Dėl Rusijos embargo „Linavos“ vežėjai negavo šimtų milijonų

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-25 17:07
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-25 17:07
"Linavos" prezidiumo nariai Artūras Rutkauskas, Erlandas Mikėnas, Rimantas Martinavičius ir Dainius Abramavičius pripažįsta, kad šalies krovinių vežimo verslas automobilių keliais yra labai gilioje duobėje.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Šian­dien nau­jie­nų agen­tū­ro­je BNS su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­diu­mo na­riai pri­sta­tė prob­le­mas, ku­rios at­si­ra­do po to, kai Ru­si­jo­je va­sa­rio 24-ąją pra­dė­jo ga­lio­ti įsta­ty­mas „Dėl vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nius au­to­mo­bi­lių per­ve­ži­mus ir dėl at­sa­ko­my­bės už jų vyk­dy­mo tvar­kos pa­žei­di­mus“.

Pa­sak pre­zi­diu­mo ir „Li­na­vos“ ry­šių su už­sie­nio ša­li­mis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Dai­niaus Ab­ra­ma­vi­čiaus tei­gi­mu, ru­sų pri­im­ta­me įsta­ty­me įve­da­ma nau­ja tre­čių­jų ša­lių kro­vi­nio są­vo­ka, dėl to iš es­mės ga­li keis­tis ir nu­sis­to­vė­ju­si lei­di­mų nau­do­ji­mo tvar­ka, ka­dan­gi poįs­ta­ty­mi­niai ak­tai nė­ra pri­im­ti. Tu­ri­mi lei­di­mai Lie­tu­vos ve­žė­jams vež­ti kro­vi­nius iš tre­čių­jų ša­lių ga­li pa­si­baig­ti jau šio mė­ne­sio pa­bai­go­je. Pre­zi­diu­mo na­rio tei­gi­mu, aki­vaiz­du, kad šis įsta­ty­mas pir­miau­sia nu­kreip­tas prieš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ve­žė­jus.

Pre­zi­diu­mo na­rys Er­lan­das Mi­kė­nas in­for­ma­vo apie tai, ko­kių nuo­sto­lių ve­žė­jai jau pa­ty­rė dėl vis la­biau įsi­siū­buo­jan­čios geo­po­li­ti­nės kri­zės. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, nuo pra­ėju­sio lap­kri­čio Lie­tu­vos ve­žė­jai dėl Ru­si­jos pa­skelb­to em­bar­go da­liai pre­kių iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pra­ra­do apie 200 mln. eu­rų pa­ja­mų. Dar apie 20 mln. eu­rų ve­žė­jams kai­na­vo įvai­rios pra­sto­vos, nes ru­sai ėmė griež­tai ti­krin­ti Lie­tu­vos trans­por­to per­ve­ža­mus kro­vi­nius, dėl to ma­ši­nos užs­tri­go pa­sie­ny­je ir mui­ti­nės ter­mi­na­luo­se.

Ta­čiau su­skai­čiuo­tos tik „Li­na­vos“ na­rių, ku­rių yra apie 1000, ne­gau­tos pa­ja­mos. Iš vi­so Lie­tu­vo­je, E.Mi­kė­no tei­gi­mu, vei­kia apie 3500 ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais, to­dėl rea­lūs nuo­sto­liai ga­li bū­ti darf di­des­ni.

„Nuos­to­lių pa­ty­rė ne tik tik ve­žė­jai, ku­rie dir­ba su Ru­si­ja, bet ir tie, ku­rie dir­ba Eu­ro­po­je. Per­sis­kirs­tė trans­por­to srau­tai ir ve­žė­jai pa­su­ko į Va­ka­rų Eu­ro­pą, iš­si­ba­lan­sa­vo kai­nos ir su­si­da­rė to­kia ne­ge­ra si­tua­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo E.Mi­kė­nas.

D.Ab­ra­ma­vi­čius pri­dū­rė, kad nuo­sto­lių pa­ti­ria ne tik ve­žė­jai – ma­žiau dar­bo tu­ri ir kro­vi­nių ter­mi­na­lai bei kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai.

Bu­vo pri­si­min­ta ir mi­ni­ma­laus 8,5 eu­rų va­lan­di­nio at­ly­gio rei­ka­la­vi­mas vai­ruo­to­jams, iš­si­krau­nan­tiems ir pa­si­krau­nan­tiems kro­vi­nius Vo­kie­ti­jo­je. Pre­zi­diu­mo na­rys Ar­tū­ras Rut­kaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ana­lo­giš­ką rei­ka­la­vi­mą, pro­te­guo­da­ma sa­vus ve­žė­jus, ba­lan­džio vi­du­ry­je ke­ti­na įsi­ves­ti ir Pra­ncū­zi­ja. Pa­sak pre­zi­diu­mo na­rio, daug prob­le­mų ke­lia šio va­lan­di­nio at­ly­gi­ni­mo aps­kai­tos prob­le­ma. Ga­lų ga­le – pa­na­šūs spren­di­mai prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je ga­lio­jan­čios lais­vos pre­ky­bos nuo­sta­toms. A. Rut­kaus­kas in­for­ma­vo, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja per mė­ne­sį ke­ti­na pri­im­ti spren­di­mą dėl Vo­kie­ti­jo­je tai­ko­mos nuo­sta­tos ir jei bus pri­pa­žin­ta, kad Vo­kie­ti­ja tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti to­kio at­ly­gi­ni­mo, tuo­met pa­na­šių da­ly­kų ga­li­ma lauk­ti ir iš ki­tų ES ša­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami