Dėl valstybės įvaizdžio griežtins automobilių išregistravimą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-06 06:00
Lietuvoje fizinė naudoto automobilio patikra atliekama tik transporto priemonę registruojant pirmą kartą. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Kaip ti­ki­na vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“, už­sie­ny­je at­si­dū­ru­sios trans­por­to prie­mo­nės su nuo­la­ti­nės, bet jau ne­ga­lio­jan­čios mū­sų ša­lies re­gis­tra­ci­jos vals­ty­bi­niais nu­me­riais tam ti­krais at­ve­jais ga­li dis­kre­di­tuo­ti mū­sų vals­ty­bę, dėl to at­ei­ty­je trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­ci­jos tei­ki­mas bus re­for­muo­ja­mas.

Ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų yra su­si­dū­rę su smul­kiai­siais au­to­mo­bi­lių pre­kiau­to­jais, ku­rie pra­šo par­duo­ti ma­ši­ną sa­vi­nin­kui jos ne­iš­re­gis­tra­vus „Re­gi­tro­je“. Pa­pras­tai įti­kin­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­to­jus to­kio san­do­rio nau­da pre­ky­bi­nin­kams nė­ra su­nku. „Jei par­duo­si sa­vo ma­ši­ną jos ne­iš­re­gis­tra­vęs, gau­si 500 eu­rų, ta­čiau jei su iš­re­gis­tra­vi­mu – ta­da mo­kė­si­me tik 300“, – toks ar pa­na­šus pa­siū­ly­mas daž­niau­siai aki­mirks­niu pra­lau­žia le­dus. Daž­nas sa­vi­nin­kas pa­si­ra­šo to­kią su­tar­tį, gau­na su­tar­tus pi­ni­gus, jo au­to­mo­bi­lis aki­mirks­niu iš­ga­be­na­mas, o ma­ši­nos iš­re­gis­tra­vi­mas vals­ty­bi­nia­me Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre ne­re­tai ati­de­da­mas ne­ri­bo­tam lai­kui.

Su­tar­tys lau­žo likimus

Da­liai Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų jų ne­at­sa­kin­gu­mas jau at­si­rū­go, kai to­li už Lie­tu­vos ri­bų, daž­niau­siai – į Vi­du­ri­nės Azi­jos, Kau­ka­zo ar pie­ti­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes (Ru­mu­ni­ją, Bul­ga­ri­ją), Ukrai­ną ar Mol­do­vą iš­ke­lia­vę au­to­mo­bi­liai su lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio ženk­lais (plokš­te­lė­mis) pa­te­ko į eis­mo įvy­kius. Pa­pras­tai nau­jie­ji jų val­dy­to­jai (de facto ir de jure) at­sa­ko­my­bės už ava­ri­ją ir jo­je pa­da­ry­tą ža­lą ne­pri­sii­ma, pre­ky­bi­nio san­dė­rio tar­pi­nin­kai, ju­ri­di­ne kal­ba kal­bant, de facto ir­gi tei­gia esan­tys nie­kuo dė­ti, tad nuo­sto­lius yra pri­vers­ti deng­ti bu­vę sa­vi­nin­kai de jure, nors de facto sa­vo trans­por­to prie­mo­nes jie jau yra par­da­vę.

Ge­rai, jei ava­ri­ja bu­vo smul­ki, ir at­ly­gin­ti­na ža­la sie­kia tik ke­lis šim­tus eu­rų. Ta­čiau jos dy­dis ga­li bū­ti skai­čiuo­ja­mas ir de­šim­ti­mis tūks­tan­čių, o tai ke­lis pa­pil­do­mus gra­šius ga­vu­siam žmo­gui ga­li grės­ti net as­me­ni­niu ban­kro­tu. Vis dėl­to pa­sta­ruo­ju me­tu pra­dė­ta kal­bė­ti ir dar apie vie­ną ne­ma­lo­nų to­kių pu­siau le­ga­lių san­do­rių as­pek­tą – Lie­tu­vos vals­ty­bės dis­kre­di­ta­vi­mą.

Ita­li­jos ma­fi­jo­zai ir „lie­tu­viš­kas“ fordas

Par­adok­sas, bet apie mū­sų ša­lies įvaiz­džio men­ki­ni­mą dėl ma­ši­nų, ku­rios ne­iš­re­gis­truo­tos su lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais va­ži­nė­ja po už­sie­nio ša­lis, pir­mie­ji „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo pa­tys au­to­mo­bi­lių pre­kei­viai. Tie­sa, jie dir­ba tur­guo­se ir su tais vers­lo bro­liais, ku­rie su­pir­ki­nė­ja se­nas ma­ši­nas iš pi­lie­čių be iš­re­gis­tra­vi­mo, at­ro­do, tu­ri ma­žai ką bend­ro.

Tur­gaus au­to­mo­bi­lių pre­ky­bi­nin­kų tei­gi­mu, už ne­iš­re­gis­truo­tus au­to­mo­bi­lius pir­kė­jai iš už­sie­nio mo­ka dau­giau, nes daž­nam jų tai yra šan­sas iš­veng­ti tei­sė­sau­gos aki­ra­čio. Ne­ma­ža da­lis da­ly­vau­ja net or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­tė­lių gru­puo­čių, ku­rios ver­čia­si kon­tra­ban­da, nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu ar pre­ky­ba žmo­nė­mis, veik­lo­je. Pa­sak Va­len­ti­no Nau­ja­nio, Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­riaus, Lie­tu­vai esą tu­rė­tų bū­ti itin ne­ma­lo­nu, kai „pa­puoš­ti“ mū­sų ša­lies re­gis­tra­vi­mo at­ri­bu­tais au­to­mo­bi­liai nu­fil­muo­ja­mi ir ro­do­mi per sve­čios ša­lies te­le­vi­zi­ją, tar­kim, su­lai­kant pre­kei­vių žmo­nė­mis gau­ją.

„Už­sie­nio nu­si­kal­tė­liai ne­re­tai va­ži­nė­ja su lie­tu­viš­kais re­gis­tra­ci­jos at­pa­ži­ni­mo ženk­lais. Ir či­go­nai, ir ru­mu­nai. Net ne­ma­lo­nu. Laks­to au­to­mo­bi­liais su mū­sų re­gis­tra­ci­jos nu­me­riais, nors su Lie­tu­va nie­ko bend­ra ne­tu­ri. Ta­čiau kai pa­da­ro­mi pa­žei­di­mai, vi­sa „gar­bė“ ten­ka Lie­tu­vai. Aiš­ku, vers­lui ge­rai bet koks pir­kė­jas. Ta­čiau ša­lies įvaiz­dis ga­di­na­mas smar­kiai“, – kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tu pik­ti­no­si V. Nau­ja­nis.

Valentinas Naujanis: "Užsienio nusikaltėliai irgi važinėja su lietuviškais registracijos atpažinimo ženklais." "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ki­tas sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti Pa­ne­vė­žio au­to­mo­bi­lių tur­gaus pre­ky­bi­nin­kas tei­gė, kad per vie­ną Ita­li­jos re­gio­ni­nę te­le­vi­zi­ją sa­vo aki­mis ma­tė, kaip bu­vo su­lai­ky­ta vie­ti­nių ma­fio­zų gau­ja. „Karš­tas re­por­ta­žas bu­vo trans­liuo­ja­mas tie­siog iš įvy­kio vie­tos. Su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja at­ro­dė įspū­din­gai – ant že­mės gu­lin­tys ma­fio­zai, juos kra­tan­tys iki dan­tų gink­luo­ti žan­da­rai, ap­lin­kui be­si­vo­lio­jan­tys nu­si­kal­tė­lių gink­lai ir nar­ko­ti­kai. O aš at­krei­piau dė­me­sį į vie­ną re­por­ta­že šmėkš­te­lė­ju­sį „Ford Fo­cus“, ant ku­rio ka­bė­jo nu­me­riai su lie­tu­viš­ka tris­pal­ve. Pa­si­ju­tau ti­krai ne­ma­lo­niai, taip pat ir prieš sa­vo vers­lo par­tne­rius. Juk dėl tų nu­me­rių ti­krai ga­li pa­gal­vo­ti, kad ita­lų nar­ko­ti­kų ba­ro­nai dir­ba ran­ka ran­kon su mū­sų nu­si­kal­tė­liais“, – kal­bė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak V. Nau­ja­nio, dėl to­kios pa­dė­ties esą rei­kė­tų kal­tin­ti li­be­ra­lią da­bar Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čią nau­do­tų ma­ši­nų iš­re­gis­tra­vi­mo sis­te­mą, ku­ri ne­va ir su­da­ro są­ly­gas iš­vyk­ti su mū­sų re­gis­tra­ci­jos at­ri­bu­tais net tiems au­to­mo­bi­liams, ku­rie iš­va­žiuo­ja už ES ri­bų.

Iš­re­gis­tra­vi­mas – be fi­zi­nės kontrolės

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas (PD) sa­vo raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad iš ti­krų­jų „pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai už­sie­ny­je yra už­fik­suo­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės su lie­tu­viš­kais nu­me­riais da­ran­čios nu­si­kal­ti­mus ar ki­tus tei­sės pa­žei­di­mus“.

„Nag­ri­nė­jant to­kius at­ve­jus iš­aiš­kė­ja įvai­rių si­tua­ci­jų. Pa­vyz­džiui, kar­tais pa­aiš­kė­ja, kad trans­por­to prie­mo­nė bu­vo par­duo­ta ne­si­lai­kant Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tos tvar­kos, kar­tais lie­tu­viš­ki vals­ty­bi­niai nu­me­riai bū­na tie­siog su­klas­to­ti. Pirk­ti „lie­tu­viš­kus“ au­to­mo­bi­lius jų ne­iš­re­gis­tra­vus yra po­pu­lia­ru tre­čio­sio­se ša­ly­se, kur to­kių trans­por­to prie­mo­nių įve­ži­mas ir kon­tro­lė yra ga­nė­ti­nai silp­na. Daž­niau­siai tai bū­na Azi­jos vals­ty­bės“, – pa­žy­mė­jo PD.

De­par­ta­men­tas pri­ta­rė tur­gaus pre­ky­bi­nin­kų min­tims, jog šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­ti nau­do­tų au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mo tvar­ka yra ga­na li­be­ra­li. „Tik­tai pir­mą kar­tą no­rin­ti re­gis­truo­ti nau­do­tą ma­ši­ną mū­sų ša­ly­je trans­por­to prie­mo­nės bei jos do­ku­men­tai yra ti­kri­na­mi fi­ziš­kai ir spe­cia­lis­tų, ir per duo­me­nų ba­zes. Ta­čiau ma­ši­ną įre­gis­tra­vus vals­ty­bi­nia­me Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre, au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­ja bū­na įre­gis­truo­ta ir iš­lie­ka Re­gis­tre tol, kol au­to­mo­bi­lio ne­iš­re­gis­truo­ja pats jo sa­vi­nin­kas ar­ba bai­gia­si pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros (PTA) ir / ar pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo (CAD) ga­lio­ji­mo ter­mi­nai. Pa­si­bai­gus PTA ir / ar CAD ga­lio­ji­mui au­to­mo­bi­lio duo­me­nys Re­gis­tre pu­sei me­tų yra „į­šal­do­mi“, o šiam lai­ko­tar­piui pra­ėjus trans­por­to prie­mo­nė yra au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­ja­ma“, – at­krei­pė dė­me­sį PD.

De­par­ta­men­tas ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je sa­vi­nin­kai par­duo­ti sa­vo ma­ši­nas ga­li tik jas iš­re­gis­tra­vę. Po­pie­riu­je vis­kas gra­žu. Ta­čiau vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ne­at­lie­kant iš­re­gis­truo­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės fi­zi­nės pa­ti­kros, trans­por­to prie­mo­nę par­da­vęs bu­vęs šei­mi­nin­kas prie­vo­lę iš­re­gis­truo­ti bu­vu­sią sa­vo nuo­sa­vy­bę ga­li ir „pa­mirš­ti“, o nor­mi­niai ak­tai už tai ne­nu­ma­to jo­kių sank­ci­jų.

Nors sa­vo raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me dien­raš­čiui PD ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­no, jog da­bar ga­lio­jan­ti trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mo tvar­ka gal­būt ir nė­ra to­bu­la, bet kar­tu at­krei­pė dė­me­sį, jog esą ini­ci­juo­jant re­for­mas „<...> rei­kė­tų įver­tin­ti bū­si­mus ga­li­mus pa­da­ri­nius, kad ne­bū­tų pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi są­ži­nin­gi au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai ir / ar pir­kė­jai“.

Re­for­mą ini­ci­juo­ja „Regitra“

Kaip pri­pa­ži­no vals­ty­bi­nį Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą tvar­kan­ti VĮ „Re­gi­tra“, re­for­mos yra bū­ti­nos. „Ma­no ver­ti­ni­mu, šian­dien tu­ri­me vie­ną klien­tams pa­to­giau­sių ne­nau­do­ja­mų trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mo tvar­kų. Ta­čiau mums (VĮ „Re­gi­tra“ – aut.), re­gis­tro tvar­ky­to­jams, ma­ty­ti ir ki­ta me­da­lio pu­sė – dau­gė­ja apie nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo fak­tą pa­mirš­tan­čių pra­neš­ti ar vals­ty­bei me­luo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­lius Pre­ve­lis.

Jis tvir­ti­no, kad ke­ti­na­ma re­for­muo­ti trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo / iš­re­gis­tra­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mą. „Vals­ty­bės įmo­nė ke­ti­na de­ta­liai iš­ana­li­zuo­ti ir ju­dė­ti prie gry­nes­nės są­sa­jos su val­dy­to­ju ar są­sa­jos su trans­por­to prie­mo­ne par­em­tos tvar­kos. Re­gis­tra­ci­ją ke­ti­na­ma pert­var­ky­ti pa­laips­niui, dis­ku­tuo­jant su so­cia­li­niais par­tne­riais ir lai­ku in­for­muo­jant vi­suo­me­nę apie po­ky­čius“, – aiš­ki­no VĮ „Re­gi­tra“ va­do­vas.

Anot jo, šiuo me­tu vie­šai dis­ku­si­jai jau yra pa­teik­ta, kas šian­dien re­gis­tro tvar­ky­to­jo aki­mis ke­lia ne­ri­mą. „Tam, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si, bū­ti­nos su­telk­tos ke­le­to vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, san­do­rius tvir­ti­nan­čių tei­si­nin­kų, mui­ti­nės, ke­lių eis­mo prie­žiū­ros (vie­ti­nės ir už­sie­nio po­li­ci­jos), pre­ky­bos nau­do­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis ūkio su­bjek­tų, pa­stan­gos bei, ži­no­ma, pa­čių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ži­nios ir są­ži­nin­ga elg­se­na“, – pa­žy­mė­jo D. Pre­ve­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Patariamam  213.226.131.133 2016-09-07 03:42:05
Xe, kas toje Europpje zino, kas ta Regitra?Nebent uzrasa eregitra.lt iskabineti prie kiekvieno police komisariato, kas yr utppija. Bet. tada paaiskinimo reikes...Zodziu, utopija!
1 0  Netinkamas komentaras
Patariamam  213.226.131.133 2016-09-07 03:42:03
Xe, kas toje Europpje zino, kas ta Regitra?Nebent uzrasa eregitra.lt iskabineti prie kiekvieno police komisariato, kas yr utppija. Bet. tada paaiskinimo reikes...Zodziu, utopija!
1 0  Netinkamas komentaras
Patariama  213.226.131.133 2016-09-06 18:54:39
Uzsienio pareigunams pasitikrinti, ar auto Lietuvoje nera isregistruotas, svetaineje anglu kalba eregitra.lt
0 0  Netinkamas komentaras
ford hokus  86.100.14.215 2016-09-06 18:13:51
Straipsnis iš lubų, kaip gali automobilis būti eksploatuojamas tiek metų,jei jo vals. Numeris ppažymėtas Lietuvos veliavyte.
1 0  Netinkamas komentaras
praeivis  46.249.180.155 2016-09-06 15:13:17
Keistai skamba šis pasisakymas. Visų pirma prieš maždaug dvejus metus ta pati įstaiga priėmė sprendimą išregistruoti neatsiklausius transporto priemonių savininkų automobilius, tuo pagrindu buvo išregistruoti ir tie automobiliai kurie dėl metų sezoniškumo laikinai nebuvo naudojami .O tik dabar atsibudo, kad vis dėl to reikia bendrauti su transporto priemonės savininku prieš išregistruojant automobilį. Taip pat neaišku kokiu pagrindu minėta įstaiga laiko išregistruotų transporto priemonių savininkų duomenis negavo jų sutikimo šiuos duomenis saugoti? Ar tai nėra įstatymų pažeidimai.Taip pat manau, kad šias norimas naujoves įgyvendinti reikalinga kreiptis į Seimą ir taip pat atsiklausti ir išklausyti visuomenės.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami