Dėl projekto „Rail Baltica“ beveik susitarta

LŽ red@lzinios.lt 2014-06-17 06:00
red@lzinios.lt 2014-06-17 06:00
Šiuo metu geležinkelis Lietuvoje yra rusiškos 1520 milimetrų vėžės. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Trys Bal­ti­jos vals­ty­bės su­si­ta­rė dėl dau­ge­lio bend­ros pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties nuo­sta­tų.

Bet, kaip tei­gia su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus pri­jun­gi­mo prie tran­seu­ro­pi­nės vė­žės fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas dar ne­išsp­ręs­tas. „Ak­ci­nin­kų su­tar­ties nuo­sta­tos iš es­mės be­veik vi­sos su­de­rin­tos, įskai­tant ir Vil­niaus pri­jun­gi­mą prie pro­jek­to, bet ak­ci­nin­kai ne­ga­li spręs­ti klau­si­mo dėl Vil­niaus jun­gi­mo prie tra­sos fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mo. Rei­kia pa­keis­ti tei­sės ak­tus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je. Pa­siek­ta tai, kad bend­ra įmo­nė ir vi­sos trys ša­lys steng­sis pa­keis­ti tei­sės ak­tus, lei­džian­čius fi­nan­suo­ti iš eu­ro­pi­nių pi­ni­gų Vil­niaus pri­jun­gi­mą“, - pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, tei­sės ak­tus dėl fi­nan­sa­vi­mo bū­tų ga­li­ma per­žiū­rė­ti 2017 me­tais.

Pa­sak pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo Ne­ri­jaus Ud­rė­no, „Rail Bal­ti­cos“ ak­ci­nin­kų su­si­ta­ri­mas tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­tas kuo grei­čiau, o Vil­nius tu­ri tap­ti tra­sos da­li­mi.

Trys Bal­ti­jos vals­ty­bės tre­čia­die­nį tu­rė­tų su­si­tar­ti dėl bend­ros „Rail Bal­ti­cos“ įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties pro­jek­to, ku­rį jau ga­lė­tų svars­ty­ti ša­lių vy­riau­sy­bės. Lie­tu­vos de­ry­bų gru­pės va­do­vas Are­ni­jus Jac­kus ti­ki­si, kad tre­čia­die­nį Ta­li­ne vyk­sian­čio­se de­ry­bo­se tu­rė­tų bū­ti pa­siek­tas rea­lus re­zul­ta­tas - su­si­tar­ta dėl su­tar­ties. Jis ti­ki­si, kad dėl Vil­niaus pri­jun­gi­mo prie tra­sos dau­giau dis­ku­si­jų ne­kils.

Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja jau apie 9 mė­ne­sius ne­su­si­ta­ria dėl bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties. Ba­lan­džio pa­bai­go­je tri­jų ša­lių su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­trai pa­sie­kė pre­li­mi­na­rų su­si­ta­ri­mą, kad Vil­nius tu­ri bū­ti in­teg­ruo­ta tra­sos da­lis nu­tie­siant 100 ki­lo­me­trų il­gio at­ša­ką nuo Kau­no iki Vil­niaus.

Iki 2015 me­tų pa­bai­gos nu­ma­to­ma nu­ties­ti 1,3 mlrd. li­tų ver­tės nau­ją eu­ro­pi­nes 1435 mi­li­me­trų vė­žės ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no, o dar po 5-7 me­tų - apie 4,4 mlrd. li­tų ver­tės nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos su at­ša­ka iki Vil­niaus. Šiuo me­tu ge­le­žin­ke­lis Lie­tu­vo­je yra ru­siš­kos 1520 mi­li­me­trų vė­žės.

Bend­ras „Rail Bal­ti­cos“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų.

LŽ, BNS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
SUZLUGDE :-(  85.253.103.143 2014-07-02 21:37:08
Suzlugde RAIL BALTIKA ir ARENIJUS ir BUTKEVICIUS. ESTUKAI BUTU VISKA NORMALIAI PADARE, BET PRIKAISIOJO PAGALIU I RATUS LIETUVOS PUSE
2 0  Netinkamas komentaras
Atšaka - akių dūmimas...  78.60.231.248 2014-06-17 11:19:31
Tiek einant europinei vėžei per Kauną ir Elką, tiek darant jos atšaką iš Kauno į Vilnių, o netiesiant paties maršruto nuo Panevėžio per Vilnių tiesiausia galima linija link Balstogės, niekas iš esmės nepasikeis. Atšakos tiesimu Vilniaus klausimas dėl "Rail Baltica" neišsprendžiamas, nes vis vien iš Vilniaus į Balstogę tektų vykti per Kauną ir Elką, t.y. 200-300 km. ilgesniu keliu, taigi ir atitinkamai brangesniu, negu vykstant iš Vilniaus į Balstogę autobusu. Dėl to vilniečiams ir daliai Lietuvos šia vėže vis vien labiau apsimokės naudotis iš Balstogės. Taigi pajamas už jų bilietus ar kroviniių pervežimą iš Vilniaus ir dalies Lietuvos žmonių gaus Lenkija, jos biudžetas. Be to, tuo bus sprendžiami ir strateginiai Lenkijos interesai Lietuvos atžvilgiu - izoliuoti Vilnių nuo Lietuvos ir pasaulio, žodžiu, kliudyti jam vystytis, kaip Lietuvos sostinei, lietuvybei krašte... Taigi 100 km. atšaka į Vilnių, tarsi koks užsukimas į kokį užkampį, yra tik akių dūmimas, aferos palikti Vilnių už transeuropinės vėžės maršruto maskuotė. Akivaizdu, kad tai yra tiek ekonomiškai, tiek politiškai priešiška Lietuvos valstybei. Juolab, kad ir Kaunui iki Balstogės per Vilnių būtų arčiau negu vykstant iš Kauno per Elką... Prezidentė savo poziciją vėžės maršruto per Vilnių klausimu privalo pasakyti viešai aiškia ir paprasta kalba.
3 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami