­ją ar ki­tas ES ša­lis at­ke­lia­vu­siems au­to­mo­bi­liams tai­ko­mi vi­sai ki­to­kie rei­ka­la­vi­mai nei tuo at­ve­ju, jei ma­ši­na bū­tų į Lie­tu­vą at­pluk­dy­ta tie­siai iš JAV. „Tie­siai į mū­sų ša­lį iš Ame­ri­kos pa­te­ku­siai nau­do­tai ma­ši­nai už­ten­ka tik pa­keis­ti ži­bin­tus, o at­ga­be­nus iš Ame­ri­kos per Vo­kie­ti­ją leng­vą­ją, ar­ba va­di­na­mą­ją M1 kla­sės, ma­ši­ną rei­kia pa­teik­ti net aš­tuo­nis pa­pil­do­mus ser­ti­fi­ka­tus. Pri­va­lė­jau ins­pek­ci­jai pri­sta­ty­ti tech­ni­nės ati­tik­ties do­ku­men­tus apie leis­ti­ną ma­ši­nos triukš­mo ly­gį, iš­me­ta­mus ter­ša­lus, stab­džius, vai­ra­vi­mo sis­te­mos ati­tik­tį tech­ni­niams rei­ka­la­vi­mams ir t. t. Dėl vi­so to man pa­ta­rė kreip­tis į „Volks­wa­gen“ at­sto­vus Lie­tu­vo­je“, - sa­kė Vil­niaus gy­ven­to­jas.

Ta­čiau „Volks­wa­gen“ at­sto­vy­bė­je „Mol­ler au­to“ ir vo­kiš­kus au­to­mo­bi­lius pri­žiū­rin­čia­me au­to­ser­vi­sų cen­tre „Rim­to­ma“ vy­ro lau­kė dar vie­nas ne­ma­lo­nus siurp­ri­zas. Pir­miau­sia pri­blokš­tam vil­nie­čiui bu­vo par­eikš­ta, kad jo­kių ser­ti­fi­ka­tų iš Ame­ri­kos at­ga­ben­tiems au­to­mo­bi­liams at­sto­vy­bės ne­iš­ra­šo, ne­tgi nu­sta­ty­tos for­mos do­ku­men­to tam ne­tu­ri. Eks­per­ti­zių ir­gi ne­at­lie­ka. Tad jam pa­tar­ta kreip­tis at­gal į „Tuv­li­tą“, ku­ri esą da­ro ame­ri­kie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ati­tik­ties eks­per­ti­zes. "Bet "Tuv­li­ta" juk aiš­ki­na, kad eks­per­ti­zes at­lie­ka tik dėl ži­bin­tų. O vai­ro me­cha­niz­mai ir t. t. - jau ne jų kom­pe­ten­ci­ja“, - ste­bė­jo­si „Volks­wa­gen“ sa­vi­nin­kas.

Ke­lias – į laužyną

„Ar įsi­vaiz­duo­ja­te į ko­kią pa­dė­tį pa­te­kau? Į „Volks­wa­gen“ ga­min­to­jus Vo­kie­ti­jo­je kreip­tis ne­ga­liu, nes ten ma­ši­na jau bu­vo re­gis­truo­ta. „Tuv­li­ta“ ma­nęs ne­prii­ma, nes ne­tu­ri VKTI in­di­vi­dua­laus trans­por­to prie­mo­nės ti­po pa­tvir­ti­ni­mo. Šio ins­pek­ci­ja ne­ga­li iš­duo­ti tol, kol iš „Volks­wa­gen“ at­sto­vų ne­gaus pa­pil­do­mų ser­ti­fi­ka­tų. At­sto­vai jų ne­iš­duo­da, nes tai esą ne jų kom­pe­ten­ci­ja. Trum­piau ta­riant, dėl Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų at­si­dū­riau už­da­ra­me ra­te, sa­ky­tu­mei ko­kia vo­ve­rė“, - liūd­nai juo­ka­vo R.

Kol kas jis do­ku­men­tus su­sit­var­kė taip, kad ga­lė­tų va­ži­nė­ti su lai­ki­nai­siais re­gis­tra­ci­jos vals­ty­bi­niais (va­di­na­mai­siais „rau­do­nai­siais“) nu­me­riais ir vo­kiš­kais do­ku­men­tais. Ta­čiau bai­gia­si nu­me­rių ga­lio­ji­mo ter­mi­nas, ku­ris pa­gal nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mą ir­gi bu­vo su­trum­pin­tas nuo 3 mė­ne­sių iki vie­no. „Jei­gu iki ter­mi­no pa­bai­gos ne­pa­vyks au­to­mo­bi­lio įre­gis­truo­ti, jo lau­kia tik­tai vie­nas ke­lias – į lau­žy­ną. Va­ži­nė­ti ma­ši­na ne­tvar­kin­gais do­ku­men­tais, gau­ti bau­das ar at­si­dur­ti si­tua­ci­jo­je, kai ga­li bū­ti ati­mtas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas ar ne­tgi kon­fis­kuo­tas au­to­mo­bi­lis, ne­no­riu dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – esu įsta­ty­mams pa­klus­nus pi­lie­tis“, - be­vil­tiš­ką sa­vo pa­dė­tį dės­tė LŽ pa­šne­ko­vas.

Ren­gia­mos nau­jos pa­tai­sos?

VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ruš­kus net ne­ban­dė slėp­ti, kad prob­le­ma ins­pek­ci­jai ži­no­ma. „Su­tin­ku, šio­kia to­kia pa­inia­va yra. Jei au­to­mo­bi­lis at­ve­ža­mas tie­siai iš Ame­ri­kos – jį pa­ly­gin­ti leng­va re­gis­truo­ti, o kai Ame­ri­kos rin­kai skir­ta ma­ši­na at­ga­be­na­ma į Lie­tu­vą iš ki­tos ES ša­lies, mes jau žiū­ri­me ki­taip. Ta­čiau ins­pek­ci­ja čia nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti, nes prie Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sų dar yra įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai, tarp jų – ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mai, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

E. Ruš­kus pri­pa­ži­no, kad jei au­to­mo­bi­lis tu­ri eu­ro­pi­nį trans­por­to prie­mo­nės ti­po pa­tvir­ti­ni­mą, jam teo­riš­kai aps­kri­tai ne­tu­rė­tų rei­kė­ti jo­kių pa­pil­do­mų do­ku­men­tų, kad bū­tų įre­gis­truo­tas Lie­tu­vo­je. „Ta­čiau kiek­vie­nai Bend­ri­jos ša­liai yra su­teik­ta tei­sė tai­ky­ti in­di­vi­dua­lų pa­tvir­ti­ni­mą. Ki­taip ta­riant, vals­ty­bės pa­čios nu­sis­ta­to sau pa­pras­tes­nius rei­ka­la­vi­mus, ir jie ga­lio­ja tik to­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je ma­ši­na yra įre­gis­truo­ta. Grei­čiau­siai tas „Volks­wa­gen“ bu­vo įre­gis­truo­tas lai­ki­nai eksp­loa­tuo­ti Vo­kie­ti­jo­je ar­ba iš­vež­ti, o to­kiai ma­ši­nai vo­kie­čiai ne­tai­ko iš es­mės jo­kių rei­ka­la­vi­mų. Tik par­ašo, kad re­gis­tra­ci­ja ga­lio­ja vien tik Vo­kie­ti­jo­je ir ga­li bū­ti bet ka­da at­šauk­ta. Ir jei to­kia ma­ši­na at­ga­be­na­ma į Lie­tu­vą, tu­ri­me žiū­rė­ti, kad ji ati­tik­tų pas mus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus“, - pa­sa­ko­jo VKTI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Vie­nas ins­pek­ci­jos va­do­vų pri­pa­ži­no ir tai, kad Lie­tu­vo­je rei­kia keis­ti ir ne­to­bu­lus įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. „Toj vie­toj mi­nis­tras (su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Rim­vy­das Sin­ke­vi­čius – aut.) gal ir tai­sys tuos rei­ka­lus“, - spė­lio­jo E. Ruš­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
apie konkurencija  78.56.209.93 2014-10-21 07:44:56
Kam "moller Auto" isdavineti sertifikatus - kad dar daugiau pigiu amerikonisku masinu priveztu? Matyt, cia ir yra suva pakastas.
0 0  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami