Dėl padangos – smurtas prieš vaiką

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-15 06:00
Pasak specialistų, kuo labiau eismo dalyviai mokės suvaldyti emocijomis grįstas reakcijas, tuo mažiau konfliktų nutiks. Alinos Ožič nuotrauka
Pri­va­žia­vęs aikš­te­lę au­to­mo­bi­lis su­sto­jo, iš jo stai­ga iš­šo­ko mo­te­ris, grie­bė už striu­kės ka­pi­šo­no ne­to­lie­se bė­gio­jan­tį ber­niu­ką, be­ne pu­sę mi­nu­tės kaž­ką aiš­kin­da­ma jį tą­sė, o pa­lei­do tik­tai pri­bė­gus vai­ko tė­vui. Už to­kį el­ge­sį prieš vai­kus ga­li­ma už­si­trauk­ti net ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Kad ir ką iš­krė­tė iš­dy­kė­lis, vie­nin­te­lė ga­li­ma su­au­gu­sio eis­mo da­ly­vio reak­ci­ja - "nu­lis pyk­čio".

Į LŽ re­dak­ci­ją krei­pė­si aš­tuo­ne­rių me­tų Vil­niaus gy­ven­to­jo Ti­to R. tė­vas ir pa­pa­sa­ko­jo nu­ti­ku­sią is­to­ri­ją. Rug­sė­jo 28 die­nos po­pie­tę, sek­ma­die­nį, jis su žmo­na ir dviem vai­kais au­to­mo­bi­liu at­vy­ko į aikš­te­lę ša­lia sos­ti­nės pre­ky­bos cen­tro „Pa­no­ra­ma“. Čia jau bū­ria­vo­si ke­lios šei­mos – vi­si ren­gė­si va­žiuo­ti iš­ky­lau­ti. Kol tė­vai te­be­lau­kė ki­tų drau­gų, vai­kai žai­dė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je. Ra­my­bė bai­gė­si, kai į aikš­te­lę įsu­ko ko­mer­ci­nis „Volks­wa­gen Trans­por­ter“.

Puo­lė be jo­kio paaiškinimo

Kaip pa­sa­ko­jo Ti­to R. tė­vas, au­to­mo­bi­lis stai­ga stab­te­lė­jo, iš jo iš­šo­ko mo­te­ris ir kaž­ką šauk­da­ma puo­lė vai­ky­tis vai­kus. Vie­ną jų, jau mi­nė­tos po­ros sū­nų, jai pa­vy­ko su­grieb­ti už ka­pi­šo­no. Su­tuok­ti­nių tei­gi­mu, jų sū­nus bu­vo pur­to­mas, ant jo bu­vo šau­kia­ma. „Tai ga­lė­jo truk­ti gal pu­sę mi­nu­tės – kol aš pri­bė­gau“, - pa­sa­ko­jo Ti­to R. tė­vas.

Tuo­met mo­te­ris ber­niu­ką pa­lei­do. Jo tė­vas iš pa­dri­ko mo­ters ba­ri­mo­si su­pra­to, kad va­žiuo­da­ma „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ ke­lei­vio vie­to­je ji pa­ste­bė­jo, kaip vie­nas iš bė­gio­jan­čių vai­kų esą ty­čia po vie­no aikš­te­lė­je sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio ra­tais nu­me­tė aš­trų smeig­tu­ką. Toks vai­kų el­ge­sys ne­va smar­kiai pa­pik­ti­no mo­te­rį ir au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­tį jos su­tuok­ti­nį: jie įžvel­gė, kad vai­kai kė­si­na­si pra­dur­ti aikš­te­lė­je sto­vin­čios ma­ši­nos pa­dan­gas.

Ti­to R. tė­vų tei­gi­mu, jų vai­ką už­puo­lu­si mo­te­ris vė­liau pri­si­pa­ži­no, kad iš ti­krų­jų net ne­ma­tė, ku­ris vai­kas nu­me­tė po ma­ši­na smeig­tu­ką. To­dėl su­ga­vo pir­mą po ran­ka pa­si­tai­kiu­sį.

„Bu­vo­me pri­blokš­ti. Sū­nus Ti­tas iš iš­gąs­čio ver­kė. Net ne­įsi­vaiz­duo­ju, kas to­liau bū­tų bu­vę, jei ne­bū­čiau pri­bė­gęs. Va­žiuo­jan­ti „Volks­wa­gen Trans­por­ter“ po­ra mū­sų net ne­at­sip­ra­šė. Ži­nau, kad už smur­tą prieš vai­kus mo­kyk­lo­je ar šei­mo­je gre­sia di­de­lės nuo­bau­dos. O ką da­ry­ti, jei prieš ma­ža­me­tį smur­tas pa­nau­do­ja­mas ke­ly­je?“ - klau­sė Ti­to R. tė­vas.

Ma­no esą teisūs

LŽ su­ra­do šei­mą, dėl ku­rios veiks­mų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ki­lo konf­lik­tas. Su jį su­kė­lu­sia vil­nie­te pa­kal­bė­ti ne­pa­vy­ko, bet jos vy­ras Žyd­rū­nas S. net ne­ban­dė slėp­ti to­kį įvy­kį bu­vus. Bu­vo ma­ty­ti, kad po­ra vi­siš­kai ne­si­gai­li dėl sa­vo el­ge­sio. Vil­niaus gy­ven­to­jas ne­tgi siū­lė Ti­to tė­vams "pa­dir­bė­ti su sa­vo vai­ku". Su­prask, jis aikš­tin­gas ir ne­draus­min­gas.

Žyd­rū­no S. pa­teik­ta įvy­kio ver­si­ja to­kia: „Ten bu­vo bū­rys vai­kų, vie­nas pa­si­len­kęs kaž­ką dė­jo po ma­ši­nos ra­tu. Su­pra­to­me, kad no­ri aikš­te­lė­je sto­vin­čios ma­ši­nos pa­dan­gai kaž­ką pa­da­ry­ti. Dar ne­bu­vau spė­jęs pa­sta­ty­ti ma­ši­nos, bu­vau ką tik įva­žia­vęs į sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, to­dėl stab­te­lė­jau po­sū­ky­je. Tą daik­tą dė­jo ne po mū­sų, o po ki­tu au­to­mo­bi­liu. Kai su­sto­jau, žmo­na iš­šo­ko ir nu­bė­go. Aš dar šiek tiek pa­va­žia­vau, pa­sta­čiau ma­ši­ną. Ne­ma­čiau to mo­men­to, kai žmo­na lai­kė tą vai­ką. Kai pri­ėjau, ten jau bu­vo su­si­rin­kę ir vai­kų tė­vai.“

LŽ pa­klau­sus, ar ne­ver­tė­jo prieš puo­lant vai­kus dėl da­ro­mos ža­los pir­miau­sia iš­siaiš­kin­ti su jų tė­vais, vil­nie­tis at­sa­kė: „Ką jūs kal­ba­te... Su­pras­ki­te vie­ną da­ly­ką – jie (vai­kai – aut.) bė­go! Pa­ma­tę ma­no žmo­ną jie bė­go! Tą aki­mir­ką mes tė­vų dar ne­bu­vo­me su­spė­ję pa­ma­ty­ti. Ir ką mes tu­rė­jo­me veik­ti ma­ty­da­mi, kaip gal­būt da­ro­ma pik­ta­da­rys­tė? Su­sto­ti ir švil­pau­ti?“

Ne­abe­jo­ti­na, kad su­tuok­ti­niai šven­tai ti­ki, jog jie tei­sūs - esą tram­dė ža­lą da­ran­čius ne­klau­ža­das.

Ver­ta stab­te­lė­ti ir nusiraminti

Psi­cho­lo­gė Eg­lė Ma­sals­kie­nė, bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ini­cia­ty­vos „Nu­lis pyk­čio“, sie­kian­čios pa­ža­bo­ti ag­re­sy­vų el­ge­sį ke­liuo­se, pyk­čio val­dy­mo kon­sul­tan­tė, at­sa­ky­da­ma į LŽ klau­si­mus tvir­ti­no, kad la­bai su­nku da­ry­ti iš­va­das iš per­pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos. Ta­čiau ji at­krei­pė dė­me­sį, jog į konf­lik­tą įsi­vė­lu­si mo­te­ris į vai­kų veiks­mus rea­ga­vo aki­vaiz­džiai spon­ta­niš­kai – grei­tai ir ne­gal­vo­da­ma. „Taip pa­pras­tai el­gia­mės, kai grės­mė yra di­de­lė. Ke­liuo­se ir ne­di­de­lė klai­da ar ge­di­mas ga­li tu­rė­ti lem­tin­gų pa­da­ri­nių, gre­sian­čių ne­tgi eis­mo da­ly­vių gy­vy­bei. Lyg ir ge­rais no­rais pa­grįs­ta reak­ci­ja... Ta­čiau ne vel­tui tu­ri­me po­sa­kį, kad „ge­rais no­rais ke­lias į pra­ga­rą grįs­tas“, - pers­pė­jo spe­cia­lis­tė.

Šiuo at­ve­ju „mo­te­riai ki­lo įta­ri­mas – ir ji puo­lė veik­ti“. „Jei ji bū­tų ne­sku­bė­ju­si (juk au­to­mo­bi­lis, po ku­riuo ma­nė esant pa­dė­tą pa­vo­jin­gą daik­tą, tuo me­tu sto­vė­jo, pa­vo­jaus nie­kam ne­kė­lė), bū­tų pa­ban­džiu­si iš pra­džių iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją, ne­bū­tų įvy­kę ir to konf­lik­to. Net jei mo­te­ris ne­ma­tė vai­ko tė­vų, pa­dė­tį ji ga­lė­jo iš­siaiš­kin­ti - pa­kal­bė­ti su vai­kais, už­duo­ti jiems klau­si­mų... Kuo la­biau eis­mo da­ly­viai mo­kės su­val­dy­ti spon­ta­niš­kas, emo­ci­jo­mis grįs­tas reak­ci­jas bend­rau­da­mi vie­šo­se vie­to­se, tuo ma­žiau konf­lik­tų ir įvai­rių in­ci­den­tų nu­tiks ke­liuo­se“, - tvir­ti­no E. Ma­sals­kie­nė.

Psi­cho­lo­gės ma­ny­mu, toks ag­re­sy­vus sve­ti­mo žmo­gaus el­ge­sys su vai­ku šio psi­chi­kai ga­li pa­da­ry­ti ža­los. „Vai­kas ga­li bū­ti iš­gąs­din­tas. Jei tė­vai įta­ria, kad taip ir įvy­ko, pa­tar­čiau jiems kreip­tis į vai­kų psi­cho­lo­gą. Ver­ta ir pa­tiems pa­si­kal­bė­ti su vai­ku apie tai, kas nu­ti­ko, ko­dėl taip nu­ti­ko, ir kas iš­pro­vo­ka­vo „pik­to­sios te­tos" el­ge­sį. Be to, jei vai­kui pa­aiš­kin­si­me, kad ir jo el­ge­sys bu­vo su­pras­tas ki­taip, nei jis pats to no­rė­jo, pa­dė­si­me jam at­ei­ty­je ne­pak­liū­ti į pa­na­šias si­tua­ci­jas“, - ti­ki­no pyk­čio val­dy­mo spe­cia­lis­tė.

Gre­sia ir bau­džia­mo­ji atsakomybė

LŽ kal­bin­ti tei­si­nin­kai pa­brė­žia, kad su­au­gę eis­mo da­ly­viai, ag­re­sy­viai elg­da­mie­si su vai­kais, net ir da­ran­čiais ža­lą ar jau pa­da­riu­siais, ne tik ne­išsp­ręs prob­le­mos, bet su­si­kurs nau­jų. An­tai mi­nė­to­je is­to­ri­jo­je ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už chu­li­ga­niš­ką el­ge­sį su vai­ku bū­tų ga­ran­tuo­ta, jei vai­ko tė­vai kreip­tų­si į po­li­ci­ją.

"Nie­kas ne­abe­jo­ja, kad kai ku­rie as­me­nys įsi­ve­lia į konf­lik­tus ge­rų ke­ti­ni­mų ve­da­mi. Vi­suo­me­nė kvie­čia mus bū­ti pi­lie­tiš­kais, ne­abe­jin­gais pa­žei­di­mams žmo­nė­mis. Ta­čiau ne­va­lia smur­tau­ti, bū­ti­na tin­ka­mai pa­si­rink­ti veiks­mus. Šio­je is­to­ri­jo­je pir­mo­ji ne­leis­ti­na klai­da - su­grieb­ti bet ku­rį vai­ką iš iš­dy­kė­lių ir su juo elg­tis taip, ta­ry­tum iš anks­to bū­tų aiš­ku, kad bū­tent šis ber­niu­kas kal­tas. An­tra, bet koks smur­ta­vi­mas prieš vai­kus yra nu­si­kal­ti­mas vi­sa­da - tiek šei­mo­je, tiek ir gat­vė­je. Juk ne­tin­ka­mą vai­kų el­ge­sį bu­vo ga­li­ma nu­fil­muo­ti kad ir mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir iš­kvies­ti po­li­ci­ją, o ne sa­va­va­liau­ti", - svars­tė pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti tei­si­nin­kas.

Ma­ža to, jo tvir­ti­ni­mu, esant konf­lik­ti­nei si­tua­ci­jai ar po eis­mo įvy­kio pyk­čio ne­su­val­dęs eis­mo da­ly­vis leng­vai ga­li už­si­trauk­ti bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą, ypač dėl el­ge­sio su ne­pil­na­me­čiu. „Mat ga­li bū­ti įro­dy­ta, kad vai­kui bu­vo su­trik­dy­ta svei­ka­ta. Ir vi­sai ne­bū­ti­na dėl to kreip­tis į Teis­mo eks­per­ti­zės cen­trą - už­teks, jei vai­ko tė­vams pa­žy­mą dėl jo svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš­duos psi­cho­lo­gas, psi­chia­tras ar ne­tgi šei­mos gy­dy­to­jas“, - aiš­ki­no tei­sės spe­cia­lis­tas.

Su­val­dy­ta si­tua­ci­ja nau­din­ges­nė

Ta­čiau iš tie­sų pa­si­tai­ko įvy­kių, kai sve­ti­mi vai­kai ty­čia ar ne­ty­čia pa­da­ro ža­los au­to­mo­bi­liui. Ką da­ry­ti, jei ma­tai, kad kaž­koks iš­dy­kė­lis, pa­vyz­džiui, užk­liu­vęs dvi­ra­čiu su­brai­žė ta­vo ma­ši­nos kė­bu­lą ir jau sprun­ka, bet tu jo ne­ga­li su­lai­ky­ti, net pa­lies­ti?

"Lie­tu­vos drau­di­mo" at­sto­vė Ing­ri­da Žal­taus­kai­tė pa­ta­ria to­kius konf­lik­tus spręs­ti kar­tu su vai­ko tė­vais. "Grieb­ti vai­ką už pa­kar­pos, jį "areš­tuo­ti" ar juo­lab jo tam­py­ti ne­ga­li­ma. Drau­di­kų pa­tir­tis ro­do, kad bū­na at­ve­jų, kai vai­kas per ne­at­sar­gu­mą įbrė­žia au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą, tuo­met - už ką jį pur­ty­ti ir kam? Už­ten­ka su­ras­ti vai­ko tė­vus, ir jie tu­rė­tų at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą", - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vė.

Bet ge­riau­sia, ti­ki­no I. Žal­taus­kai­tė, kai ma­ši­na apd­raus­ta kas­ko drau­di­mu. "Tuo­met ne­tgi tuo at­ve­ju, kai po­li­ci­jai ne­pa­vyks ras­ti ma­žo­jo pik­ta­da­rio, nuo­sto­liai iki 5 tūkst. li­tų be kal­bų bus at­ly­gin­ti. Jei su­ma di­des­nė - pa­tar­ti­na kreip­tis į po­li­ci­ją, kad nu­sta­ty­tų kal­ti­nin­ką, nors ir ta­da drau­di­kai be sva­rios prie­žas­ties ne­at­si­sa­kys pa­gal kas­ko drau­di­mą at­ly­gin­ti drau­dė­jui pa­tir­tos ža­los", - pa­sa­ko­jo "Lie­tu­vos drau­di­mo" at­sto­vė.

Pra­sčiau, anot jos, tuo at­ve­ju, kai ma­ši­na draus­ta tik­tai pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu. "Ta­da bū­ti­na su­ras­ti kal­ti­nin­ką. Ta­čiau ne­tgi jei ir ma­to­te ne­pa­žįs­ta­mą vai­ką, ku­ris ga­di­na tur­tą, lies­ti jo ne­va­lia. Ži­no­ma, ga­li­ma jį nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti. Bet ge­riau­sia kreip­tis į po­li­ci­ją", - sa­kė I. Žal­taus­kai­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (12)
hmm  86.100.43.11 2014-10-19 21:18:12
Juk ne­tin­ka­mą vai­kų el­ge­sį bu­vo ga­li­ma nu­fil­muo­ti kad ir mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir iš­kvies­ti po­li­ci­ją, o ne sa­va­va­liau­ti", - svars­tė pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti tei­si­nin­kas. o tuomet visi policininkai, STT, VSD, FNTT, gaisrininkai, kareiviai,savanoriai, šauliai, su visais generolais priešaky puls ieškot šių niekšelių ir jų tėvų.
0 0  Netinkamas komentaras
Smurto salininkams  78.56.209.93 2014-10-15 16:08:15
Idomu, o jeigu tas pat butu atsitike su kieno nors is jusu vaiku, ar irgi lygiai taip pat butumet giedoje?
0 1  Netinkamas komentaras
Smurto salininkams  78.56.209.93 2014-10-15 16:08:05
Idomu, o jeigu tas pat butu atsitike su kieno nors is jusu vaiku, ar irgi lygiai taip pat butumet giedoje?
0 0  Netinkamas komentaras
Julesui  213.252.196.2 2014-10-15 13:51:48
Jūsų sąmokslo teorijos - įkvepiančios. Esmė ta, kad tokią pat sąmokslo tdeoriją galima būtų išvesti, jei moteris būtų elgusis pagal įstatymus ir daug geresnį rezultatą, nei pasiekė, pasiekusi. Pavyzdžiui, ar atsisakiusi patampyti berniukui už čiupros ji nepriklauso slaptam pedofilų klanui?
0 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.56.245.254 2014-10-15 13:14:27
"Pasak specialistų, kuo labiau eismo dalyviai mokės suvaldyti emocijomis grįstas reakcijas, tuo mažiau konfliktų nutiks" - absoliuti oligarchijos dvaro pareigūnų demagogija, kad mes kuo greičiau nunyktume. Konfliktų daugėja, o ne mažėja, smurtas plinta, o ne mažėja būtent tokių demagogų pagalba. Elitas laiko mus idiotais, nevertais dėmesio. Tai yra dėl to, kad, anot vieno komentatoriaus, oligarchai nesilaiko Konstitucijos, įstatymų, nes ant popieriaus mes demokratija, o realiai - oligarchija.
0 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami