Dėl vairuotojų dėmesio grumiasi "Škoda" ir "Passat"

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-14 06:00
Rugsėjį Lietuvoje debiutuosianti trečios laidos „Škoda Superb“ neabejotinai nusitaikys į naujų automobilių rinkos lyderius. Gamintojo nuotrauka
Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį šok­te­lė­jo 15 pro­cen­tų. Nors sta­tis­ti­kos len­te­lė­se pir­mas mi­ni­mas "Fiat", iš tie­sų dėl rin­kos ir vai­ruo­to­jų dė­me­sio gru­mia­si du vo­kie­čių sa­vi­nin­kui „Volks­wa­gen“ pri­klau­san­tys mo­de­liai.

Bir­že­lį po­pu­lia­riau­sias bu­vo „Fiat 500” ma­žy­lis (265 vnt.). Tie­sa, di­de­lė da­lis jų į Lie­tu­vos ke­lius ne­iš­va­žiuo­ja, nes yra reeks­por­tuo­ja­mi. Jei ne šis mo­de­lis, drą­siai bū­tų ga­li­ma teig­ti, jog dau­ge­lis nau­ją au­to­mo­bi­lį as­me­ni­nėms reik­mėms įsi­gi­ju­sių Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų pa­sta­rą­jį pus­me­tį svy­ra­vo, ar pirk­ti nau­ją­jį „Volks­wa­gen Pa­ssat“ (bir­že­lį par­duo­ta 100 vnt.), ar jam ly­de­rio po­zi­ci­ją pa­va­sa­rį už­lei­du­sią, o iki tol pir­ma­vu­sią „Ško­da Oc­ta­via“ (72 vnt.).

„Kol kas par­da­vi­mo pla­nas klos­to­si taip, kaip prog­no­za­vo­me. Žvelg­da­mi į re­zul­ta­tus ir trum­pa­lai­kės at­ei­ties pers­pek­ty­vą, an­trą­jį pus­me­tį taip pat ne­ma­to­me jo­kių prie­žas­čių, ko­dėl ga­lė­tu­me ne­pa­siek­ti su­pla­nuo­tų re­zul­ta­tų“, - džiau­gė­si au­to­mo­bi­lius „Ško­da“ į Lie­tu­vą im­por­tuo­jan­čios įmo­nės ARX va­do­vas Čes­lo­vas An­to­no­vi­čius.

Ža­da kon­ku­ren­cin­gas kainas

Nors pa­gal par­da­vi­mo len­te­lės re­zul­ta­tus „Oc­ta­via“ ir „Pas­sat“ žen­gia ko­ja ko­jon, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, šie du mo­de­liai nė­ra tie­sio­gi­niai kon­ku­ren­tai. Į dvi­ko­vą „Pas­sat“ grei­čiau­siai iš­kvies rug­sė­jį Lie­tu­vo­je de­biu­tuo­sian­ti nau­jo­ji, tre­čios lai­dos „Ško­da Su­perb“, tuo me­tu „Oc­ta­via“ ly­go­je žai­džia „Volks­wa­gen Jet­ta“, „Toyo­ta Co­rol­la“.

„Pir­mie­ji „Su­perb“ pa­sieks Lie­tu­vą jau rugp­jū­čio mė­ne­sį, o par­da­vi­mą pra­dė­si­me rug­sė­jį. Kaip sek­sis nau­ja­jam mo­de­liui – ma­ty­si­me. Šiuo me­tu su ga­min­to­ju dar de­ri­na­me kai­nas, ta­čiau jau da­bar ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jos bus iš­ties kon­ku­ren­cin­gos. Mes, ga­min­to­jo at­sto­vai, da­bar kon­cen­truo­ja­mės į as­me­ni­nėms reik­mėms skir­tų mo­de­lių rin­ką. Ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo, be ke­lių pa­vie­nių at­ve­jų, šie­met ne­be­li­ko“, - kal­bė­jo Č. An­to­no­vi­čius.

Nau­jos mo­du­li­nės „Volks­wa­gen“ kon­cer­no plat­for­mos MQB pa­grin­du ga­mi­na­ma tre­čio­ji „Su­perb“, ku­ri ofi­cia­liai bu­vo pri­sta­ty­ta šių me­tų Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je, bus kiek di­des­nė ir erd­ves­nė nei anks­tes­nis mo­de­lis. Vie­nas pa­grin­di­nių skir­tu­mų tarp an­tro­sios ir tre­čio­sios lai­dos „Su­perb“ - EU­RO 6 stan­dar­to tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo, tur­bi­ną tu­rin­čių va­rik­lių se­ri­ja: 5 ben­zi­ni­niai (nuo 1,4 l iki 2 l) ir trys dy­ze­li­niai (nuo 1,6 l iki 2 l). Ga­lin­giau­sias ben­zi­ni­nis ke­tu­rių ci­lind­rų TSI tech­no­lo­gi­jos va­rik­lis dis­po­nuos 206 kW ga­lia ir leis nau­ja­jam „Su­perb” 100 km/h grei­tį pa­siek­ti per 5,8 se­kun­dės.

Įsi­ga­lio­jus EU­RO 6 ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tui nau­ji au­to­mo­bi­liai pa­bran­go. Jei pa­ly­gin­tu­me EU­RO 5 stan­dar­tą ati­tin­kan­čių pa­sku­ti­nių ma­ši­nų, ku­rias da­bar iš­par­duo­da at­sto­vai, ir at­ke­liau­jan­čių nau­jų mo­de­lių kai­nas, skir­tu­mą ne­sun­kiai pa­ste­bė­tu­me.

Per­žen­gė mi­li­jo­no ribą

„Volks­wa­gen“ kon­cer­nui pri­klau­san­čių au­to­mo­bi­lių "Ško­da“ par­da­vi­mas sėk­min­gai klos­to­si ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Nors di­džio­sios se­sės „Volks­wa­gen“ mar­kės ma­ši­nos pir­mus pen­kis mė­ne­sius len­kė „Ško­dą“ ES ša­ly­se ko­ne tri­gu­bai (735 tūkst. ir 259 tūkst.), di­dė­jan­tis jos ape­ti­tas, spren­džiant iš Vo­kie­ti­jos kon­cer­no va­do­vų kal­bų, ne tik džiu­gi­na, bet ir ver­čia ne­ri­mau­ti „Volks­wa­gen“ bo­sus. Per­nai „Ško­dos“ par­da­vi­mas Eu­ro­po­je šok­te­lė­jo 13 proc. ir pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je vir­ši­jo sim­bo­li­nį mi­li­jo­ną au­to­mo­bi­lių.

„Ško­da“ ne­abe­jo­ti­nai me­ta iš­šū­kį ne tik tie­sio­gi­niams kon­ku­ren­tams, bet ir pa­grin­di­niam sa­vi­nin­kui „Volks­wa­gen“. Šiam ten­ka vis rim­čiau at­siž­velg­ti į an­tri­nės įmo­nės už­mo­jus. O kal­ba­ma ne vien apie au­to­mo­bi­lius "Ško­da", ku­rie yra „tie­siog pro­tin­gai pa­ga­min­ti“ („Simp­le cle­ver“ – pa­grin­di­nis „Ško­dos“ rek­la­mi­nis šū­kis – aut.). "Če­kų bend­ro­vės va­do­vai ir in­ži­nie­riai pa­pras­čiau­siai grei­čiau mąs­to ir spar­čiau vei­kia nei „Volks­wa­gen“ kon­cer­no Volfs­bur­ge žmo­nės, lin­kę į tra­di­ci­nį po­žiū­rį“, - lei­di­niui „Au­to­mo­ti­ve News“ sa­kė vie­nas pa­var­dės ne­no­rė­jęs at­skleis­ti gar­sios tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės kon­sul­tan­tas.

Itin lanks­ti MQB mo­du­li­nė plat­for­ma leis tiek „Ško­dos“, tiek „Volks­wa­gen“ in­ži­nie­riams ir di­zai­ne­riams kur kas grei­čiau - iki 6 mė­ne­sių - at­nau­jin­ti rin­kai ren­gia­mus mo­de­lius. Tai la­bai svar­bu da­bar­ti­nei au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei, pe­rė­mu­siai iš IT sek­to­riaus nuo­la­ti­nio at­si­nau­ji­ni­mo ga­my­bos pro­ce­sus.

Pa­sak „Volks­wa­gen Group“ vyk­do­mo­jo di­rek­to­riaus Mar­ti­no Win­ter­kor­no, bend­ro­vei „Ško­da“ la­bai pui­kiai pa­vy­ko įdieg­ti į ga­my­bą „Volks­wa­gen“ fi­nan­suo­tą nau­ją­ją MQB plat­for­mą. Kur kas sėk­min­giau, nei mi­li­jar­di­nes in­ves­ti­ci­jas jai sky­ru­siai pa­grin­di­nei kom­pa­ni­jai.

„Spar­ta, ku­ria mū­sų kon­cer­nui pri­klau­san­tys ga­min­to­jai įdie­gia į ga­my­bą MQB plat­for­mą, smar­kiai ski­ria­si. Šiuo me­tu tik apie 20 proc. nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dan­čių „Volks­wa­gen“ ma­ši­nų yra ga­mi­na­mos nau­jo­sios plat­for­mos pa­grin­du. O „Ško­dos“ ga­myk­lo­je šis re­zul­ta­tas vir­ši­ja­mas dvi­gu­bai“, - at­sklei­dė M. Win­ter­kor­nas.

Au­to­mo­bi­lių „Ško­da“ par­da­vi­mą tu­rė­tų di­din­ti ne tik nau­ja­sis „Su­perb“, pa­siū­ly­sian­tis BMW 5 kla­sės erd­vu­mą už ma­žes­nę nei "VW Pa­ssat“ kai­ną. Ga­min­to­jas ne­ma­žai ti­ki­si ir iš ki­tą­met de­biu­tuo­sian­čio 7 vie­tų mies­to vi­su­rei­gio, ku­rio pro­jek­ti­nis pa­va­di­ni­mas „A-Plus SUV“. Ta­čiau vien ge­riau­sios ko­ky­bės už prie­ina­mą kai­ną fak­to­riaus jau ne­beuž­teks no­rint to­liau sėk­min­gai kop­ti į par­da­vi­mo aukš­tu­mas. Eu­ro­pos pir­kė­jus vis la­biau do­mi­na ne tik au­to­mo­bi­lio pra­ktiš­ku­mas, bet ir ga­min­to­jo idė­jos, vi­zi­ja, per­tei­kia­mos ver­ty­bės. Bend­ro­vės "Ško­da" at­ei­ties vi­zi­ja – kon­cep­ci­nis mo­de­lis „Vi­sion C“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vasaris  78.56.233.243 2015-07-14 18:08:59
uztat BMW grumiasi su KAM-u...tipo kaip Guoga "remia kariuomene Lietuvoje, tik idomu ar eilinaim bataliono serzantui tiktu su mx ar 7 bmw i Gaiziunu poligona vaziuoti....
0 0  Netinkamas komentaras
Baigalo  213.252.196.2 2015-07-14 17:37:50
Nors ir vw marke gerbiu bet kainos,kokybes poziuriu iki skodos visiems kaip iki marso.
3 0  Netinkamas komentaras
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami