Dėl S klasės limuzino „Mercedes-Benz“ Rusijoje nerizikuos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-11 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-11 06:00
S klasės "Mercedes-Benz" Rusijoje kainuoja nuo 4 220 000 rusiškų rublių, arba 301 725 litų.   Gamintojo nuotrauka
Ru­si­jo­je skam­biai nu­ai­dė­jo Vo­kie­ti­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jos „Mer­ce­des-Benz“ par­eiš­ki­mas, ku­riuo kon­cer­nas pa­nei­gė ru­sų ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, jog ne­va jis ren­gia­si Na­be­rež­ny Čel­ny mies­te ga­min­ti sa­vo flag­ma­ną - S kla­sės li­mu­zi­ną.

Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad iki tol Ru­si­jos ži­niask­lai­da apie vo­kie­čių pla­nus kal­bė­jo kaip apie įvy­ku­sį fak­tą. Ta­čiau „Mer­ce­des-Benz“ par­eiš­kus, kad „ži­niask­lai­do­je pa­skelb­ta ži­nia ne­ati­tin­ka ti­kro­vės“, taip ir li­ko ne­aiš­ku, ar iš ti­krų­jų Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas tu­rė­jo pla­nų su­rink­ti S kla­sės li­mu­zi­ną Ru­si­jo­je. Jei S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ iš ti­krų­jų bū­tų bu­vęs pra­dė­tas ga­min­ti Na­be­rež­ny­je Čel­nuo­se (Ta­tars­ta­no au­to­no­mi­nė sri­tis), tai bū­tų pats bran­giau­sias Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je ga­mi­na­mas au­to­mo­bi­lio mo­de­lis skai­čiuo­jant jo ba­zi­nę kai­ną. Ru­si­jo­je S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ yra siū­lo­mas nuo 4 220 000 rub­lių (301 725 li­tų).

Bran­gus malonumas

Ki­ta ver­tus, jei vo­kie­čiai vis dėl­to bū­tų in­ves­ta­vę Ta­tars­ta­ne, tas jų žings­nis ga­lė­jo at­ro­dy­ti kaip ti­kra bep­ro­ty­bė. Ru­si­jo­je vis dar vei­kian­čio tarp­tau­ti­nės Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (AEB) Ko­mi­te­to duo­me­ni­mis, bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, kai­my­ni­nės ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka nu­si­ri­to net 17,3 proc. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Joer­gas Schrei­be­ris prog­no­zuo­ja, jog šie­met Ru­si­jo­je nau­jų leng­vų­jų ir ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių bus pa­ga­min­ta vos 1,2 mi­li­jo­no, ar­ba net 12 proc. ma­žiau nei per­nai.

In­ves­ti­ci­jos į sa­vo flag­ma­nų ga­my­bą vi­soms au­to­mo­bi­lių kom­pa­ni­joms yra la­bai bran­giai kai­nuo­jan­tis vers­las. Tu­rint ome­ny­je itn blo­gą da­bar­ti­nę Ru­si­jos eko­no­mi­kos būk­lę, „Mer­ce­des-Benz“ de­šim­tis, o gal būt ir šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų sie­ku­sios in­ves­ti­ci­jos grei­čiau­siai bū­tų pra­žu­vu­sios Na­be­rež­ny­je Čel­nų pla­ty­bė­se (šis mies­tas ply­ti ne­to­li be­kraš­čio Ura­lo).

„Au­di“ iš Kalugos

Ta­čiau ki­lu­si su­maiš­tis iš­ryš­ki­no dar vie­ną įdo­mų da­ly­ką. Daug kam, tarp jų – ir šių ei­lu­čių au­to­riui, bu­vo staig­me­na, kad di­die­ji Vo­kie­ti­jos ir Ame­ri­kos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai jau se­niai sa­vo ge­riau­sius li­mu­zi­nus ga­mi­na Ru­si­jo­je.

Tar­kim, šiuo me­tu bran­giau­sias šio­je ša­ly­je ren­ka­mas au­to­mo­bi­lis, ly­gi­nant au­to­mo­bi­lių ba­zi­nę kai­ną, yra „Au­di A8“. Jis kai­nuo­ja nuo 4 175 000 rub­lių (298 508 li­tų).

Kon­cer­no „Volks­wa­gen“ ga­myk­lo­je Ka­lu­go­je nuo kon­ve­je­rių rie­da net 7 li­mu­zi­no ver­si­jos, iš ku­rių pa­ti bran­giau­sia tu­ri 4 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nį mo­to­rą ir ga­li pa­siek­ti 435 AG. Šios mo­di­fi­ka­ci­jos kai­na – 6 581 984 rub­liai, ar­ba 470 605 li­tų.

Be „Au­di A8“, ta pa­ti ga­myk­la dar ren­ka A6, A7, Q5, Q7. Pa­sta­ra­sis vi­su­rei­gis ir­gi nė­ra pi­gus - Ru­si­jo­je kai­nuo­ja nuo 2 850 000 rub­lių (203 772 li­tų).

Ka­lu­go­je ren­ka­mas ir penk­tas pa­gal bran­gu­mą, skai­čiuo­jant nuo ba­zi­nės kai­nos, iš Ru­si­jo­je ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių – vi­su­rei­gis „Volks­wa­gen Toua­reg“ (jo kai­na pra­si­de­da nuo 2 289 000 rub­lių, ar­ba 163 661 li­tų).

Flag­ma­nus ga­mi­na ir ša­lia Lietuvos

An­tra pa­gal bran­gu­mą tarp ba­zi­nių pa­čių bran­giau­sių li­mu­zi­nų mo­de­lių, ku­rie su­ren­ka­mi šio­je ša­ly­je, - ir­gi vo­kie­čių kil­mės. Tai – 7 se­ri­jos BMW. Ru­sai sa­vo rin­kai jį ga­mi­na vi­sai ar­ti Lie­tu­vos sie­nos – Ka­li­ning­ra­do „Av­to­tor“ ga­myk­lo­je. Kai­na pra­si­de­da nuo 3 584 000 rub­lių (256 252 li­tų). Tie­sa, bran­giau­sias „BMW 7 Se­ries“ ga­li kai­nuo­ja dau­giau ir už bran­giau­sią „Au­di A8“ - 7 448 486 rub­lius (532 559 li­tus). Po šio mons­tro dang­čiu – 6 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nė jė­gai­nė, ku­rios mak­si­ma­li ga­lia – 544 AG, o iki 100 km/h jis ga­li įsi­bė­gė­ti per 4,6 sek. Tie­sa, li­mu­zi­no grei­tis yra ap­ri­bo­tas ties 250 km/h.

„Av­to­tor“ ga­myk­la taip pat su­ren­ka an­trą ir tre­čią pa­gal bran­gu­mą, skai­čiuo­jant nuo ba­zi­nės kai­nos, Ru­si­jo­je mo­de­lius – ame­ri­kie­tiš­kus „Ca­dil­lac Es­ca­la­de“ (kai­nuo­ja nuo 3 063 000 rub­lių, ar­ba 219 000 li­tų) ir „Chev­ro­let Ta­hoe“ (jo kai­na pra­si­de­da nuo 2 400 000 rub­lių, ar­ba 172 000 li­tų).

Šeš­tas ir sep­tin­tas gar­bin­ga­me są­ra­še yra ame­ri­kie­tiš­kas ir ja­po­niš­kas vi­su­rei­giai „Ford Exp­lo­rer“ (Ru­si­jo­je kai­nuo­ja nuo 1 798 000 rub­lių, ar­ba 128 600 li­tų) ir „Toyo­ta Land Crui­ser Pra­do“ (kai­nuo­ja nuo 1 760 000 rub­lių, ar­ba 128 500 li­tų). Jie ga­mi­na­mi „Ford“ ga­myk­lo­je Vla­di­vos­to­ke (To­li­mie­ji Ry­tai) ir to pa­ties mies­to „Sol­lers-Bus­san“ ga­myk­lo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami