Dėl subraižyto stiklo atsisveikins su automobiliu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-20 06:00
Senam automobilio stiklui nusidėvėjus, kartais nebelieka kitos išeities, kaip tik jį pakeisti. LŽ archyvo nuotrauka
Pa­ne­vė­žie­tis Da­rius Ši­mo­nis krei­pė­si į „Lie­tu­vos ži­nias“ po ne­pa­vy­ku­sios au­to­mo­bi­lio pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA). Pa­sak jo, TA spe­cia­lis­tai iš­bro­ka­vo jo 1994 me­tų au­to­mo­bi­lį „O­pel Ca­lib­ra“, nes nu­sta­tė, kad prie­ki­nis stik­las per daug su­brai­žy­tas, o tai truk­do ma­to­mu­mui.

„Ma­no au­to­mo­bi­liui jau per 20 me­tų, ir jo ori­gi­na­lus ga­myk­li­nis stik­las, ku­ris ne­bu­vo keis­tas vi­sus tuos me­tus, iš tie­sų nė­ra itin skaid­rus, ta­čiau man tai ne­truk­do vai­ruo­ti. Keis­ti stik­lą nau­ju jau ne­ap­si­mo­ka, nes au­to­mo­bi­lio ver­tė la­biau emo­ci­nė nei ma­te­ria­li. Ta­čiau vi­sais ki­tais at­žvil­giais au­to­mo­bi­lis vei­kia be ge­di­mų, to­dėl ti­krai ga­lė­jau juo va­ži­nė­ti dar ke­le­tą me­tų. Ant taip nu­spren­du­sių TA spe­cia­lis­tų ne­pyks­tu, ta­čiau pri­trū­ko iš­aiš­ki­ni­mo, koks stik­las dar ati­tik­tų tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus, o koks – jau ne­be. Pa­si­ro­dė, kad eks­per­ti­zė at­lie­ka­ma iš akies“, – abe­jo­jo pa­ne­vė­žie­tis.

Skirs­to į ke­tu­rias zonas

Tiks­lūs par­ame­trai mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių prie­ki­niams stik­lams ir kaip ver­tin­ti juo­se at­si­ra­du­sius pa­žei­di­mus, nu­ro­dy­ta Vals­ty­bi­nės ke­lių ins­pek­ci­jos pa­tvir­tin­tų tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų 1 prie­do 1 prie­dė­ly­je „Prie­ki­nio stik­lo pa­žei­di­mų ap­ra­šas“. „Trans­por­to stu­di­jos“ eks­per­tas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čius pa­žy­mė­jo, jog rei­ka­la­vi­mų są­ra­šas yra ga­na iš­sa­mus, to­dėl TA spe­cia­lis­tai pa­žei­di­mus ga­li įver­tin­ti tiks­liai.

„Ver­ti­nant prie­ki­nio stik­lo būk­lę, jis skirs­to­mas į ke­tu­rias zo­nas ir kon­kre­čiai, pa­gal kiek­vie­ną jų, įvar­di­ja­ma, ko­kie pa­žei­di­mai yra lei­džia­mi ar­ba ne. Jei pa­žei­di­mų yra ne vie­nas, ver­ti­na­ma, ko­kia yra jų tar­pu­sa­vio pa­dė­tis ir kaip tie de­fek­tai ga­li to­liau plis­ti. Jei au­to­mo­bi­lis bu­vo pri­pa­žin­tas ne­ati­tin­kan­čiu tech­ni­nės ap­žiū­ros rei­ka­la­vi­mų, stik­lo su­brai­žy­mai vai­ruo­to­jo tie­sio­gi­nio ma­to­mu­mo zo­no­je ti­krai tu­rė­jo bū­ti aki­vaiz­džiai ma­to­mi, krin­tan­tys į akis“, – pa­žy­mė­jo R. Vė­la­vi­čius.

Pa­vyz­džiui, pir­mą­ją vai­ruo­to­jo ma­to­mu­mui svar­biau­sią zo­ną su­da­ro 300 mm plo­čio fi­gū­ra, ku­rios vi­du­ri­nė li­ni­ja ei­na per vai­ra­ra­čio cen­trą, vir­šu­ti­nį kraš­tą su­da­ro vir­šu­ti­nė stik­lo va­ly­tu­vų nu­va­ly­to stik­lo pa­vir­šiaus krei­vė, apa­ti­nė zo­nos ri­ba yra li­ni­ja, iš­ves­ta per aukš­čiau­siai vai­ruo­to­jo pu­sės apa­ti­niu stik­lo va­ly­tu­vo kraš­tu nu­va­ly­tą stik­lo pa­vir­šiaus taš­ką – ho­ri­zon­ta­li li­ni­ja a-a.

„Šio­je zo­no­je stik­lo pa­vir­šius ne­tu­ri bū­ti ma­ti­nis, ne­tu­ri bū­ti va­ly­tu­vų su­brai­žy­mų, su­da­ran­čių ma­ti­nes juo­stas. Jei šio­je zo­no­je, nau­do­jant va­ly­tu­vus be tin­ka­mų šluo­te­lių, yra iš­raus­ti ruo­žai, už­fik­suo­ti trū­ku­mai ga­lė­jo lem­ti ne­igia­mą TA spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mą“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Priekinis stiklas, vertinant jo atitiktį TA reikalavimams, skirstomas į keturias matomumo zonas./Vta.lt iuliustracija

Ver­ti­na su liniuote

Pir­mo­jo­je zo­no­je ne­lei­džia­mi stik­lo įtrū­ki­mai. Ta­čiau lei­džia­mi ne­žy­mūs iš­tru­pė­ju­sio stik­lo pa­žei­di­mai, ku­rių skers­muo yra ne di­des­nis nei 3 mi­li­me­trai. Taip pat lei­džia­mi įmu­ši­mai, ku­rių ži­di­nio skers­muo ne di­des­nis nei 3 mm (su „iš­si­ša­ko­ji­mu“ ne di­des­nis nei 10 mm), jei pa­žeis­tas tik vie­nas stik­lo sluoks­nis. Lei­džia­mų stik­lo de­fek­tų šio­je zo­no­je ga­li bū­ti ne dau­giau kaip 2 ir at­stu­mas tarp ar­čiau­siai esan­čių pa­žeis­tų vie­tų tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 150 mm (pa­vir­ši­nių pa­žei­di­mų, ku­rių skers­muo ne di­des­nis nei 3 mm, ga­li bū­ti ir 5).

„Stik­lo pa­žei­di­mai ir įmu­ši­mai yra ver­ti­na­mi pa­gal geo­me­tri­nius par­ame­trus. Tam TA spe­cia­lis­tams pa­kan­ka įpras­tų prie­mo­nių – slank­ma­čio ar li­niuo­tės. Su­dė­tin­ges­ni ma­tuok­liai, ku­riuos tu­ri vi­sos Lie­tu­vo­je vei­kian­čios TA sto­tys, daž­niau­siai pa­si­tel­kia­mi, jei ky­la įta­ri­mų, jog stik­lai ne­ati­tin­ka švie­sos lai­du­mo rei­ka­la­vi­mų, t. y. per­ne­lyg už­tam­sin­ti“, – sa­kė R. Vė­la­vi­čius.

Pa­gal ga­lio­jan­čias nuo­sta­tas, trans­por­to prie­mo­nės stik­lų, pa­ten­kan­čių į prie­ki­nį 180 laips­nių vai­ruo­to­jo ma­ty­mo lau­ką, švie­sos lai­du­mas tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis ne­gu 75 proc. prie­ki­nio stik­lo ir 70 proc. prie­ki­nių šo­ni­nių bei prie­ki­nių du­rų stik­lų.

Po­li­ra­vi­mas ga­li neišgelbėti

Jei prie­ki­nis au­to­mo­bi­lio stik­las dėl su­brai­žy­mų ne­ati­tin­ka TA rei­ka­la­vi­mų, vie­nin­te­lė ga­ran­tuo­ta iš­ei­tis – stik­lą keis­ti nau­ju. Jei drį­si­te ri­zi­kuo­ti, ga­li­ma iš­ban­dy­ti kai ku­riuo­se stik­lų kei­ti­mo ser­vi­suo­se siū­lo­mą pa­slau­gą – stik­lo po­li­ra­vi­mą. To­kia pro­ce­dū­ra grei­čiau­siai bus bent per­pus pi­ges­nė nei stik­lo kei­ti­mas nau­ju, bet ga­ran­ti­jos, kad nu­po­li­ruo­tas su­brai­žy­tas stik­las jau ne­at­kreips TA spe­cia­lis­tų dė­me­sio, nie­kas ne­su­teiks.

„Vi­suo­met siū­lau vai­ruo­to­jams gal­vo­ti apie pro­fi­lak­ti­ką, tuo­met bus ma­žiau ti­ki­my­bės, jog at­si­ras au­to­mo­bi­lio „li­gos“. Es­mi­nis bū­das, kaip iš­veng­ti prie­ki­nio stik­lo su­brai­žy­mų – lai­ku keis­ti ir ati­tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti va­ly­tu­vus bei jų šluo­te­les. Ne vel­tui va­ly­tu­vų šluo­te­les re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti bent kar­tą per me­tus. Ži­no­ma, tai pri­klau­so ir nuo va­ly­tu­vų šluo­te­lių ko­ky­bės, ir eksp­loa­ta­ci­jos. Bran­ges­nės šluo­te­lės gal ir me­tus ar net pu­san­trų va­lys tin­ka­mai, o pi­ges­nes teks keis­ti prieš žie­mos se­zo­ną ir po jo“, – aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­so spe­cia­lis­tas Au­re­li­jus Meš­kaus­kas.

Pa­sak jo, pra­stas švie­sos pra­lai­du­mas ir ma­ti­nis pa­vir­šius per prie­ki­nį stik­lą sklin­dan­čią švie­są iš­sklai­do, to­dėl tam­pa su­nku žiū­rė­ti ne tik prie­blan­do­je ar tam­so­je, bet ir die­nos me­tu ryš­kiau švie­čiant sau­lei. Tai ypač var­gi­na il­ges­nė­se ke­lio­nė­se.

„Stik­lą po­li­ruo­ti nė­ra pa­pras­ta – tai ne kė­bu­lo bliz­gi­ni­mas. Jei po­li­ruo­jant ne­tin­ka­mai įver­ti­na­mas spau­di­mas ir stik­las per daug nu­švei­čia­mas, at­si­ran­da duo­bė, ku­ri vėl iš­kreips vaiz­dą. Tai­gi prieš ren­kan­tis to­kią pro­ce­dū­rą rei­kė­tų la­bai tiks­liai aps­kai­čiuo­ti, ar ne­ver­tė­tų keis­ti stik­lo nau­ju, ar pa­si­dai­ry­ti nau­do­to, nes po­li­ra­vi­mo re­zul­ta­tas ga­li ir ne­nu­džiu­gin­ti“, – įver­tin­ti ri­zi­ką siū­lė meis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami