Dėl viaduko statybos darbų bus draudžiamas eismas magistralėje A2 ties Ukmerge

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-26 12:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-26 12:45
Pės­čių­jų via­du­ko per­dan­gą ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža ma­gis­tra­lės A2 Vil­nius – Pa­ne­vė­žys 72,18 ki­lo­me­tre ant įreng­tų at­ra­mų pla­nuo­ja­ma už­kel­ti nak­tį iš ba­lan­džio 28 į 29 d. Eis­mas ma­gis­tra­lės ruo­že ties Uk­mer­ge ga­li bū­ti drau­džia­mas iki tri­jų va­lan­dų.

„Už­kė­li­mas pla­nuo­ja­mas nak­tį iš ba­lan­džio 28 į 29 d., jei ne­bus stip­raus vė­jo. Esant stip­riam šo­ni­niam vė­jui tu­ri­me nu­ma­tę ir du at­sar­gi­nius va­rian­tus: nak­tį iš 29 die­nos į 30 die­ną ir nak­tį iš ba­lan­džio 30 d. į ge­gu­žės 1 die­ną“, – in­for­ma­vo AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­tų va­do­vas Jev­ge­ni­jus Šaš­ko­vas.

58 me­trų il­gio, 77 to­nų svo­rio via­du­ko per­dan­ga ant par­uoš­tų at­ra­mų bus ke­lia­ma dviem kra­nais. Kol kra­nai bus mon­tuo­ja­mi ir ren­gia­mi dar­bui, eis­mas ma­gis­tra­lė­je A2 bus tik ro­bo­ja­mas, au­to­mo­bi­lių srau­tas re­gu­liuo­ja­mas gy­vai. Apy­lan­ka per Uk­mer­gės mies­tą eis­mas bus nu­kreip­tas tik via­du­ko per­dan­gos už­kė­li­mo dar­bų me­tu. Pla­nuo­ja­ma, kad už­kė­li­mo pro­ce­sas ga­li truk­ti iki 3 va­lan­dų, ra­šo­ma AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Kaip jau bu­vo skelb­ta, vie­na di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo ke­lių ir ge­le­žin­ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vių „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ 2016 me­tų ko­vo vi­du­ry­je at­nau­ji­no svar­baus pro­jek­to ma­gis­tra­lė­je A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys, ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža Uk­mer­gės ra­jo­ne, dar­bus. Ma­gis­tra­li­nio ke­lio 72,18 ki­lo­me­tre ne­tru­kus iš­kils šiuo­lai­kiš­kas pės­čių­jų via­du­kas, vie­nin­tė­lis toks šio­je ma­gis­tra­lė­je.

Pro­jek­tas ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža api­ma pės­čių­jų via­du­ko per ma­gis­tra­lę A2 ava­rin­ga­me ruo­že sta­ty­bą, ma­gis­tra­lės pla­ti­ni­mą, įren­giant grei­tė­ji­mo ir lė­tė­ji­mo juo­stas, jun­gia­mų­jų ke­lių abie­jo­se ke­lio pu­sė­se įren­gi­mą bei dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mą. Iš vi­so dar­bai vyk­do­mi ar­ba vyk­dy­ti ma­gis­tra­lės ruo­že, ku­rio bend­ras il­gis – 1,223 km.

2015 me­tais at­lik­ti že­mės san­ka­sos pės­čių­jų via­du­kui įreng­ti dar­bai, įreng­ta 3,5 tūkst. me­trų dre­na­žo tink­lų. Baig­ti įreng­ti lie­taus nuo­tė­kų tink­lai: pa­klo­ta 1090 me­trų tink­lų. Pra­ėju­siais me­tais at­lik­ti dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų ir at­ra­mi­nės sie­nu­tės įren­gi­mo dar­bai. 2015 me­tais tie­sia­mų nau­jų jun­gia­mų­jų ke­lių vie­to­je ir žie­di­nių san­kry­žų vie­to­je, ren­giant šal­čiui at­spa­rų sluoks­nį, baig­tas reng­ti smė­lio pa­sluoks­nis (10,5 tūkst. ku­bi­nių me­trų). Įren­giant ke­lio kons­truk­ci­ją, dar spa­lį pa­klo­tas skal­dos pa­grin­das, ku­rio plo­tas sie­kia 16,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų.

2015 me­tų pa­bai­go­je įreng­ta as­falt­be­to­nio dan­ga kai­rė­je ma­gis­tra­lės A2 pu­sė­je, žiū­rint nuo Vil­niaus, ir da­ly­je jun­gia­mų­jų ke­lių, sta­to­mų ma­gis­tra­lės de­ši­nė­je pu­sė­je. As­falt­be­to­nio dan­ga įreng­ta ir sta­to­mo­je 2,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to poil­sio aikš­te­lė­je. Kai­rė­je pu­sė­je pa­klo­ta 8,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų dan­gos su vir­šu­ti­niu sluoks­niu, jun­gia­muo­siuo­se ke­liuo­se – 6,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų. Apa­ti­nį as­falt­be­to­nio sluoks­nį per­nai „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ įren­gė iš­pla­tin­to­je de­ši­nė­je ma­gis­tra­lės pu­sė­je, nuo Že­mait­kie­mio san­kry­žos iki til­to per Šven­to­sios upę.

Bū­si­mo­jo pės­čių­jų via­du­ko vie­to­je dar pra­ėju­siais me­tais pa­sta­ty­tos via­du­ko at­ra­mos. Pės­čių­jų via­du­ko at­ra­mų pa­ma­tai pa­sta­ty­ti dvie­jų ti­pų: gręž­ti­niai ir gi­lie­ji. Via­du­ko pa­grin­di­nės at­ra­mos įreng­tos iš mo­no­li­ti­nio be­to­no, o via­du­ko pa­ndu­sų ir laip­ta­ta­kių at­ra­mos – plie­ni­nės.

Via­du­ko plie­ni­nės kons­truk­ci­jos pa­ga­min­tos ga­myk­lo­je Len­ki­jo­je ir į Lie­tu­vą, tie­siog į sta­tyb­vie­tę ma­gis­tra­lė­je, plie­ni­nės kons­truk­ci­jos sėk­min­gai at­ga­ben­tos 2016 m. me­tų ko­vo 21 die­ną. Per­dan­gos seg­men­tai tar­pu­sa­vy­je su­jung­ti su­vi­ri­ni­mo bū­du sta­tyb­vie­tė­je. Vi­sa 58 me­trų il­gio, 77 to­nų svo­rio per­dan­ga par­eng­ta kel­ti ant at­ra­mų.

Mi­nė­ti dar­bai – tai pro­jek­to „Eis­mo sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos prie­mo­nių die­gi­mas 2014–2020 m. TEN-T ke­liuo­se. I eta­pas“, su­tar­ties Nr. 2“ da­lis. Dar­bus „Pa­ne­vė­žio ke­lių“ bend­ro­vė vyk­do va­do­vau­jan­tis 2015 me­tų ko­vo 24 d. su­tar­ti­mi su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie LR su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Ki­ti pro­jek­to dar­bai, die­giant ma­gis­tra­li­niuo­se ke­liuo­se šiuo­lai­kiš­kas eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nes, vyk­dy­ti Pa­sva­lio ra­jo­ne. Bend­ra su­tar­ties kai­na su PVM – 7 mi­li­jo­nai eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami