Depresija Estijoje grasina kaimynių rinkoms

Vidmantas UŽUSIENISv.uzusienis@lzinios.lt   2015-11-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
 
2015-11-02 06:00
Šiemet estai į savo šalies automobilių salonus užsuka daug rečiau nei ankstesnius kelerius metus. LŽ archyvo nuotrauka
Šiais me­tais Bal­ti­jos ša­lių nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­se de­da­si keis­ti da­ly­kai – Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je jos au­ga lyg ant mie­lių, o Es­ti­jo­je tei­gia­mas re­zul­ta­tas fik­suo­tas tik du mė­ne­sius iš de­vy­nių.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, 2015 me­tais es­tai tik du mė­ne­sius re­gis­tra­vo dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių nei tuo pa­čiu lai­ku per­nai – ko­vą (+13,6 proc.) ir lie­pą (+3,6 proc.). Ki­tais šių me­tų mė­ne­siais – vie­ni nu­si­vy­li­mai. Štai ir rug­sė­jį nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Es­ti­jo­je vėl kri­to – 1,7 proc. Iš vi­so per de­vy­nis pir­muo­sius 2015 me­tų mė­ne­sius es­tai įre­gis­tra­vo 15 662 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas, ar­ba 1,9 proc. ma­žiau nei per­nai sau­sį-rug­sė­jį.

Prog­no­zės nesitvirtina

Šie­met Es­ti­jos rin­kos re­zul­ta­tai ste­bė­ti­nai ski­ria­si nuo tų, ku­riuos ro­do Lat­vi­ja ir Lie­tu­va. Lat­viai ir lie­tu­viai ma­žiau nei 2014 me­tų tais pa­čiais mė­ne­siais nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vo tik šių me­tų va­sa­rį – ati­tin­ka­mai –2,5 ir –8,2 proc. Dau­gu­mą ki­tų mė­ne­sių Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos rin­kų au­gi­mas bu­vo stul­bi­nan­tis, o di­džiau­sias mū­sų ša­ly­je jis bu­vo lie­pą (+30,1 proc.), kai­my­nų lat­vių rin­ko­je – ko­vą (+25,7 proc.). Iš vi­so nuo sau­sio pra­džios iki spa­lio 1 d. Lat­vi­jo­je, ACEA duo­me­ni­mis, įre­gis­truo­ta 10 286 nau­jos ma­ši­nos (+11,3 proc.), Lie­tu­vo­je – 12 864 (+16,2 proc.).

Me­tų pra­džio­je Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja (LAA) ir prog­no­za­vo, kad 2015 me­tais Es­ti­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, pa­sis­tiebs ga­na ma­žai – vos 3,5 proc. Ta­čiau mū­sų ša­liai bu­vo nu­ma­ty­tas dar pra­stes­nis re­zul­ta­tas – vos +2,2 proc. Aiš­ki ly­de­rė tarp Bal­ti­jos se­sių tu­rė­jo bū­ti Lat­vi­ja, ku­rios nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką LAA ana­li­ti­kai spė­jo aug­siant 5 proc. Ta­čiau prog­no­zės bent jau per pir­mus du ket­vir­čius ne­bu­vo lin­ku­sios pa­sit­vir­tin­ti nei Lat­vi­jo­je ar Es­ti­jo­je, nei Lie­tu­vo­je.

Rokas Knyva: "Nematau prielaidų, kad naujų automobilių pardavimas Estijoje kristų dar labiau"./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Is­to­ri­ja pa­si­kar­tos?

Dar liūd­niau nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jams ga­li bū­ti tai, kad pa­na­ši si­tua­ci­ja jau yra bu­vu­si va­di­na­mo­jo eko­no­mi­nio „bur­bu­lo“ ir vė­les­nio pa­sau­lio ūkio nuo­smu­kio me­tu, ku­ris ypač skau­džiai smo­gė Bal­ti­jos vals­ty­bėms. LŽ tu­ri­mi 2004–2014 me­tų nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo duo­me­nys ro­do, kad di­džiau­sią vie­nuo­li­kos me­tų re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kį Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va bu­vo pa­ty­ru­sios 2009-ai­siais – ly­gi­nant su me­tais prieš tai jų rin­kos griu­vo ati­tin­ka­mai –66,2 proc., –80,5 proc. ir –66,1 proc. Ta­čiau dar 2006-ai­siais jos au­go lyg ant mie­lių – tais me­tais, pa­ly­gin­ti su 2005 m., es­tai re­gis­tra­vo 30,3 proc., lat­viai – 53,6 proc., lie­tu­viai – 37,9 proc. dau­giau nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų.

Kry­tis pra­si­dė­jo 2008 me­tais – ir di­džiau­sias jis bu­vo bū­tent Es­ti­jo­je (pa­ly­gin­ti su 2007-ai­siais – mi­nus 41 proc.). Lat­vių rin­ka tuo me­tu jau smu­ko 21,3 proc., o at­slen­kan­čia kri­ze vis dar ne­ti­kin­čio­je Lie­tu­vo­je ji dar au­go 2,6 proc. Bet jau ki­tais me­tais vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos murg­dė­si gi­liau­sio­je duo­bė­je.

Ar šian­dien is­to­ri­ja ga­li pa­si­kar­to­ti ir pa­skui Es­ti­jos į dep­re­si­ją pul­ti ir Lat­vi­jos bei Lie­tu­vos rin­kos? „Ga­li, – dien­raš­čiui LŽ pa­tvir­ti­no vie­nas gar­sus au­to­mo­bi­lių sta­tis­ti­kas ne­pa­no­ręs, kad jo pa­var­dė bū­tų pa­mi­nė­ta. – Vis dėl­to teks pa­lauk­ti me­tų ga­lo, kad tuo ga­lu­ti­nai įsi­ti­kin­tu­me. Bai­gian­tis me­tams su­jun­da vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rioms rei­kia grei­tai iš­leis­ti li­ku­sius iš joms skir­to biu­dže­to pi­ni­gus. Tuo­met per­ka­ma vis­kas daug ne­si­ren­kant, tarp jų – ir nau­ji au­to­mo­bi­liai. To­kia ten­den­ci­ja yra pa­ste­bi­ma ir Es­ti­jo­je. Dėl to daug kas dar ga­li pa­si­keis­ti“.

Vers­li­nin­kai ne­ti­ki nuo­smu­kiu Lietuvoje

Ta­čiau Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai dėl nuo­smu­kio Es­ti­jo­je ne­pa­ni­kuo­ja. Ro­ber­tas Kny­va, LAA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, tei­gė net ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, ko­dėl Es­ti­jo­je šiais me­tais kri­to nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas. „At­vi­rai kal­bant, nei mes (Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kai – aut.), nei pa­tys es­tai ne­sa­me nu­ste­bę dėl to­kios pa­dė­ties. LAA dar me­tų pra­džio­je prog­no­za­vo, kad Es­ti­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos ki­li­mo šie­met ne­bus, ar­ba jis bus ne­di­de­lis. De­ja, bet ne­ga­liu įvar­dy­ti jo­kios kon­kre­čios prie­žas­ties, ko­dėl es­tai šie­met per­ka ma­žiau nau­jų ma­ši­nų“, – at­vi­rai kal­bė­jo vie­nas aso­cia­ci­jos va­do­vų.

LŽ pa­šne­ko­vas tik­tai spė­jo, kad gal­būt šio­kį to­kį smu­ki­mą lė­mė fak­tas, kad 2015 me­tų re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis Es­ti­jo­je bu­vo skai­čiuo­ja­mas nuo la­bai aukš­tos pra­ėju­sių me­tų ly­gi­na­mo­sios ba­zės. „Juk es­tai ir šie­met per­ka la­bai daug au­to­mo­bi­lių, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­va. Ir nors kai­my­nų eko­no­mi­ka su­lė­ti­no pa­grei­tį, nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo kri­ti­mas ne­bu­vo la­bai di­de­lis, šių trans­por­to prie­mo­nių Es­ti­jo­je vis tiek re­gis­truo­ja­ma daug dau­giau nei Lie­tu­vo­je. Ne­ma­tau ir prie­lai­dų, kad pas mū­sų šiau­rės kai­my­nus par­da­vi­mas kris­tų dar la­biau“, – svars­tė R.Kny­va.

„Ford“, „Maz­da“ ir ki­tų ga­min­to­jų at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Insh­ca­pe Mo­tors“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Do­na­tas Sta­nio­nis be užuo­lan­kų ti­ki­no, kad ne­igia­mos ten­den­ci­jos Es­ti­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je nie­kaip ne­pa­veiks mū­sų ša­lies. „Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka šie­met plė­to­jo­si la­bai aud­rin­gai. Ma­nau, spar­čią jos plė­trą ga­lė­tų su­stab­dy­ti tik koks nors ne­įti­kė­ti­nai mil­ži­ninš­kas su­krė­ti­mas mū­sų ša­lies eko­no­mi­ko­je. Kol po­žy­mių, kad toks skrė­ti­mas bus, nė­ra, lik­siu op­ti­mis­tas“, – pa­brė­žė vers­li­nin­kas.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo po­ky­čiai Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je 2003–2014 me­tais (proc.)

Metai/ŠalisLietuvaEstija
2004+31,7*+0,4
2005+10,6+18,9
2006+37,9+30,3
2007+49,9+21,1
2008+2,6–21,3
2009–66,1–66,2
2010+18,3+7,4
2011+69,4+73,5
2012–8,8+12,5
2013+1,5+12,9
2014+17,7+6,9
2015 I-IX+16,2–1,9

Šal­ti­nis: LŽ (pa­gal ACEA ir „Da­ta Cen­ter“ pra­di­nius duo­me­nis).

^Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
smuks  78.60.168.138 2015-11-02 23:34:15
Tikesimes, kad nelabai.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami